БАҒдарламасы пән «Өнеркәсіп салаларының экономикасы»жүктеу 154.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі154.61 Kb.
#15267
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫ 

пән «Өнеркәсіп салаларының экономикасы»

050506 Экономика  мамандықтың студенттеріне арналған

Программа

дисциплины для

студента


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07Павлодар

БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономикалық

факультетінің деканы 

___________

 

Т.Я.


Эрназаров 

200__ж   «____»_________

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ Омарова Г.Т.

Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

пәні «Өнеркәсіп салаларының экономикасы»

050709 Экономика мамандығына арналған

Бағдарлама   200___ж   «___»   ___________   бекітілген   оқу

жұмысының бағдалмасы негізінде әзірленген

200___ ж «____» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

_____ 


хаттама

Кафедра меңгерушісі

 ___________________ 

С. К. Құнязова

Қаржы-экономикалық   факультеттің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданған

200   ж «____»_________  №___ хаттама

ОӘК төрайымы _____________________ Л.А. Сидорова

Студенттерге

арналған пән

бағдарламасының

бекіту беті

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11Оқытушы туралы мағлұмат

Омарова   Гульнара   Темиртаевна   -   кәсіпорындағы

экономика   және   басқару   кафедрасының   аға   оқытушысы

(дәрістер)

Кафедрадағы   (А-419)   қабылдау   сағаттары   топтарға

арналған консультациялар кестесі бойынша. Пән туралы мағлұмат 

Пән   бесінші,   алтыншы   семестрде   оқытылады.   Пәннің

жалпы   еңбек   көлемі   90   сағат.   Оның   ішінде   сырттай   оқу

формасының   студенттеріне:   12   сағат   аудиториядағы   сабақ

және   78   сағат   студенттердің   пәнді   өздік   оқудағы   өздік

жұмыстары.

Аудиториялық уақытты сабақ түрлеріне бөлу календарлық

жоспарда көрсетілген.

Пәнді   оқу   келесі   пәндерді   оқу   кезінде   алған   білімдеріне

негізделеді.

- өнеркәсіп экономикасы;

- кәсіпорын экономикасы;

- инновациялық менеджмент;

- стратегиялық менеджмент;

- микроэкономика:

- шағын бизнес негіздері;

- экономиканы мемлекеттік реттеу

Курсты оқытудың міндеттері:

- салалық   маманданумен   қатар   нарықтық   экономика

жағдайындағы   өнекәсіп   салаларының   экономикалық

қызметтерін қарастыру;

- өнеркәсіптік   өндіру   салаларының   ролі,   орны   мен

функцияларыноқып   үйрену   мен   салалық   және

территориялық көщендерді құру;

- тиімділікті арттыру мақсатында өнеркәсіп салаларының

шаруашылық   міндеттеріне   отималды   шешу   жолдарын

іздестіру, резервтың табу, өсу жағдайын зерттеу;

- экономистер   мен   өндіріс   басшылары   қолданылатын

өнеркәсіп   салаларының   инсрументарий   мен   әдістерді

терең зерттеу.

   Студенттер   пәнді   оқу   нәтижесінде   тиісті   түрде   жасап

білуі керек:

- өнеркәсіптің салалық құрылымын анықтап ,оған талдау

жасай білу керек:- белгілі   көрсеткіштер   негінінде   өнеркәсіптің   жеке

салаларының дамуын талдап,оған сипаттама бере білу

керек;

- өнеркәсіптік   өндірісте,   яғни   өнеркәсіптің   жекесалаларында   қолданылатын   ресурстар   қажеттілігін

анықтау керек. Әдебиет

Негізгі 

1 Конституция РК. – Алматы. -  1995.

2 Гражданский кодекс РК. – Алматы. - 1994.

3   Указ   Президента   РК   “О   мерах   дальнейшей   реализации   стратегии

развития Казахстана до 2030г.” – Казахстанская правда, 12 декабря 2002г.

4 Бердалиев К.Б. Основы управления экономикой Казахстана. – Алматы:

КазГАУ, 1998.

5 Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.-

1998.

6 Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предпрития.-М.: ИНФРА-М.-1999.

7 Канатчинова А.К. Промышленная политика государства в переходный

период (регулирование, проблемы, перспективы) кн.1-Алматы: Ғылым, 1999.

8 Канатчинова А.К., Оспанов Х.А. Модернизация структуры производства

промышленности РК. –Алматы: Ғылым, 2000.

9 Омаров  Б.Р.,  Омаров К.Т.  Организация  и  методология  регионального

планирования   социально-экономического   развития.   Уч.   Пособие,   Алматы:

Экономика, 2000.

10 Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. Н.А.Сафронова.

– М.:Юристъ.-2001.

11 Экономика предпрития: Учебник / Ф.К.Беа, Э.Дихтла, М.Швайтцера. –

М.: ИНФРА-М. – 1999г.Қосымша 

1   Ассонов   Г.Ф.,   Хуторненко   О.А.,   Шалбий   Е.И.   Особенности

экономической культуры в США, Японии, странах Западной Европы. – Киев,

1992.


2   Хэй   Д.   Моррим   Д.   Теория   организации   промышленности:   в   2-х

томах/Пер. С англ. Под ред. А.Слуцкого, Спб: Экономическая школа, 1999г.

3   Справочник   директора   предприятия   /   Под   ред.   М.Г.Лапусты.   –   М.:

ИНФРА-М. – 1996.

4 Бизнес-каталог промышленности РК – Алматы: КазИнформ центр, 1995.

Пәннің мазмұны


1 Пәннің тақырыптық жоспары

1.1 050506 «Экономика» күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім негізінде,

2007 т.ж.

Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжір.

лаб

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1 Қазақстан   өнеркәсібінің   қазіргі

уақыттағы жағдайы

2

28

2 Өнеркәсіптік саясатты құру және оны

жүзеге асыру

2

28

239


3

Өндірісті басқару органдары

2

2

8

тын –

эне


рге

тик


а

ке

шенін

ің

даму

сип


атт

ама


сы

4

Тау-кен   кешені   кәсіпорындарыныңэкономикасы мен оны ұйымдастыру

2

39

6 Машина


 

жасау


 

өндірісінің

экономикасы

3

39

7 Мұнай   өңдейтін   кәсіпорындар

дамуының ерекшеліктері

2

-9

Барлығы

15

15

-

60

Тематический план

дисциплины

Форма


Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Курс компоненттері

Дәріс сабақтарының тізімі

1 тақырып Қазақстан өнеркәсібінің қазіргі уақыттағы жағдайы

Әртүрлі ерекшеліктеріне байланысты өнеркәсіп салаларының жіктелуі.

Қазақстан   республикасының  өнеркәсібінің  қазіргі   уақыттағы  салалық

құрылымы және оны реформалаудың негізгі бағыттары.

Өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштері және болашағы.

Қазақстан   Республикасының   экономика   салаларындағы   мемлекеттің

құрылымдық – инвестициялық саясаты.

Өнеркәсіп   кешенін   жєне   жекелеген   кәсіпорындарды   реформалау   жєне

қайта құрылымдау. Ірі өндірістерде мониторингі.

2

тақырып Өнеркәсіптік саясатты құру және оны жүзеге асыру

Экономикалық өсу және өнеркәсіп құрылымын жетілдіру. Өнеркәсіптік 

саясаттың жалпы ережелері, объектілері, қағидалары мен мақсаттары.

Өнеркәсіптік саясат тұжырымдамасы және оны жүзеге асыру механизмі.

Өнеркәсіптік   өндірістің   құрамы   мен   құрылымын   құрудағы   қазіргі

уақыттағы тәсілі. Өндірістегі индикативті жоспарлау.

Импортты алмастыру республика өнеркәсібінің маңызды бағытының бірі.

Экспортқа   бағытталған   және   импортты   алмастыратын   даму   стратегиясының

диалектикасы.

3 тақырып Өндірісті басқару органдары

Нарықтық   экономикадағы   өнеркәсіп   өндірісінің   негізгі   элементтері.

Өнеркәсіп өндірісіне мемлекттің ықпал етуінің өзіндік ерешеліктері.

Елдің   экономикалық   даму   деңгейі   және   өндірістің   бәсекелестік

қабілеттілігі.   Өндірістің   бәсеке   қабілеттілігінің   негізгі   жағдайлары.

Институционалдық құрылымының ерекшеліктері.

Мемлекеттік   сачсаттың   негізгі   атқаратын   қызметтері,   мақсаттары   және

құралдары.   Бәсекелестік   шаруашылық   ортаны   қолдау   жөніндегі   мемлекеттік

саясат. Өнеркәсіп өндірісінің салалық құрылымына мемлекеттің тигізетін әсері.

Қазақстан   Республикасының   экономика   министрлігі:   құрылым

сипаттамасы мен негізгі функциялары.

Қазақстан Республикасының Экономика және Сауда Министрлігінің негігі

функциялары.   Қазақстан   Республикасының   энергетика   және   минералды

ресурстар Министрлігінің ролі мен міндеттері.4 тақырып Отын – энергетика кешенінің даму сипаттамасы

Қазақстан   Республикасының   отын-энергетика   кешенінің   құрамы   мен

құрылымы.   Қазақстан   Республикасының   отын   энергетикалық   балансы.

Электроэнергетика ұлттық экономиканың маңызды инфрақұрылымдық саласы.

Орта   және   ұзақ   мерзімдік   перспективаларда   электроэнергетиканың   даму

тенденциялары.   Электроэнергетикалық   кәсіпорындардың   қызметін

ұйымдастыру және жоспарлау ерекшеліктері.


ҰМК   “Казахойл”   қызметінің   сипаттамасы   және   мұнай   өндіретін

кәсіпорындардың   дамуы.   Мұнай   өнеркәсібі   дамуының   болжамдары.   Мұнай

және   мұнай   өнімдерінің   әлемдік   нарығының   жұмыс   жасау   механизмінің

сипаттамасы.

 

Қазақстан 

Республикасының

 

мұнайтранспорттықинфрақұрылымы   дамуының   басымды   жобаларын   жүзеге   асырудағы   МТҰК

“КазТрансОйл” негізгі міндеттері.

Қазақстан Республикасының отын-энергетика кешенінің дамуындағы газ

өндірісінің   алатын   орны.   Газ   өндіретін   кәсіпорындардың   тиімділігін

арттырудың негізгі бағыттары.

Көмір   өндіру   және   оны   қолдану   саласындағы   әлемдік   тенденциялар.

Қазақстан   Республикасының   көмір   өндірісінің   даму   тенденциялары   және

қазіргі жағдайының сипаттамасы.5 тақырып Тау-кен кешені кәсіпорындарының экономикасы мен оны

ұйымдастыру

Қазақстан   Республикасының   тау-кен   өндірісінің   сипаттамасы.

Металлургия   кешенінің   жұмыс   жасауының   өзіндік   ерекшелігі.   Қазақстан

Республикасының   металлургиялық   кешені   кәсіпорындарының   даму

перспективалары.

Тау-кен   кешенін   басқару   құрылымын   рационалды   ұйымдастырудың

негізгі бағыттары.

6 тақырып Машина жасау өндірісінің экономикасы

Машина   жасау   өндірісі   –   ғылыми-техникалық   және   инновациялық

саясатты жүзеге асырудың негізгі бөлігі. Қазақстан Республикасындағы машина

жасау өндірісінің салалық құрылымы және оны жетілдірудің негізгі бағыттары. 

Машина   жасаудағы   ғылыми-техникалық   прогрестің   негізгі   бағыттары.

Машина жасаудағы жаңа техника мен технология тиімділігін анықтау әдістері.

ҒЗТКЖ-дың экономикалық тиімділігін бағалау. Жаңа технология жасау үрдісін

қаржыландыру және ынталандыру.7 тақырып Мұнай өңдейтін кәсіпорындар дамуының ерекшеліктері

  Ұлттық импортты алмастыру бағдарламасын өткізудегі жеңіл өнеркәсіп

кәсіпорындарының   ролі.   Тоқыма   өнеркәсібінің   қазіргі   жағдайы   және   даму

тенденциялары.   Тері   өңдеу   және   аяқ   киім   өнеркәсіптері   дамуының   негізгі

бағыттары. 

Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының тиімділігін арттыру бағыттары мен

факторлары.   Жеңіл   өнеркәсіп   кәсіпорындарын   материалдық-техникалық

қамтамасыз ету ерекшеліктері. 

Жеңіл   өнеркәсіп   кәсіпорындарындағы   өндірісті   ұйымдастыру   және

ұйымдастыру нысандары.

Жеңіл өнеркәсіп салаларындағы  өнімнің өзіндік құнының құрылымдық

ерекшеліктері.Студенттердің   өзіндік   дайындықтарына   арналған

тақырыптар

1 тақырып Қазақстан өнеркәсібінің қазіргі уақыттағы жағдайы

Қазақстан   Республикасы  өнеркәсібінің   қазіргі   уақыттағы  салалық

құрылымы   жєне   оны   реформалаудың   негізгі   бағыттары.  Қазақстан

Республикасының  экономика   салаларындағы   мемлекеттің   құрылымдық   –

инвестициялық саясаты.

Өнеркєсіп дамуының негізгі көрсеткіштері жєне болашағы.

Бақылау түрі: сүрактарға ауызша жауап беру

Әдебиет [1,2,3,4,8]2

тақырып Өнеркәсіптік саясатты құру және оны жүзеге асыру

Экономикалық өсу және өнеркәсіп құрылымын жетілдіру. Өнеркәсіптік 

саясаттың жалпы ережелері, объектілері, қағидалары мен мақсаттары. 

Өнеркәсіптік өндірістің құрамы мен құрылымын құрудағы қазіргі уақыттағы 

тәсілі. Өндірістегі индикативті жоспарлау.

Бақылау түрі: сүрактарға ауызша жауап беру

Әдебиет [2,3,4]

3 тақырып Өндірісті басқару органдары

Өнеркәсіп өндірісіне мемлекттің ықпал етуінің өзіндік ерешеліктері.

Өнеркәсіп өндірісінің салалық құрылымына мемлекеттің тигізетін әсері.

Қазақстан   Республикасының   экономика   министрлігі:   құрылым

сипаттамасы мен негізгі функциялары.

Қазақстан   Республикасының   Экономика   және   Сауда   Министрлігінің

негігі функциялары.

  Қазақстан   Республикасының   энергетика   және   минералды   ресурстар

Министрлігінің ролі мен міндеттері.

Бақылау түрі: 

сүрактарға ауызша жауап беру

Әдебиет [2,3,4]4 тақырып Отын – энергетика кешенінің даму сипаттамасы

Қазақстан   Республикасының   отын-энергетика   кешенінің   құрамы   мен

құрылымы.   Қазақстан   Республикасының   отын   энергетикалық   балансы.

Электроэнергетика ұлттық экономиканың маңызды инфрақұрылымдық саласы.

Орта   және   ұзақ   мерзімдік   перспективаларда   электроэнергетиканың   даму

тенденциялары.   Электроэнергетикалық   кәсіпорындардың   қызметін

ұйымдастыру және жоспарлау ерекшеліктері.

Бақылау түрі: 

сүрактарға ауызша жауап беру

Әдебиет [2,3,4]5 тақырып Тау-кен кешені кәсіпорындарының экономикасы мен оны

ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының тау-кен өндірісінің сипаттамасы. Қазақстан

Республикасының   металлургиялық   кешені   кәсіпорындарының   даму

перспективалары.

Бақылау түрі: 

сүрактарға ауызша жауап беру

Әдебиет [2,3,4]

6 тақырып Машина жасау өндірісінің экономикасы

Машина   жасау   өндірісі   –   ғылыми-техникалық   және   инновациялық

саясатты жүзеге асырудың негізгі бөлігі. Қазақстан Республикасындағы машина

жасау өндірісінің салалық құрылымы және оны жетілдірудің негізгі бағыттары. 

Бақылау түрі: 

сүрактарға ауызша жауап беру

Әдебиет [2,3,4]

Курс саясаты

Құрметті   студент,   егер   Сіз   кешікпей   сабаққа   қатысатын

болсаңыз,   бүкіл   сабақтарға   дайындалатын   болсаңыз,

сабақтарда   белсенді   жұмыс   істейтін   болсаңыз,   бүкіл

тапсырмалар   сапалы   және   уақытына   сай   орындасаңыз,

бақылау іс-шараларының календарлық кестесінде көрсетілген

максималдық балл жинайсыз.

Әр   бақылау   іс-шарасының   кестесін,   сабақтарда   мінез-

құлық ережелерін бұзушылық жазаланады:

-

аудиторияда   мінез-құлық   кестесін   және   тәртіпті   бұзужағдайында;

-

орынды себеппен сабақта немесе бақылау іс-шарасынақатыспау

Сізге   оны   жеке   тапсырма   ретінде   және   оқытушының

ұсынған уақытында орындау мүмкіншілігі беріледі.

Орынсыз   себеппен   сабақта   немесе   бақылау   шараларына

қатыспау, сонымен қатар кешігу жіберілмейді. Бұл талаптарды

бұзу жағдайында оқытушы студентке сабақ үшін баллын 0-ге

дейін түсіруге құқылы.

Сіздің   тәжірибелік   сабақтарға   дайындығыңыз   сұрақтар

арқылы,   үй   жұмысын   тексеру   арқылы,   топпен   жұмысқа

қатысуыңыз   арқылы   тексеріледі.   Егер   Сіз   сабаққа   дайын

баолмасаңыз,   онда   тек   Сіздің   сабаққа   қатысуыңыз   ғана

бағаланады.

Үй   жұмысы   ретінде   есептер   шығару,   әр   студентке   жеке

тәжірибелік   сабақта   берілетін   белгілі   сұрақтарға   мини-

конспекттер жазу саналады.


Межелік бақылау белгілі блок материалы бойынша жазуша

сұрақтармен   өткізіледі.  Межелік   бақылауды   бағалау   (МБ)   100   балдық

шкала бойынша анықталады. 

Пән бойынша межелік бақылауға  ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша

балдары бар студентер жіберіледі. 

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән

бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ кіргізілген болса, онда сынақты

Р2 анықтаған кезде екінші межелік бақылау ретінде ескеру керек.

Егер   де   студент   межелік   бақылау   өтпесе   немесе   межелік   бақылау

бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән   бойынша   қорытынды   бақылауға   (ҚБ)   жұмыс   оқу   жоспарының

барлық   талаптарын   орындаған   (барлық   зертханалық   жұмыстарды,   СӨЖ

бойынша   жұмыстар   мен   тапсырмаларды   орындау   және   тапсыру),   курстық

жұмысты   (жобаны)   қорғауған   үшін   оң   баға   алған   және   жіберу   рейтингісін

жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Әрбір пән бойынша студенттердің  оқу жетістіктерінің деңгейі  жіберілу

рейтингі   мен   қорытынды   бақылау,   олардың   үлес   салмақтарын   (ЖРҮС   және

ҚБҮС)   ескере   отырып,   бағаларынан   тұратын   қорытынды   бағамен   (Қ)

анықталады

Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.

Үлес   салмақтар   жыл   сайын   оқу   кеңесімен   бекітіледі   және   жіберілу

рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес болуы

қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша даоң   бағаларға   ие   болған   жағдайда   ғана   пән   бойынша   қорытынды   баға

есептелінеді.   Қорытынды   бақылауға   негіссіз   себеппен   келмеу

«қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен

емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні немесе, егер жазбаша

емтихан күннің екінші жартысында өткізілсе, келесі күні айтылады.

Қорытынды   емтихан   жазуша   сұрақтармен   өткізіледі.

Емтихандарда немесе жазбаша жұмыстарды орындау кезінде

бір-бірінен көшіруге болмайды.

Сізге   «Өнеркәсіп   салаларының   экономикасы»   курсын   табысты

оқуыңызды және жоғары нәтижелерге жетуіңізді тілеймін.Ағымдағы үлгерімді бақылаудың іс-шараларының календарлық графигі

1 Рейтинг (6 семестр)

Қоры

тынд


ы 

балл 


Апталар 

1

23

4

56

7

Аптасындағы максималды балл

14

1414

14

1415

15

100Дәріс 

сабақтар


қатысу

2

22

2

22

2

14дайында

лу

22

2

22

2

214

Бақылау 


түрі

ДК

ДКДК

ДК

ДКДК

ДК

Тәжірибелік 

сабақтар 

қатысу

2

22

2

22

2

14дайында

лу 


3

3

33

3

44

23

Бақылау түрі 

КТ Е


КТ Е

КТ Е


КТ Е

КТ Е


КТ Е

КТ Е


Қосымша 

материал


ды 

дайындау


Макс. 

балл 


5

5

55

5

55

35

Бақылау түрі

ҮЖ

ҮЖ ҮЖ 

ҮЖ 


ҮЖ 

ҮЖ 


ҮЖ 

Мәжелік 


бақылау

Жазуша 


сырау

100


2 Рейтинг (6 семестр)

Қоры


тынд

ы 

балл Апталар 

8

910

11

1213

14

15Аптасындағы максималды 

балл


12

12

1212

13

1313

13

100Дәріс 

сабақтар


қатысу

1

11

1

11

1

18

дайындалу

2

2

22

2

22

2

16Бақылау 

түрі


ДК

ДК

ДКДК

ДК

ДКДК

ДК

Тәжірибелік сабақтар 

қатысу


1

1

11

1

11

1

8дайындалу 

3

33

3

33

3

324

Бақылау 


түрі 

КТ 


Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

КТ Е+ 

ЕШ

Қосымша материалды 

дайындау 

Макс. балл 

5

55

5

66

6

644

Бақылау 


түрі

К

КК

К

КК

К

КМәжелік 

бақылау 


Жазуша 

сырау


100

Шартты   белгілер:   ҮЖ   –   үй   жұмысы,   КТ   –   конспектті   тексеру,   ДК   –

дәріс   конспекті,   БЖ   –   бақылау   жұмысы,   К/Ж   –   кейс,   жағдайды

талқылау(шешу),   О   –   оқу   үрдісіне   қатысу,   МБ   –   межелік   бақылау,   Е   –есептер, ЕШ – есепті шешу, ЖЖ – жеке жұмыс

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  • СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
   • БЕКІТЕМІН
    • Қаржы – экономикалық факультетінің деканы
    • ___________ Т.Я. Эрназаров
    • 200__ж «____»_________
 • Әдебиет
  • Қосымша
  • Пәннің тақырыптық жоспары

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 154.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет