БАҒдарламасы (syllabus) Павлодар Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойжүктеу 255.07 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата13.09.2017
өлшемі255.07 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2   3

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

6М060200 - Информатика мамандығының магистранттарына  арналған

IY

   a5202 Ағылшын тілі(кәсіби)БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойПән бағдарламасын (SYLLABUS) бекіту

парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ФМжАТ  факультетінің

деканы

___________  Н.Испулов

     


«___»________2013 ж.

Құрастырушы: ______оқытушы Дюсенгазина Н.Н. 

                

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы

6М060200– Информатика магистранттарына «Ағылшын тілі(кәсіби)» пәнінің

БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама 2013 ж. «___»_________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасының 

негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж. «___»_________, №_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ___________________ Оспанова Н.Н.

ФМжАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2013 ж. 

«_____»______________  №____хаттама

ОӘК төрағасы __________ Искакова А.Б. 2013 ж. «____»_____________

      


1. Оқу пәнінің төлқұжаты

Пәннің атауы:  Ағылшын тілі(кәсіби)

Таңдау бойынша компонент

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 1

Семестр: 2

Барлық аудиториялық сағаттар – 45 сағат       

Практикалық сабақтар – 45 сағат                                    

             СӨЖ – 90 сағат

Жалпы сыйымдылық – 135 сағатБақылау формасы

Емтихан(тестілеу, ауызша) – 2 семестр 2 Пререквизиттер:

Ағылшын тіліПостреквизиттер

3. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараты 

Тәжірибелік   және   СОӨЖ     жүргізуші:  Дюсенгазина   Назым

Нигметоллаевна,  жаратылыстану   ғылымдарының   магистрі,   оқытушы,

электрондық адрес – nazym_nazik@mail.ru.

  

«Информатика   және   ақпараттық   жүйелер»   кафедрасы,   Ломов   көшесі64, 407 аудитория; 

Кафедрада болу уақыты – сабақ және кезекші кестелеріне сәйкес;

Байланыс телефоны - 8-7182-67-36-87

4 Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Пәннің мақсаты магистранттарға ағылшын тілін болашақ кәсіптерінде

пайдалануда және оны меңгеруде қажет болатын білімдері мен біліктіктерін

арттыру және дағдыларын дамыту. Пәннің   міндеттері:  ағылшын   тілін   пайдаланатын   тілдердің

құрылымының теориясын оқып білу және сол тілдермен байланысты желіге

қажет құралдармен танысу, компьютермен жұмыс істеу дағдыларын арттыру. 


5 Білімге, іскерлікке, дағдыларға және құзырлыққа қойылатын 

талаптар 

Осы   пәнді   меңгеруде   магистрант   болашақ   кәсіптерінде   желілік

технологияларды пайдалануда және оны меңгеруде қажет болатын білімдерін

мен біліктілігін арттыру.Магистрант білуі тиіс:

- құрылым   және   жазба   және   ауызекі   мәтіннің   құрылысының

негіздерін; 

- сөз тәртібін және кәсіби жанасушылық;Магистрант үйрену керек:

- кәсіби жұмыста ағылшын тілін пайдалана білу. Келесі сұрақтарда құзырлы болу тиіс:

- практикалық есептерді шешуге арналған жергілікті желілерді жобалау

әдістерін пайдалану;

- қазіргі ағылшын тілінді дамыту перспективалары мен тенденцияларын

білу керек.


6 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары 

Сабақ түрі бойынша академиялық сағаттарды үйлестіру 

№ р/с Тақырып атауы

Сабақ түрі бойынша аудиториялық

сағаттар

тәжірибелі

к

зертхана

лық

СОӨЖ

1.

1 тақырып

1

3

2.2 тақырып

4

43.

3 тақырып

4

5

4.4 тақырып

3

55.

5 тақырып

4

9

6.6 тақырып

2

57.

7 тақырып

2

7

8.8 тақырып

3

59.

9 тақырып

3

4

10.10 тақырып

2

411.

11 тақырып

2

7

12.12 тақырып

2

613.

13 тақырып

4

8

14.14 тақырып

4

415.

15 тақырып

4

8

16.Ағымдық бақылау

1

1Барлығы:135 сағат (2 

кредит)

0

45

0

90

7. Практикалық  жұмыстардың мазмұны

WORD-STUDY

Exercise 1. Check the transcription in the dictionary and read the 

words listed

below.

Nouns

mathematics, gear, technology, calculate, data, circuit, varietyVerbs

create, manufacture, achieve, credit, punchAdjectives

commercial, scientific, successful, mechanical, tedious, computational,

worldwide, crudeExercise 2. Read the given collocations and find the Russian equivalents:

a) error-prone task, large-scale model, crude technology of the day, electrical

circuit, credit the invention, data processing unit, general-purpose computer

b) несовершенная технология того времени, компьютер общего назначения,

задание с ошибками, электрическая цепь, широкомасштабная модель,

приписывать изобретение, устройство для обработки данных.Exercise 3. Match the synonyms.

Verbs

1 2

1. produce

2. invent

3. include

4. reduce

5. credit

a) discover

b) shorten

c) manufacture

d) prescribe

e) assemble

f) involveNouns

1 2

1. engine

2. foundation

3. counter

4. use

5. colleaguea) base

b) mechanism

c) industry

d) co-worker

e) application

f) calculator

g) patent

TEXT 1

Part I

Comprehensive reading

While translating the text pay special attention to the italicised sentences.

BRIEF HISTORY OF THE COMPUTER INDUSTRY

In 1822 Charles Babbage, professor of mathematics at Cambridge University

in England, created the “Analytical engine”, a mechanical calculator that could


automatically produce mathematical tables, a tedious and error-prone manual task

in  those days. Babbage conceived of a large-scale, steam-driven (!) model, that

could  perform a wide range of computational tasks. The model has never been

completed as revolving shafts and gears could not be manufactured with the crude

industrial technology of the day.

By the 1880s manufacturing technology had improved to the point that

practical   mechanical   calculators,   including   versions   of   Babbage's   Analytical

engine,  could   be   produced.   The   new   technology   achieved   worldwide   fame   in

tabulating the US Census of 1890. The Census Bureau turned to a new tabulating

machine   invented  by   Herman   Hollerith,   which   reduced   personal   data   to   holes

punched in paper cards.

Tiny mechanical fingers "felt" the holes and closed an electrical circuit that in turn

advanced the mechanical counter. Hollerith's invention eventually became the

foundation on which the International Business Machines Corporation (IBM) was

built.

Analog and digital calculators with electromechanical components appeared ina variety of military and intelligence applications in 1930s. Many people credit the

invention of the first electronic computer to John Vincent Atanasoff. He produced

working models of computer memory and data processing units at the University

of Iowa in 1939 although had never assembled a complete working computer.

World War II prompted the development of the first working all-electronic

digital computer, Colossus, which the British secret service designed to crack Nazi

codes. Similarly, the need to calculate detailed mathematical tables to help aim

cannons and missiles led to the creation of the first, general-purpose computer, the

electronic numerical integrator and calculator ENIAC at the University of

Pennsylvania in 1946.

After leaving their university (arguing over the patent rights) developers of

ENIAC, J. Prosper Eckert and John Mauchly, turned to business pursuits. They

also had an ugly scandal with an academic colleague, John von Neumann, whom

they accused of having unfairly left their names off the scientific paper that first

described the computer and allowed von Neumann to claim that he had invented it.

Eckert   and  Mauchly   went   on   to   create   UNIVAC   for   the   Remington   Rand

Corporation,   an   early  leader   in   the   computer   industry.   UNIVAC   was   the   first

successful commercial  computer, and the first model was sold to the US Census

Bureau in 1951.

Notes

to achieve a fame - достичь славы

to close a circuit - замкнуть цепь

to crack codes - взламывать кодыCOMPREHENSION CHECK

Exercise 1. Choose the correct word to complete the sentences according the

information in the text.

1. The … has never been completed.

a) model

b) experimentc) frame

2. The new technology … worldwide fame in tabulating the US Census of 1890.

a) reached

b) achieved

c) took

3. Many people credit the … of the first electronic computer to John VincentAtanasoft.

a) fame


b) task

c) invention

4. Eckert and Mauchly went on … UNIVAC.

a) carry out

b) to create

c) to sellExercise 2. Join suitable parts.

1. In 1822 Charles Babbage, professor a. appeared in a variety of military

of mathematics at Cambridge and intelligence applications in 1930s.

University… b. created the “Analytical engine”.

2. The Census Bureau turned … c. after leaving the University.

3. Analog and digital calculators with d. to a new tabulating machine

electromechanical components … invented by Herman Hollerith.

4. World War II prompted the e. of the first working all-electronic

development… digital computer Colossus.

f. the need to calculate detailed

mechanical tables.

8

Part IIExercise 1. Check the transcription in the dictionary and read the words listed

below.

Nouns

equipment, project, research, expertise, competition, user, successorVerbs

finance, clack, capitalize, threaten, switch, addAdjectives

digital, current, heavy, peripheral, entire, previous, compatibleExercise 2. Read and translate the collocations:

current name, fourth-rank computer producer, punch-card technology, key-punch

machine, software and hardware, high-performance supercomputer market, 

fastselling

model, room-sized mainframe computer

Exercise 3. Match the antonyms.

Verbs:

1 2

1. start


2. deliver

3. dominate

4. threaten

5. introduce

a) take away

b) support

c) fail


d) finish

e) exclude

f) utilize

g) produceAdjectives:

1 2

1. current

2. heavy

3. expensive

4. enormous

5. international

a) peripheral

b) cheap


c) obsolete

d) small


e) easy

f) domestic

g) immense

Before reading the passage "The Rise of IBM" read the italicised sentences of 

the

previous text, highlighting the main stages of computer development.

What facts are of interest to you?

THE RISE OF IBM

IBM started in the late nineteenth century as manufacturer of

electromechanical office tabulating equipment: the company took its current name

in 1924. It financed one of the first digital computers, a clacking electromechanical

monster known as Mark I, in 1943. IBM's first president Thomas Watson, Sr.,

commissioned the project, possibly as an expensive publicity stunt - research,

advertising, and publicity-all came out of the same budget in those days. IBM did

not immediately enter the computer business after the war and did not deliver its

first  computer   until   1953.   In   1954   IBM   was   only   the   fourth-ranked   computer

producer, well behind computer industry pioneer - Radio Corporation of America

(RCA). That  year IBM introduced the Model 650, the first computer to utilize

punch-card technology.

Over the next decade, IBM made heavy investments in research and development

under Thomas Watson, Jr., who took over from his father as IBM

president in the mid-1950s. IBM capitalized on its manufacturing expertise to

produce a full line of peripheral equipment: printers terminals, keypunch machinesand card sorters that brought enormous profits for IBM and unbeatable competition

for other computer manufacturers.

By the mid-1950s, IBM threatened to dominate the entire computer industry

with its fast-selling Model 650. IBM also offered its computers for sale for the first

time instead of renting them as it previously had insisted. This allowed leasing

companies to buy computer equipment from IBM and then rent it to computer

users at prices lower than IBM itself could charge.

These changes opened up competition in the computer services and equipment

leasing markets.

In April 1964 IBM introduced the Model 360, the first computer that came in a

variety of sizes and that was compatible with many different applications. Software

and peripheral devices that worked on any one of the versions also worked on the

others and were also "backward compatible" with earlier IBM models. Before,

users  had to start over with entirely new software, printers, terminals and so on,

whenever  they switched to a larger computer or added a new application. The

Model 360 and

its successor, the Model 370, led the company to dominance of both U.S. and

international markets.

IBM's enormous success with room-sized mainframe computers eventually

proved its undoing. It made unsuccessful entries into many of the specialized

computer markets that later emerged. IBM abandoned the high-performance

supercomputer market in the 1960s, and it entirely missed the minicomputer trend,

pioneered in the early 1960s by Digital Equipment Corporation.

By the time IBM came out with its own models, minicomputers were about to

be made obsolete by another new product that IBM ultimately failed to capitalize 

on the desktop-sized personal computer.Notes

unbeatable competition - непреодолимая конкуренция

10

to charge a price - назначать ценуbackward compatible - обратно совместимый

to be about to … - (зд.) начинать

to make entry – вступать

COMPREHENSION CHECK

Exercise 1. True or false? Find sentences in the text that support your point of

view.

1. IBM started in the late twentieth century as manufacturer of electromechanical

office tabulating equipment.

2. IBM took its current name in 1924.

3. IBM immediately entered the computer business after the war.

4. IBM always was the first-ranked computer producer.

5. By the mid 1950s, IBM threatened to dominate the entire computer industry 

with


its fast-selling Model 650.

Exercise 2. Complete the sentences according to the information in the text.

1. IBM capitalized on its manufacturing expertise …

a) to sell a full line of peripheral equipment.

b) to produce a full line of peripheral equipment.

c) to rent peripheral equipment.

2. IBM also offered its computer …

a) for sale for the first time.

b) for improvement for the first time.

c) for expert for the first time.

3. The models 360 and 370 led the company …

a) to bankruptcy.

b) to dominance of both US and international markets.

c) to establishment of a new joint venture with Japanese companies.

4. By the time IBM came out with its own models, mini computers …

a) became very popular everywhere.

b) were sold especially abroad.

c) were about to be made obsolete by another new product.Part III

Exercise 1. Check the transcription in the dictionary and read the words listed

below.

Nouns

issue, language, success, inclusion, equipment, phenomenon, wealth,

multimedia, sound, capability, guidance

Verbs

announce, cause, assemble, match, allow, worryAdjectives

possible, colorful, immediate, convenient, remarkable, exclusive, proprietaryExercise 2. Make nouns from the following verbs according to the model and

translate them.

Verb+ing


advertise, process, tabulate, found, hold, reason

Verb+er/or

use, develop, design, manufacture, assemble, program, invent, perform

Exercise 3. Find the equivalents.

1 2

1. amenity

2. announce

3. issue


4. developer

5. data


6. equipment

7. array


8. attractive

9. capability

10.update


a) объявить

b) данные

c) массив

d) удобства

e) способность

f) привлекательный

g) звук

h) изображениеi) модернизировать

j) оборудование

k) разработчик

l) способствовать

m) создавать

Exercise 4. Remember the meaning of the terms that you will find in the text.

1. Spread sheet package - a kind of computer programs that you calculate data on

sale, taxis, profits and so on.

2. Floppy disk - a disk made of plastic material upon which data are stored on

magnetic tracks.

3. Compatible - it is usually said about two computers when their programs can be

run on both of them.

4. Peripheral devices, or peripherals are units connected to the central processing

units (CPU); they are input devices, output devices and storage devices.

5. Input is the process of transferring data or program instruction into the computer.

6. Output is the result produced by a computer.

7. Storage is the process of keeping information in a special device in computer.

8. Software may be denoted as a set of programs or instructions executed by the

computer.

9. Hardware is a computer machinery and equipment.

10.Digital computer is a type of computer that uses a binary system.

12

11.Chip is a tiny piece of silicon containing a complex electronic circuits.Before reading the passage " The Rise of the Personal Computer" find in the 

text

"The Rise of IBM" the chronological information on the models of computers

produced by this company.

Was the policy of IBM successful in the 1960s?

THE RISE OF THE PERSONAL COMPUTER

The first personal computer, the Altair, was announced in Popular Electronics

in its January 1975 issue. The Altair was also the first example of new computer

hardware. It caused a sensation in the computer industry: those who wanted could

have their own computers to play with at home, and a mighty computer industry

soon began to grow.

A young computer hacker from Seattle by the name of William Gates, then a


freshman at Harvard, sold the Altair developers a computer language that would

run  on   their   machine   and   that   made   it   possible   to   program   many   advanced

functions.

Emboldened by their success with Altair, Gates and his friend founded Microsoft

Corporation, which has become the world's largest personal computer software

company.


In 1976 Steve Jobs and Stephen Wozniak began assembling their own

microcomputer - the Apple. The second iteration of their design, the Apple II,

included such amenities as a keyboard*, a built-in power supply**, and a color

monitor (all lacking in the first version) and was an immediate success following

its introduction in 1977.

With the inclusion of a floppy disk drive that stored computer-readable data on

a flexible plastic disc, the Apple II added a convenient way to read computer

programs. This development truly gave birth to the phenomenon of personal

computing.

In 1979 a remarkable program called VisiCalc appeared and made it possible

for the personal computer to manipulate complex arrays of data. VisiCalc not only

racked   up   impressive   sales   as   a   computer   software   package   but   also   spurred

adoption of the Apple II itself.

IBM made its entry in l981 with its Personal Computer (PC) which was

tremendously successful, soon outstripping sales of Apple and other early personal

computers.   However,   revenues   from   IBM's   traditional   computer   business   soon

began a long-term decline. IBM was unable to dominate personal computers as it

had the  mainframe market, since IBM had exclusive rights neither to the central

processing  chip that was the "brains" of the personal computer nor to the disk

operating   system  (DOS)   software   that   made   the   hardware   perform   its   basic

functions.

The Intel Corporation, which made the chips, and Microsoft, which made the

software, were free to sell their products to all comers. Microsoft developed a full

line   of   software,   such   as   word-processing   and   spreadsheet   packages***,   that

rivaled IBM's own. Thus, it took only a matter of months to create "clones" of the

IBM PC  with technical specifications that matched the IBM machines and that

would run all of the same software, at a much lower cost.

Meanwhile, Apple Computer began the transition to a multibillion-dollar

corporation by maintaining control of its own destiny with a proprietary operating

system and with a wealth of attractive and "user friendly" software applications,

allowing   it   to   charge   premium   places   for   its   computers.   Continuing   the   apple

motif, it called its next successful computer the Mackintosh.

Apple also specialized in the development of multimedia computers with

advanced sound and moving image display capabilities. Because Apple produced

only personal computers, it could focus its attention on that market, while IBM had

to worry about protecting its mainframe business.

Microsoft emerged as a major force in the personal computer industry as the

profits shifted from the hardware to the software end of the industry. Under the

continuing guidance of William Gates, Microsoft had become a multibillion-dollar


corporation by the early 1990s. Its Windows operating system outclassed IBM's

own  efforts to update DOS and had an easy-to-use interface not unlike Apple's

own.

Microsoft produced a full range of software packages that were among the leadersin virtually all of the most popular produced categories.

*a row of keys on a computer that you press to make it work

**a system that is used to supply computer with electricity

***a kind of computer programs that can calculate data on sale, taxes, profit, etc.Notes

arrays of data – совокупность данных

matter of months - вопрос месяцев

virtually - фактически

to rack up impressive sales – достичь высокого уровня продажи


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 255.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет