Бағдарламасына бекіту парағы (Syllabus)жүктеу 113.46 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі113.46 Kb.
түріБағдарламасы

Пәннің оқыту 

бағдарламасына                                                                                 

бекіту парағы 

(Syllabus)  

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37 

 

 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті  

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті  

Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы  

 

  

 

  

 

5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама» мамандығының  

(мамандық (тардың) атауы және шифры)

 

студентеріне арналған  

Ақпараттану 

                    (жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы) 

 

 ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Павлодар 

 

 


Пән бойынша оқыту 

бағдарламасын (

Syllabus) 

бекіту парағы

 

 

Нысан ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

 

  

 

БЕКІТЕМІН __________________деканы 

         

(факультет атауы) 

___________  ___________ 

       (қолы) 

     (аты-жӛні)

 

20__ж. «___»____________    

Құрастырушы: аға оқытушы______________     Балгабаева Г. С.

 

                           (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы)       (аты-жӛні)  

Есептеу техникасы және бағдарламау кафедрасы 

(кафедра атауы) 

 

5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама» мамандығының  (мамандық (тардың) атауы және шифры) 

студентеріне арналған 

 

сырттай орта кәсіби негізінде оқу нысанының студенттеріне арналған              

(оқу нысаны)

 

Ақпараттану (жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы) 

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

 

 

Бағдарлама  20__ж.  «___»  _________бекітілген  жұмыс  оқу  бағдарламасының  негізінде 

әзірленді.  

 

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама   

Кафедра меңгерушісі_________ О. Г. Потапенко. «____» ________201__г 

                                                (қолы) 

―Физика,  математика  және  ақпараттық  технологиялар‖  факультетінің    оқу-әдістемелік 

кеңесінде мақұлданды«__» _________ 2010 ж. №__ хаттамасы 

 

ОӘК тӛрағасы_________Ж.Г.Муканова   . «____» ________201__г                                     (қолы)                 

 

  

 

  

 


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары  

Аты-жӛні: Балгабаева Галия Серикбаевна   

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: аға  оқытушы 

―Есептеу техникасы және бағдарламалау‖ кафедрасы  

Бас  оқу  корпусында    (Ломов  к.  64),  329  аудиторияда  орналасқан. 

Байланысу телефоны 67-36-46. 

 

 

2 Пән туралы  мәліметтер  Пәннің аты - ―Ақпараттану‖, бұл пән бір семестрге есептелген. 

 Сағат саны - 135 

 Жұмыстардың ӛткізу орны: кесте бойынша. 

 

    Пәннің бақылау түрі – емтихан.    

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ар 


са

ны

 Аудиториялық сабақ түрлері бойынша 

байланыс сағаттарының саны  

Студенттің ӛздік 

жұмысының сағат 

саны  

Бақылау 


түрлері 

барлы-


ғы 

дәріс 


практи-

ка 


зертха-

налық 


студия-

лық 


жеке  барлығы  СОӚЖ 

1,2 


18 


  

 

117 18 

емтихан 


  

4 Пәннің мақсаты мен міндеттері 

 

Пәннің  мақсаты  -  тәлімгерлерді  құжаттармен,  кесте  түрінде  берілген 

мәтін  және  деректермен  жұмыс  жасау  үшін    қазіргі  компьютерлік 

технологиялардың бағдарламалық құралдары мен пайдалануға үйрету;  

5  Білімге,  икемділікке  және  дағды-машықтарға  қойылатын 

талаптар  

Пәнді игеруде тәлімгерлер білуге тиісті:  -  Компьютерлік  технологияны  қолданудың  ерекшеліктері  мен  нақты 

мүмкіндіктерін түсіну; Инженерлік-экономикалық  ақпаратты  ӛңдеу,  беру,  талдау, 

құрылымдау, формальдау әдістерін білу керек; 

-

 

Корпоративтік  желілермен  бүкіләлемдік  глобальді  INTERNET желісінің  қызметін  және  локальды  компьютерлік  желінің  қызметтерін 

пайдалана білу іскерлігі; Мәліметтер қорын құру және жобалауды үйрену. 

 Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті: -  операциялық  жүйеде  жұмыс  жасау,  Windows  жүйесіндегі    жұмыс 

істеу негіздері, Word кестелерді  даярлау және түзету,  Excel-дің графикалық  мүмкіндіктері, Excel бағдарламасының мәліметтер базасы ретінде пайдалану, 

Презентацияларды  қарастыру,  Интернет  желісінде  жұмыс  істеудің  негізгі 

принциптері мен құрылымы. 

 

 6 Пререквизиттер 

―Ақпараттану‖ пәнін оқу орта  мектепте  ақпараттану, математика және 

физика сабақтары  бойынша алынған білімдерге негізделеді. 

 

 

7 Постреквизиттер  Студенттер «Ақпараттану» пәні бойынша алған білімі мен дағдыларын 

«Компьютерлік 

тораптар» 

сияқты 


шектес 

пәнінде, 

сондай-ақ 

мамандандырылған пәндер мен дипломдық  жобалауда қолданулары мүмкін. 

 

8 Тақырыптық жоспар 

 

№ р/с 

Тақырып атауы 

Аудиторлық сабақ бойынша байланыс сағат саны 

дәріс 


 

тәж. 


 

зерт. 


 

ОТӚЖ 


Ақпараттанудың 

негізгі 

түсініктері 

0,5  10 

Дискретті  математиканың негізі 

0,5 


0,5 


10 

ЭЕМ-нің архитектурасының  негізгі 

түсініктері 0,5 20 

Есептеудің алгоритмдік 

шешімі, 


алгоритмдік 

күрделілікті талдау 0,5 20 

Бағдарламалау  тілдерімен танысу 0,5 

20 


Операциялық жүйелер мен 

желілердің негіздері 0,5 

20 


Графика және интернет 0,5 17 

 

Барлығы 

117 

 

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы       

«Ақпараттану»  курсында  есептеу  техникасы  мен  бағдарламалық 

қамтаманы   ӛңдеу кезінде қолданылатын  ақпаратты қабылдау, ӛзгерту, беру, 

ӛңдеу, сақтау және кӛрсету. Windows жүйесіндегі жұмыс істеу негіздері, MS 

Office туралы негізгі мағлұматтар қолдану. 

  

 

10 Курстың компоненттері 

  Дәріс сабағының мазмұны 

1 Тақырып. «Ақпараттану» пәні 


 Ақпараттану  пәні,  объектісі  және  құрамдас  бӛліктері.  Ақпараттың 

пайда  болуының  алғы  шарттары  мен  тарихы.  Ақпараттағы  мәліметтердің 

түсінігі.  

2 Тақырып.

 

Windows жүйесіндегі жұмыс істеу негіздері Windows  туралы  жалпы  мағлуматтар.  Операциялық  жүйе  (ОЖ)  – 

компьютерді  іске  қосқан  сәтте  жұмыс  істейтін  бағдарлама.  Операциялық 

жүйе  құрамы,  эволюциясы.  ОЖ-нің  жұмыс  істеу  тәртібі.  Қызметші 

бағдарламалар:  байланыс  редакторы,  іске  қосу,  сұрыптау  бағдарламасы, 

біріктіру,  утилит-бағдарламалар  және  т.б.  жадыға  мәліметтердің  берілу 

тәсілдері. Мәліметтер құрылымы. Файлдар және олардың аты.  

3 Тақырып. Word туралы негізгі мағлұматтар. Мәтінді форматтау 

Word  редакторын  тағайындау,  іске  қосу  және  онымен  жұмыс  істеуді 

аяқтау.  Формулалар  редакторын  іске  қосу.  Теңдеулерді  теру.  Формуланы 

форматтау.  Кестелерді  даярлау.  Графиктерді  орналастыру  принциптері. 

Графикалық  редактор  аспаптары.  Суреттерді  ерекшелеу.  Элементтер  тобын 

ұйымдастыру.   

4  Тақырып.  Excel  бағдарламасы  туралы  жалпы  мағлұматтар.  Excel-де 

функциялар мәнін кестелеу 

Excel  бағдарламасын іске қосу. Жолдармен, бағаналармен, блоктармен 

операциялар  орындау.  Ұяшықтар  мен  блоктардың  адрестерін  абсолютті, 

салыстырмалы  және  аралас  түрде  жазу.  Кесте  мәтіндерін  дайындау. 

Функцияларды  қолдану.  Диаграммаларды  даярлау.  Автосүзгіні  пайдалану.  

Excel    жұмыс  кітабы.    Жұмыс  кітабының  парақтары.    Жұмыс  парақтарының 

ӛзара  байланысы.  Бірнеше  терезелермен  жұмыс  істеу.  Файлдар  арасындағы 

байланыс. 

5 Тақырып. Ақпаратты кӛрсету формалары 

Сан  жүйелері.  Сандарды  аудару  әдістер.  Екілік  арифметика. 

Дискретизция  ұғымы,  белгіленген    және  жылжымалы  үтірлі    сандармен 

арифметикалық  операцияларды  орындау.   

6Тақырып. Қазіргі замаңғы есептеу техникасының құрылысы 

Ақпаратты  компьютерде    беру.  Компьютердің    негізгі  блоктарының 

элементтерінің  негіздерін  ұйымдастыру.  Процессордың  архитектуралық 

ұйымдасуы.  Компьютердің  жадын    ұйымдастыру,  бағдарламаны  басқару 

принципі, функционалдық және құрылымдық  компьютерді ұйымдастыру.  

7 Тақырып. Ақпаратты қорғау негіздері 

Ақпараттық  қорғау  негіздері.  Ақпараттық      қауіпсіздік  және  оның 

құрамалары.  Ақпараттық процесстерге заңсыз енуден қорғау. Ұйымдастыру 

шаралары,  ақпаратты  қорғаудың  инженерлік-техникалық    және  де  басқаша 

әдістері.  Дүниежүзілік  ұйымда  ақпарат  қорғау  мәселелері.  Жергілікті 

компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау және оны вирустан қорғау. 

Тақырып. Компьютерлік 

желілер, 

желілік 

және 


телекоммуникациялық технологиялар   

Желілер    жӛнінде  жалпы  мағлұмат,  компьютерлердің  желілік  қарым-

қатынасының    қажеттілігі.  Кең  ауқымды  және  жергілікті  желілер.  Негізгі 

технологиялар,  хаттамалар  мен  жергілікті  желі  стандарттары.  Қазақстан Республикасының  (ҚР)  ақпараттық  құрылымы.  Интернет  желісінде    жұмыс 

істеудің 

негізгі 

принциптері 

мен 

құрылымы. Негізгі 

ұғымдар, 

терминологиялар.  Web жүйесімен  қатынас құру. Электронды пошта. 

 

 Тәжірибе сабағының мазмұны 

1 Тақырып.

 

Windows жүйесіндегі жұмыс істеу негіздері Жұмыс  столы.    Windows  жүйесіндегі  терезелерді  пайдалану.  

Белгішелер,  жарлықтар,  бумалар.  Терезелермен  орындалатын    негізгі 

операциялар: терезенің аумағын  ӛзгерту, терезенің орнын ауыстыру. 

2  Тақырып.    Word  редакторын  тағайындау,  іске  қосу  және  онымен 

жұмыс істеуді  аяқтау. Мәтінді форматтау 

Символдарды  форматтау.  Қаріптер.  Қаріптердің  негізгі  параметрлерін 

тағайындау. «Қаріп» сұхбаттасу терезесін пайдалану. Абзацтарды форматтау 

тәсілдері. Интервалдар. Формулалар редакторын іске қосу. Теңдеулерді теру. 

Формуланы форматтау.  

3 Тақырып. Архивтеу бағдарламалары. Мәтіндік  редакторы. Графиктік  

редакторлары 

Архивтеу  ұғымы.    Файлдарды    архивтеудің    қажеттілігі.    Архивтік 

файл.    Файлдарды  архивке  енгізу.    Файлдарды    архивтен  шығару.    Архивті 

бүлінуден  сақтау.    Редактор  ұғымы.    Функциялары.    Классификациясы. 

Мәтіндік редакторлар. Меню пунктінің қабылдануы. Алмастыру буфері. 

4 Тақырып. Мәтінде кестені даярлау 

Кестелерді    даярлау.    Кестелерді  баптау.    Ұяшықтардың    орнын 

ауыстыру  және  кӛшірмесін  алу.  Кестелерді  форматтау.  Ұяшықтарды 

біріктіру. Кестелерді бӛліктерге бӛлу. 

5 Тақырып. Excel 

Excel    бағдарламасын  іске  қосу.      Excel  менюімен  жұмыс  жасау. 

Ұяшықтардағы  мәліметтер.  Мәтін  енгізу.    Сандарды  енгізу.  Формулаларды 

енгізу.    Ұяшықтағы  мәліметтерді  түзету.    Жолдармен,  бағаналармен, 

блоктармен  операциялар  орындау.  Орын  ауыстыру.  Кӛшірме  алу.  Жою, 

тазалау  операциялары.  Ұяшықтар  мен  блоктардың  адрестерін  абсолютті, 

салыстырмалы және аралас түрде жазу. Кесте мәтіндерін дайындау. Мәтінді 

қаріптік  дайындау.    Туралау.  Фон  түстері.  Ұяшықтардағы  мәліметтерді 

қорғау. 


6 Тақырып. Диаграммаларды даярлау 

Диаграмма  мӛлшерін  ӛзгерту.  Диаграмма  түрін  ӛзгерту.  Кеңістікте  

кӛлемді дӛңгелек диаграмма.  Диаграммаларды түзету.  Атауларды кірістіру.  

Секторлар  түсін    ӛрнектерге  ӛзгерту.    Түсініктемені    форматтау.    Функция 

графиктерін  тұрғызу.   

7 Тақырып. Телекоммуникациялық технологиялар 

Интернет  желісінде    жұмыс  істеудің  негізгі  принциптері  мен 

құрылымы.  Негізгі  ұғымдар,  терминологиялар.    Web  жүйесімен    қатынас 

құру. Электронды пошта. 

 

 Зертханалық сабақтар мазмұны  

1 Тақырып. Windows  

Терезелермен жұмыс жасау. Ӛткізгіш.  

2 Тақырып. Word редактор терезесін  жіберілу және  жұмыс істеу. 

3 Тақырып. Word құжатты  форматтау 

Кестені құрастыру және форматтау. 

4 Тақырып. Word графикалық  объектілер 

5 Тақырып. Excel 

Кестені  толтыру  және  редакциялау.  Excel  функциялары.  Кестеде 

ақпаратты қорғау. 

6 Тақырып. Excel 

Диаграммаларды  салу.  Кестемен  мәліметтер  базасы  сияқты  жұмыс 

істеу. 


          7  Тақырып. Телекоммуникациялық технологиялар 

Интернет  желісінде    жұмыс  істеудің  негізгі  принциптері  мен 

құрылымы.  Негізгі  ұғымдар,  терминологиялар.    Web  жүйесімен    қатынас 

құру. Электронды пошта. 

 

 

Тәлімгерлердің ӛздік жұмысының мазмұны  

№ 

СӚЖ түрі Есеп беру 

формасы 


Бақылау түрі 

Сағат 


кӛлемі 

1  Дәріс сабақтарға дайындалу 

 

Сабаққа қатысу  10 

2  Тәжірибе сабақтарға дайындалу және 

үй тапсырмасын орындау 

Жұмыс дәптері 

Сабаққа қатысу 

10 


3  Зертханалық жұмыстарға дайындалу  Типтік  есепптердің 

шешуі, 


нұсқа 

бойынша  есептерді 

шешуі  

Зертханалық жұмысқа 

қабылдану, 

жеке 

сұраныс 


20 

4  Есепті  дайындау  және    зертханалық 

жұмыстарды қорғау 

Есеп 


Зертханалық 

жұмысты қорғау 

20 

5  Аудиторлық сабақтың 

мазмұндамасына кірмеген тақырыпты 

оқу  

Конспект Жеке сұраныс 

20 


6  Семестрлік тапсырмаларды орындау  Конспект 

Жеке сұраныс  

20 

7  Бақылау түрлеріне дайындалу  

1МБ,2МБ (тестілеу) 

17 

Барлығы 


117 

 

 

Кесте 1 - Бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі  

1 рейтинг   

Апталар 
Барлығы 

Апта бойынша максималды бал

 

30 


35 

35 


100 

Тәжірибе сабаққа 

ТӚЖ түрі 

ҮЖ1 


ҮЖ4 

ҮЖ7 


15 

дайындалу, зертханалық 

жұмыстарға дайындалу 

және оларды орындау 

зертханалық жұмыстарды 

дер кезінде орындау және 

қорғау


 

Бақылау түрі 

О 

О 

О Макс. бал Семестрлік  тапсырмаларды 

орындау 

Аудиторлық 

сабақтың  мазмұндамасына 

кірмеген 

тақырыпты 

Бақылау 


түрлеріне 

дайындалу оқу 

ТӚЖ түрі 

ҮЖ2 


ҮЖ5 

ҮЖ8 


60 

Бақылау түрі 

О 

О 

О Макс. бал 

20 


20 

20 


Оқу-емтихан сессияның 

балдар 


ТӚЖ түрі 

ҮЖ3 


ҮЖ6 

ҮЖ9 


25 

Бақылау түрі 

О 

О 

О Макс. бал 

10 10 

Тақырыптар бойынша білім 

бақылау

 

Тақ №  

 

№ 1-8 100 

Бақылау түрі 

 

 

МБ1 Макс. бал 

 

 100 

 

Шарт белгі: ҮЖ – үй жұмысы, МБ – Межелік бақылау. 

 

 

11 Курстың саясаты 

Сабаққа  міндетті  түрде  қатысу  керек.  Қандай  да бір  себеппен  сабақты 

босатса  да,  тәлімгер  барлық  зертханалық,  тәжірибелік    және  ӛздік 

жұмыстарды тапсыруы тиіс. 

Тәлімгер  «Қолданбалы  акпараттар  теориясы»  сабағына  5  минутқа 

кешігіп келсе, ол сабаққа жіберілмейді. 

Сабақ  үстінде  тәртіп  ережесін  бұзған  үшін  —    бір  сабақтан  5  балл 

азайтылады! 

Барлық аудиториялық уақыт дәрістерге, зертханалық және тәжірибелік  

жұмыстарға  бӛлінген.  Сіздің  дайындығыныз  бақылау  жұмысымен, 

тесттермен және межелік бақылау тапсырмаларымен тексеріледі.  

Семестрдің қорытынды бақылауы емтихан  болып саналады.  

Барлық  тапсырмалары  дер  кезінде  орындалуы  тиіс.  Дер  кезінде 

тапсырылмаған  жұмыстың  балы  азайтылады.    Емтиханда  және  бақылау 

жұмысында  кӛшіруге  тиім  салынады.  Кӛшірген  жағдайда  бақылау  түрі 

балының 80% азайтылады. 

Егер  қандай  да  бір  себептермен  бақылау  жұмысына  қатыспаған 

жағдайда кӛрсетілген кесте бойынша бір аптаның ішінде оқытушының кеңес 

беру уақытында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.   

1  Семестрдің  ортасы  және  аяғында  100  балдық  шкаламен  ағымды 

үлгерім анықталады (АҮ)  

2  АБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады. 


Аралық  бақылауға  ағымды  үлгерімнен  баллдары  бар  студенттер  ғана 

жіберіледі. 

3 АҮ  және  АБ  қорытынды  бағалары  мен  пәннің  рейтингі  анықталады 

(Р1 және Р2)  

Р1(2) = AҮ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3. 

 

Егер  студент  АБ  ӛте  алмаса  онда  және  50  ден  тӛмен  балл  алса,  онда деканат АБ жеке  тапсырудың уақытын тағайындайды.  

4 Студенттің рейтингтен ӛту (РӚ) бағасын келесі түрде есептейді  

    

 

  

РӚ = (Р1+Р2)/2. 

Егер  пәнен  жұмыс  жоспары  бойынша  курстық  жұмыс    және 

емтихан  болса  онда  рейтингтан  ӛтуі   анықталу  кезінде  курстық 

жұмыстың бағасы ескеріледі.   

РӚ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3. 

Сырттай  оқитын  студенттерге    рейтингтен  ӛту  бағасы  келесі  түрде 

есептеледі 

РӚ = Р1 немесе РӚ = Р1*0,7 + КР*0,3. 

Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі:  

-  жұмыс  бағдарламасы  бойынша  барлық  талаптарын:  СӚЖ  жұмыстарын, 

барлық  зертқаналық  және  тәжірибелік  тапсырмаларды  жасап  ӛткізген 

жағдайда  

-  курстық  жұмыстан  жақсы  баға  алса  және  соған  орай  рейтингі  50  –ден 

жоғары болу керек. 

5  Студенттің  әр  пәннен  оқу  жетістіктерінің  денгейін  (соның  ішінде 

қорытынды баға ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ), 

қорытынды  баға  РӚ  және  ҚБ  (қорытынды  бағалау  –  емтихан,  диф.  есеп,  

немесе курстық жұмыс) 

И = РД*0,6 + ИК*0,4 

 

6  КП/КЖ  комиссия  алдында  қорғалады.    Қорытынды  баға,  егер студент  РӚ  және  қорытынды  бағалаудан  жақсы  баға  алған  жайдағана 

есептеледі.  Егер  қорытынды  бағалауға  сепесіз  келмесе,  онда  ло 

«қанағатанралық  емес»  деп  қабылданады  Емтиханның  нәтижесі  сол 

күні немесе ерьенгі күні жарияланады. 

7

 

Қорытынды бағалауда алған бағаны  жақсы бағаға кӛтеру үшін  қайта тапсырылмайды.   

8

 Егер  академиялық  қарыздар  болса,  онда  студен  сол  пәнді  ақылы 

түрде қайта оқиды. 

 

Қорытынды бақылау екі тапсырмадан  тұрады: 1. Тест (50 сұрақ) 

2. Тәжірибелік тапсырма  

 

Оқушылардың білімін бағалайтын қорытынды   

 


Бал 

түрінде 


қорытынд

ы баға (Қ) 

Балдың 

цифрлық 


баламасы (Ц) 

Әріптік жүйедегі баға 

Дәстүрлі жүйемен 

бағалау 


Емтихан, 

диф.сынақ 

Сынақ 

95 - 100 Ӛте жақсы есептелді 

90 - 94 


3,67 

A- 


85 - 89 

3,33 


B+ 

Жақсы 


80 - 84 

3,0 


75 - 79 


2,67 

B- 


70 - 74 

2,33 


C+ 

Қанағатан- 

арлық  

65 – 69 


2,0 

60 – 64 1,67 

C- 


55 – 59 

1,33 


D+ 

50 – 54 


1,0 

0 - 49 Қанағатанар-лықсыз 

Есептел-


ген жоқ 

 

 

 

 

12 Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиет 

1  Аладьев  В.З.  и  др.  Основы  информатики:Учеб.пособие  для  вуз-

ов/Аладьев    В.  З.  ,Хунт  Ю.Я.,Шишаков  М.Л.-2-е  изд.,перераб.и  доп.-

М.:Филинъ,1999. 

2   Балапанов Е.Ә., Бӛрiбаев Б. Жаңа информациялы· технологиялар ин-

форматикадан  30  сабақ Тәжiрбиелiк оқулық.-Алматы,2001.  

Информатика:  Практикум    по  технологии  работы  на 

компьютере:Учеб.      пособие    для    вузов/Под  ред.  Н.В.  Макаровой.-

М.:Финансы истатистика,1997.-384с.:ил.   

4

 

Камардинов,  О.  Информатика:жоғары  және  орта  оқу  орындарында 

арналған 

 

оқу 


құралы/О. 

Камардинов.-2-шi 

басылымы.-

Алматы:Қарасай,2006.-360 б. 

5  Шәрiпбаев    А.    Информатика:Жоғары  оқу  орындарының 

студенттерiне арналған оқу құралы.-Алматы,1992.  

Қосымша әдебиет 

 6  Кушниренко    А.  Г.  и  др.  Основы  информатики  и  вычислительной 

техники:  Проб.  учеб.  для  сред.  Уч-еб.  ведений/Кушниренко  А.Г.,Ле-бедев 

Г.В., Сворень Р.А.-3-е изд.-М.:Просвещение,1993. 

7        Симонович    С.В.  и  др.  Специальная  информатика:Учебн. пособ./Симонович  С.В.,  Евсеев  Г.  А.,  Алексеев  А.Г.-М.:Аст-пресс,  2000.-

480с. 

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 113.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет