Бағдарламасын бекіту парағы пму ұс н 18. 3/34жүктеу 82.18 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі82.18 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті

Зоотехнология, генетика және селекция  кафедрасы

Сүт өндіру технологиясы

 

пәнінен


5В080200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндірі технологиясы  мамандық

(тарының) студенттеріне студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандық бойынша элективтік 

пәндер каталогы жұмыс 

бағдарламасын 

            бекіту парағы 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34     

      


                                                                                       

     


     БЕКІТЕМІН

                                                                       ОІ жөніндегі проректор                      

__________Н.Э.Пфейфер

                                                                              

                                                                       «___»_____________2012 ж.

Кұрастырушы:                аға оқытушы Кусанова Б.Т

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Сүт өндіру технологиясы 

пәнінен 5В080200  Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндірі технологиясы  мамандық (тарының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті 

пәндер каталогы негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы ПМУ  ғылыми

кеңесінің отырысында бекітілген 2012 ж. «    »       №     хаттама 

Кафедра отырысында ұсынылған 2012 ж. «20»04. №9  хатттама. 

Кафедра меңгерушісі ______________ Н. Б. Бурамбаева«____»______2012 ж.

      

Агротехнология   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған2012 ж. «   »             хаттама

ОӘҚ төрайымы________________К. К.  Сейтханова «____»_______2012 ж.КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы______________Т. К. Бексеитов «____»_______2012 ж.ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН 

ЖжӘҚБбастығы_______________Жуманкулова Е. Н. «____»______2012 ж

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

2012 ж. «   »      №  хаттама Өқу пәнінің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі орны

Курстың   мақсаты:  Студенттердің   сүт   құрамын   және   оның

өзгергіштігін   зоотехниялық  

  биологиялық   және   технологиялық

жағдайларының әсері мен зерттеуі; жоғары сапалы сүтті алуды ұйымдастыру;

сүтті   фермадан   алғаннан   бастап,   сүтті   кәсіпорындарға   ікелу   кезіне   дейін

оның   бағалы   қасиеттерін   сақтау;   түрлі   сүтті   өнімдердің   шикізаты   ретінде

сүтке қойылатын талаптар; сүт өнімдерін өндіру технологиясының негіздері.

Курстың   міндеті:  сүттің   орташа   химиялық   құрамын   қандай

көрсеткіштермен сипатталатынын ; сүттің жеке компоненттерінің маңызын,

сүтті   фермада   қабылдаудың   санитарлық-малдәрігерлік   ережелерін   қалай

сақталатынын; сүттің сортын қандай көрсеткіштермен анықтайтынын; сүтті

алғашқы   өңдеу,   сақтауын   қалай   өткізетінін;   сүт   зертханасының   қызметі

жөнінде,   сүттің   орташа   сынамасын   таңдау;   сүтті   пастеризациялау   және

сепарация  кезінде  қандай жабдықтарды  қолданатынын, сүтті есепке  алуды

қалай   өткізілуін,   сүт   өнімділігін   өндіру   технологиясының   негіздерін

студенттерге  үйрету.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білулері керек:  сүт құрамы мен

қасиеттеріне   түрлі   жағдйлардыңдың   әсер   етуін,   сиырды   сауу   және   сүтті

алғашқы   өңдеуден   өткізудің   санитарлық-   гигиеналық   ережелерін   дұрыс

орындауын,   қауіпсіздік   техникасы   және   сүтті   зертханаларда   жұмыс

ережелерін, сүт құрал-жабдықтарына үтімін сепаратор, салқындатқыш, май

жабдығының жұмыс қағидаларын, қышқыл сүтті өнімдер, май, сырды өндіру

технологиясын талдау.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер істей білу керек:  сүттің орташа

сынамаларын   тексеру;   сүтті   тексеруден   өткізу;   сүт   құрал-жабдықтарына

күтім   жасау;   сүтті   алғашқы   өңдеуден   өткізу;   қышқыл   сүт   өнімдерін,   сыр,

майды дайындау.Студенттер істей алуы керек: сүтті қабылдау, сақтау, алғашқы өңдеу,

тасымалдау, қайтадан өңдеу, шикізат пен сүт өнімдерінің сапасын анықтай

алу.

Пререквизиттер:

Микробиология, биохимия         Постреквизиттер:  

Ірі  қара мал шаруашылығы, сүт пен ет 

өндіру технологиясы


Пәнің тақырыптық жоспары

     Ф СО ПГУ 7.18.2/07                                       Пәннің тақырыптық жоспары

№ п/п

Пән тақырыбының

атаулары

Сағат саны

           

Дәріс

сабақ.

Зертхан

алық

сабақ

Тәжір

ибелік

.

сабақ.

Өздік

жұмы

сы

1

2

3

4

5

6

1.

Сүттің химялық құрамы және оның 

компоненттерінің қасиеттері

1

0,54

2.

Сүттің биохимиялық қасиеттері

1

0,5


4

3.

Сүттің физикалық қасиеттері

1

0,5


4

4.

Сүттің құрамы мен қасиеттеріне әсер

ететін факторлар

1

12

4

5.

Сүт гигиенасы

1

12,0

4

6.

Сүтті алу / қабылдау

1

0,52

4

7.

Фермада сүтті өңдеу

1

14

8.

Сеператор құрылымы және сүтті 

сепарациядан өткізу.

1

14

9.

Сүт, сүт қаймағы және қышқыл сүтті 

өнімдер.

1

0,54

10.

Май жасау

1

0,5


4

11.

Сыр жасау

1

0,5


4

12.

Сүт консервілері

1

4

13.Сүтті қайтадан өндіру өнімдері. 

Тұтас сүттің орын басқыштары.

1

4

14.Фермалық сүтханадар және олардың 

функциялары.

1

    0,5


4

15.

Сүт ісіндегі есеп және сүтті сату.

1

1

4Барлы

ғы   

90 сағ

15

7,5

7,5

60

Пәннің теориялық бөлімінің мазмұныПән тақырыбының 

атаулары

Мазмұны

1

Сүттің   химялық   құрамыжәне

 

оныңкомпоненттерінің

қасиеттері

Сүт уғымы және оның қызметі. Су. Қурғақ зат.

2

 Сүттің биохимиялық қасиеттері

Титрленетін қышқылдық.Белсенді қышқылдық . 

Буферлік іштілік .      Сүттің бактерицидтік 

қасиеттері.

3

    Сүттің физикалық қасиеттері

Тығыздық: Жабынды тартылыс. Мұзға айналу 

нүктесі. Қайнау нүктесі. Электрөткізгіштігі. 

Қышқылдану қалпына келтірілу потенциалы. 

Сүттің органолептикалық қасиеттері

4

    Сүттің құрамы мен қасиеттеріне әсер ететін 

факторлар

Сүт маусымы кезеңі. Тұқым. Сиырлардың жасы. 

Сиырлардың жеке дара қасиеттері. Сиырларды 

азықтандыру. Күтіп-ұстау жағдайлары. Сауу 

жиілігі. Сауу тәсілдері. Сауу жылдамдығы. Желін 

массажы. Моцион. Мал денсаулығының жағдайы.

5

    Сүт гигиенасыСүттің санитарлық-гигиеналық жағдайын 

сипаттайтын көрсеткіштер Сүттің 

микроағзаларын ластану көздері. Адам 

денсаулығына қауіп төндіретін сүт қоспалары. 

Сүтті алудың санитарлық және ветеринарлық 

ережелері. Қызмет көрсетушілердің жеке бас 

гигиенасы. Жуғыш және дезинфекциялайтын 

заттар. Сауу аппараттарын жуу және 

фезинфекциялау. МЕСТ-ке сәйкес сүт сапасына 

қойылатын талаптар.

6

    Сүтті алу / қабылдауСүттің пайда болу үрдісі 

және сиырларды сауу. 

Кешендегі сүтті өндіру 

технологиясының 

ерекшеліктері. 

7

    Фермада сүтті өңдеуСүт есебі: Сүтті механикалық қоспалардан 

тазалау. Сүтті салқындату, сақтау, тасымалдау, 

жоғары температурады өңдеу, сүтті мұздату

8

    Сеператор құрылымы және сүтті сепарациядан 

өткізу.


Сепараторды жасап шығару тарихы. 

Сепаратордың автоматтық құрылғылары және  

сүттің қаймаққа және майсыздандырылған сүтке 

бөліну үрдісі. Сүттің майсыдану дәрежесіне әсер 

ететін факторлр. Сепараторды орнату және 

сепарация техникасы.

9

    Сүт, сүт қаймағы және қышқыл сүтті өнімдер.

Сүтті пастерлеу. Ертілген сүт, стерилденген сүт. 

Сүтті-қышқылды микрофлора сипаттамасы және 

жартылай сұйық консистенциялы қышқыл сүтті 

өнімдерді өндіру технологиясы. Аққуыз үлесі 

жоғары қышқыл сүтті өнімдердің өндіру 

технологиясы.


10     Май жасау

Май классификациясы. Май жасау үшін сүт және 

сүт пайдалығының сапасанына қойылатын 

талаптар. Сүт қаймағынадаярлуаға әсер ететін 

факторлар және өндіру тәсілдері.

11     Сыр жасау

Сыр классификациясы. Сырды өндіру үшін сүт 

сапасы. Ярослав сырын өндіру технологиясы.

12     Сүт консервілері

Қоюландырылған стерилденген сүт консервтерін 

өндіру. Құрғақ сүт өнімдерін өндіру.

13   Сүтті қайтадан өндіру 

өнімдері. Тұтас сүттің 

орын басқыштары.

Сүтті қайтадан өндеудің қосымша өнімдері. Тұтас

сүттің орын басқыштары.

14     Фермалық сүтханадар 

және олардың 

функциялары.

Ферма жанындағы сүтхана. Ферма сүт 

зауттары.Фермалық сүтханалардың суық 

қамтамасыз еттілу тәсілдері.

15     Сүт ісіндегі есеп және 

сүтті сату.

Сүт ісіндегі есеп. Сүт өнімдерін жасап шығару 

кезіндегі сүт шығынына бақылау жүргізу.Пәннің практикалық бөлімінің мазмұны

        Тақырыбы

Тапсырмалар

1

Сүттің құрамы мен қасиеттеріне әсер ететін

факторлар

Малды күтіп бәғу кезіндегі шараларын зерттеу 

және жазуы,   жиі сауу, сауу жылдамдығы, сауу 

әдісі. Желінді сылау. Моцион.

Малдың денсаулығы

.

2

Сүт гигиенасы Сүтке қосылған қоспаның адамға қауіп қатер 

ететің кестені зерттеу және толтыру.Сүт алу үшін 

мал дәргерлік және санитарлық ережелері. 

Сауыншылардың гигиенасы.Жуатын және 

дезинфекциялайтын заттықтар.Сауын 

аппаратарды жуу және дезинфекциалау.

3

Сүт алу


Сиыр сүтінің  түзілуін зерттеу және суретке салу

4

Фермада сүтті өңдеуСүтті жоғары температурамен өндеу әдістері, 

тоңазытқышта жұмыс істеу ережелерін сипатау

5

Фермадағы сүтханалар және олардың 

функциалары.

Сүт инвентаріне күтім

Пәннің  зертханалық бөлімінің мазмұны

        Тақырыбы

Тапсырмалар

1

Сүттің 

химялық


құрамы   және   оның

компоненттерінің

қасиеттері

Қауіпсіздік техника ережелері. Талдау үшін сүттің

орташа пробасын алу

2

 Сүттің биохимиялық қасиеттері

Титрленетін қышқылдықты анықтау. Белсенді 

қышқылдық. Бактерицидтік қасиеттер

3

    Сүттің физикалық қасиеттері

Тығыздықты анықтау. Жабыстық. Жабынды 

тартылыс. Қату нүктесі. Қайнау нүктесі. 

Электроткізгіштігі. Қышкылдану-қалпына келу 

потенциалы. Сүттің органолептикалық қасиеттері.

4

    Сүттің құрамы мен Сүттегі май мөлшерін анықтау.Ақуыз мөлшерін 

қасиеттеріне әсер ететін

факторлар

анықтау.Казеин мөлшерін анықтау, құрғақ зат 

мөлшері, майсыз құрғақ сүт қалдығы (СОМО)

5

    Сүт гигиенасыСүтті санитарлық өндеу әдістері. Резазуриндық 

байқау . Сүттің ащылығын байқау . Қаталаздық 

байқау .Сиырлардың маститік желінің саулық 

сутін анықтау.

6

    Сүтті алу / қабылдауСүттің табиғилы болуына қадағалау

7

    Сеператор құрылымыжәне сүтті 

сепарациядан өткізу.

Сепаратор құрылғысымен  танысу, оның жұмыс 

принциптарын түсіну

8

    Сүт, сүт қаймағы және қышқыл сүтті 

өнімдер.


Ащитуды дайындау. Қышқылсүтті өнімдерді 

дайындауды сипатау.

9

    Май жасауМайды өндірутехнологиясын сипатау. Май 

жасағыш құрылғыларда майды бұлғау үрдісін 

зерттеу 

10

    Сыр жасауСүттің сыр жасау үшін жарамдылығын анықтау. 

Сыр-брынзаны дайындау

11

Сүт ісіндегі есеп және сүтті сату

Есептер.


         4.5  Студентердің өздік жұмыстарының мазмұны.

   


 

4.6

Реферат тақырыбы ;

1. Сиырдың сүтінен қымыз жасау технологиясы

2. Сүт өнімдерінің жаңа түрлерін өндірудің қалдықсыз технологиясы

3. Шоколадтіқ майдың өндіру технологиясы  

4. Вологодтіқ майдың өндіру технологиясы  

5. Тәтті қаймақ түздалмаған шаруа майдың өндіру технологиясы  

6. Швейцардіқ ірімшіктің өндіру технологиясы  

7. Голландіқ ірімшіктің өндіру технологиясы 

8. Сүзбе- ірімшіктің өндіру технологиясы  

9. Ярославтіқ ірімшіктің өндіру технологиясы  

10. Жұмсақ ірімшіктің өндіру технологиясы  

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6] интернет

 

     СӨЖ- дің түрі

                 

Есептік 

формасы

Бақылау 

түрі

Сағат 

саны

1

Дәріс сабаққа даиындалу

Оқу 


жетістікте

рін тіркеу 

журналы

Сабақтарға қатысу

7,5 (0,5 *

15)

2

Тәжірибелік сабаққа даиындалу Жұмыс 

дәптері


Тәжірибел

ік 


жұмыстар

ды істеу 

және 

қорғау


3,25

(0,5*7,5)

3  Зертханалық 

сабаққа даиындалу

Жұмыс 


дәптері

жұмыстар


ды істеу 

және 


қорғау

7,5 (0,5 *

15)

4

Аудиториялық сабақтың 

мазмұнына 

кірмейтін 

тақырыптарды оқу

Жұмыс 

дәптері


жазбаша 

          

27,75

5

Реферат жазуреферат

жазбаша


           6

6

Бақылау шараларға 

даиындалу

Оқу 

жетістіктерін тіркеу 

журналы


РК 1, РК 2,

8

Барлығы


60

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1)

Садықұлов Т. С., Бексеитов Т. К. Мал өсіру және селекция. –  Павлодар,2009. – 375 б. 

2)

 Төреханов.А.Ә. Каримов Ж.К., Даленов Ш.Д. Найманов Д.Қ., Жазылбеков Н.Ә., Ірі қара шаруашылығы.Алматы, 2006

Қосымша


3) 

Искакбаев Б.Б. "Ipi қара шаруашылыгы" А.: Кайнар,1996.

Мамандық(тардың) жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

Сүт өндіру технологиясы

 пәнінен

 5В080200  Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндірі технологиясы мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан 

көшірме

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр


бойынша

бақылау


нысандары  

Сем


естр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. САғат)

Бар-


лығ

ы

аудСӨ

Ж

емт

сы

нК

Ж-

аК

Ж-

сбар-

лығы


дәр пр. зерт

бар


лығ

ы

ОСӨЖ

Жалпы 


орта 

күндізгі 

базасын

дағы 


іштей

2

90 30 605

5

330

15 7.5 7.560

15

Кафедра меңгерушісі                                Бурамбаева Н.Б.             2012ж. «___» ________Document Outline

 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • ОІ жөніндегі проректор
  • Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы
 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Сүт өндіру технологиясы пәнінен 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндірі технологиясы мамандық (тарының студенттеріне арналған
  • Кафедра меңгерушісі ______________ Н. Б. Бурамбаева«____»______2012 ж.
  • ОӘҚ төрайымы________________К. К. Сейтханова «____»_______2012 ж.
  • КЕЛІСІЛДІ
  • Факультет деканы______________Т. К. Бексеитов «____»_______2012 ж.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 82.18 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет