БАҒдарламасы (Syllabus) «Заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері»жүктеу 140.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі140.74 Kb.
#15992
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқу

бағдарламасы (Syllabus)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика және аспап жасау кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚУ

БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

«Заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері»

050604-«Физика» мамандығы

Павлодар


Пәннің оқу

бағдарламасының бекіту

парағы (Syllabus)

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

        

БЕКІТЕМІН

        ФМжАТФ деканы

      __________ Ж.Қ. Нұрбекова

      «___»____________2010 ж.

Құрастырған: 

аға оқытушы __________ Сейтханова А.Қ.

Физика және аспап жасау кафедрасы

Пән бойынша оқу бағдарламасы

Заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері

050604   «Физика»   мамандығының   күндізгі   оқу   түрі   бойынша   оқитын

студенттерге арналған

Бағдарлама 2010 ж.  __________ «____» бекітілген жұмыс бабындағы жұмыс 

бағдарламасының негізінде әзірленген

2010  ж.    «      » _____ кафедра отырысында ұсынылған 

Хаттама №     .

Кафедра меңгерушісі ___________ Ш.К.Биболов

Физика, математика және ақпараттық технологиялар 

факультетінің оқу –әдістемелік кеңесімен құпталған  2010 ж. 

«____»_____________  

Хаттама №_____ 

ОӘК төрағасы _______________________ Ж. Ғ. Мұқанова1 Оқытушулар туралы мәлімет 

Сейтханова   А.Қ.  -  Физика   және   аспап   жасау  кафедрасының  аға

оқытушысы, дәріс, тәжірибелік сабақтар.

Қабылдау   сағаттары:   А-313,   сабақ   кестесі   бойынша

консультациялар.

2 Пән туралы мәліметтер:

Заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері 

Курс 4

Кредиттер саны 1Өткізу орыны: ПМУ А корпусы

3 Пәннің жұмыс көлемі

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

ді

ң са

ны

Аудиториялық сабақтардыңтүрлері бойынша сағаттар

Студенттің

өздік

жұмыстың


сағаттардың

саны


Бақылау түрі

Б

арлы

ғы

Дәр

іс

Тәж

ір

зерт

х

студ

.

жек

ел

енге

н

Бар

лы

ғыС

О

ӨЖ

емтихан


7

2

3015

15

--

-

6030

4 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

–   пән   студенттерге   заттарды   талдаудың   қазіргі   ядролық-физикалық

әдістерінің теориясы және практикасы бойынша білім береді.

          Пәннің міндеттері:

- заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері  және ядролық физика

бойынша негізгі сұрақтарды теориялық деңгейде беру; 

- физикалық тәжірибе жүргізгенде, өлшеу нәтижелерін өңдеу мен оларды

талдауда әдіс-дағдыларын қалыптастыру.

         5 Білімдеріне, машықтарына қойылатын талаптар

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:

- заттарды   талдаудың   ядролық-физикалық   әдістерінің   теориялық

негіздерін,

- заттарды   талдау   және   бақылау   құрал-жабдықтарының   методикалық

ерекшеліктерін,

- заттарды   аналитикалық   және   өндірістік   талдаудағы   аппараттық   іске

асырудың практикалық аспектілерін білу керек.


Пәнді оқыту нәтижесінде студент:

- әртүрлі   заттарды   аналитикалық   және   өндірістік   талдау   есептерін

шығарғанда   қазіргі   ақпараттық   технологияны   пайдалана   отырып   ядролық-

физикалық әдістерін қолдана алулары керек.6 Пререквизиттер: математика, физика, химия.

7 Постреквизиттер 

– өндірістік тәжірибеТематический план

дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/078 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫп/п

Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжіри

б

СӨЖ

1

2

3

4

5

1. Ядролық физика негіздері

2

56

2. Сәуле шығару көздері. Гамма және нейтрондық 

сәуле шығаруды детекторлеу принципі.

2

56

3. Талдаушы аппаратураның құрылым принципі. 

Детекторлеу блогы.

2

-8

4. Радиометрлік талдау 

1

-

85. Сәуленің   шашырауы   және   жұтылуына   негізделген

талдау әдістері.

2

-

86. Рентгенрадиометрлік талдау.

2

-8

7. Активациялық талдау.

2

-

88. Иондаушы сәулемен жұмыс істеген кездегі еңбекті 

қорғау және радиациялық қауіпсіздік.

2

5

8         БАРЛЫҒЫ:

    15     

15

60

9 Пәннің қысқаша мазмұны

Пәннің   ұзақтылығы   15   апта,   7   семестрде   оқытылады.

Пәннің   жалпы   көлемі   90   сағат,   олардың   ішінде   30   сағат   –

аудиториялық, 60 сағат – студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ)

арналған.

Аудиториялық   сағаттардың   үлесуі   календарлық   жоспарда

көрсетілген.

10 Курстың компоненттері

10.1 Дәрістік сабақтардың  мазмұнып/п

Тақырыптың атауы

Мазмұны 

Бақылау

түрі

Апталар

1

2

3

4

5

1

Ядролық физика негіздері

α- бөлшектің энергиясын 

ауадағы жолы бойынша анықтау.

Есеп беру

1–4

2

γ- сәулеленудің энергиясын жұтылу әдісі бойынша анықтау.

Есеп беру

5–6


3

Сәуле шығару көздері. 

Гамма және нейтрондық 

сәуле шығаруды 

детекторлеу принципі.

Гейгер- Мюллер санағышын  

оқып үйрену.

Есеп беру

7–8

4

Ғарыштық сәуленің қасиеттерін оқып үйрену.

Есеп беру

9–10

5

Иондаушы сәулемен жұмыс істеген 

кездегі еңбекті 

қорғау және 

радиациялық 

қауіпсіздік

Қатқыл иондаушы сәуленің 

дозиметриясы

Есеп беру

11–15

10.2 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Еспе беру 

фо

рм

ас

ы 

Бақылау түрі

Сағат 

бо

й

ы

н

ш

а 

кө

ле

мі

1.

Дәріс сабақтарына 

дайындық

Сабаққа қатысу

15

2.

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Есеп беру

Тестілеу

15

3.Аудиториялық сабақтар 

мазмұнына 

енбегенматер

иалдарды оқу

Конспект

РК1, РК2, сынақ

25

4.

Бақылау шараларына дайындық

РК1,  РК2

(тес

тіле


у),

сын


ақ

5

Барлығы60

10.3 Студенттерге өзіндік оқуға арналған тақырыптарп/п

Тақырыптың атауы

Мазмұны

Бақылау

түрі

Ұсынылаты

н әдебиеттер

1

2

3

4

5

1.

Ядролық физика негіздері

Ядролық реакциялар және 

ядро модельдері 

Конспект

[7] 118-133 б.

Конспект

[1] 23-33 б. 

3.

Сәуле шығару көздері. Гамма және нейтрондық 

сәуле шығаруды 

детекторлеу принципі

Ядролық реактор.

Конспект

[7] 268-283 б.

Ядролық фотоэмульсия.

Конспект


[13] 110-125 

б.


5.

Талдаушы аппаратураның 

құрылым принципі. 

Детекторлеу блогы

Нейтрондық анализаторлар 

Конспект


[3] 24-26 б.

6.

Радиометрлік талдауРадиографикалық әдіс.

Конспект


[1] 136-137 б.

7.

Сәуленің шашырауы және жұтылуына негізделген 

талдау әдістері

Бета-шығаруды кері шашырау 

бойынша талдау әдісі.

Конспект

[1] 203-205 б.

8.

Рентгенрадиометрлік талдау

Рентгенфлуресценттік талдау 

үшін үлгілерді дайындау 

техникасы.

Конспект

[5] 97-114 б.

9.

Активациялық талдау

n

,,

n

p

n,

,

f

n,,n

 типті 


ядролық реакциялардың 

лездік сәуле шығаруы 

бойынша талдау әдісі.

Конспект


[1] 186-196 

б.

10.Иондаушы сәулемен 

жұмыс істеген кездегі 

еңбекті қорғау және 

радиациялық қауіпсіздік

Иондаушы сәуледен жеке 

қорғау құралдары.

Конспект

[11]  


«Заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері» пәні бойынша СӨЖ және

тағы басқа жұмыстарға 050604 «Физика» мамандығының күндізгі оқу түрі

бойынша оқитын студенттерге арналған 

бақылау шаралар графигі

Рейтинг 1

Барлығы

баллдар

1 Межелік рейтинг

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

Максималды балл, 

оның ішінде бақылау

турлері бойынша:

7

17

717

8

188

18

1001. Дәріс сабақтары

2

22

2

22

2

216

2. Практикалық         

сабақтар

5

55

5

66

6

644

СӨЖ сабақтарын 

орындау 

(конспекттер)

10

10

1010

40

Межелік бақылау 1МБ 

100

100


Рейтинг 2

Барлығы

баллдар

2 Межелік рейтинг

Апта

9

10

11

12

13

14

15

Максималды балл, 

оның ішінде бақылау

турлері бойынша:

8

23

823

8

237

100


1. Дәріс сабақтары

2

22

2

22

2

142. Практикалық         

сабақтар


6

6

66

6

65

41

СӨЖ сабақтарын орындау 

(конспекттер)

15

15

1545

Межелік бақылау 2

МБ

100

100


Бақылау түрі: МБ – межелік бақылау

ФжАЖ кафедрасының меңгерушісі __________ Ш.К. Биболов11 Курстың саясаты 

Талаптар жүйесі:

 оқу барысына белсенді қатысу;

 үй тапсырмасын уақытында және толығымен орындау;

 ішкі тәртіп ережелерін бұзбау;

 сабақтарды босатпау және кешікпеу. 

 босатқан   сабақтарды   мұғалімнің   орнатқан   уақыты

бойынша қайтадан тапсыру;

 курстастары   мен   мұғалімдерімен   адамгершілік   қарым-

қатынаста болу.

Барлық   аудиторлық   уақыт   дәрістерге,   тәжірибелік

сабақтарда есеп шығаруға бөлінген. Әрбір сабаққа дайындалу

және   үй   тапсырмаларын   міндетті   түрде   орындау   қажет.

Сендердің дайындықтарын бақылау жұмыстармен, тестермен,

сұраулармен   тексеріледі.   Барлық   тапсырмалар   белгіленген

уақытта орындалуы тиіс. 

Студенттердің білімін тексеру тәртібі

1. Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша пәннің

оқылған   модулі   бойынша   студенттің   ағымдағы   үлгерім   (АҮ)   бағасы

анықталады. АҮ бағасы – бұл келесі жинаған балдардың қосындысы:

- сабаққа дайындалу, топтағы белсенді жұмыс және сабақтағы бақылау

шараларына қатысу:

- зертханалық және өздік жұмыстарды  мерзімінде, сапалы  қорғау және

орындау:


СӨЖ   түрлерінің   тізімі,   тапсырмаларды   тапсыру   мен   орындаудың

күнтізбелік жоспары, оқытушының талаптары, әрбір пән бойынша баға қоюдың

критериялары мен ережелері САБ-та сипатталған:

Ағымдағы үлгерімдегі балдардың бақылау түрлеріне бөлу мысалы.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады. 

Пән бойынша межелік бақылауға АҮ балдары келесідей студенттер

жіберіледі:

3.   Студенттің   пән   бойынша   (Р1   және   Р2)   рейтингтері   АҮ   және   МБ

бағаларының қорытындысы бойынша анықталады

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер   оқу   жоспарында   емтихан   және   сынақ   қарастырылса,   онда   Р2-ні

анықтаған кезінде сынақты екінші межелік бақылау ретінде қарастыру қажет.Егер студент МБ-дан өтпесе немесе МБ-дан 50 баллдан төмен алса,

рейтинг   анықталмайды.   Бұл   жағдайда   декан   МБ   тапсырудың   жеке

мерзімдерін белгілейді.

4. Пән бойынша студенттің рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойынша

мынаған тең: 


ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән   бойынша   қорытынды   бақылауға   (ҚБ)   жұмыс   бағдарламасының

барлық   талаптарын,   курстық     проектті   қорғау   бойынша   оң   баға   алған   және

рұқсат етілген рейтинг (50 балл) жинаған студенттер жіберіледі.

5.   Студенттердің   әрбір   пән   бойынша   оқу   жетістіктерінің   деңгейі

қорытынды   бағамен   (Қ)   анықталады.   Қорытынды   баға   салмақтық   үлестерін

(РРСҮ   және   ҚБСҮ)   ескерумен   ЖР   және   ҚБ   бағаларының   қосындысынан

құралады 

Қ=ЖР*РРСҮ+ҚБ*ҚБСҮ

Салмақтық   үлестер   жыл   сайын   университеттің   ғылыми   кеңесімен

бекітіледі және ол ЖР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.

Ескерту:   АҮ – ТУ;   МБ – РК; ЖР – РД;   КЖ – КР; СӨЖ – СРС; СОӨЖ–

СРСП; ҚБ – ИК; Қ – И; РРСҮ – ВДРД; ҚБСҮ – ВДИК. 

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   1   кестеге   сәйкес

сандық,   әріптік   және   дәстүрлік   бағаға   айналдырылып,

«Студенттердің   оқу   жетістіктерінің   журналы»   мен   «Рейтинг

парағына»  енгізіледі.

 

Кесте  1Балл 

түріндегі 

қорытынды 

бағалау (И)

Балдардың 

сандық 


белгілері (Ц)

Әріптік 


жүйеде 

бағалау


Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан 


Сынақ 

95 - 100


4

A

Өте жақсыСынақ

талды 


90 - 94

3,67


A-

85 - 89


3,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

Қанағаттанарлық65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

0 - 490

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ


талған

жоқ


12 ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1.

Абрамов Л.А., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных

методов ядерной физики. М., Атомиздат,.

2.

Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. Учебникдля вузов. – М.: Атомиздат, 1976. – 504 с.

3.

Карташев   Е.Р.,   Штань   А.С.   Нейтронные   методы   непрерывного   анализасостава вещества. М., Атомиздат, 1978.

4.

Радиоактивационный анализ. Боуэн Г., Гиббонс Д., Атомиздат. 1968 г.5.

Рентгенофлуоресцентный   анализ.   Применение   в   заводских   лабораториях.

Сб.науч.трудов / под ред. Х.Эрхардта. М. Металлургия, 1985

6.

Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика: Учебное пособие для вузов. В 2-хч. Ч.2. Ядерная физика. – М.: Наука.гл. ред. физ.-мат. лит. 1989. – 416 с.

7.

1985Якубович А.А., Зайцев Е.И., Прижиялговский С.М. Ядерно-физическиеметоды анализа минерального сырья. М., Атомиздат, 1973.

Қосымша:

8.

Блоки   и   устройства   электронно-физической   аппаратуры   для   измеренияионизирующих излучений. Каталог. 1970г.

9.

Машкович   В.П.   Защита   от   ионизирующих   излучений.   Справочник.   –   М.:Энергоатомиздат, 1969 г.

10.


Мамиконян   С.В.   Аппаратура   и   методы   флуоресцентного

рентгенорадиометрического анализа. М., Атомиздат, 1976.

11.

Рентгенотехника: Справочник в 2-х кн. /В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В. Аертс идр. М.: Машиностр., 1992 г.

12.


Черняев А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.–М.:

Физматлит, 2004.Document Outline

 • Павлодар
 • Пән бойынша оқу бағдарламасы
 • Заттарды талдаудың ядролық-физикалық әдістері
 • Ядролық физика негіздері
 • Сәуле шығару көздері. Гамма және нейтрондық сәуле шығаруды детекторлеу принципі.
 • 4
 • 5
 • Иондаушы сәулемен жұмыс істеген кездегі еңбекті қорғау және радиациялық қауіпсіздік
  • 10.2 СӨЖ мазмұны
  • СӨЖ түрі
  • Еспе беру формасы
  • Бақылау түрі
  • Сағат бойынша көлемі
  • Дәріс сабақтарына дайындық
  • Сабаққа қатысу
  • 15
  • Тәжірибелік сабақтарға дайындық
  • Есеп беру
  • Тестілеу
  • 15
  • Аудиториялық сабақтар мазмұнына енбегенматериалдарды оқу
  • Конспект
  • РК1, РК2, сынақ
  • 25
  • Бақылау шараларына дайындық
  • РК1, РК2 (тестілеу), сынақ
  • 5
  • Барлығы
  • 60
  • 10.3 Студенттерге өзіндік оқуға арналған тақырыптар

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 140.74 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет