БАҒдарламасы (syllabus) bn 2301 «Биотехнология негіздері» пəні bn 29 Биотехнология негіздері модуліжүктеу 151.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі151.69 Kb.
#15526
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі  

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университет   

 

 «Бекітемін» 

Ғылыми кеңестің төрағасы, 

ҚарМТУ ректоры 

_____________ А.М. Ғазалиев  

 «____» _________ 20___ж. 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

 

BN 2301 «Биотехнология негіздері» пəні  

BN 29 Биотехнология негіздері модулі 

 

5В070100 – «Биотехнология» мамандығы  

Тау-кен факультеті 

 

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2014 Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) əзірлеген:  аға  оқытушы  Кабылбекова  Гаухар  Каиркеновна,  б.ғ.к.,  доцент  Дербуш 

Светлана  Николаевна,

 

б.ғ.к.,  доцент  Ивлева  Лариса  Павловна,  аға  оқытушы Амантаев Нурболат Габдуллаевич, аға оқытушы Жумадилов Саят Сагатович  

 

 ӨЭ жəне Х кафедрасының отырысында талқыланған. 

«__»__________20__ж.  № ___ хаттама. 

Каф.меңгерушісі __________ С.К.Кабиева «___»__________20__ж. 

 

  

     (қолы)

 

 

  

 

Тау-кен факультетінің  оқу-əдістемелік кеңесі мақұлданған.  «__»_________20__ж. № ___ хаттама. 

Төрайым__________  А.Т.Такибаева    «___»__________20__ж.  

 

     


(қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы жайында байланыс мəліметі 

Аты-жөні: Қабылбекова Гаухар Кайыркеновна 

Ғылыми дəрежесі, атағы, қызметтік міндеті: 

аға оқытушы

 

  

Өндірістік экология жəне химия кафедрасы V корпусы ҚарМТУ ( Терешкова 

көшесі, 19), 32 аудитория , байланыс телефоны 56-79-32 орналасқан 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

Семестр

 

Кредиттар 

саны


 

ESTS 


кредиттар

 

саны 

Сабақ түрі 

СӨЖ 

сағаттар саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Байланыс сағаттарының саны СОӨЖ 

сағатта


рының 

саны 


Барлы

қ 

сағаттар 

Дəріс 


Практикал

ық сабақ


зертханалы

қ 

 4 3 

30 15 


45  90 

45 


135  емтихан

 

Пəннің сипаттамасы 

Профильдік  пəндер  циклдің  ішіндегі  5В070100 “Биотехнология” 

мамандығына “Биотехнология негіздері” пəні кіреді. 

 

Пəннің мақсаты 

«Биотехнология  негіздері»  пəнін  оқутудың  мақсаты-  жаңа  өнімдерді 

өндіру  қабілеттілігін  арттыру  үшін  модифицирленген  бионегіздердің 

технологиялық əдістерін оқыту.     

Пəннің міндеті 

 биотехнологиялық үдерістердің қажеттілігін, ғылыми принциптер мен 

олардың  жүзеге  асуын  үйрету,  нақты  мақсатты  өнімдерге  қажетті  таңдау 

талаптарын  білу  жəне  əдістерді  бағалау,  жеке  биоөндірістің  технологиялық 

кестесін білу;  

 

студенттерді  алған  білімдерін  теориялық  дайындықты  күшейтуге қолдану жəне оны практикалық жұмыстарда қолдана алуға дағдылау.  

 

  

Осы пəнді оқу нəтижесінде, студенттер тиіс: түсінік болу керек: 

биотехнологияда қолданылатын 

негіздерді, 

əдістерді 

жəне 


принциптерді; 

- биотехнологияның əртүрлі бағытының қазіргі заманғы жағдайын;  

-  биотехнологиялық  өндіріске  жəне  биотехнологиялық  өнімдерге 

қойылатын талаптарды.    білу:  

 биотехнологиялық өнімдерге қойылатын қазіргі заманғы талаптар;  

 биотехнологиядағы 

негізгі 


теориялық 

жəне 


қолданбалы 

тапсырмаларды шешу;  

 

биотехнология дамуының мағыздылығы.   істей алу:  

 биотехнологияның  барлық  деңгейіндегі  биологиялық  жəне  физико-

химиялық  кенетикаға  зеттеу  жұмыстарын  жүргізу  жəне  оларға 

математикалық сипаттама беру;    

 іздеу,  жиынтық,  сақтау  жəне  ақпаратты  өңдеудің  қазіргі  заманғы 

ақпараттық технологияларын меңгеру.  Ғылыми практикалық меңгеру: 

-биотехнологиялық құрылғыларды қолдану.  

 

Пререквизиттар 

Берілген  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  меңгеру  міндетті  (бөліктер 

арқылы (тақырып): 

№ 

Пəн             Бөліктер (тақырыптар) 

 1. 


Химия 

Барлық тақырыптар 

 2. 

Физика 


Барлық тақырыптар 

Математика Барлық тақырыптар 

.4 


Биотехнология нысандары 

Барлық тақырыптар  

Постреквизиттар 

«Биотехнология негіздері» пəнін оқу барысында алған білімдер кестеде 

көрсетілген келесі пəндерді меңгеруге мүмкіндік береді 

Кесте 


Мамандық 

Пəннің атауы 

5В070100 – «Биотехнология» 1 

«Азықтық биотехнология» 

2 «Медициналық биотехнология» 

3 «Микроорганизмдер биотехнологиясы» 

4 «Жасушалық биотехнология» 

Пəннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің аталуы, (тақырыптар) 

Сабақ бойынша еңбек бөлінісі, с. 

Дəріс  


практика

лық 


зертхана

лық 


СОӨЖ СӨЖ 

1 Кіріспе.  Биотехнологияның қазіргі 

заманғы жағдайы жəне даму деңгейлері  

2 - 1 3 


2 Биотехнологиялық үдерістер деңгейі 

жəне биотехнологиялық үдерістердің 

жандану принциптері  

4 - 1 6 

3 Өнімнің негізгі технико-экономикалық қолжетімділігі, микроорганизмнің 

өндірістік штаммдарының 

технологиялылығы, мақсатты өнімдердің 

технологиялылығы, олардың 

ауқымдылығы.   

2 - 2 3 


4 Микооргакнизмдерді, жануарларды 

жəне өсімдік жасушаларын 

мəдениеттендірудің жиынтық əдістері.   

4 - 2 6 

5 Биотехнология əдістері 2 

6 Асептикалық жағдайлармен 4 Бөлімнің аталуы, (тақырыптар) 

Сабақ бойынша еңбек бөлінісі, с. 

Дəріс  

практика


лық 

зертхана


лық 

СОӨЖ СӨЖ 

қамтамасыз етудің əдістері 

7 Ферментация (биотехнологиялық 

негіздерді мəдениеттендіру) 

2 - 2 3 


8 Продуценттерді құрастыру əдістері:: 

селекция, рекомбинатталған ДНҚ 

əдістері, гибридтеу технологиясы 

4 - 1 5 

9 Миомасса, аминқышқыл, ферме,нттер, антибиотиктер, бакпрепараттар алудағы 

үдерістердің жиынтық кестесі, 

органикалық қалдықтарды қайта өңдеу, 

сарқынды суларды тазалау. 

2 - 1 3 

10 Биологиялық белсенді заттардың бөліну, тазалану жəне тестілеу  кестесі. 

Мақсатты өнімдердің модификациясы 

4 - 1 

 

  

 БАРЛЫҒЫ: 30 

15 


45 

45 


 

Зертханалық жұмыстың тізімі 

1

 Биотехнологиялық  өндірістегі  ауыз  суының  микрофлорасы. 

Микробиологиялық көрсеткіштер бойынша судың санитарлық бағасы;  

 

2  Микроорганизмдерге  заласыздандырудың  əртүрлі  тəртібінің  əсер етуі.  Залалсыздандырудың  эффкутивті  тəртібін  физикалық  жəне  химиялық 

əдістермен оқып білу;   

3  Агаризованды  ортада  өсімдіктердің  біржарнақты  жəне  екіжарнақты 

жасуша 


мəдениетінде 

каллусты 

материалдарды 

алу. 


Каллусты 

материалдардың гетерогенді бағасы. Каллусты жасушаның цитогенетикалық 

анализі.  

4  Жыныс  жасушаларының  дамуы  жəне  тышқандарда  ұрықтануы. 

Тышқан  онтогенезі.  Нысандармен  танысу:  ажырасу  жағдайы,  арландардың 

жасырынуы  жəне  мекиен  тышқандар.  Арландардағы  вазектомия:  операцияя 

жүргізудің  бөлімдері.  Жұмыртқажасушалардың  жəне  мекиен  тышқандар 

эмбрионының шайылуы; 

5Жыныс  жасушаларында  жəне  эмбриондардағы  криоконсервация 

кезінде  қолданылатын  əдістермен  жəне  техникалық  жабдықтармен  танысу.  

Ооциттердегі криоконсервация жəне витрификация.  

 

СӨЖ тапсырмаларының бақылау сұрақтары:  

1.

 Микроорганизмдер биотехнологиясы: 

2.

 Микроб массасын алуға негізделген биотехнологиялық өндіріс;  

3.

 Азықтық биотехнология; 

4.

 Жануралар материалы жəне жасушасы мəдениеті;  

5.

 Қоршағар орта биотехнологиясы; 

6.

 Дəрі-дəрмек өндірісінің биотехнологиясы;.  

7.

 Биоремедиация. Фиторемедиация. 

 


Студенттің білімін бағалау талаптары 

Пəн  бойынша  емтихандық  баға  аралық  бақылау  бойынша  үлгерімнің 

максималды  балы (60%дейін)  жəне  қорытынды  аттестация  (емтихан) (40% 

дейін), сонымен балл 100% құрайды.  

Пəн бойынша тапсырмалардың орындалу жəне тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиеттер 

Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау түрі 

Тапсыр

у 

ұзақтығы 

баллд


ар 

№ 1 СӨЖ 


тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 1 

апта 


№ 2 СӨЖ 


тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 2 

апта 


 

№3 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Кезеңдік 3 

апта 


№ 1 


зертханалық 

жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

3 апта 


Ағымдық 

3 апта 


Дəріс 


конспектісін 

тексеру 


Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

 3 апта 

Ағымдық 


3 апта 

 №  4 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

4 апта 


№  5 СӨЖ 

тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

1 апта 


Ағымдық 

5 апта 
Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиеттер 

Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау түрі 

Тапсыр


у 

ұзақты


ғы 

баллд


ар 

шоғырландыр

у 

бойынша сабақ материалдары  

№ 6 СӨЖ 


тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

6 апта 


№ 2 


зертханалық 

жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

3 апта 


Ағымдық 

6 апта 


Дəріс 


конспектісін 

тексеру 


Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

 3 апта 

Ағымдық 


7 апта 

№ 1 бақылау жұмысының 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары 

1 байланыс 

сағаты 

Ағымдық 


апта 


№ 1 Аралық 

бақылау  

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

[1], [2], [4], дəріс конспектісі 

1 байланыс 

сағаты 

Аралық 7 апта 

№7 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

8 апта 


 № 8 СӨЖ 

тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

9 апта 


№ 3 


зертханалық 

жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

1 апта 


Ағымдық 

9 апта 
Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиеттер 

Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау түрі 

Тапсыр


у 

ұзақты


ғы 

баллд


ар 

шоғырландыр

у 

бойынша сабақ материалдары  

Дəріс 


конспектісін 

тексеру 


Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

 3 апта 

Ағымдық 


9 апта 

№ 9 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

10 апта


№ 10 СӨЖ 

тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

11 


апта 

№ 11 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

12 апта


№ 4 


зертханалық 

жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

2 апта 


Ағымдық 

12 апта


Дəріс 


конспектісін 

тексеру 


Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

 3 апта 

Ағымдық 


12 апта

№ 12 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

13 


апта 

№ 2 бақылау жұмысының 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

Дəріс 

конспектісі, бақыланатын 

тақырыптар 

1 байланыс 

сағаты 


Ағымдық 

14 апта


 

 Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиеттер 

Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау түрі 

Тапсыр


у 

ұзақты


ғы 

баллд


ар 

шоғырландыр

у 

бойынша сабақ материалдары  

Дəріс 


конспектісін 

тексеру 


Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

 3 апта 

Ағымдық 


14 апта

№ 2 Аралық бақылау 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

[1], [2], [4], дəріс конспектісі 

1 байланыс 

сағаты 

Аралық 14 апта

 № 13 СӨЖ тапсырмасын

ың 


орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

1 апта 


Ағымдық 

15 апта


№ 5 


зертханалық 

жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

шоғырландыр

у 

Дəріс 


конспектісі, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары  

3 апта 


Ағымдық 

15 апта


Емтихан 


Пəндік 

материалды 

меңгергендігі

н тексеру 

Барлық негізгі 

жəне қосымша 

əдебиеттер тізімі

2 байланыс 

сағаты 

Қорытынды Сессия 

аралығ


ы 

 

40 Барлығы:  

 

    

100 


 

Саясат жəне процедуралар 

«Биотехнология  негіздері»  пəнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерге 

бағынуды өтінемін: 

1.

 сабаққа кешікпеу 

2.

 сабақты  себепсіз  босатпау,  ауырған  жадайда  дəрігердің  анықтасын  

əкелу, басқа жағдайда түсініктеме жазу. 

3.

 

Студенттің міндетіне сабақтың барлық түріне қатысу кіреді.  4.

 

Оқу  процессының  күнтізбелік  кестесіне  сəйкес  студент  барлық бақылау жұмыстарын тапсыруға міндетті.  

5.

 Практикалық  жəне  зертханалық  сабақтарды  босатқан  жағдайда 

оқытушының  белгілеген  уақыты  аралығанда  босатқан  күндердің 

орынын толтыру. 

6.

 Ұялы телефонды өшіру. 

7.

 

Оқу процессіне белсенді қатысу. 8.

 

Ұй жұмыстарын уақытында орындау. 9.

 

Оқытушының рұқсатынсыз себепсіз аудиториядан шықпау. 10.

 

Оқытушыға  жəне  группаластарға  төзімді,  мейірімді,  ашық  болу керек. 

 

Негізгі əдебиеттер тізімі 

1.

 Глик  Б.,  Пастернак  Дж.  Молекулярная  биотехнология.  Принципы  и 

применение //М.: Мир.- 2002.- 589 с. 

2.

 

Загоскина Н.В. Биотехнология: теория и практика: Учеб.пособие для ВУЗов. М.: Издательство Оникс, 2009.- 496 с. 

3.

 Шевелуха  В.С.,  Калашникова  Е.А.,  Воронин  Е.С.  и  др. 

Сельскохозяйственная биотехнология. 2- изд. М.: Высшая школа. 2003; 

4.

 

Щелкунов  С.Н.,  Генная  инженерия.  Новосибирск,  Из-во Новосибирского государственного университета, 20004. 

5.

 Кершанская  О.И.  Генетическая  инженерия  растений:  практический 

подход. Учебное пособие. Алматы. 2007.- 152 с.  

Қосымша əдебиеттер тізімі 

6.

 Шевелуха  В.С.,  Калашникова  Е.А.,  Дегтярев  С.В.  и  др. 

Сельскохозяйственная биотехнология. М., Высшая школа. 2004; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

 

 

 

 «Биотехнология негіздері» пəні 

 

«Кəсіби-бағытталған» модулі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Мем. шығ. Лиц. №50 от 31.03.2004 ж. 

Мөрге қойылды _____.20___ж. Формат 90х60/16 . Тиражы  ___   экз. 

Көлемі ___ оқу.шығ.б.  Заказ № _____ Баға келісімен 

___________________________________________________________. 100027 ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56. 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> СИЛЛАБУСЫ%20БТ
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> БАҒдарламасы (syllabus) мв 3304 «Микрооргинизмдер биотехнологиясы» пəні Жасуша биотехнологиясы модулі жв32
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> БАҒдарламасы (syllabus) bn 2302 «Биотехнология негіздері» пəні кв 05 «Кəсіби-бағытталған» модулі
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> Əзірлеген: б.ғ. к., доцент Дербуш С. Н., аға оқытушы Ерниязова Б. Б
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> Əзірлеген: б.ғ. к., доцент Ивлева Л. П., аға оқытушы Қабылбекова Г. К
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> БАҒдарламасы (syllabus) ZhG 3211«Жалпы генетика» пəні бойынша ва 8 Биотехнологиялық əдістер модулі
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> БАҒдарламасы ( syllabus) kzzhhK 2215«Қазіргі заманғы жаратылыстану тұжырымдамасы» пəні
СИЛЛАБУСЫ%20БТ -> БАҒдарламасы (syllabus) мв 3320 «Микрооргинизмдер биотехнологиясы» пəні Еко 10 Экологиялық модуль Тау-кен факультеті

жүктеу 151.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет