БАҒдарламасы қосымша білім беру төтенше жағдайларжүктеу 395.21 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата14.09.2017
өлшемі395.21 Kb.
  1   2   3   4

3

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР 

МЕН АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

мамандығы

Астана 2010

4

АЛҒЫ СӨЗ

1 Медицина білімі жəне єылымыныѕ инновациялыќ технологиялар Республикалыќ 

орталыєы ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ҰСЫНҒАН.2 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ.

3  ҮЛГІЛІК  ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ 2009 ж.  ќосымша  білім  беру  стандарты-

на  сəйкес  «Тґтенше  жаєдайлар  мен  апаттар  медицинасы»  мамандыєы  бойынша 

əзірленген.

4 ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау 

министрініѕ м.а. 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 916 бўйрыєымен бекітілген.

49

7 Список рекомендуемой литературы*

1.  Медицина катастроф. И.И. Сахно, В.И. Сахно.

2.  Неотложные состояния, диагностика и лечение. Е.И. Чазов.

3.  Handbook «Public health and emergency management” WHO Regional Offi ce  for 

Europe.

4.  Environmental Health. WHO Guidelines.5.  Пособие в помощь слушателям Республиканских курсов повышения квалифика-

ции руководящего состава в области ЧС и ГО, – Алматы, 2008.48

6

Участие в разработке программы по стандартизованной подготовке медицин-ского и парамедицинского персонала для работы в условиях чрезвычайных 

ситуаций.

7

Составление программ питания при различных чрезвычайных ситуациях.8

Проведение дозиметрического контроля.

9

Проведение индивидуальной дозиметрии.10 Проведение радиационного контроля воды, продуктов, фуража.

11

Проведение  химического  контроля  на  зараженность  сильно  действующими ядовитыми веществами воздуха, воды, продовольствия.

12 Проведение медицинской сортировки.

13 Надевание противогаза (ватно-марлевой повязки, респиратора) на пораженного.

14 Проведение дегазации.

15 Проведение дезактивации.

5 Методы обучения и преподавания

• 

Лекции: обзорные, проблемные.

• 

Семинары  и  практические  занятия:  работа  в  малых  группах,  дискуссии, 

презентации, обратная связь, организация научно-практических конференций, 

работа в подразделениях службы медицины катастроф, участие в работе при-

емных отделений больниц, реанимационных палатах.• 

Самостоятельная работа слушателя (СРС): работа в различных подразделе-

ниях лечебно-профилактических организаций, в центре медицины катастроф, 

работа с учебно-научной литературой и контрольно-измерительными средства-

ми, закрепление навыков в учебно-клиническом центре на фантомах и муляжах.6 Клиническая база

Приемный покой стационаров, станции скорой неотложной помощи, центры меди-

цины катастроф, отделения анестезиологии и реанимации стационаров.

5

МАЗМҰНЫ

1. Тїсіндірме жазба   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Пəн саєаттарыныѕ бґлінуі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. Ќайта даярлау пəнініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне мазмўны . . . . . . 10

4. Біліктілікті арттыру пəнініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне 

мазмўны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5. Оќу жəне оќыту əдістері   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6. Клиникалыќ база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7. Ўсынылатын əдебиеттердіѕ тізімі   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Бўл  їлгілік  оќу  баєдарламасын  Ќазаќстан  Республикасы  Денсаулыќ  саќтау 

министрлігініѕ рўќсатынсыз кґбейтуге жəне таратуєа болмайды.6

1 Түсіндірме жазба

Кіріспе:

Тґтенше жаєдайлардыѕ негізгі бір сиппаттамасы заќымданєан жəбірленушілердіѕ 

кґптеп бірден тїсуі, солардыѕ кґбісі кідіріссіз медициналыќ жəрдемді керек етеді.

Ќазаќстан  территориясында  ауыр  медициналыќ-санитариялыќ  шыєындарєа  əкеп 

соќтыратын  табиєи  жəне  техногенді  апаттар  кешені  бар.  Тґтенше  жаєдайларда 

халыќты медициналыќ-санитариялыќ ќамтамасыз ету бойынша, соныѕ ішінде емдік-

кґшіру,  санитариялыќ-індетке  ќарсы  жəне  басќа  да  іс-шаралардыѕ  жўмыс  кґлемі 

тґтенше  жаєдайлардыѕ  наќты  нəтижелерімен  аныќталынады:  заќымданєандарды 

медициналыќ  кґшіру  кезеѕіне  тїскендердіѕ  санына  жəне  олардыѕ  жаєдайына, 

дəрігерлердіѕ  біліктілігі  мен  санына,  ТЖ  ауданындаєы  заќымданєандарды  жəне 

емдеу-профилактикалыќ  мекемелерді  кґшіруге  арналєан  жабдыќтарєа,  олардыѕ 

жабдыќталу жаєдайларына, медициналыќ мїліктер ќорына байланысты.

Тґтенше жаєдайлар туындаєан жаєдайларда денсаулыќ саќтау ўйымы медициналыќ 

ќызметкерлерініѕ ќала мен ґѕір деѕгейінде єана емес сонымен ќатар ўйымныѕ ґзінде 

де дайындыєы маѕызды рґл атќарады.

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ

Пəннің мақсаты: «тґтенше жаєдайлар мен апаттар медицинасы» мамандыєы бой-

ынша дəрігерлерді ќайта даярлау.Пəннің міндеттері:

- физикалыќ, психологиялыќ, əлеуметтік жəне мəдени факторларды ескере отырып 

халыќќа білікті жəне тиімді медициналыќ жəрдем кґрсете білуге їйрету;

- халыќќа медициналыќ жəрдем кґрсетуді ўйымдастыруєа жəне жїзеге асыруєа ме-

ненджмент принциптерін ќабылдауєа їйрету;

- командадаєы жўмыста ґз даєдысын жəне озаттыќ сапалыєын бекіту;

-  емделушілермен,  халыќпен  жəне  əріптестерімен  ґзара  ќарым-ќатынас  кезін-

де  медициналыќ  этикаларды  саќтай  отырып  соєан  сəйкес  коммуникативтік  дає-

дылармен машыќтану;

-  ґзініѕ  кəсіби  ќызметінде  медицинаныѕ  єылыми  жетістіктерін  ќолдана  отырып 

ќазіргі ўйымдыќ, емдеу-диагностикалыќ технологияларды енгізуге даєдылану.

Білім берудің түпкілікті нəтижелері

Тыңдарман:

• 

Ќазаќстан  Республикасында  апат  медицинасы  ќызметін  ўйымдастырудыѕ негізгі принциптерін, оныѕ ќўрылымын (республикалыќ жəне территориялыќ 

апат медицинасыныѕ орталыќтары, ќўрылымдар);

• 

азаматтыќ ќорєаныс медицинасы ќызметініѕ ўйымдыќ ќўрылымын;• 

апат медицинасы ќызметініѕ басќа ќызметтермен (министрлік пен ведомстволар-

дыѕ медициналыќ ќызметтерімен) ґзара əрекетін ўйымдастыру принциптерін;

47

в кризисной ситуациисектора здравоохранения в информировании обще-

ственности в условиях чрезвычайной ситуации. От-

ношения со средствами массовой информации.

17 Продовольствие и пита-

ние в условиях кризиса

Последствия  различных  видов  катастроф  для  пи-

щевой цепи. Различные виды нарушений питания и 

программ питания. Безопасность продовольствия и 

его  распределение.  Роль  сектора  здравоохранения, 

выявление проблем в республике.

18 Временные поселения 

при чрезвычайных си-

туациях

Выбор  места,  минимально  необходимые  объемы (во-да,  канализация,  продовольствие,  укрытие, 

электроэнергия,  связь).  Организация  временного 

поселения и роли и обязанности различных мини-

стерств,  вовлечение  местного  населения.  Выявле-

ние  проблем  в  республике,  заслуживающих  даль-

нейшего внимания.

19 Готовность больничных 

учреждений к условиям, 

где имеются массовые 

человеческие жертвы -1

План  реагирования  больничного  учреждения  при 

условиях чрезвычайных ситуаций (The Gob Action 

Sheets). Резервные планы больничного учреждения. 

Объединение больничных учреждений в сеть. Обе-

спечение бесперебойности основных услуг. Анализ 

уязвимости больничного учреждения. 

20 Готовность больничных 

учреждений к условиям, 

где имеются массовые 

человеческие жертвы-2

Программа готовности больницы к кризисной ситу-

ации. Создание условий в больницах для сортиров-

ки больных, приемных отделений. Стандартизован-

ная  подготовка  медицинского  и  парамедицинского 

персонала  для  работы  в  условиях  чрезвычайных 

ситуаций. Организация и проведение учений.Итого:  64 часа

4.3 Примерный план самостоятельной работы слушателя (СРС)Содержание СРС

1

Работа в качестве помощника врача службы медицины катастроф.2

Дежурства в приемном покое.

3

Работа в палатах интенсивной терапии и реанимации.4

Составление  Плана  реагирования  больничного  учреждения  при  условиях 

чрезвычайных ситуаций (The Gob Action Sheets), резервных планов больнич-

ного учреждения.

5

Разработка Программы готовности больницы к кризисной ситуации. 46

11 Управление рисками и 

готовность к чрезвычай-

ным ситуациям - 1

Ключевые  характеристики  республики:  история 

катастроф и чрезвычайных ситуаций в республике, 

потенциальная опасность, угрожающая республике 

и  населению.  Действующие  законы  РК,  регулиру-

ющие  общественные  и  правовые  отношения  в  об-

ласти чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-

роны,  права  и  обязанности  организаций,  граждан 

в  области  чрезвычайных  ситуаций  и  Гражданской 

обороны, мероприятия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.

12 Управление рисками и 

готовность к чрезвычай-

ным ситуациям - 2

Управление  рисками  в  отношении  местного  насе-

ления.  Концептуальная  база  общественной  безо-

пасности  и  управления  деятельностью  в  условиях 

чрезвычайной  ситуации.  Процесс  управления  ри-

сками. Анализ уязвимостей. Программа готовности 

к  чрезвычайным  ситуациям  и  ее  компоненты.  Вы-

явление  проблем  и  факторов,  ограничивающих  ее 

реализацию.

13 Задачи и организацион-

ная структура медицин-

ской службы

гражданской обороны 

 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в РК Задачи, принципы организации и ведения 

гражданской  обороны.  Задачи  и  основы  организа-

ции медицинской службы гражданской обороны.

14 Организация медико-

санитарного обеспечения 

эвакуации

Общие  положения.  Организация  оказания  меди-

цинской  помощи  при  эвакуации  населения.  Сани-

тарно-гигиенические  и  противоэпидемические  ме-

роприятия при эвакуации населения и в местах его 

размещения (расселения). Медико-санитарное обе-

спечение рабочих и служащих объектов, продолжа-

ющих производственную деятельность.

15 Алгоритмы проведения 

эпидемиологических ис-

следований при чрезвы-

чайных ситуациях

Роль  эпидемиологии  при  чрезвычайных  ситуаци-

ях. Организация работ с данными во время кризиса 

(типы собираемых данных, ограничения, обработка 

и  их  использование).  Показатели  здравоохранения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Ограничиваю-

щие  факторы,  системы  наблюдения,  международ-

ные медико-санитарные правила. Проект SPHERE. 

Эпидемиологические  индикаторы  при  чрезвычай-

ных ситуациях. Качество данных в эпидемиологии 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

16 Работа со средствами 

массовой информации

Оповещение о потенциальной опасности. Принци-

пы оповещения о потенциальной опасности. Роль

7

• тґтенше жаєдайлар кезінде халыќќа медициналыќ кґмекті (халыќќа емдеу жəне 

эвакуациялыќ ќызмет, медициналыќ іріктеу, азаматтыќ ќорєаныс жəне тґтенше 

жаєдайлар бойынша іс-шараларды жоспарлау, басќа жерге кґшірілген халыќќа 

медициналыќ кґмек кґрсету, ТЖ ошаєынан жараќат алєан науќастарды жаппай 

ќабылдауєа  ауруханаларды  даярлау,  медициналыќ  жабдыќтау,  ќан  орталыєы 

ќызметін ўйымдастыру) ќамтамасыз етуді;

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  халыќты  ќорєау  тəсілі  мен  əдісін  (инженерлік ќорєаныс,  жеке  ќорєаныс,  тґтенше  жаєдайлар  ошаєында  санитариялыќ-

гигиеналыќ  іс-шаралар,  химиялыќ,  радиациялыќ  бактериологиялыќ  барлау 

жїргізу тəсілі);

• 

тґтенше  жаєдайлар  ошаєында  (табиєи  апаттар:  жер  сілкінісі,  су  тасќыны, сел, кґшкін, табиєи ґрттер; техногенді апаттар мен зілзалалар: радиациялыќ, 

химиялыќ,  транспорттыќ,  энергетикалыќ,  ґрттер  мен  жарылыстар,  эконо-

микалыќ  жəне  саяси-əлеуметтік  лаѕкестер,  індет,  эпизоотия,  эпифитотия, 

аштыќ жəне т.б.) кґрсетілетін медициналыќ тəсілді сипаттауды;

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  жаппай  залалдану  патологиясыныѕ  (хирургиялыќ жəне  терапиялыќ  патологиялардыѕ  ерекшеліктері,  аса  ќауіпті  инфекция, 

тґтенше жаєдайлар кезіндегі психикалыќ бўзылыстар) ерекшеліктерін;

• 

ќауіп-ќатер кезінде басќару принциптерін жəне тґтенше жаєдайлар  кезіндегі дайындыќты;

• 

жаппай заќымдану жаєдайында оперативті (шапшаѕ) басќару ерекшеліктерін. Заќымдануын баєалауды жəне ќажеттілік анализін (DANA);

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  жїргізілетін  халыќаралыќ  медициналыќ-санита-риялыќ ережені білуі тиіс.

Тыңдарман:

• 

тґтенше  жаєдайлар  орын  алєан  жерде  орналасќан  емдеу-профилактикалыќ мекемелердіѕ,  апаттар  медицинасы  орталыєыныѕ,  медициналыќ  ќызмет 

ќўрылымдарыныѕ жўмысын жоспарлау мен ўйымдастыруды;

• 

заќым  алєан  науќастардыѕ  жаппай  тїсуі  (УЗƏК,  радиациялыќ  апат,  індет, ґндірістік жəне транспорттыќ зілзалалар, лаѕкестік əрекеттер нəтижесінде пай-

да болєан ќауіп ошаќтарынан) кезінде ауруханаларды кеѕ таратуды жəне оныѕ 

жўмысын ўйымдастыруды;

• 

тґтенше жаєдайлар орын алєан кезде денсаулыќ саќтау обьектілері жўмысыныѕ тўраќтылыєын кґтеру жґніндегі шараларды іске асыруды;

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  ауруханалыќ  мекемелердіѕ  əрекет  ету  жоспарын ќўруды (The Gob Action Sheets);

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  ауруханалыќ  мекемелердіѕ  осалдылыќ  анализін ґткізуді;

• 

тґтенше жаєдайлар ошаєындаєы медициналыќ жаєдайларды анализдеуді;• 

медициналыќ жəне эвако-транспорттыќ іріктеуді (триаж) жїргізуді;

• 

тґтенше жаєдайлар ошаќтарында індетке ќарсы шараларды ўйымдастыру мен жїргізуді;

8

• 

тґтенше  жаєдайлар  ошаєында  халыќќа  медициналыќ  кґмекті  (медициналыќ эвакуация  кезінде  медициналыќ  кґмектіѕ  барлыќ  тїрін  кґрсетуді,  соѕынан 

тиісті жерге кґшіруді) ќамтамасыз етуді;

• 

басќа жерге кґшіргелі тўрєан халыќќа медициналыќ кґмекті ќамтамасыз етуді;• 

заќым алєан халыќќа емдеу – эвакуациялыќ кґмекті ќамтамасыз етуді їйреніп 

алуы ќажет.

Тыңдарман:

• 

ґмірге ќауіп – ќатер туындаєан жаєдайда алєашќы жəне шўєыл кґмек кґрсетуге жəне диагностикалауєа;

• 

дозиметрлік баќылау жїргізуге;• 

жеке дозиметрияны жїргізуге;

• 

медициналыќ іріктеуді ґткізуге;• 

заќымданєан тўлєаєа газтўтќыш (маќта-дəке таѕєыш, респиратор) кигізуге;

• 

дегазация жїргізуге;• 

дезактивация жїргізуге;

• 

заќымданєан аймаќты иммобилизациялауєа;• 

асептикалыќ жəне окклюзиялыќ таѕєыштарды таѕуєа;

• 

медициналыќ жəне эвако-транспорттыќ іріктеуді (триаж) жїргізуге;• 

тґтенше жаєдайлар кезінде ауруханалыќ мекемелердіѕ əрекет жоспарын ќўруєа 

даєдылануы ќажет.

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ

Пəннің  мақсаты:  тґтенше  жаєдайлар  кезінде  медициналыќ-санитариялыќ 

ќамтамасыз етуді ўйымдастыру мен жїргізудіѕ толыќ жїйесін ўсыну.Пəннің міндеттері:

-  тґтенше  жаєдайлар  мен  апаттар  медицинасыныѕ  ґзекті  мəселелерін  шешуге 

їйрету;

- азаматтыќ ќорєанысты ўйымдастыру мен жїргізу принциптеріне їйрету;-  тґтенше  жаєдайлар  салдарын  жою  кезіндегі  медициналыќ-санитариялыќ  ќам-

тамасыз етуді їйрету.Тыңдарман:

• 

тґтенше жаєдайлар кезінде халыќќа медициналыќ кґмекті (халыќќа емдеу жəне эвакуациялыќ ќызмет, медициналыќ іріктеу, Азаматтыќ ќорєаныс жəне тґтенше 

жаєдайлар бойынша іс-шараларды жоспарлау, басќа жерге кґшірілген халыќќа 

медициналыќ  кґмек  кґрсету,  ТЖ  ошаєынан  жараќат  алєан  науќастарды  жап-

пай ќабылдауєа ауруханаларды даярлау, медициналыќ жабдыќтау, ќан ќызметін 

ўйымдастыру) ќамтамасыз етуді;

• 

тґтенше жаєдайлар орын алєан жерде халыќты ќорєау тəсілі мен əдісін (инженер-лік  ќорєаныс,  жеке  ќорєаныс,  тґтенше  жаєдайлар  ошаєында  санитариялыќ-

45

циал). Роль местного сообщества и его готовность. Роль  и  готовность  сектора  здравоохранения.  Реко-

мендации UN INSARAG. Международная помощь. 

Создание команд по поиску и спасению. 

6 Медико-санитарное 

обеспечение при лик-

видации последствий 

химических аварий

Классификация и краткая характеристика аварийно 

опасных  химических  веществ.  Определение  и  ха-

рактеристика  очагов  химических  аварий.  Понятие 

об оценке химической обстановки. Основы медико-

санитарного  обеспечения  при  ликвидации  послед-

ствий химических аварий. 

7 Медико-санитарное 

обеспечение при лик-

видации последствий 

радиационных аварий.

Классификация и краткая характеристика радиаци-

онных аварий. Краткая медицинская характеристи-

ка последствий облучения.

Понятие об острой и хронической лучевой болезни. 

Основы медико-санитарного обеспечения при лик-

видации последствий радиационных аварий.

8 Медико-санитарное 

обеспечение в чрез-

вычайных ситуациях 

на транспортных и 

дорожно-транспортных 

объектах

Характеристика  транспортных  и  дорожно-транс-

портных  чрезвычайных  ситуаций.  Характеристика 

чрезвычайных ситуаций взрыво- и пожароопасного 

характера.  Основы  медико-санитарного  обеспече-

ния  в  чрезвычайных  ситуациях  на  транспортных, 

дорожно-транспортных  объектах,  при  взрывах  и 

пожарах. Особенности медико-санитарного обеспе-

чения при террористических актах и локальных во-

оруженных конфликтах.

9 Медико-санитарное 

обеспечение при лик-

видации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

(стихийных бедствий)

 Характеристика землетрясений. Основы организа-

ции медико-санитарного обеспечения при ликвида-

ции последствий землетрясений. Наводнения. Бури, 

ураганы, циклоны, смерчи. Селевые потоки, снеж-

ные лавины. Лесные и торфяные пожары. Основы 

организации  медико-санитарного  обеспечения  при 

ликвидации последствий природных катастроф.

10 Основы организации 

оказания медицинской 

помощи в очаге ядерного 

поражения

Характеристика  зон  радиоактивного  загрязнения. 

Возможная  величина  и  структура  санитарных  по-

терь  в  очаге  ядерного  поражения.  Организация 

ввода  группировки  сил  гражданской  обороны  в 

очаг  массового  поражения.  Организация  оказания 

первой медицинской помощи в очаге ядерного по-

ражения.  Организация  оказания  первой  врачебной 

помощи в очаге ядерного поражения. Организация 

оказания  специализированной  медицинской  помо-

щи в очаге ядерного поражения.


44

ситуаций


государственных органов в области чрезвычайных 

ситуаций – Правительства РК, уполномоченного ор-

гана в области чрезвычайных ситуаций, компетен-

ция местных представительных и исполнительных 

органов  в  области  чрезвычайных  ситуаций.  Роль, 

задачи и организационная структура Министерства 

по чрезвычайным ситуациям РК.

2 Медицинская сортировка 

пораженных (больных) в 

условиях чрезвычайной 

ситуации

Основы  медицинской  сортировки  пораженных 

(больных)  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций. 

Виды и алгоритмы сортировки. Специальные меди-

цинские  группы  сортировки  раненных  в  условиях 

чрезвычайных  ситуаций.  Связь  при  чрезвычайных 

ситуациях. Триаж.

3 Организация работы 

этапов медицинской эва-

куации в зоне (районе) 

чрезвычайной ситуации

Развертывание  и  организация  работы  этапа  меди-

цинской эвакуации, предназначенного для оказания 

первой  врачебной  помощи  в  чрезвычайной  ситуа-

ции.  Организация  пунктов  медицинской  помощи, 

приемно-сортировочных,  перевязочных,  эвакуаци-

онных. Развертывание и организация работы этапа 

медицинской эвакуации, предназначенного для ока-

зания  квалифицированной  медицинской  помощи  в 

чрезвычайной ситуации.

4 Организация санитарно-

противоэпидемического 

обеспечения

в чрезвычайных ситуа-

циях 

Принципы и задачи санитарно-противоэпиде-миче-ского обеспечения населения в чрезвычайных ситу-

ациях.  Санитарно-противоэпидемические  (профи-

лактические)  мероприятия  в  чрезвычайных  ситуа-

циях.  Организация  санитарно-противоэпидемиче-

ских мероприятий по контролю и защите продуктов 

питания,  пищевого  сырья,  воды  и  организация  их 

санитарной экспертизы в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов 

массовых инфекционных заболеваний и очагов за-

ражения биологическими агентами. 

Противоэпидемические  мероприятия  при  работе 

больницы  в  чрезвычайных  эпидемических  ситуа-

циях.  Организация  санитарно-противоэпидемиче-

ских мероприятий в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация  управления  деятельностью  санитар-

но-эпидемиологической  службы  в  чрезвычайных 

ситуациях. 

5 Поисково-спасательная 

деятельность

Виды деятельности при поиске и спасении. Разные 

участвующие стороны (роли, обязанности, потен-

9

гигиеналыќ  іс-шаралар,  химиялыќ,  радиациялыќ  бактериологиялыќ  барлау жїргізу тəсілі);

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  жаппай  залалдану  патологиясыныѕ  (хирургиялыќ жəне  терапиялыќ  патологиялардыѕ  ерекшеліктері,  аса  ќауіпті  инфекция, 

тґтенше жаєдайлар кезіндегі психикалыќ бўзылыстар) ерекшеліктерін;

• 

ќауіп-ќатер  кезінде  басќару  принциптерін  жəне  тґтенше  жаєдайларєа дайындыќты;

• 

жаппай заќымдану жаєдайында оперативті (шапшаѕ) басќару ерекшеліктерін. Заќымдануды баєалауды жəне ќажеттілік анализін (DANA);

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  жїргізілетін  халыќаралыќ  медициналыќ-санитариялыќ ережені білуі тиіс.

Тыңдарман:

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  ауруханалыќ  мекемелердіѕ  əрекет  ету  жоспарын ќўруды (The Gob Action Sheets);

• 

тґтенше  жаєдайлар  кезінде  ауруханалыќ  мекемелердіѕ  осалдылыќ  анализін ґткізуді;

• 

тґтенше жаєдайлар ошаєындаєы медициналыќ жаєдайларды анализдеуді;• 

медициналыќ жəне эвако-транспорттыќ іріктеуді (триаж) жїргізуді;

• 

тґтенше жаєдайлар ошаќтарында індетке ќарсы шараларды ўйымдастыру мен жїргізуді;

• 

тґтенше  жаєдайлар  ошаєында  халыќќа  медициналыќ  кґмекті  (медициналыќ эвакуация  кезінде  медициналыќ  кґмектіѕ  барлыќ  тїрін  кґрсетуді,  соѕынан 

тиісті жерге кґшіруді) ќамтамасыз етуді їйреніп алуы ќажет.Тыңдарман:

• 

дозиметрлік баќылау жїргізуге;• 

жеке дозиметрияны жїргізуге;

• 

медициналыќ іріктеуді ґткізуге;• 

заќымданєан тўлєаєа газтўтќыш (маќта-дəке таѕєыш, респиратор) кигізуге;

• 

дегазация жїргізуге;• 

дезактивация жїргізуге;

• 

заќымданєан аймаќты иммобилизациялауєа;• 

асептикалыќ жəне окклюзиялыќ таѕєыштарды таѕуєа;

• 

медициналыќ жəне эвако-транспорттыќ іріктеуді (триаж) жїргізуге;• 

тґтенше жаєдайлар кезінде ауруханалыќ мекемелердіѕ əрекет жоспарын ќўруєа 

даєдылануы ќажет.


10

2 Пəн сағаттарының бөлінуі

«Төтенше жағдайлар мен апаттар медицинасы» мамандығы бойынша

мамандарды қайта даярлау

Пəндер

Аудиториялық сағаттар

ТӨЖ

Барлығы

Дəрістер

Практикалық 

сабақтар

Тґтенше жаєдайлар медици-

насы ќызметініѕ іс-əрекетін 

ўйымдастыру жəне оныѕ негізі 

36

6

3018

Тґтенше жаєдайлардыѕ 

заќымдайтын факторларынан 

халыќты ќорєау

108

18

9054

Тґтенше жаєдайлардыѕ сал-

дарын жою кезінде халыќты 

медициналыќ-санитариялыќ 

жəрдеммен ќамтамасыз етуді 

ўйымдастыру

216

36

180108

Сағаттардың жалпы саны 540

32

328

180

Біліктілікті арттыру

Тақырыбы

Аудиториялық сағаттар

ТӨЖ

Барлығы

Дəрістер

Практикалық 

сабақтар

Тґтенше жаєдайлар мен апаттар 

медицинасыныѕ ґзекті мəселелері

72

1260

36

3 Қайта даярлау пəнінің тақырыптық жоспарының үлгісі жəне мазмұны3.1 Дəрістердің тақырыптық жоспарының үлгісіТақырыбы

Мазмұны

Төтенше жағдайлар медицинасы қызметінің іс-əрекетін ұйымдастыру

жəне оның негізі

1

Тґтенше  жаєдайлардан  алдын  ала  саќтандыру  жəне  оларды  жою  бойынша ќўрылєан  мемлекеттік  жїйе.  Тґтенше  жаєдайлар  кезінде  халыќты  емдеу-

кґшірумен ќызметтерімен ќамтамасыз ету.

43

3

Участие в разработке программы по стандартизованной подготовке медицин-ского и парамедицинского персонала для работы в условиях чрезвычайных си-

туаций.


4

Разработка предложений по созданию условий в больнице (приемных отделе-

ний) для сортировки больных.

5

Обслуживание больных в качестве помощника врача линейной бригады скорой помощи.

6 Работа в качестве помощника врача службы медицины катастроф.

7 Дежурства в приемном покое.

8 Дежурства в отделении.4 Примерный тематический план и содержание

дисциплин повышения квалификации

Актуальные проблемы медицины чрезвычайных ситуаций и катастроф

4.1 Примерный тематический план лекций
жүктеу 395.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет