Бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/38 бекітемін ффжӨ деканыжүктеу 122.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі122.75 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Философия, филология және өнер  факультеті

Психология және педагогика кафедрасы

050120  кәсіптік оқыту  мамандығының  студенттеріне арналған

  

Кәсіби психология ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


 

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ФФжӨ деканы

         

__________ Сарбалаев Ж.Т

20___ж. «___»___________  

Құрастырушы: аға оқытушы Жүнісова А.Ғ

Психология және педагогика кафедрасы050120  кәсіптік оқыту

  

мамандығының

 студенттеріне арналған

Кәсіби психология

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленген. 

200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________     Бурдина Е.И 20__ж. «____» ________

             

Факультет

 

оқу-әдістемелік 

кеңесімен

құпталған_____________________________   200_ж.   «_____»____________№____

хаттама


ОӘК төрағасы  ________________        ____________ 

200_ж. «_____»___________КЕЛІСІЛГЕН * 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Бурдина Е.И  20__ж. «____» ________

               


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Психология  және   педагогика   кафедрасының   аға   оқытушы   Жүнісова   Алма

Ғалимуратовна, А-149 аудитория.

Байланысу телефоны 67-36-85(139)2 Пән туралы мәліметтер

Қәзіргі   кезеңде   қоғамда   еңбек   процесінде   жастарды   тәрбиелеуде   жаңа

талаптар   қойылуына   сәйкес   адамның   еңбек   қызметінде   сапалы   өзгерістер

болуда.   Сондықтан,     мектеп   жастарын   мамандыққа   дайындауда   мұғалімнен

кәсіби психлологияны білуды қажет етеді. 

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

5

3

13530

15

9090

45

Бар-лығы

3

13530

15

9090

45

4  Пәннің   мақсaты:  студенттердің   қазіргі   өмірдегі   кәсіби   психологияға

байланысты білімдерін, осылардың таңдалынған мамандық шеңберінде кәсіби

қалыптасу   процесіндегі   рөлі   мен   оның   мәнін   анықтау,   кәсіби   психология

ерекшеліктерін терең зерттеуге қызығушылығын тудыру. 

 Пәннің міндеттері:

- кәсіби психология мен адамның техника, технология, өндірісті

ұйымдастыру,   еңбек   құралы   және   жұмысшы   шеберлігіне   сай   жеке

психологиялық   ерекшеліктериінің   өзара   байланысы   мен   өзара   әрекеттесуін

айкындау;

- кәсіби психологияның даму тарихын зерттеу;

- кәсіпкерлік дайындық процесінде оқу іс-әрекетінің ерекшеліктерін

зерттеу.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 Студенттің  білуі қажет:

Қазіргі кезеңде қоғамда еңбек процесінде жастарды тәрбиелеуде жаңа

талаптар   қойылуына   сәйкес   адамның   еңбек   қызметінде   сапалы   өзгерістер

болуда.   Сондықтан,   мектеп   жастарын   мамандыққа   дайындауда   мұғалімнен

кәсіби психологияны білуді қажет етеді.Студенттің  меңгеруі қажет:

- кәсіби психологияның дамуы тарихын;

- кәсіби психология әдістерін;

- енбек процесінде психологиялық жас ерекшеліктерінің көрінуі;

- кәсіби қызметінің құрылымы және оны реттеу


6   Пререквизиттер  философия,   педагогика,   психология,   жас   ерекшеліктер

физиологиясы.7  Постреквизиттер:  кәсіби психологияның даму тарихы, кәсіби психология

әдістері,   еңбек   процесінде   психологиялық   міндеттерді   жетілдірудің

психологиялық заңдылықтары және т.б.

8 Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақтың түрлері бойынша байланысты сағат саны

Дәр

Тәж

лабор

студия

лық

жеке

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кәсіби 

психологияның

әдіснамалық негіздері

2

1

7

2

Кәсіптік әрекет процесі2

2

83

Кәсіби қызмет процесінде адамды

кешенді зерттеу

2

18

4

Кәсіптік 

білім


 

беру


психологиясының әдістері

3

28

5

Жеке   тұлғаның   дамуындағы   жасерекшеліктері

3

27

6

Еңбек   іс-әрекетін   құрылымдық-психологиялық талдау

2

1

7

7

Жастардың   кәсіби   дайындығынуйымдастурыдың   психологиялық

заңдылықтары

3

1

78

Кәсіптік   қызметке   даярлауды

жоспарлаудың   психологиялық   –

педагогикалық жүйесі

3

1

79

Оқушылардың   еңбек   және

кәсіптік   іс-әрекетін   басқарудың

әлеуметтік-психологиялық

аспектілері   және   психологиялық

сипаттамасы

3

1

810

Оқушыларды

 

еңбекке


тәрбиелеудің

 

психологиялықерекшеліктері

2

17

11

Кәсіптік   оқыту   оқытушысыныңдаярлау ерекшеліктері

2

18

12

Оқытушының   оқу   –тәрбие   іс-әрекетінің

 

психологиялықерекшеліктері

3

18

Барлығы: 135

30

15

90

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем) 

Кәсіптік   оқыту   оқытушысын   дайындауда   еңбек   процесінде   жүйелі   қарым-

қатынастардың   психофизиологялық   аспектілерін   зерттеу,   психофизиология,

физиология салаларында және оқушылардың кәсіби іс-әрекетін басқару мен

ұйымдастырудың   жалпы   негіздерінен   білім   алуда   камтамасыз   етуде   қажет

етеді. 


10 Курс компоненттері 

10.1  Теориялық курстың мазмұны

1   тақырып.  Кәсіби   психологияның   әдіснамалық   негіздері.   Кәсіптік

әрекет процесі

Бөлімнің мақсаты мен міндеттері. Кәсіптік әрекет процесі басқару жуйесі

ретінде.   Кәсіптік   әрекет   процесіне   психологиялық   талдау.   Кәсіпкер   маман

қызметіне  теориялық талдау  жасау.  Еңбек әрекеті  моделін  тұрғызу  әдістері.

Басқару   енбегінің   психлогиялық   ерешеліктері.   Басқару   мәдениеті.   Ақыл-ой

еңбігінің   психологиялық   ерешеліктері.   Иммитациялық,   ақпараттық   және

ақпараттық-процессуалдық модельдер. 

2 тақырып. Кәсіби қызмет процесінде адамды кешенді зерттеу

Адам жүйелі зерттеу объектісі ретінде. Адам – енбекті басқару жүйесінде.

Адам   және   басқару   жүйесі.   Адамның   басқарушылық   қызметін   жетілдіру.

„Адам   -машина“   жүйесіндегі   адамның   атқаратын   функциясы.   Енбекті

автоматтандыру жағыдайында адамның мінезіне психологиялық талдау. ҒТП

және адам. Енбек және демалыс кестесінің енбек өнімділігіне әсері. Адамның

енбек қызметінің психологиялық ерекшелігі.

3 тақырып. Кәсіптік білім беру психологиясының әдістері

Кәсіптік   білім   беру   психологиясының   теориялық   әдістері.   Қарапайым

теориялық объектілер. Логикалық генерациялай, вербальды аралас әдістер. 

Интерпретация, номологизация анықтау әдістері. Қарапайым теориялық

объектілерді   тұрғызу   әдістерінің   өзара   байланысы.   Күрделі   объектілер.

Индуктивті, дедуктивті және синтаксистік аралас әдістер. 

Верификация,   дәлелдеу,   хабарлау   әдістері.   Күрделі   теориялық

объектілерді тұрғызу әдістерінің өзара байланысы. 

Эмпирикалық танымдық және конструктивті әдістер. Бақылау тірек әдісі

ретінде. Әнгімелесу және анамінез әдістері. Сұрау әдістері. Сараптық бағалау

әдістері.   Енбек   өнімдерін   талдау   әдістері.   Кәсіптік   білім   беру

психологиясының инновациялық әдістері.4 тақырып. Жеке тұлғаның дамуындағы жас ерекшеліктері

Енбек   процесіндегі   жеке   тұлғаның   дамуының   психологиялық

сипаттамасы.   Кәсіптік   техникалық   мектеп   оқушыларының   психологиялық

ерекшеліктері.   Енбек   қызметі   процесінде   қажеттіліктер   мен   түрткілер.

Мамандық тандауда жеке тұлғаның қызығушылығын дамыту. Жеке тұлғаның

дүние танымына енбек қызметінің әсері. Жастардың енбегін қорғау. 5  тақырып.   Жастардың   кәсіби   дайындығын   уйымдастурыдың

психологиялық заңдылықтары

Іс-әрекетінің   негізгі   түрлері.   Енбек   іс-әрекетінің   құрылымдануы   және

реттелуі. Жастарға кәсіби бағдар беру. Адамоператор қызметінің тиымділігіне

әсер етуші факторларды топастырылыу. 6 тақырып. Еңбек іс-әрекетін құрылымдық-психологиялық талдау

Енбек қызметін реттеу. Мамандық бойынша кәсіби қызмет. Негізгі енбек

қызметіне   сай   кәсіп   типтері.   Кәсіптік   білім   беру   түрлерінің   қажеттілігі.


Профессиограмма. Оқышулардың енбек қызметін жүйелі зерттеу. Қателік және

тәжірибе. Психологиялық практикалық іс-тәжірибе. 7  тақырып.   Оқушылардың   еңбек   кызметін   уйымдастурыдың

психологиялық ерекшеліктері

Енбек   процесін   басқаруға   және   үйымдастыруға   қойылатын   жалпы

талаптар. «Адам-машина» жүйеін жобалау принциптері, жобалаудың әр түрлі

этаптарында адам факторын есепке алу. Басқару органдарын жобалау. Басқару

жүйесін   бағалау.   Күрделі   жүйелерді   эксплуатациялаудың   психологиялық

аспектілері.   Адамның   енбекке   жарамдылығының   негізгі   компоненттері.

Эргономикалық   жүйелі   ұғымы.   Эргономикалық   функцияның   енбекті

үйымдастырудағы маңызы. 8  тақырып. Еңбек қызметін әлеуметтік – психологиялық басқаруды

педагогикалық негіздері

Енбек ұжымы басқару  объектісі  ретінде. Енбек ұжымының құрылымы.

Енбек   ұжымындағы     қарым-қатынас   ерекшеліктері.   Кіші   енбек     тобының

ерекшеліктері. Енбек тобындағы лидер. Лидер типының моделін тұжырымдау. 9  тақырып.   Оқушылардың   еңбек   және   кәсіптік   іс-әрекетін

басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері және психологиялық

сипаттамасы

Басқару жүйесіндегі енбек ұжымының ролі. Ұжымның дамуының негізгі

көрсеткіштері. Ұжым шешімі басқару жүйесінің негізгі шешуші күші. Кәсіптік

техникалық   мектептегі   енбек   ұжымының   ұйымдастыру   әлеуметтік

психологиялық   аспектісі.   Мектеп   енбек   ұжымының   элементтері.

Оқушылардың   қоғамдық   –пайдалы   қызметін   басқарудың   әлеуметтік

психологиялық ерекшеліктері. Қоғамдық пайдалы қызметі басқарудың өзіндік

ерекшеліктері.10  тақырып.   Оқушыларды   еңбекке   тәрбиелеудің   психологиялық

ерекшеліктері

Енбекке   тәрбиелеу   психологиясы   пәнінің   міндеттері,   әдістері.   Енбек

тәрбиесі   оқушылардың   жеке   тұлғасын   қалыптастыру   құралы   ретінде.

Оқушыларды   енбекке   тәрбиелеуге   қажетсіну   түрткілері   және   бағыттылығы.

Оқушыларды   енбекке   тәрбиелеу   процесінде   мектеп   жұмыскерлерінің

қызметіне   қойылатын   талаптар.   Енбекке   тәрбиелеуде   оқушылардың

психологиялық ерекшеліктерін есепке алу. Мінез типтері.

11 тақырып. Кәсіптік оқыту оқытушысының даярлау ерекшеліктері

Кадрларды дайындау мақсаты мен міндеттері. Мұғалімнің жеке тұлғасына

қойылатын   негізгі   психологиялық   талаптар.   Педагогикалық   бағыттылық

мұғалімнің негізгі сапасы. Педагогикалық мамандыққа қарама-қайшылықтар.12  тақырып. Оқытушының оқу–тәрбие іс-әрекетінің психологиялық

ерекшеліктері

Кәсіптік оқыту оқутышысының оқу-тәрбие іс-әрекетіндегі психологиялық

ерекшеліктерді еспке алуы. Оқытушының оқу-тәрбие қызметінің басқа тәрбие

процесіне қатысты заңдылықтары мен өзара байланысы. Мұғалімнің қызметін

жоспарлау   этапы.   Жеке   және   кәчіптік   оқыту   ерекшеліктері.   Педагогикалық

жүйелер, үрдістер және жағдаяттарды жобалау. Оқушы және кәсіптік оқытуоқытушысының   қарым-катынас   ерекшеліктері.   Оқышуларды   енбекке   баулу

және тәрбиелеу процесінде педагогикалық этика мен тактың психологиялық

негіздері.   Кәсіпкерлік   мұғалімнің   әлеуметтік   басқару   дағдыларын

қалыптастыру.   Оқытудың   белсенді   әдістері:   нақты   жағдаяттарды   талдау,

басқару ойындары әдістері және т.б.

10.2  Практикалық сабақтарының мазмұны мен тізімі

1 тақырып

Кәсіптік білім беру психологиясының даму тарихы.

Кәсіби іс-әрекет процесі басқару жүйесі ретінде.

2 тақырып.

Басқару жүйесінің негізгі ұғымдары.

Енбек процесі басқару объектісі ретінде.

Енбек басқаруды ғылыми негізде үйымдастыру.3 тақырып.

Адам-енбекті басқару жүйесінде.

Енбек іс-әрекетіндегі адамның психологиялық сипаты.

Енбек өнімділігін арттыру жолдары.4 тақырып.

Кәсіптік білім беру психологиясының теориялық әдістері. 

Кәсіптік   білім   беру   психологиясының   эмпирикалық-танымдық   және

конструктивті -әдістері.5 тақырып.

Енбек іс-әрекеті процесінде адамның құндылық бағдарын дамыту.

Енбек іс-әрекетінде ескерілетін жас ерекшеліктеріне сипаттама.

Жас жеткіншектердің енбегін жақсарту мүмкіндіктері.6 тақырып.

Енбек- іс-әрекет түрі ретінде. 

Енбек іс-әрекетін реттеу.

Енбекті ұйымдастырудың эргономикалық жүйесі.7 тақырып.

Оқушылардың енбек іс-әрекетін жүйелі зерттеу.

Оқушылардың кәсіби енбекке психологиялық дайындығы.

8 тақырып.

Техниканы басқарудың инженерлік психологиялық проблемалары.

Жүйелердің инженерлік – психологиялық функциялары.

Күрделі жүйелерді эксплуатациялаудың психологиялық аспектілері.9 тақырып.

Оқушылардың енбегін жобалауға қойылатын психологиялық талаптар.

Кәсіби іріктеудің психологиялық ерекшеліктері.

10 тақырып.

Енбек психологиясында іскерлік пен дағдыларға оқыту жүйесіне түсінік.

ҒТП жағыдайында адамды енбекке кәсіби дайындауда басқару.

Кәсіби бағыттылық пен шеберліктің психологиялық аспектілері.10.3  Студенттің өзіндік жұмысының мазмұны

 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру

формасы

Бақылау түрі

Сағат

көлемі

1

Дәріс сабақтарынадайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

2Практикалық сабақтарына

дайындалу

Жұмыс дәптері,

конспект


Сабаққа қатысу

15

3Аудиториялық

сабақтардың мазмұнына

кірмеген материалды

зерделеу


Есеп беру

Есеп беру

30

4

Тест құрастыруЖұмыс дәптері,

конспект


Тест

10

5Бақылау іс-шараларына

дайындалу

АБ1, AБ2, тестлеу

5

Барлығы:

90

10.4  Студенттердің  өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 тақырып. Кәсіби психология пәнінің басқа психологиялык ғылымдарымен байланысы.

2 тақырып. Кәсіби психологияның әдіснамасы.

3   тақырып.  Психологияның   ғылым   ретінде   қалыптасуы   дамуы   және   қазіргі   кезеңдегі

жағдайы.


4 тақырып. Енбек қызметі проблемалары.

5 тақырып. Оқушылардығ шығармашылық жіне танымдық қызметінің қалыптастырылуы.

6 тақырып. Оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттерінің маңызы.

7 тақырып. Техниканы басқарудың психологиялық проблемалары.

8 тақырып. Оқушылардың енбегі оңтайландыру проблемалары.

9   тақырып.  Шығармашылық   енбек   ұжымындағы   қарым-қатынастыр   заңдылықтарының

ерекшеліктері.10   тақырып.  Н.К.Крупская   және   А.С.Макаренконың   жұмыстарындағы   енбек   ұжымы

мәселелері.11 тақырып. Оқытушының еке тұлғасына қойылатын талаптар.

12 тақырып.  Енбекке баулу процесінде оқытушы мен оқушы арасындағы психологиялық

қарым-қатынастар.13 тақырып. Енбек тәрбиесі басқару функциясы ретінде.

14 тақырып. Әнгімелесу психологиясы және оған қойылатын психологиялық талаптар.

11 Курс саясаты

Оқытушы   мен   студенттердің   академиялық   этикасының   саясаты   университеттің   ішкі

тәртібінің ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Оқу үдерісіне белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу

материалы   бойынша   сұрақтар   қою,   тиянақты   жауаптар   беру   және   өзіндік   көзқарастарды

таныту   өте   маңызды.   Оқытушы   мен   курстастарды   сыйлау   керек.   Оқытушы   сөйлегенде,

дауыстап әңгімелесуге болмайды,  екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады.

Сабақтарды орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір себеп анықтамамен расталуы

қажет.   Студент   босатқан   сабақтарының   орнын   оқытушының   анықтаған   уақытында

толықтырылуы   тиіс.   10   минуттан   артық   кешіккен   студент   сабаққа   жіберілмейді.   Сабаққа

кешігудің немесе келмеудің себептерін алдын-ала ескерген жөн. Үй тапсырмасын және басқа

жазба   жұмыстарды   дерт   кезінде   тапсыру   қажет.   Бақылау   жұмысын,   тестті   емтиханды

тапсыруда   көшіруге   жол   берілмейді.   Оқытушының   консультациясына   қатысуы   міндетті.Сабақ   барысында   ұялы   телефондар   сөндірілген   қалыпта   болуы   талап   етіледі.   Сағыс

шайнауға, дөрекілік пен мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тыйым салынады. 

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында

белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса

–   ең   жоғарғы   100   балл   қойылады.   Курсты   меңгеру   барысында   төмендегідей   баллдары

қойылады: 

- дәріске қатысу – 1 балл, конспектің бар болуы – 1 балл

- тәжірибелік сабаққа қатысу – 1 балл, тәжірибелік жұмысты орындау – 5 балл (оның

ішінде   үй   тапсырмасын   орындау   –   3   балл,   сұраққа   жауап   беру,   жаттығу   жұмыстарын

орындау, тақырып бойынша талдау жасау – 2 балл)

Ағымдық   бақылау  студенттердің   өзіндік   жұмыстары   қорғауы   барысында   іске

асырылады. Бағалау кезінде көрсеткіштер ескеріледі:

- Материалды толық меңгеру -10 (екінші рейтинг кезінде – 13) балл.

- Сұрақтарға жауап бере алу – 4 (5) балл.

- Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 3

балл.


- Грамматикалық және стилистикалық сауаттылық – 1 балл.

Айып балы білімді бағалаудың жүйесіне орай белгіленеді

Мәселен, дәрісті орынды себепсіз босату үшін 2 балл шегеріледі (-2); дәрістің шала

конспектіленгені   үшін   жарты   балл   кемітіледі   (-0,5);   тәжірибелік   сабақтарда   белсенділік

танытпай,   немқұрайды   қатынасу   ең   кем   дегенде   жарты   баллды   шегеруімен   (-0,5)

жазаланады.Межелік бақылау пәннің тиесілі кезеңде өтілген тақырыптары бойынша сынақ немесе

коллоквиум түрінде ұйымдастырылады. Межелік бақылауда келесі критерийлер ескеріледі: 

Толық дұрыс жауап 100 балмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанды жауап; балдардың шегерілуі

жауаптың мәнін және дұрыстығын бұзбайтын кемшіліктердің кездесуімен байланысты;

89-75 балл - материалды толық игергендігі, мәселе бойынша әдебиеттерді білетіндігі

көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа қойылады;

74-50   балл   –   студент   тек   негізгі   материалды   біледі,     мәселе   бойынша   әдебиеттерді

шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар қайырады;

49-0 балл – студент толық және дұрыс жауап беруге қауқарсыз, қосымша сұрақтар оған

көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған.

Қорытынды   бақылау.  Курс   пән   бойынша   тестілеу   түрінде   өтетін   емтихан

тапсыруымен   аяқталады.   Бақылау   үстінде   көшіріп   жазуға   тыйым   салынады.   Емтиханда

студенттің әр қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен

бағаланады.   Емтиханның   жалпы   бағасы   дұрыс   жауаптардың   бағаларын   қосу   арқылы

анықталады.

Курстың ақтық бағасы  бұған дейінгі жинақталған барлық балдарды ескеру арқылы

қойылады.

Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

Р1(2)=АҮ1 (2)*0,7+МБ1 (2)*0,3

мұндағы Р

1

, Р2

, АҮ– бірінші, екінші рейтингтің, ағымды үлгерімнің балдары; 

РД=(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)

Қорытынды=РД*0,6+ҚБ*0,4

Егер студент емтиханда Ғ деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды.

Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. Учебное пособие для

студентов высших учебных заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.-

306 с.

2. Душков В.А. Индустриально-педагогическая психология.-М.: Просвещение,  1987.-292 с.

3. Климов   Е.А.   Введение   в   психологию   труда:   Учебник   для   вузов.-М.:   Культура   и

спорт, ЮНИТИ, 1998.- 350 с.

4. Психологические   основы   трудового   воспитания   школьников/Под   редакцией

Э.А.Фарапоновой.-М.: Педагогика, 1988.- 168 с.

5. Хрестаматия по инженерной психологии/ Под редакцией Б.А.Душкова.- М.: Высшая

школа, 1991.- 288 с.

6. Ломов   Б.В.   Вопросы   общей   педагогической   и   инженерной   психологии.-   М.:

Педагогика, 1991.- 296 с.

Көмекші:

7. Бодалев А.А. Психология о личности. –М.: Изд.МГУ, 1988.- 188 с.

8. Возрастная   и   педагогическая   психология/   Под   редакцией   А.В.Петровского.-   М.:

Просвещение, 1979.- 280 с.

9. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии. Собрание сочинений.: в 6 том.- М.:

Знания, 1982. Т.2.

10. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника. –М.: Просвещение, 1987.- 92 с.

11. Косилов   С.А.   Психофизиологические   основы   научной   организации   труда.   –   М.:

Экономика, 1979.- 175 с.

12. Фельдштейн Д.И. Психологические особенности ОПД подростков.- М.: Педагогика,

1982.- 224 с.

13. Шакуров   Р.Х.   Социально-психологические   основы   управления:   Руководитель   и

пед.коллектив.- М.: Просвещение, 1990.- 208 с.

күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының

күнтізбелік кестесінің үлгілері 

050120 Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналғанбақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг (7 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


1

2

34

5

67

8

Бар-лығы

Максималды балл

11

39

2624

100


Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 


 

ДҮТ 1,2  ДҮТ 3,4 ДҮТ 5,6 ДҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл1

2    2


2   2

2   2


2   2

Бақылау нысаны

 

У

УУ

У

Макс.балл2

4

44

4

практикалық жұмыстарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

1зертх


ҮТ 

2 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

40

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р


Макс.балл

2

5   55    5

5   5


5    5

СӨЖ жұмыстарды 

жасау

СӨЖ түрі/есеп берунысаны

 

 Е

 

Е 

Е

 Е

44

Бақылау нысаны 

 

1ЗҚ 

2 ЗҚ   3 ЗҚ

 

4 ЗҚ


Макс.балл

 6

6

66

6

66

Бақылау нысаны

 

 

 Т1

 

 Т2

 

 1МБ 100 

2 рейтинг (7 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


9

10

1112 13 14

15

Бар-лығы

Максималды балл

13

33

1737

100


Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 


 

ДҮТ 1,2  ДҮТ 3,4 ДҮТ 5,6 ДҮТ 7,8

14

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл1

2  2


2   2

2   2


2

Бақылау нысаны

 

У

УУ

У

Макс.балл2

4

44

4

Практикалық жұмыстарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

1зертх


ҮТ 

2 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

35

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р

Макс.балл2

5   5 


5    5

5    5


СӨЖ жұмыстарды  

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп берунысаны

 

 Е

 

Е 

Е

 Е

51

Бақылау нысаны 

 

1ЗҚ 

2 ЗҚ   3 ЗҚ

 

4 ЗҚ


Макс.балл

 

 77

7

77

7

79

Бақылау нысаны

 

 

 Т1

 

 Т2

 

 Макс.балл

2МБ 100 


                                                    

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
    • КЕЛІСІЛГЕН *
      • 2 Пән туралы мәліметтер
    • 8 Пәннің тақырыптық жоспары

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 122.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет