БАҒдарламасы (Syllabus) «Интегралдық және микропроцессорлық сұлба» 5B071600-«Аспап жасау»жүктеу 145.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі145.47 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқу

бағдарламасы (Syllabus)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика және аспап жасау кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚУ

БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

«Интегралдық және микропроцессорлық сұлба»

5B071600-«Аспап жасау»

 мамандығы

Павлодар


Пәннің оқу

бағдарламасының бекіту

парағы (Syllabus)

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

        

БЕКІТЕМІН

        ФМжАТФ деканы

      __________ Ж.Қ. Нұрбекова

      «___»____________2010 ж.

Құрастырған: аға оқытушы _____________ М.Қ. Жукенов 

Физика және аспап жасау кафедрасыПән бойынша оқу бағдарламасы

Интегралдық және микропроцессорлық сұлба

5B071600  «Аспап  жасау»  мамандығының күндізгі  оқу түрі бойынша оқитын

студенттерге арналған

Бағдарлама 2010 ж.   __________ «____» бекітілген жұмыс бабындағы жұмыс

бағдарламасының негізінде әзірленген

2010  ж.    «      » _____ кафедра отырысында ұсынылған 

Хаттама № ____

Кафедра меңгерушісі ___________ Ш.К.Биболов

Физика, математика және ақпараттық технологиялар 

факультетінің оқу –әдістемелік кеңесімен құпталған  2010 ж. 

«____»_____________  хаттама №_____ 

ОӘК төрағасы _______________________ Ж. Ғ. Мұқанова


1 Оқытушулар туралы мәлімет

Жукенов Марат Қаратайұлы - физика және аспап жасау кафедрасының аға

оқытушысы - дәріс, зертханалық сабақтар.

Қабылдау   сағаттары:   А-313,   сабақ   кестесі   бойынша

консультациялар.

2 Пән туралы мәліметтер:

Интегралдық және микропроцессорлық сұлба 

Курс – 3

Кредиттер саны – 3

Өткізу орны: ПМУ – дың бас корпусы

3 Пәннің жұмыс көлемі

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

ді

ң са

ны

Аудиториялық сабақтардыңтүрлері бойынша сағаттар

Студенттің

өздік

жұмыстың


сағаттардың

саны


Бақылау түрі

Б

арлы

ғы

Дәр

іс

Тәж

ір

зерт

х

студ

.

жек

ел

енге

н

Бар

лы

ғыС

О

ӨЖ

емтихан


5

3

4530

-

15-

-

9045

4 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Мақсаты:

Пәнді зерделеу объектілері негізінде сандық интегралды микросұлбалар,

олардың   негізінде   құрастырылған,   микропроцессорлар   мен   сұлбалар   болып

табылады.   Зерделеу   процесінде   интегралды   микросұлбалар   мен

микропроцессорлық   жинақтардың   жүмыс   істеу   принципін   меңгеруге

бағытталған, дәрістік сабақтар түріндегі оқытудың теориялық әдістері де, нақты

электрондық   құрамдар   туралы   түсінік   беретін,   сабақтардың   практикалық

әдістері де қолданылуы мүмкін.

Даму   процесінде   электроника   элементтік   базаның   мазмұнына

байланысты,   дамудың   әр   түрлі   кезендерінен   өтті.   Электроника   дамуының

негізгі   кезеңдері:   электр-вакуумдық   лампаларды   пайдалану,   қарапайым

жартылай   өткізгішті   элементгер   мен   транзисторларды   пайдалану,   шоғырлану

дәрежесі аз микро-сұлбаларды пайдалану; шоғырлану дәрежесі үлкен және өте

үлкен   микро-сұлбаларды   пайдалану   деп   есептеу   керек.   Электроникада

электрондық   құрылғыларды   аналогты   және   сандық   деп   бөлу   қабылданған,

олардың әркайсысының өзінің қолданылу ерекшеліктері бар.Міндеттері:

Пәннің оқытылу мақсатына жету үшін келесі міндеттер орындалу керек:

 дәрістік   курста   теориялық   деңгейде   негізгі   сұрақтар   қарастырылу

керек;

 зертханалық сабақтарда экспериментті өткізу, оның нәтижелерін өңдеужәне талдау дағдылары және қабілеттері құралады;

 студенттің өздік жұмысына арналған сағаттар ішінде пән сұрақтары

бойынша студенттердің білімдерін және дағдыларын кеңейту керек. Ол үшін

қосымша   әдебиетпен   жұмыс   және   қазырғы   заман   ғылыми   аппаратурамен

танысу ескерілген.

6  Пререквезиттер: 

«Интегралдық   және   микропроцесорлық   сұлба   техникасы»   пәнін

зерделеудің  алдында  физика,   информатика,   автоматика   негіздері,   электроника

негіздері, материалтану, электротехника пәндеі зерделенеді.Пәннің тақырыптық жоспары

Нысан  


ПМУ ҰС 7.18.2/10

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптың мазмұны

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

5 семестр

1

Кіріспе2

2

Логикалық функциялар және логикалық элементтер

2

28

3

Логика алгебрасының аксиомалары, логика алгебрасының заңдары.

2

17

4

Микросұлбалар сериясы ұғымы2

1

75

Комбинациялық логикалық құрылғылар

2

1

86

Тізбекті логикалық сұлбалар

2

1

87

Жоғары шоғырландыру дәрежесінің 

типтік микросұлбалары

2

17

8

Жады микросұлбалары2

2

89

Цифрлік-аналогты және аналогты-

цифрлік түрлендіргіштер

4

17

10

Микропроцессорлар мен микроконтроллерлер сәулеті және 

құрылымы


4

1

711 Микропроцессорлардың алуан түрлілігі

2

28

12

Микропроцессорлық жүйенің құрылымы

2

17

13

Микропроцессор түйіндерін сұлба-техникалық жобалауды автоматтандыру 

әдістері


2

1

8Пән бойынша барлығы:

30

15

90

2 Аудиториялық сабақтардың мазмұны

2.1 Дәрістердің мазмұны

Тақырып   1.  Кіріспе.  Цифрлық   техниканың   даму  кезеңдерң.   Цифрлық

техниканың   аналогты   және   импульстік   техникаларымен   салыстырғандағы

артықшылығы.   Цифрлық   техниканың   негізгі   технологиясы   және   олардың

ерекшелігі. Интегралдық микросұлбалар.Тақырып   2.   Логикалық   функциялар   және   логикалық   элементтер.

Логикалық   айнымалы   ұғымы.   Логикалық   құрылғы   және   логикалық   элемент.

Кірістік   және   шығыстық   логикалық   айнымалылар,   логикалық   функциялар.

Логикалық функцияны берудің кестелік және аналитикалық тәсілі.Тақырып   3.   Логика   алгебрасының   аксиомалары,   логика

алгебрасының заңдары. Олардың салдары және практикалық пайдаланылуы.

Логикалық функцияның минимум түрі туралы ұғымТақырып   4.   Микросұлбалар   сериясы   ұғымы.

 Логикалық

микросұлбаларды   шешуге   арналған   маңызды   сұлба   техникалық   шешімдер.

Базистік   логикалық   функцияларды   іске   асыруға   арналған   логикалық

микросұлбалар, олардың шартгы графикалық белгілері. Цифрлық микросұлба

технологиялары және олардың электрлік параметрлері.

Тақырып   5.   Комбинациялық   логикалық   құрылғылар.

Комбинациялық   логикалық   құрылғылардың   үш   негізгі   түрі   –   шифратор,

дешифратор жене кодты түрлендіргіш

Тақырып   6.   Тізбекті   логикалық   сұлбалар.  Триггерлер,   регистрлер,

есептеуіштер. Есептеуіштерді синтездеуТақырып   7.   Жоғары   шоғырландыру   дәрежесінің   типтік

микросұлбалары. Қосындылауыштар, мультиплексорлар, компараторлар

Тақырып 8. Жады микросұлбалары.  Тұрақты және оперативтік жады,

статикалық және динамикалық жады, ультракүлгін және электрлік өшіетін бір

мәрте бағдарламаланатын және көп мөрте қайта бағдарламаланатын жады. Көп

шығысты  күрделі комбинациялық  логикалық  кұрылғыларды  іске асыру  үшін

тұрақты   жады   микросұлбаларын   пайдалану.   Программаланатын   логикалық

матрицалар.Тақырып   9.   Цифрлық-аналогты   (ЦАТ)   және   аналогты-цифрлық

(АЦТ) түрлендіргіштер.  ЦАТ іске асыру, ЦАТ шығыстық кернеуінің кірістік

кодына   және   тіректі   кернеудің   шамасына   тәуелділігі.   ЦАТ   типтік

микросұлбалары. АЦТ іске асыру. АЦТ типтік микросұлбалары. ЦАТ және АЦТ

жылдам әрекет етуі.Тақырып  10. Микропроцессорлар мен микроконтроллерлер сәулеті

және құрылымы.  Микропроцессордың құрылымының сәулеті туралы түсінік

және оның негізгі топтары. Микропроцессордың жұмыс істеу циклі, адрестау

типтері   және   командалар   жүйесі.   Сыртқы   құрылғылары   мен   жадысы   бар

микропроцессорлық

 

құрылғылар 

интерфейсін

ұйымдастыру.Микроконтролерлер.   Сандық   және   микропроцессорлық

техниканың сұлба-техникалық шешімдерінің даму перспективалары.Тақырып   11.   Микропроцессорлардың   алуан   түрлілігі.

Микропроцессорлардың   негізгі   параметрлері:   мекен-жайлар   мен   деректердің

разрядтылығы, адрестелетін жадының көлемі, жылдам әрекет ету. Деректерді

өңдеу   принциптері   және   ұсыну   түрлері.   Жетекші   өндірушілердің   БИС

микропроцессорлары мен микро-ЭЕМ жинақтарын салыстырмалы талдауы.

Тақырып  12.  Микропроцессорлық   жүйенің  құрылымы.  МП  жүйені

ұйымдастыру   әдістері.   Байланыс   құрылымы:   тарамдалған,   ағаш   тәріздес,

сақиналық, матрицалық. Локалды желінің хаттамалары.


Тақырып   13.   Микропроцессор   түйіндерінің   сұлба-техникалық

жобалауды  автоматтандыру  әдістері.  Электрондық   сұлбаларды   жобалаудың

қолданбалы бағдарламалар пакеттері2.2 Зертханалық сабақтар мазмұныТақырыптар

атаулары

МАЗМҰНЫ

Бақыл

ау түрі

Орындау

мерзімі

1

Логикалық функциялар және 

логикалық 

элементтер

Негізгі логикалық 

элементтерді және 

қарапаймы комбинаиялық 

құрылғыларды зерттеу

Жазба


есеп

2

апта2

Логика 


алгебрасының 

аксиомалары

Параллель, тізбекті және 

әмбебап регистрлерді 

зерттеу

Жазба


есеп

4

апта3

Комбинациялық 

логикалық 

құрылғылар

Негізгі комбинациялық 

құрылғыларды зерттеу

Жазба

есеп


4

апта


4

Тізбекті логикалық 

сұлбалар

Электр импульстері 

есептеуіштерің зерттеу

Жазба


есеп

6

аптаТриггерлердің RS, D және T

түрлерін зерттеу

Жазба

есеп


8

апта


5

Жоғары 


шоғырландыру 

дәрежесінің типтік 

микросұлбалары

Төрт разрядты параллель 

қосындылауышты зерттеу

Жазба


есеп

9

апта6

Жады 


микросұлбалары

ОЖҚ және ортақ шинаны 

ұйымдастыруының 

мультиплексті тәсілін 

зерттеу

Жазба


есеп

11

апта7

Сандық-аналогты 

және аналогты-

сандық түрлендіргіш

R-2R резисторлы торапқа 

ие САТ зертеу

Жазба

есеп


13

апта


8

Микропроцессорлар 

мен 

микроконтрорллерлер сәулеті және 

құрылымы


Стандартты АЛҚ зерттеу

Жазба


есеп

13

апта9

Микропроцессорлық

жүйенің құрылымы

Қолмен басқару 

құрылғысына ие 4-

разрядты микроЭЕМ 

моделін зерттеу 

Жазба


есеп

15

апта1 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

№ 

СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттарда

көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Сабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтарға дайындалу,

үй тапсырмаларын 

орындау

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа қатысу

15

3

Зертханалық жұмыстарға 

дайындалу

Қажетті 

кестелерді 

дайындау 

және т.б.

ЗЖ жіберу

15

4Есепті дайындау және 

зертханалық 

жұмыстарды қорғау 

Есеп


ЗЖ қорғау

15

5Аудиторлық сабақтар 

мазмұнына кірмеген 

материалды оқу

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

15

6Бақылау шараларына 

дайындалу

АБ 1, АБ 2, 

коллоквиум 

(тестілеу және 

т.б.)


15

Барлығы


90

3.1 Студенттердың өздік жұмысының мазмұны

№ 

Тақырыптың атауы

Тапсырманың

мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

1

2

3

4

1

Логикалық функцияларжәне логикалық 

элементтер

Логикалық функцияны 

берудің кестелік және 

аналитикалық тәсілі

[1], [3], [4]

2

Микросұлбалар сериясы ұғымы

Логикалық 

микросұлбаларды 

шешуге арналған 

маңызды сұлба 

техникалық шешімдер

[2]

3

Логика алгебрасының аксиомалары

Логикалық функцияның

минимум түрі туралы 

ұғым


[3]

№ 

Тақырыптың атауы

Тапсырманың

мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

4

Комбинациялық логикалық құрылғылар

Шифратор, дешифратор

жене кодты 

түрлендіргіш

[1], [3]

5

Тізбекті логикалық сұлбалар

Есептеуіштерді 

синтездеу

[4]


6

Жоғары шоғырландыру

дәрежесінің типтік 

микросұлбалары

Қосындылауыштар, 

мультиплексорлар, 

компараторлар

[2]


7

Жады микросұлбалары

Бағдарламаланатын 

логикалық матрицалар

[3]

8

Сандық-аналогты және аналогты-сандық 

түрлендіргіш

Регистрде нәтижелеуші 

кодты іріктеу 

Алгоритмдерді жылдам 

ерекет етуі бойынша 

салыстыру

[3]


9

Микропроцессорлық 

жұйе сәулеті

Шиналардың жіктелуі

[1], [3]

10

Микропроцессорлық жүйелердің алуан 

түрлері


Жетекші 

өндірушілердің 

микропроцессорлары 

мен микро-ЭЕМ БИС 

жинақтарын 

салыстырмалы талдау

[4]

11

Микропроцессорлар мен 

микроконтроллерлер 

құрылымы

Сандық және 

микропроцессорлық 

техниканың сұлба-

техникалық 

шешімдерінін даму 

перспективалары

[2]


12

Электрондық 

құрылғыларды сұлба-

техникалық жобалауды 

автоматтандыру 

әдістері


Электрондық 

сұлбаларды 

жобалаудың 

қолданбалы 

бағдарламалар 

пакеттері

[3]


«

Интегралдық және микропроцессорлық сұлба» пәні бойынша

СӨЖ және тағы басқа жұмыстарға 5B071600 «Аспап жасау» мамандығының

күндізгі оқу түрі бойынша оқитын студенттерге арналған б

ақылау шаралардың күнтізбелік графигі

Рейтинг 1

Барлығы

баллдар

1 Межелік рейтинг

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

Максималды балл, 

оның ішінде бақылау

турлері бойынша:

0

30

030

0

300

10

1001. Дәріс сабақтары

20

2020

60

2. Зертханалық          сабақтар

СӨЖ сабақтарын 

орындау 

(конспекттер)

10

10

1010

40

Межелік бақылау 1МБ 

100

100


Рейтинг 2

Барлығы

баллдар

2 Межелік рейтинг

Апта

9

10

11

12

13

14

15

Максималды балл, 

оның ішінде бақылау

турлері бойынша:

25

0

250

25

025

100


1. Дәріс сабақтары

2. Зертханалық          

сабақтар

15

1515

15

60СӨЖ сабақтарын 

орындау 


(конспекттер)

10

1010

10

40Межелік бақылау 2

МБ

100

100


Бақылау түрі: МБ – межелік бақылау

ФжАЖ кафедрасының меңгерушісі __________ Ш.К. Биболов11 Курстың политикасы

Студенттердің білімін тексеру тәртібі

1. Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша пәннің

оқылған   модулі   бойынша   студенттің   ағымдағы   үлгерім   (АҮ)   бағасы

анықталады. АҮ бағасы – бұл келесі жинаған балдардың қосындысы:

- сабаққа дайындалу, топтағы белсенді жұмыс және сабақтағы бақылау

шараларына қатысу:

- зертханалық және өздік жұмыстарды  мерзімінде, сапалы  қорғау және

орындау:


СӨЖ   түрлерінің   тізімі,   тапсырмаларды   тапсыру   мен   орындаудың

күнтізбелік жоспары, оқытушының талаптары, әрбір пән бойынша баға қоюдың

критериялары мен ережелері САБ-та сипатталған:

Ағымдағы үлгерімдегі балдардың бақылау түрлеріне бөлу мысалы.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады. 

Пән   бойынша   межелік   бақылауға   АҮ   балдары   келесідей   студенттер

жіберіледі:

3.   Студенттің   пән   бойынша   (Р1   және   Р2)   рейтингтері   АҮ   және   МБ

бағаларының қорытындысы бойынша анықталады

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер   оқу   жоспарында   емтихан   және   сынақ   қарастырылса,   онда   Р2-ні

анықтаған кезінде сынақты екінші межелік бақылау ретінде қарастыру қажет.Егер студент МБ-дан өтпесе немесе МБ-дан 50 баллдан төмен алса,

рейтинг   анықталмайды.   Бұл   жағдайда   декан   МБ   тапсырудың   жеке

мерзімдерін белгілейді.

4. Пән бойынша студенттің жіберу рейтингісінің бағасы семестр бойынша

мынаған тең: 

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән   бойынша   қорытынды   бақылауға   (ҚБ)   жұмыс   бағдарламасының

барлық   талаптарын,   курстық     проектті   қорғау   бойынша   оң   баға   алған   және

рұқсат етілген рейтинг (50 балл) жинаған студенттер жіберіледі.

5.   Студенттердің   әрбір   пән   бойынша   оқу   жетістіктерінің   деңгейі

қорытынды   бағамен   (Қ)   анықталады.   Қорытынды   баға   салмақтық   үлестерін

(РРСҮ   және   ҚБСҮ)   ескерумен   ЖР   және   ҚБ   бағаларының   қосындысынан

құралады 

Қ=ЖР*РРСҮ+ҚБ*ҚБСҮ

Салмақтық   үлестер   жыл   сайын   университеттің   ғылыми   кеңесімен

бекітіледі және ол ЖР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.Ескерту:  АҮ – ТУ;  МБ – РК; ЖР – РД;  КЖ – КР; СӨЖ – СРС; СОӨЖ –

СРСП; ҚБ – ИК; Қ – И; РРСҮ – ВДРД; ҚБСҮ – ВДИК. 

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   1   кестеге   сәйкес

сандық,   әріптік   және   дәстүрлік   бағаға   айналдырылып,

«Студенттердің   оқу   жетістіктерінің   журналы»   мен   «Рейтинг

парағына»  енгізіледі.

 

Кесте  1


Балл 

түріндегі 

қорытынды 

бағалау (И)

Балдардың 

сандық 


белгілері (Ц)

Әріптік 


жүйеде 

бағалау


Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан 


Сынақ 

95 - 100


4

A

Өте жақсыСынақ

талды 


90 - 94

3,67


A-

85 - 89


3,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

Қанағаттанарлық65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

0 - 490

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ


талған

жоқ


12 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 Негізгі

1. Антипов Б.Л. Материалы электронной техники: задачи и вопросы – изд. 3-е, 

стериотип. – СПб.: Лань, 2003

2. Гальперин М.В. Электронная техника – М.: Форум: Инфра-М, 2004

3. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника – изд. 3-е, перераб. и 

доп. – М.: Высшая школа, 2005

4. Ушаков В.Н., Долженко О.В. Электроника: от элементов до устройств. – М.:

Радио и связь, 1993.

5.   Федотов   В.И.   Основы   электроники   :   Учебное   пособие   для   учащихся

неэлектротехн. спец. техникумов - М. Высш. шк., 1990.-288 с.: ил. 

6. Электротехника и основы электроники./Т.А. Глазенко, В.А. Прянишников.-2-е

изд., перераб. И доп.-М.: Высш. шк., 1996.-207 с.Қосымша

7. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи: – М.: Транспорт, 20018. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics

Workbench и ее применение. – М.: Солон-Р, 2000. – 506с.\

9. Нефедов А.В. Зарубежные микросхемы памяти и их аналоги. Справочник-

каталог – М.: РадиоСофт, 2003

10. Прянишников В.А. Электроника: полный курс лекций – изд. 4-е – СПб.: 

КОРОНА-Принт, 2004

11. Электротехника, электроника и импульсная техника: Учебник вузов./ А.Г.

Морозов.- М.: Высш. шк., 1987. – 488 с.Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 145.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет