Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 110.33 Kb.

Дата26.01.2017
өлшемі110.33 Kb.
түріБағдарламасы

 

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

 Филология, журналистика және өнер факультеті

 

Қазақ филологиясы  кафедрасы 

 

  5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының  студенттеріне арналған 

«Шешендік өнер»  ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


 

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

                                          

ФЖж¤ факультетініњ 

деканы

                                              _________       Ж.Т.Сарбалаев

                                              

«  ___»   ___________2010 

жыл


Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Қадырова Б.М.

Қазақ филологиясы  кафедрасы

 

 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының  күндізгі  бөлім студенттеріне арналған    «Шешендік өнер» 

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 2009__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде

әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Жүсіпов Н.Қ.   2010__ж. «____» ________

                  

(қолы)

          (аты-жөні)_______Филология, журналистика және өнер  факультетінің оқу-

әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010_ж. «_____»____________ №____ 

Хаттама 

ОӘК   төрағасы    

___________         

Жұманқұлова   Е.Н.      _______  2010_ж.

«_____»___________

   


(қолы)

                  (аты-жөні)КЕЛІСІЛДІ  

Кафедра меңгерушісі  ______________     Жүсіпов Н.Қ.   2010__ж. «____» ________

                 

(қолы)


          (аты-жөні)

 

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

  Қадырова Бақытжан Масалимовна

   ф.ғ.к, доцент 

Қазақ филологиясы   кафедрасы _____А1__   корпусында   (мекен-жайы), 324

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1255

2 Пән туралы мәліметтер

«Шешендік   өнер»   пәні   –

 

Шешендік   өнер   студенттергеқазақ ауыз әдебиетінің бір түрі – шешендік өнердің тарихын,

ақындық айтыс секілді қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшелігін

көрсететін     пәндердің   бірі   екендігін,   дамуына   қойылатын

алғы шарттарынан, қойылатын талаптарынан мәлімет береді.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

түрлері


барлы-

ғы

дәріспракти-

ка

зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

 

 

  

 

  

 

Бар-лығы

2

3015

15

--

-

 60 15 

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты: 

Ұлттық   шешендік   өнердің   табиғатын,   ұлттық   әдебиет,

мәдениет,   фольклор   тарихындағы   ,   шешен-билер

мұрасындағы   шешендік   өнерге   қатысты   ой-пікірлерді,

“шешен”,   ”би”   деген   ұғымның   этимологиясын,   шешеннің

болмысын,   психо-физиологиялық   ерекшеліктерін,   шешен

сөйлеудің

 

логикалық-композициялық 

құрылысын,

тақырыбын,   түрлерін,   стильдік   табиғатын,   біртұтас   өнер,

импровизациялық өнер екендігінен игертуПәннің міндеттері:

    -  шешендік өнердің тарихын білу;

    -  шешендік өнердің шарттарын  мењгерту;

    - шешенге қойылатын талаптарды білу;

    - шешендік сөйлеудің түрлерін игеру.5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

Студенттер білуі тиіс:

 -Студенттер шешендік дауды, арнауды, толғауды  білуі тиіс.

-Шешендік сөздердің тектерін ажырата білу білуі тиіс.

-шешендік  сөздердің     идеялық,   эстетикалық  мазмұнын   аша

білуі тиіс.

-Шешендік сөздердің  талдауда оның табиғатын білуі тиіс.

-Шешендік түрлеріне талдауды меңгеруі тиіс;

-Шешендік сөздердің түрлерінен жатқа білуі тиіс.

Студенттер істей білуі тиіс:

-Студенттертақырып   таңдау,     материал   жинау,     конспекті

жазуды меңгере біледі.

-  Шешендік сөйлеу түрлерін ажырата алады.

- Шешендік сөздердің идеялық, эстетикалық мазмұнын аша

білуге     

дағдыланады.

- Шешендік сөздердің  талдаудағы оның табиғатын біледі.

- Шешендік сөздердің түрлерін меңгереді.

6 Пререквизиттер

Фольклор, әдебиеттануға кіріспе, әдебиет тарихы, мәнерлеп

оқу.


7 Постреквизиттер 

Қазақ тілінің стилистикасы

Қазақ әдеби тілінің тарихы

Тіл мәдениеті8 Тақырыптық жоспар 

1-тақырып. 

Шешендік өнер тарихын түсінік. Оның мақсатын 

анықтау, “риторика”, ”оратор” терминдерінің мәнін анықтау. 

Грек шешендік өнерінің өкілдері: Аристотель, Платон, 

Демосфен, Цицерон . Ресейдегі шешндік өнер табиғаты

2-тақырып

Шешен сөйлеу сыры туралы түсінік. Шешен сөйлеу әдістері.  

Шешен адамның жаратылыс, табиғи психофизиологиялық 

қасиеттері, ерекшеліктері, жүйке талшықтарының жүйесі. 

Сөйлеу мен еске сақтау қабілеті. Шабыт, импровизация. 

шешен сөйлеудің логикалық-композициялық құрылысы3-тақырып

Қазақтың   шешендік   өнері   -   халық   ауыз   әдебиетінің   бір

саласы.   Қазақтың   шешендікөнерінің   бастаушылары:Майқы


би,   Аяз   би.Жиренше   шешен.   Ұлтық   шешендік   өнердің

ерекшеліктері4-тақырып

Төле би өмірі туралы мәлімет. Ғалымдардың пікірлері. 

“Қарлығаш би” атану туралы шешендік сөздер.”атадан ұл 

туса игі, Ата жолын қуса игі” шешендік сөзінің шығу тарихы. 

“Қоймайсың көш деп халқым-ау” шешендік толғауы. 

Шешендік сөздерінің көркемдік сипаты5-тақырып

Қаз дауысты Қазыбек би туралы ғылыми мәлімет. Бидің өмірі.

Қаз дауысты Қазыбек атану тарихы.  Қаз дауысты Қазыбек 

бидің шешендік сөздері. Шешендік сөздерінің көркемдік 

сипаты

6-тақырып

Әйтеке би өмірі туралы мәлімет. Әйтеке бидің шешендік 

толғаулары, арнаулары. Шешендік сөздерінің көркемдік 

сипаты


7-тақырып

Сырым Датұлы туралы мәлімет. Сырымның шешендік 

сөздерінің ерекшеліктері .Шешендік сөздерінің көркемдік 

сипаты


8-тақырып

Ақтайлақ би, Бөлтірік шешен өмірі. Шешендік сөздерінің 

табиғаты, көркемдік сипаты. Шешендік сөздерінің мәні

9-тақырып

Абайдың   шешендік   өнерінің   сипаты.   Шешен   сөйлеу   сыры.

Шешендік сөздерінің бейнелік сипаты

10-тақырып

Әбу насыр әл Фарабидің “Риотрика” еңбегің ұлттық шешендік

өнердің   тууы   мен   қалыптасуына   ықпалы.   Ш.Ш.Уәлиханов

еңбектеріндегі шешендік ойлар. “Дала уалаяты” газетіндегі

қазақ зиялылырының шешендік ой-пікірлері

11-тақырып

Паралингвистикалық   жіктем.   Лингвистикалық   жіктем.

Кинетикалық жағы

12-тақырып

Сөзді әсерлі жеткізу тәсілдері. Қаратпа сөздер мен қыстырма

сөздердің   қолданылуы.   Логикалық,   грамматикалық,

психологиялық кідірістер13-тақырып

Логика,   психология,   философия   ғылымдарымен   байланысы.

Халықтық педагогика, әдебиетпен, тілмен байланысы14-тақырып

Ауызша   шешен   сөйлеу.Цицеронның   шешенге   қоятын

талаптары.   Шешендік   жүйрік   ой.   Шешенге   тән   тұлға.

Шешеннің сыртқы түр мәдениеті15-тақырып

Лекция,   баяндама,   жарыс   сөз   сипаты.   Тақырып   таңдау.

Материал   жинау.   Конспект.   Шшендік   сөздердің   мазмұнына

қарай бөлінісі. Шешендік дау:жер дауы, жесір дауы, құн, мал,

ар-намыс дауларымен байланысты туған сөздер.

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем) 

«Шешендік өнер» пәні –

 

Шешендік өнер студенттерге  қазақауыз   әдебиетінің   бір   түрі   –   шешендік   өнердің   тарихын,

ақындық айтыс секілді қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшелігін

көрсететін     пәндердің   бірі   екендігін,   дамуына   қойылатын

алғы шарттарынан, қойылатын талаптарынан мәлімет береді.10 Курстың компоненттері 

Дәріс тақырыптары 

Шешендік өнер тарихы туралы түсінік. Оның мақсатын 

анықтау, “риторика”, ”оратор” терминдерінің мәнін анықтау. 

Грек шешендік өнерінің өкілдері: Аристотель, Платон, 

Демосфен, Цицерон . Ресейдегі шешндік өнер табиғаты

2-тақырып

Шешен сөйлеу сыры туралы түсінік. Шешен сөйлеу әдістері.  

Шешен адамның жаратылыс, табиғи психофизиологиялық 

қасиеттері, ерекшеліктері, жүйке талшықтарының жүйесі. 

Сөйлеу мен еске сақтау қабілеті. Шабыт, импровизация. 

шешен сөйлеудің логикалық-композициялық құрылысы3-тақырып

Қазақтың   шешендік   өнері   -   халық   ауыз   әдебиетінің   бір

саласы.   Қазақтың   шешендікөнерінің   бастаушылары:Майқы

би,   Аяз   би.Жиренше   шешен.   Ұлтық   шешендік   өнердің

ерекшеліктері

4-тақырып

Төле би өмірі туралы мәлімет. Ғалымдардың пікірлері. 

“Қарлығаш би” атану туралы шешендік сөздер.”атадан ұл 

туса игі, Ата жолын қуса игі” шешендік сөзінің шығу тарихы. 

“Қоймайсың көш деп халқым-ау” шешендік толғауы. 

Шешендік сөздерінің көркемдік сипаты5-тақырып

Қаз дауысты Қазыбек би туралы ғылыми мәлімет. Бидің өмірі.

Қаз дауысты Қазыбек атану тарихы.  Қаз дауысты Қазыбек 

бидің шешендік сөздері. Шешендік сөздерінің көркемдік 

сипаты


6-тақырып

Әйтеке би өмірі туралы мәлімет. Әйтеке бидің шешендік 

толғаулары, арнаулары. Шешендік сөздерінің көркемдік 

сипаты


7-тақырып

Сырым Датұлы туралы мәлімет. Сырымның шешендік 

сөздерінің ерекшеліктері .Шешендік сөздерінің көркемдік 

сипаты


8-тақырып

Ақтайлақ би, Бөлтірік шешен өмірі. Шешендік сөздерінің 

табиғаты, көркемдік сипаты. Шешендік сөздерінің мәні

9-тақырып

Абайдың   шешендік   өнерінің   сипаты.   Шешен   сөйлеу   сыры.

Шешендік сөздерінің бейнелік сипаты

10-тақырып

Әбу насыр әл Фарабидің “Риотрика” еңбегің ұлттық шешендік

өнердің   тууы   мен   қалыптасуына   ықпалы.   Ш.Ш.Уәлиханов

еңбектеріндегі шешендік ойлар. “Дала уалаяты” газетіндегі

қазақ зиялылырының шешендік ой-пікірлері

11-тақырып

Паралингвистикалық   жіктем.   Лингвистикалық   жіктем.

Кинетикалық жағы

12-тақырып

Сөзді әсерлі жеткізу тәсілдері. Қаратпа сөздер мен қыстырма

сөздердің   қолданылуы.   Логикалық,   грамматикалық,

психологиялық кідірістер13-тақырып

Логика,   психология,   философия   ғылымдарымен   байланысы.

Халықтық педагогика, әдебиетпен, тілмен байланысы

14-тақырып

Ауызша   шешен   сөйлеу.Цицеронның   шешенге   қоятын

талаптары.   Шешендік   жүйрік   ой.   Шешенге   тән   тұлға.

Шешеннің сыртқы түр мәдениеті15-тақырып

Лекция,   баяндама,   жарыс   сөз   сипаты.   Тақырып   таңдау.

Материал   жинау.   Конспект.

 

Шшендік   сөздердің   мазмұнынақарай бөлінісі. Шешендік дау:жер дауы, жесір дауы, құн, мал,

ар-намыс дауларымен байланысты туған сөздер. 

 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1- тақырып

    


Грек шешендік өнерінің өкілдері: Аристотель, Платон, 

Демосфен,Цицерон

    Ресейдегі шешендік өнер табиғатына мысалдар келтіру.

2- Тақырып

Шешен   сөйлеу   сыры   туралы   түсінік.   Шешен   сөйлеу

әдістеріне мысалдар келтіру.

3 – тақырып

Майқы би, Аяз би.Жиренше шешендердің сөздерін жаттау.

Майқы бидің өмірбаянына тоқталу.

    4-тақырып

       Төле   би   өмірі   туралы   мәліметті   жаттау.   Ғалымдардың

пікірлерін келтіру.                              “Қарлығаш би” атану

туралы   шешендік   сөздерді   айту.”атадан   ұл   туса   игі,   Ата

жолын   қуса   игі”   шешендік   сөзінің   шығу   тарихын   келтіру.

“Қоймайсың   көш   деп   халқым-ау”   шешендік   толғауын

түсіндіру.

5-тақырып

Қаз дауысты Қазыбек би туралы ғылыми мәлімет дайындау. 

Бидің өмірін келтіру. Қаз дауысты Қазыбек атану тарихына 

тоқталу.  Қаз дауысты Қазыбек бидің шешендік сөздерін 

жатқа айту. Шешендік сөздерінің көркемдік сипатына 

мысалдар келтіру.6- тақырып

Әйтеке би өмірі туралы мәлімет дайындау. Әйтеке бидің 

шешендік толғаулары, арнауларын жатқа айту. Шешендік 

сөздерінің көркемдік сипатына мысалдар келтіру.     7-тақырып

Сырым Датұлы туралы мәлімет дайындау. Сырымның 

шешендік сөздерін жатқа айту. .Шешендік сөздерінің 

көркемдік сипатына мысалдар келтіру.

     8-тақырып

Ақтайлақ би, Бөлтірік шешен өмірбаяндарын айту. Шешендік 

сөздерін жатқа айту.. Шешендік сөздерінің мәнін ашу.

     9-тақырып

Абайдың   шешендік   өнеріне   «Абай   жолынан»   мысалдар

келтіру. 

    10-тақырып


Әбу   насыр   әл   Фарабидің   “Риотрика”   еңбегін   оқу.

Ш.Ш.Уәлиханов еңбектеріндегі шешендік ойлардан мысалдар

келтіру.   “Дала   уалаяты”   газетіндегі   қазақ   зиялылырының

шешендік ой-пікірлеріне мысалдар келтіру.

     11-тақырып

Паралингвистикалық   жіктем,   лингвистикалық   жіктем.

кинетикалық жағына Негимов кітабынан мысалдар келтіру.

     12 –тақырып

Сөзді   әсерлі   жеткізу   тәсілдеріне,   қаратпа   сөздер   мен

қыстырма   сөздердің   қолданылуына   шешендік   сөздерден

мысалдар

 

келтіру. 

Логикалық,

 

грамматикалық,психологиялық кідірістерді шешендік сөздермен келтіру.

    13-тақырып

Логика,   психология,   философия   ғылымдарымен   байланысы.

Халықтық   педагогика,   әдебиетпен,   тілмен   байланысына

мысалдар жазу.

    14 – тақырып

Ауызша   шешен   сөйлеуге,   Цицеронның   шешенге   қоятын

талаптарына мысалдар жазу. 

     15-тақырып

Шешендік   дау:жер   дауы,   жесір   дауы,   құн,   мал,   ар-намыс

дауларымен   байланысты   туған   сөздерге   шешендердің

сөздерінен мысалдар келтіру.

 

 О¤Ж мазм±ны

№ ОӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы


Бақылау түрі

Сағат көлемі 

Фил (қ)-

41

1 Дәріс сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа 

қатысу


15 (1х15)

2 Үй 


тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа 

қатысу


15 (1х15)

3 Қосымша 

материалдар

ға дайындық

Конспект

Коллоквиум

16

4 Семестрлік тапсырманы 

орындау


Конспект

Семестрлік 

тапсырманы 

қорғау


10

6 Бақылау 

шараларына 

дайындық


4

Барлығы

60

               

   Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар

1. Қаз дауысты Қазыбектің өмірбаянын жазу.

Ұсынылатын әдебиет: [10 ] 58-бет, [4 ] 46-бет

2.  Төле бидің өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [ 4]50-бет, [10 ] 60-бет,

3.  Әйтеке бидің өмірбаянын жазу

 

Ұсынылатын әдебиет: [4 ] 55-бет,[2 ] 20-бет4.    

Тайкелтір шешеннің өмірбаянын жазу

 

Ұсынылатын әдебиет: [4 ] 60-бет5.   Бөлтірік шешеннің өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [2 ] 10-бет

            6. 

  Сырым Датұлының өмірбаянын жазу

 

Ұсынылатын әдебиет: [ 2] 15-бетҚорытынды бақылау және ағымдағы үлгерім түрлері

бойынша үлес салмағын бөлу

Р/

СҚорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес

салмағы


1. Емтихан

Емтихан


0,4

Жіберу


рейтингісі

0,6


2. Сынақ

Сынақ


0,4

Жіберу


рейтингісі

0,6


3. Курстық жұмыс (жоба)

Курстық жұмыс

(Курстық жоба)

0,4


Жіберу

рейтингісі

0,6

«Шешендік өнер»  пәні бойынша5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

 

1 рейтинг (1 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


1

2

34

5

67

8

Бар-лығы

Максималды балл

20

27

2627

100


Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 


 

ДҮТ 1,2 ДҮТ 3,4 ДҮТ 5,6 ДҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны 

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл3

6

66

6

Практикалық сабақтарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ПҮТ


1,2

ПҮТ 3,4 ПҮТ 5,6 ПҮТ 7,8

56

Бақылау нысаны 

Т

ТТ

Т

Макс.балл7

14

1414

14


Қосымша 

материалдарға 

дайындық

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

   ҚМ1

 

КМ 

ҚМ3 

20

Бақылау нысаны 

 

 К

 

К 

К

 Макс.балл

 7

  

7

  6

 

7 

Пән тақырыптары 

бойынша білімді 

бақылау 


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

 

  

 

  

МБ  


 

100


Межелік бақылау

 

  

 

  

 

Т№1Макс.балл

 

  

 

  

 

100 2 рейтинг (1 семестр)

Апталар


1 сабақ

үшін


макс. балл

1

23

4

56

7

Бар-лығы

Апта ішіндегі максималды балл 

22

29

3118

100


 

 

  

 

  

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 

 

ДҮТ 1,2  ДҮТ 3,4 ДҮТ 5,6ДҮТ 7

21

Бақылау нысаны 

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл3

6

66

3

Практикалық сабақтарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ПҮТ 1,2 ПҮТ 3,4 ПҮТ 5,6 ПҮТ 7,8

59

Бақылау нысаны 

Т

ТТ

Т

Макс.балл9

16

1618

9

Қосымша материалдарға 

дайындық


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

 

 ҚМ

1

 КМ

 ҚМ

3

 20

Бақылау нысаны

 

 

 К

 

К  

К

 Макс.балл

 7

  

7

  7

 

6 

Пән тақырыптары 

бойынша білімді 

бақылау 


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

 

  

 

  

МБ 


Т№

 100

Межелік бақылау

Макс.балл

100


Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ   – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ –

оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; Т –

тексеру;   Т№1-бірінші   тест;   Т№2-екінші   тест;   К-коллоквиум;   ҚМ-қосымша   материалдарға

дайындық(СОӨЖ ұпайы);  МБ-межелік бақылау.11 Курстың саясаты

-

Дәріске, тәжірибелік сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысу;-

Сабаққа кешікпеу, сабақтан қалмау;

-

Тапсырмаларды уақытында орындау;-

Оқу үрдісіне белсенді қатысу;

-

Берілген тапсырмаға жауапкершілікпен қарау.

 12 Әдебиеттер тізімі

   


Негізгі:

1. Адамбаев Б.Халық даналығы. Алматы, 1976

2. Жармұхамедов М.Шешендік өнер Алматы, 1998

3. Негимов С.Шешендік өнер.Алаты, 1997

4. Қазақтың би-шешендері. Алматы,1993

5. Шешендік сөздер. Аламыты,1992

6. Хасенов С.Шешендік тәсілдер Алматы, 1999

7. Есхожин І.Шешендік жырлар Алматы,1993

8. Дәдебаев Ж.Шешендік сөздер.Аалмты,1993


    Ќосымша: 

9. Балақаев М. «Қазақ әдеби тілі».-Алматы, 1987

10.

Жанпейісов   Е.   «Қазақ   прозасының   тілі».-Алматы,1968

11.


Сыздықова Р. «Сөздер сөйлейді».-Алматы,1998

12.


Төреқұлов Н.Нақыл сөздердің мәні Алматы,19

71

   Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • БЕКІТЕМІН
  • ФЖж¤ факультетініњ деканы
  • (қолы) (аты-жөні)
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал