БАҒдарламасы қосымша білім беру қОҒамдық денсаулық сақтаужүктеу 403.02 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата14.09.2017
өлшемі403.02 Kb.
1   2   3   4
Тема

Содержание

Организация и управление здравоохранением

1 Государственное регу-

лирование в области 

здравоохранения

Органы  государственного  регулирования  системы 

здравоохранения.  Компетенция  Правительства  РК, 

уполномоченного  органа,  центральных  исполнитель-

ных  органов  и  органов  местного  государственного 

управления в области здравоохранения.

2 Частный и обще-

ственный секторы в 

медицине


Правовые основы деятельности частных и обществен-

ных организаций в системе здравоохранения. Взаимо-

действие частного и общественного сектора системы 

здравоохранения  с  государственными  и  международ-

ными организациями. 

3 Управление качеством 

в здравоохранении

Основные  принципы  и  организационная  структура 

контроля  медицинской  и  фармацевтической  деятель-

ности. Показатели и стандарты качества.

4 Стандартизация в 

здравоохранении

Механизмы стандартизации медицинских услуг, поря-

док расчета медико-экономических стандартов.

5 Аккредитация и 

лицензирование в 

системе 

Лицензирование и аккредитация. Деятельность лицен-

зирующих органов, уполномоченных на лицензирова-

ние медицинской и фармацевтической деятельности.

17

Медициналық статистика негіздері

1 Мəліметтердіѕ 

математикалыќ-

статистикалыќ ґндеу 

негіздері

Салыстырмалы ґлшемдер. Статистикалыќ коэффи-

циенттер. Баяндаушы статистиканыѕ кґрсеткіштері. 

Їлестіру ќатарлары. Вариациялыќ ќатарлар. Орта-

ша ґлшемдер. 

2 Белгілер арасындаєы 

статистикалыќ 

(корреляциялыќ) байла-

ныс

Байланыстыѕ  негізгі  тїрлері.  Тура  сызыќты  кор-реляцияныѕ коэффициенті (Пирсон). Кґптік корре-

ляция туралы тїсінік. Корреляция коэффициенттері 

мен  регрессия  тендеулерін  есептеп  шыєару. 

Ќосарласќан критерийді есептеп шыєару.

3 Айырмашылыќтыѕ 

статистикалыќ 

критерийлері

Эмпириялыќ  їлестірілу  ґзгешелік  критерийлері. 

Екі  орташа  тенденция  арасындаєы  ґзгешелік  кри-

терийлері.  Бірнеше  орташа  тенденциялар  ара-

сындаєы  ґзгешелікті  баєалау.  Дисперсиялыќ  тал-

дау. 


4 Динамикалыќ 

(уаќытылы) ќатарлар

Динамика  ќатарыныѕ  кґрсеткіштері.  Динамика 

ќатары негізгі кґрсеткіштерін есептеп шыєару. Ди-

намика  ќатарларын  тереѕдетіп  талдау.  Динамика 

ќатарларын ґндеу жəне динамиканы болжау. 

5 Медициналыќ-стаистика-

лыќ зерттеулердіѕ 

əдістемелері

Медициналыќ-статистикалыќ  аќпараттардыѕ  ар-

найы єылыми əдістері мен мəліметтерді ќабылдау, 

ґндеу, талдау жəне баєалау жиінтыєы. 

6 Негізгі медициналыќ-

демографиялыќ 

кґрсеткіштері

Ауру-сырќаттанушылыќ, 

ґлім-жітім, 

туып 


кґбеюі.  Есептеу  əдістері.  Негізгі  критерийлер  мен 

кґрсеткіштері.  Олардыѕ  медициналыќ-əлеуметтік 

баєасы. 

7 Дерт кґрсеткіштерініѕ 

ґзгешеліктерін баєалау

Дерт  кґрсеткіштерін  талдауда  жіберілген  типтік 

ќателер.  Дерттіѕ  альтернативті  кґрсеткіштер 

ґзгешеліктерін  аныќтау.  Дерт  кґрсеткіштері 

ґзгешеліктерін  баєалаудыѕ  параметрлік  емес 

критерийлері. 

8 Ќоєамдыќ денсаулыќ 

саќтаудаєы статистика

Ќоєамдыќ  ќўбылыстар  динамикасын  зерттеудіѕ 

статистикалыќ  əдістері.  Халыќтыѕ  ґмір  сўру 

деѕгейініѕ статистикасы. Халыќ денсаулыѕы стати-

стикасы. Халыќ дертін талдау. 18

3.3 Тындаушының өзіндік жұмыстар жоспарының үлгісі (ТӨЖ)ТӨЖ мазмұны

Денсаулық сақтау ұйымын ұйымдастыру жəне басқару

1

Нарыќ ќатынасќа жəне медициналыќ саќтандыруєа ауысќан жаєдайда медици-на ќызметкерлерініѕ кəсіптік ќўќыќтары мен міндеттері. 

2 Денсаулыќ саќтаудаєы баќылау-рўќсат алу механизмдері.

3

Халыќќа  біріншілік  медициналыќ-санитариялыќ  кґмектіѕ  ќўрылымы  мен басќаруы. 

4

Амбулаториялыќ-емханалыќ кґмек кґрсету медициналыќ-əлеуметтік кґмектіѕ негізгі элементі ретінде.

5 Халыќќа ауруханадан тыс кґмек кґрсетуді ўйымдастырудыѕ жаѕа тїрлері. 

6

Ауылдыќ жердіѕ тўрєындарына жəне ґнеркəсіп мекемелері жўмысшыларына медицина кґмек кґрсетуді ўйымдастыру жəне ерекшеліктері. 

7 Шет елдердегі денсаулыќ саќтау. 

8 Бїкілəлемдік денсаулыќ саќтау ўйымы.

9 Медициналыќ саќтандыру.

10 Кітапханада, єаламторда жўмыс істеу.

Денсаулықты нығайту жəне аурудың алдын алу

1 Денсаулыќтыѕ əлеуметтік жəне биологиялыќ факторлары. 

2

Денсаулыќ  медициналыќ-профилактикалыќ  ќызметтіѕ  тиімділігін  айќындай-тын кґрсеткіш ретінде ќарастыру. 

3 Ќоршаєан ортаны салауаттау – медициналыќ-əлеуметтік мəселе. 

4 Халыќтыѕ мїгедектенуі медициналыќ-əлеуметтік аспектілері. 

5

Жеке  жəне  ќоєамдыќ  денсаулыќ,  денсаулыќты  кїшейту  жəне  ќорєауда профилактикалыќ тексерулердіѕ маѕызы. 

6

Халыќтыѕ физикалыќ дамуын баєалау їшін наќты статистикалыќ кґрсеткіш-терді ќолдану. 

7 Медициналыќ профилактика орталыќтарыныѕ ќўрылымы. 

8 Салауатты ґмір сўру салтын насихаттау. 

9 Тўрєындардыѕ диспансеризациясы. 

10 Кітапханада, єаламторда жўмыс істеу.

Денсаулық сақтау ұйымы экономикасы

1 Денсаулыќ саќтау дамуыныѕ экономикалыќ мəселелері. 

2 Ауыспалы экономикада денсаулыќ саќтаудыѕ финанстыќ реформалары. 

35

7 Оплата труда меди-цинских работников в 

новых экономических 

условиях

Цели  и  общие  принципы  в  организации  системы 

оплаты  труда  медицинских  работников.  Формы  и 

системы  оплаты  труда.  Система  доплат  и  премий  в 

здравоохранении.  Основные  нормативно-правовые 

документы, регулирующие оплату труда работников 

здравоохранения. 

8 Анализ финансового 

состояния

Анализ  финансового  состояния  (финансовой  устой-

чивости,  дебиторской  задолженности,  кредиторской 

задолженности).  Анализ  ожидаемого  финансового 

состояния.  Анализ  финансовых  результатов  (дохо-

дов,  расходов,  рентабельности,  прибыли).  Анализ 

финансовой деятельности различных подразделений 

медицинских учреждений.

9 Экономические аспекты 

бизнес-планирования 

деятельности медицин-

ской организации

Основные  разделы  бизнес-плана.  Порядок  состав-

ления  бизнес-плана.  Внесение  корректив  в  разделы 

бизнес-плана  по  мере  изменения  условий  функцио-

нирования медицинской организации.Финансовый менеджмент в здравоохранении

1 Введение в финансовый 

менеджмент

Задачи  финансового  менеджмента.  Основные  поня-

тия теории финансового менеджмента.

2 Бюджет организации 

здравоохранения

Определение затрат и расчет прибыли. Составление и 

управление бюджетом.

3 Учет кадров

Методология  и  принципы  формирования  штатного 

расписания и тарификационных таблиц.

4 Прогнозирование и пла-

нирование в здравоох-

ранении

Планирование затрат на оплату труда, питание, ком-мунальные, хозяйственные и прочие расходы.

5 Методы расчета сто-

имости медицинских 

услуг


Методы  оплаты  медицинской  помощи  и  тарифы. 

Маркетинговые  подходы  к  ценообразованию  на  ме-

дицинские услуги.

6 Обеспечение финансо-

вой безопасности меди-

цинской организации

Основные механизмы и пути обеспечения финансо-

во-экономической  безопасности.  Меры,  направлен-

ные  на  предотвращение  ущерба  от  влияния  различ-

ных негативных факторов.Основы медицинской статистики

1 Основы теории стати-

стики

Средние  величины  и  показатели  вариации.  Оценка достоверности  различий.  Динамические  ряды.  Та-

бличные и графические материалы.34

Укрепление здоровья и профилактика заболеваний

1 Укрепление здоровья 

как основное направ-

ление общественного 

здравоохранения

Определение  здоровья.  Критерии  здоровья.  Этиоло-

гические  факторы,  определяющие  здоровье.  Значе-

ние  образа  жизни,  среды  обитания,  экологических 

особенностей, факторов наследственности в форми-

ровании здоровья.

2 Основные показатели 

здоровья населения

Основные  показатели  здоровья  населения  как  инте-

гральная оценка качества окружающей среды.

3 Факторы риска разви-

тия заболеваний

Факторы  риска  развития  хронических  неинфекци-

онных  заболеваний.  Роль  факторов  образа  жизни, 

питания,  физической  активности  в  формировании  и 

укреплении здоровья.

4 Профилактика заболе-

ваний


Профилактика первичного и вторичного уровня. Про-

филактика инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний Программы первичной, вторичной, третичной 

профилактики социально значимых заболеваний.

5 Роль международных 

организаций и госу-

дарства в укреплении 

здоровья


Программы ВОЗ в области охраны и укрепления здо-

ровья. Политика здравоохранения Республики Казах-

стан в области укрепления здоровья на современном 

этапе. 


Экономика здравоохранения

1 Макроэкономические 

проблемы здравоохра-

нения


Глобальные проблемы в сфере экономики здравоох-

ранения.  Макроэкономические  взаимосвязи  и  тен-

денции.

2 Материальные ресурсы и финансовые ресурсы 

здравоохранения

  Источники  формирования  материальных  и  финан-

совых ресурсов. Ценные бумаги в здравоохранении. 

Модели финансирования учреждений здравоохране-

ния.


3 Здравоохранение в 

системе рыночных от-

ношений

Теоретические  модели  рынка  в  здравоохранении. Анализ  практики  реализации  рыночных  моделей  в 

зарубежном и отечественном здравоохранении.

4 Налогообложение в 

здравоохранении

Основные принципы и механизмы налогообложения. 

Операции, освобожденные от налогообложения.

5 Затраты и доходы меди-

цинской организации

Сущность доходов и расходов в современных услови-

ях  хозяйствования.  Принципы  учета  доходов  и  расхо-

дов организации. Способы оценки доходов и расходов.

6 Методология и методи-

ка ценообразования в 

организациях здравоох-

ранения

Общие понятия цены и ценообразования. Теории це-нообразования.  Общая  характеристика  методик  це-

нообразования.  Проблемы  ценообразования  в  здра-

воохранении.

19

3 Медициналыќ кґмек кґрсетуді тґлеуге халыќтыѕ ќатысуы. 4

Денсаулыќ саќтаудыѕ мемлекеттік жəне жеке меншік финанстардыѕ їйлестіру 

келешектері. 

5

Денсаулыќ  саќтаудыѕ  ўлттыќ  есептері,  денсаулыќ  саќтаудыѕ  ќўрылымдыќ салалары. 

6 Денсаулыќ саќтау мен ќоєамныѕ даму индекстері. 

7

Медициналыќ кґмек кґрсету ќажеттілігі жəне медициналыќ ќызмет кґрсетуге сўраныстар. 

8

Аурухана  денсаулыќ  саќтау  ўйымыныѕ  экономикалыќ  субъектісі  ретінде ќарастыру. 

9 Фармацевтикалыќ рынокты реттеу. Дəрілік саќтандыру. 

10 Кітапханада, єаламторда жўмыс істеу.

Денсаулық сақтау ұйымы қаржы менеджменті

1 Денсаулыќ саќтау жїйесіндегі финанстар.

2 Емдеу-саќтандыру мекемелерде материалды ресурстарды басќару.

3 Емдеу-саќтандыру мекемелердіѕ финанстыќ ортасы. 

4

Медицина  мекемелері  ќаржы-шаруашылыќ  ќызметініѕ  экономикалыќ  тал-дауы. 

5 Медицина ќызметкерлер еѕбек аќы тґлемі. 

6 Медицина мекемелерініѕ сметасы. 

7 Міндетті жəне ґз еріктік медициналыќ саќтандырудыѕ финанстыќ аспектілері. 

8 Кəсіпкерлік ќызметтерден тїсетін їлесті ќаржылар. 

9 Медициналыќ ўйымдардыѕ финанстыќ есеп беруі. 

10 Кітапханада, єаламторда жўмыс істеу.

Медициналық статистика негіздері

1 Статистикалыќ талдауда ќолданатын графикалыќ безендіру. 

2

Арнайы  медициналыќ  статистика  халыќ  денсаулыєын  басќару  негізі  ретінде: мїмкіндіктері мен шектеулері.

3

Медициналыќ  стаистиканыѕ  ўйымдастыру-ќўќыќтыќ  негіздері  жəне  оныѕ мемлекеттік стаистика жїйесіндегі орыны. 

4 Таѕдамалы статистикалыќ баєдарламал пакетін ќолдану. 

5

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  ќызметтер  кґрсеткіштері  мен  халыќ  денсаулыєын баєалау їшін стандартизация əдістерін ќолдану. 

6 Санитарлы-статистикалыќ зерттеулердіѕ əдістемесі. 

7 Демографиялыќ кґрсеткіштерді баєалау жəне талдау əдістемелері. 


20

8 Халыќ дертін зерттеу жəне талдау əдістемелері. 

9

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  ќызметі  мен  халыќ  денсаулыєыныѕ  статистикалыќ талдау əдістері. 

10 Кітапханада, єаламторда жўмыс істеу.4 Бейіндеуші пəн (біліктілікті арттыру) негізгі компонентінің тақырыптық 

жоспарының үлгісі жəне мазмұны

Қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтау ұйымының өзекті мəселелері

4.1 Дəрістердің тақырыптық жоспарының үлгісі мен мазмұныТақырыбы

Мазмұны 

1 Денсаулыќ саќтау 

органдар ќызметі мен 

баќылау


Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  саласында  мемлекеттік 

реттеу  жїргізу.  Мемлекеттік  реттеу  органдары. 

Медициналыќ  жəне  фармацевтикалыќ  ќызметті 

баќылау.


2 Əртїрлі деѕгей 

басќаруындаєы 

денсаулыќ саќтау 

ўйымы саласында 

ќызметті бґлу

Денсаулыќ  саќтау  саласы  бойынша  ЌР  Їкіметініѕ, 

ґкілетті органдар мен жергілікті мемлекеттік басќару 

органдардыѕ компетенциясы.

3 Медицинаныѕ жеке 

меншіктік жəне 

ќоєамдыќ секторы

Денсаулыќ  саќтау  жїйесінде  жеке  меншік  жəне 

ќоєамдыќ  ўйымдар  ќызметініѕ  ќўќыќтыќ  негіздері. 

Денсаулыќ  саќтау  жїйесінде  жеке  меншік  жəне  ќо-

єамдыќ секторларыныѕ мемлекеттік жəне халыќаралыќ 

мекемелерімен ґзара байланысы, ќарым-ќатынасы. 

4 Денсаулыќ саќтау 

ўйымы жїйесіндегі 

оперативті басќару 

мен стратегиялыќ 

жоспарлау

Оперативті  басќарудыѕ  ўйымдастыру  ќўрылымы, 

принциптері  жəне  механизмдері  жəне  стратегиялыќ 

жоспарлау.  Əрбір  деѕгейдегі  денсаулыќ  саќтау 

жїйесіндегі оперативті басќару мен стратегиялыќ жо-

спарлау. 

5 Денсаулыќ саќтау 

ўйымындаєы заманауи 

аќпаратты техноло-

гиялар


Денсаулыќ  саќтау  ўйымдаєы  аќпараттыќ  техно-

логиялар  орындары.  Денсаулыќ  саќтау  ўйымдаєы 

мен  органдарындаєы  аќпараттыќ  технологиялар. 

Денсаулыќ саќтау ўйымдаєы аќпараттыќ їрдістер.

6 Халыќ денсаулыєы-

ныѕ негізгі 

кґрсеткіштері

Халыќ  денсаулыєыныѕ  негізгі  кґрсеткіштері  ќор-

шаєан  орта  сапасыныѕ  интегралды  баєалау  ретінде 

ќарастыру. 

33

3 Примерный тематический план и содержание профилирующих дисциплин

3.1 Примерный тематический план лекцийТема

Содержание

Организация и управление здравоохранением 

1 Контроль и функциони-

рование органов здраво-

охранения

Государственное регулирование в области здравоох-

ранения.  Органы  государственного  регулирования. 

Контроль медицинской и фармацевтической деятель-

ности.


2 Разделение функций в 

области здравоохране-

ния на разных уровнях 

управления

Компетенция  Правительства  РК,  уполномоченного 

органа, центральных исполнительных органов и ор-

ганов местного государственного управления в обла-

сти здравоохранения.

3 Роль неправительствен-

ных организаций в 

здравоохранении

Основные  неправительственные  организации  в  си-

стеме  здравоохранения  РК.  Взаимодействие  непра-

вительственных  организаций  с  государственными  и 

международными организациями. 

4 Частный и государ-

ственный секторы в 

медицине


Соотношение частного и государственного секторов 

в медицине. Роль частного сектора в развитии нацио-

нальной системы здравоохранения.

5 Аккредитация и Систе-

ма менеджмента каче-

ства в здравоохранении

Организационная  основа  системы  аккредита-

ции  в  здравоохранении  Республики  Казахстан. 

Повышение  качества  медицинских  услуг  через  вне-

дрение системы менеджмента качества и в здравоох-

ранении. 

6 Политика здравоохра-

нения

Принципы государственной политики в области здра-воохранения.  Основные  механизмы  реализации  по-

литики в области здравоохранения.

7 Оперативное управле-

ние и стратегическое 

планирование системой 

здравоохранения

Организационная структура, принципы и механизмы 

оперативного  управления  и  стратегического  плани-

рования.  Оперативное  управление  и  стратегическое 

планирование на разных уровнях системы здравоох-

ранения.

8 Современные информа-

ционные технологии в 

здравоохранении

Место информационных технологий в здравоохране-

нии. Информационные технологии органов и органи-

заций здравоохранения. Информационные процессы 

в здравоохранении.

9 Модели организации ме-

дицинской организации

Организационно-экономические модели функциони-

рования организаций здравоохранения.32

• 

формирования организационной культуры организации здравоохранения;• 

осуществления  эффективных  коммуникаций,  деловой  переписки,  проведения 

презентаций и ведения переговоров;

• 

решения  практических  проблем  общественного  здравоохранения  и  воплоще-ния этих решений в жизнь;

• 

организации финансово-хозяйственной деятельности в организации здравоох-ранения;

• 

управления комплексными проектами по проблематике развития организации здравоохранения;

• 

использования в профессиональной деятельности современных информацион-ных технологий.

2 Распределение часов дисциплины

Переподготовка по специальности «Общественное здравоохранение/

Социальная гигиена и организация здравоохранения»

Дисциплина

Аудиторные часы

СРС

всего

лекции

практические 

занятия

Организация и управление здраво-

охранением

72

1260

36

Укрепление здоровья и профилакти-ка заболеваний

72

1260

36

Экономика здравоохранения72

12

6036

Финансовый менеджмент в здраво-

охранении

72

1260

36

Основы медицинской статистики36

6

3018

Общее количество часов

324

54

270

162

Повышение квалификации по специальности «Общественное здравоохранение/

Социальная гигиена и организация здравоохранения»

Тематика

Аудиторные часы

СРС

всего

лекции

практические 

занятия

Актуальные проблемы обще-

ственного здоровья и здравоох-

ранения


72

12

6036

21

7 Денсаулыќ кїшейтуде халыќаралыќ ўйымдар 

мен мемлекеттіѕ ролі

Денсаулыќты  кїшейту  жəне  ќорєау  аясында  БДСЎ 

баєдарламалары. Ќазіргі уаќытта денсаулыќты кїшей-

ту  аясындаєы  Ќазаќстан  Республикасы  денсаулыќ 

саќтау ўйымыныѕ саясаты. 

8 Денсаулыќты кїшейту 

жїйесін ўйымдастыру

Денсаулыќты  кїшейту  ќызметін  ўйымдастыру  жəне 

басќару.


9 Денсаулыќ саќтау 

ўйымы рыноктыќ 

ќатынас жїйесінде

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  рыногыныѕ  теориялыќ 

моделдері. Шет елдер жəне отандыќ денсаулыќ саќтау 

ўйымында рыноктыќ моделді игеру практикасын тал-

дау. 

10 Денсаулыќ саќтау ўйымындаєы салыќ 

салу


Салыќ салудыѕ негізгі принциптері мен механизмдері. 

Салыќ салудан босатылєан операциялар.

11 Денсаулыќ саќтау 

ўйымында тґлем 

аќыны ќўру 

əдістемелері мен 

əдістері

Баєаныѕ  жəне  баєаныѕ  ќўрылуыныѕ  жалпы 

тїсініктері.  Баєа  ќўрылуыныѕ  теориясы.  Баєаныѕ 

ќўрылуы əдістерініѕ жалпы сипаттамасы. Денсаулыќ 

саќтау ўйымында баєа ќўрылуыныѕ мəселелері. 

12 Денсаулыќ саќтау 

ўйымдаєы болжау мен 

жоспарлау

Еѕбекке, таєамєа, коммуналды, тўрмыстыќ жəне басќа 

да шыєындарєа ќаражатты жоспарлау.

13 Медициналыќ 

ќызметтер аќысын 

есептеу əдістері

Медициналыќ кґмек кґрсету аќысы мен тарифтерініѕ 

əдістері.  Медициналыќ  ќызмет  кґрсетудіѕ  аќысын 

аныќтаудыѕ маркетингтіѕ ўстанымдары.

14 Себепті-тəуелділік 

ґзара байланысты 

талдауда ќолданатын 

медициналыќ стати-

стика əдістері

Халыќ  денсаулыєы  мен  ќауіпті  факторлардыѕ 

себепті-тəуелділік  ґзара  байланысты  аныќтайтын 

медициналыќ статистика əдістері. Регрессиялыќ ана-

лиз.  Дисперсиялыќ  анализ.  Стандартизация  əдістері, 

олардыѕ маѕызы жəне ќолданылуы.

15 Денсаулыќ 

кґрсеткіштерін 

талдауда ќолданатын 

медициналыќ стати-

стика əдістері

Денсаулыќ кґрсеткіштері мен ќоршаєан орта фактор-

ларын баєалауда корреляциялыќ байланыстарды зерт-

теу əдістері. Халыќ денсаулыєы мен денсаулыќ саќтау 

ўйымы  ќызметі  кґрсеткіштерін  баєалауда  стандарти-

зация əдістерін ќолдану.22

4.2 Семинарлар мен практикалық сабақтардың тақырыптық жоспарының 

үлгісі мен мазмұныТақырыбы

Мазмұны

Денсаулық сақтау ұйымын ұйымдастыру жəне басқару

1 Денсаулыќ саќтау 

саласында мемлекеттік 

реттеу жїргізу

Денсаулыќ  саќтау  жїйесінде  мемлекеттік  реттеу 

органдары.  Денсаулыќ  саќтау  саласы  бойынша  ЌР 

Їкіметініѕ,  ґкілетті  органдар  мен  жергілікті  мемле-

кеттік басќару органдардыѕ компетенциясы. 

2 Денсаулыќ саќтау 

сапасын басќару

Медициналыќ  жəне  фармацевтикалыќ  ќызметтіѕ 

негізгі  принциптері  жəне  баќылаудыѕ  ўйымдастыру 

ќўрылымы. Сапа кґрсеткіштері мен стандарттары.

3 Денсаулыќ саќтау 

ўйымындаєы стандар-

тизация


Медициналыќ  ќызмет  кґрсетуді  стандартизациядан 

ґткізу  механизмдері,  медициналыќ-экономикалыќ 

стандарттарды есептеу тəртібі.

4 Денсаулыќ саќтау 

ўйым-дарын аккреди-

тациялау жəне лицен-

зия алуы

Лицензия жəне аккредитация алу. Медициналыќ жəне 

фармацевтикалыќ ќызметті лицензиядан ґткізуге жау-

апты лицензия беретін органдардыѕ ќызметі. 

5 Денсаулыќ саќтаудыѕ 

оперативті жəне стра-

тегиялыќ басќару 

негіздері

Денсаулыќ саќтау жїйесінде оперативті менеджмент 

пен  стратегиялыќ  басќарудыѕ  теориялыќ  негіздері 

мен практикасы. 

6 Денсаулыќты 

айќындайтын негізгі 

тїсініктер мен фак-

торлар

Денсаулыќ  тїсініктері.  Денсаулыќ  критерийлері. Денсаулыќ  топтары.  Денсаулыќты  айќындайтын 

этиологиялыќ  факторлар.  Денсаулыќты  ќалып-

тастыруда  ґмір  сўру  салтын  ўстану,  ќоршаєан  орта, 

экологиялыќ  факторлардыѕ  ерекшеліктері,  тўќым 

ќуалау факторлардыѕ маѕызы. 

7 Салауатты ґмір сўру 

салтын ўстану

Ґмір  сўру  салты  денсаулыќтыѕ  медициналыќ-

əлеуметтік факторы ретінде. Салауатты ґмір сўру сал-

ты жəне медициналыќ белсенділік тїсініктері.

8 Денсаулыќты 

кїшейту жəне 

ќорєау аясындаєы 

баєдарламалар

Денсаулыќты ќорєау жəне кїшейтуге арналєан БДСЎ 

баєдарламасы. Ќазіргі уаќытта денсаулыќты кїшейтуге 

арналєан  Ќазаќстан  Республикасы  денсаулыќ  саќтау 

ўйымы саясаты.

9 Денсаулыќ саќтау сала-

сында шыєын мен жўм-

салєан шыєындардыѕ 

негізгі статьялары

Медицналыќ  ќызмет  кґрсетудіѕ  ќўны.  Ауру  ќўны. 

Денсаулыќ  саќтау  ўйымында  жўмсалєан  жалпы 

шыєындардыѕ ќўрылымы. 

31

задач, связанных с вопросами организации здравоохранения и общественного здо-ровья;

-  развить у слушателя личностный и лидерский потенциал организатора здравоох-

ранения.


жүктеу 403.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет