БАҒдарламасы қосымша білім беру қОҒамдық денсаулық сақтаужүктеу 403.02 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата14.09.2017
өлшемі403.02 Kb.
  1   2   3   4

3

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ/ 

ƏЛЕУМЕТТІК ГИГИЕНА ЖƏНЕ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ ҰЙЫМЫ

мамандығы

Астана 2010

4

АЛҒЫ СӨЗ

Медицина білімі мен єылымыныѕ инновациялыќ технологиялар Республикалыќ 

орталыєы ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН.2 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

3 ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ «Ќоєымдыќ денсаулыќ саќтау/əлеуметтік ги-

гиена жəне денсаулыќ саќтауды ўйымдастыру» мамандыєы бойынша ЌР 2009 жылєы 

ќосымша білім беру стандартына сəйкес əзірленген.

4 ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫН Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау 

министрініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 916 бўйрыєымен бекітілді жəне баспаєа 

ўсынылды.

49

6 Список рекомендуемой литературыНа русском языке

основная:

1.  Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с.

2.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение / Н.В.  Полунина. - Медицинское 

информационное агентство, 2010 г. – 544 с.

3.  Управление и экономика здравоохранения: учеб. пособие / Под ред. А.И. Вял-

кова; Вялков А.И., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. – 3-е изд., доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 664 с.дополнительная:

1.  Бигалиева Р.К., Исмаилов Ш.М.Социальная медицина и управление здравоох-

ранением: Учебник. – Алматы, 2001.

2.  Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекции по общественному здоровью и здравоох-

ранению, часть 1-2-3. – М, 2003.

3.  Лисицын  Ю.П.,  Полунина  Н.В.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение: 

Учебник. – М, 2002.

4.  Здоровье  населения  региона  и  приоритеты  здравоохранения / под  ред.  акад. 

РАМН, проф. О.П. Щепина, чл. корр. РАМН, проф. В.А. Медика. – М. : ГЭО-

ТАР-Медиа, 2010. - 384 с.

5.  Экономическая теория. Учебник. Куликов Л.М. – М., 2006.


48

5 Методы обучения и преподавания

Лекции: обзорные, проблемные.

Семинары и практические занятия: работа в малых группах, выполнение инди-

видуальных и групповых проектов, дискуссии, презентации, обратная связь, органи-

зация научно-практических конференций.

Самостоятельная работа слушателя (СРС): работа с учебно-научной литерату-

рой и контрольно-измерительными средствами, подготовка презентаций, формиро-

вание портфолио.

5

МАЗМҰНЫ

1. Тїсіндірне жазба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Пəн саєаттарыныѕ бґлінуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. Ќайта даярлау пəндерініѕ мазмўны мен таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі . . . . . 9

4. Кəсіптік мамандыєын жетілдіру пəндерініѕ мазмўны мен таќырыптыќ

жоспарыныѕ їлгісі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5. Оќу жəне оќыту əдістері.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

6. Ўсынылатын əдебиеттердіѕ тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

 

Бўл типтік оќу баєдарламасын Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министр-лігініѕ рўќсатынсыз кґбейтуге жəне таратуєа болмайды.

6

1 Түсіндірме жазба

Кіріспе

Халыќ денсаулыєын ќорєау жґніндегі экономикасы дамыєан елдердіѕ саясаты жиі 

ќоєамдыќ денсаулыќ саќтауды дамытуєа баєыталєан. Жоєары тиімді кґмек кґрсететін, 

кґп  ќаражат  ќажет  етпейтін  денсаулыќ  саќтау  ўйымы  моделін  ќўрастыру  мəселесі 

экономикасы даму деѕгейіне байланысты емес ќандай да болмас мемлекеттерге ак-

туалды. Денсаулыќты ќорєауды дамыту баєыттын мəліметтердіѕ іске асыру кґптеген 

жаєдайда басќа ведоствалар ќызметіне байланысты жəне ќоєамдыќ денсаулыќ саќтау 

компетенциясына  тəн.  Осы  сўраќты  шешуде  маѕызды  рольді  ќоєамдыќ  денсаулыќ 

саласыныѕ  мамандары  атќарады – яєни  əлеуметтік,  табиєи  жəне  ґндірістік  орта 

жаєдайына  байланысты  халыќтыѕ  денсаулыќ  жаєдайыныѕ  негізгі  кґрсеткіштерін 

зерттеуге жəне баєалауєа тікелей ќатысатындар.

«Ќоєамдыќ  денсаулыќ  саќтау/  əлеуметтік  гигиена  жəне  денсаулыќ  саќтау 

ўйымы»  мамандыєы  бойынша  типтік  оќу  баєдарламасы  денсаулыќ  саќтауды 

ўйымдастырушыларєа арналєан жəне ќоєамдыќ денсаулыќ саласы бойынша жетекші 

мамандар дайындауєа, басќару даєдыларын машыќтандыруєа баєытталєан.

Типтік  оќу  баєдарламада  тындаушы  білім  денгейін  игеруіне  байланысты  əр 

таќырыптыѕ материалын зерттеу маќсаты, ќорытындылары айќындалєан.

Пəннің мақсаты: 

Тындаушыєа  денсаулыќ  саќтау  ўйымы  жəне  ќоєамдыќ  денсаулыќ  аясында 

теориялыќ  негіздерін  зерттеуге  жəне  практикалыќ  даєдыларды  машыќтандыру, 

ќоєамдыќ денсаулыќты ќамтамасыз ету жїйесін ўйымдастыруында заманауи отандыќ 

жəне шет елдік ќоєамдыќ денсаулыќтыѕ əлемдік тəжірибе мен келешектік баєыттары 

мїмкіндіктерін зерттеу жəне талдауды їйрету.Пəннің міндеттері:

- тындарманды заманауи отандыќ жəне шет елдік ќоєамдыќ денсаулыќ саќтаудыѕ 

негізгі теориялыќ концепциясымен таныстыру;

- денсаулыќ саќтау ўйымы мен ќоєамдыќ денсаулыќ теориясы мен практикасыныѕ 

нормативті-ќўќыќтыќ базасы туралы білім беру;

- əртїрлі меншіктегі денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ ќаржы-шаруашылыќ ќызметтін 

экономикалыќ маѕызын айќындауєа їйрету;

- елдіѕ экономикасы мен денсаулыќ саќтау ўйымында негізгі ќаржылы їстемдердіѕ 

баєытын зерттеу жəне талдау жасауєа їйрету;

-  ќаржылаудыѕ  альтернативті  кґздер  мїмкіндігін  талдау  жəне  тиімді  басќару 

шешім ўсыныс жасауды даєдылануєа їйрету;

-  əртїрлі  меншіктегі  денсаулыќ  саќтау  ўйымыныѕ,  мекемелерініѕ  ќаржы-

экономикалыќ жаєдайын болжау даєдысын ќалыптастыруєа їйрету;

-  тындарманєа  мекемелерде  бухгалтерлік  жəне  басќару  есебін  талдау  даєдысын 

ќалыптастыруєа їйрету;

-  тындарманєа  денсаулыќ  саќтау  ўйымы  мен  ќоєамдыќ  денсаулыќ  сўраќтарымен 

47

19 Медицинская стати-стика в общественном 

здравоохранении

Статистические  методы  изучения  динамики  обще-

ственных явлений. Статистика уровня жизни населе-

ния.  Статистика  здоровья  населения.  Анализ  заболе-

ваемости населения.Примерный план самостоятельной работы слушателя (СРС)Содержание СРС

1

Контрольно-разрешительные механизмы в здравоохранении.2

Управление и структура первичной медико-санитарной помощи населению.

3

Амбулаторно-поликлиническая помощь, как основной элемент медико- соци-альной помощи.

4

Новые формы организации внебольничной помощи населению.5

Здоровье  как  показатель  эффективности  медико-профилактической  деятель-

ности.

6

Оздоровление окружающей среды - медико-социальная проблема.7

Индивидуальное и общественное здоровье, значение профилактических осмо-

тров в укреплении и охране здоровья.

8

Использование исходных статистических показателей при оценке физическо-го развития населения.

9

Пропаганда здорового образа жизни.10 Диспансеризация населения.

11 Экономические проблемы развития здравоохранения.

12 Реформы финансирования здравоохранения в переходных экономиках.

13 Индексы развития общества и здравоохранения.

14 Регулирование фармацевтического рынка. Лекарственное страхование.

15 Управление материальными ресурсами лечебно-профилактического учреждения.

16 Оплата труда медицинских работников.

17 Смета медицинской организации.

18 Финансовые аспекты обязательного и добровольного медицинского страхования.

19

Официальная медицинская статистика как основа управления здоровьем на-селения: возможности и ограничения.

20 Применение пакета прикладных статистических программ.

21

Использование метода стандартизации при оценке здоровья населения и по-казателей работы учреждений здравоохранения.

22 Работа в библиотеке, Интернете.46

10 Способы финансиро-

вания здравоохране-

ния


Особенности  экономики  и  финансирования  здраво-

охранения  в  РК  на  современном  этапе.  Экономика 

здравоохранения на региональном уровне. Подушное 

финансирование. 

11 Модели финансирова-

ния здравоохранения 

Соотношение  государственных  и  частных  затрат  на 

здравоохранение  в  странах  с  разным  уровнем  сред-

недушевого  дохода.  Типы  моделей  финансирования 

здравоохранения.  Критерии  оценки  альтернативных 

моделей. 

12 Оценка эффективно-

сти программ в сфере 

здравоохранения

Методы  оценки  эффективности  программ  в  сфере 

здравоохранения: анализ издержек; анализ затрат - ре-

зультативности; анализ затрат - полезности; анализ за-

трат - выгоды. 

13 Системы управляемой 

медицинской помощи

Система  управляемой  медицинской  помощи  как  эко-

номически интегрированная система финансирования 

и  предоставления  медицинских  услуг.  Объекты  и  за-

дачи  управления  в  экономически  интегрированной 

системе. 

14 Финансовые средства 

медицинских учреж-

дений


Доходы от предпринимательской деятельности. Смета 

учреждения. Финансовый план учреждения. Бюджет-

ное финансирование. Расходы медицинского учрежде-

ния. Финансовый результат.

15 Учетная политика в 

здравоохранении

Документирование  хозяйственных  операций.  Инвен-

таризация  материальных  ценностей  и  финансовых 

обязательств. Порядок представления финансовой до-

кументации к учету и оплате. Порядок налогообложе-

ния и формирования налоговой отчетности.

16 Учет расходов меди-

цинского учреждения

Виды  расходов  медицинского  учреждения.  Методы 

распределения  затрат  медицинских  учреждений.  По-

статейное  распределение  прямых  затрат.  Распределе-

ния косвенных (накладных) расходов.

17 Отчетность и фи-

нансовый результат 

организации здраво-

охранения

Финансовый результат деятельности медицинской ор-

ганизации. Комплексный анализ деятельности подраз-

деления организации здравоохранения. Планирование 

финансового результата.

18 Методы медицинской 

статистики в анализе 

показателей здоровья 

Методы изучения корреляционных связей при оценке 

показателей здоровья и факторов окружающей среды. 

Использование  метода  стандартизации  при  оценке 

здоровья населения и показателей работы учреждений 

здравоохранения. 

7

байланысты есепті-статистикалыќ жəне ситуациялыќ есептерді шешудіѕ практикалыќ даєдыларды игеруге їйрету;

- ќоєамдыќ денсаулыќ саќтау ўйымын ўйымдастырушыныѕ жеке ґзіндік, лидерлік 

потенциалын дамытуєа їйрету.

Білім берудің түпкілікті нəтижелері

Тындарман:

• 

заманауи ќоєамдыќ денсаулыќ саќтау теориясы мен практикасы негіздерін;• 

ќоєамдыќ  денсаулыќ  саќтау  дамуыныѕ  негізгі  жетістіктері  мен  тенденцияла-

рын;

• 

азаматтардыѕ  денсаулыєын  ќорєау  заѕдылыќтары,  медицина  ќызметкерлері ќызметініѕ ќўќыќтыќ негіздерін;

• 

емдеу-саќтандыру  жəне  санитарлы-эпидемиологиялыќ  мекемелер  ќызметініѕ ўйымдастыру-экономикалыќ аспектілерін;

• 

халыќтыѕ демографиялыќ кґрсеткіштері мен денсаулыќ кґрсеткіштерін есеп-теу жəне баєалау əдістерін;

• 

эпидемиялыќ процесс даму заѕдылыќтары мен механизмдерін, оныѕ ќарќын-дылыєына  урбанизацияныѕ,  табиєи,  əлеуметтік-экономикалыќ  жаєдайларды 

əсерін;


• 

профилактикалыќ  жəне  эпидемияєа  ќарсы  шараларды  ўйымдастыру  жəне 

жїргізу ережелерін;

• 

ќоєамдыќ  денсаулыќ  саќтау  жїйесіндегі  сандыќ  жəне  сапалыќ  талдау əдістерін;

• 

еѕбекті  ќорєау,  техника  ќауіпсіздігін  жəне  кəсіптік  этиканыѕ  негізгі  ќаулыла-рын білу керек.

Тындарман:

• 

ќоєамдыќ  денсаулыќ  саќтаудыѕ  əр  тїрлі  деѕгейінде  басќару  шешімін ќабылдауды;

• 

зерттеу  їрдісін  талдау  їшін  цивилизациялыќ,  мəдени  жəне  аќпараттыќ ўстанымдар принциптеріне сўйеніп зерттеу міндеттерін шешуді;

• 

кəсіптік  ќызмет  аясында  кешенді  пəнаралыќ,  секторлар  аралыќ  мəселелерді шешуді;

• 

денсаулыќ  саќтау  ўйымы  жўмысында  ґзгерістер  мен  келешек  жетістіктерін баєалаудыѕ ўзаќќа созылєан болжамы, əдістемелерін ќолдануды;

• 

эпидемиологиялыќ процестіѕ сандыќ жəне сапалыќ сипаттамасын баєалауды;• 

ґзініѕ кəсіби ќызметін, жўмыс їрдісін, оныѕ ќорытындыларын дўрыс баєалауды 

болжамдауды;

• 

тўрєындар арасында салауатты ґмір салтын насихаттауды үйреніп алуы қажет.Тындарман:

• 

денсаулыќ саќтау ўйымында адам ресурстарын тиімді басќаруды;8

• 

денсаулыќ саќтау ўйымында ўйымдастыру мəдениетін ќалыптастыруды;• 

тиімді  коммуникация,  іскерлік  жазбаларды,  презентация  жасауды  жəне 

келіссґздер жїргізуді;

• 

ќоєамдыќ  денсаулыќ  саќтаудыѕ  практикалыќ  мəселелерін  шешуді  жəне  осы шешімдерді іске асыруды;

• 

денсаулыќ  саќтау  ўйымында  финанстыќ-шаруашылыќ  ќызметті  ўйымдас-тыруды;

• 

денсаулыќ саќтау ўйымы дамуындаєы мəселелрді шешу їшін кешенді жобалар-ды басќаруды;

• 

кəсіби ќызметінде заманауи аќпараттыќ технологияларды ќолдануды машық-тану қажет.

2 Пəн сағаттарының бөлінуі

«Қоғамдық денсаулық сақтау/əлеуметтік гигиена жəне денсаулық сақтау 

ұйымы» мамандығы бойынша қайта даярлау

Пəндер 

Аудиториялық сағаттар

ТӨЖ

Барлығы

Дəрістер

Практикалық 

сабақтар

Денсаулыќ саќтау ўйымын 

ўйымдастыру жəне басќару

72

1260

36

Денсаулыќты ныєайту жəне аурудыѕ алдын алу

72

1260

36

Денсаулыќ саќтау ўйымы экономикасы

72

1260

36

Денсаулыќ саќтау ўйымы ќаржы менеджменті

72

1260

36

Медициналыќ статистика негіздері

36

630

18

Жалпы сағат саны324

54

270

162

Біліктілігін арттыру

Тақырыбы

Аудиториялық сағаттар

ТӨЖ

Барлығы Дəрістер

Практикалық 

сабақтар

Ќоєамдыќ денсаулыќ пен 

денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ 

ґзекті мəселелері

72

12

6036

45

4.2 Примерный тематический план и содержание семинаров и практических занятийТема

Содержание

Организация и управление здравоохранением

1 Государственное регу-

лирование в области 

здравоохранения

Органы  государственного  регулирования  системы 

здравоохранения.  Компетенция  Правительства  РК, 

уполномоченного  органа,  центральных  исполнитель-

ных  органов  и  органов  местного  государственного 

управления в области здравоохранения.

2 Управление качеством 

в здравоохранении

Основные  принципы  и  организационная  структура 

контроля  медицинской  и  фармацевтической  деятель-

ности. Показатели и стандарты качества.

3 Стандартизация в 

здравоохранении

Механизмы стандартизации медицинских услуг, поря-

док расчета медико-экономических стандартов.

4 Аккредитация и 

лицензирование в 

системе 

Лицензирование и аккредитация. Деятельность лицен-

зирующих органов, уполномоченных на лицензирова-

ние медицинской и фармацевтической деятельности.

5 Основы оперативного 

и стратегического 

управления в здраво-

охранении

Теоретические  основы  и  практика  стратегического 

управления  и  оперативного  менеджмента  в  системе 

здравоохранения.

6 Основные понятия и 

факторы определяю-

щие здоровье

Определение  здоровья.  Критерии  здоровья.  Группы 

здоровья.  Этиологические  факторы,  определяющие 

здоровье.  Значение  образа  жизни,  среды  обитания, 

экологических  особенностей,  факторов  наследствен-

ности в формировании здоровья.

7 Здоровый образ жизни Образ  жизни  как  медико-социальный  фактор  здоро-

вья.  Понятие  о  медицинской  активности  и  здоровом 

образе жизни.

8 Программы в области 

охраны и укреплении 

здоровья

Программы ВОЗ в области охраны и укрепления здо-

ровья. Политика здравоохранения Республики Казах-

стан  в  области  укрепления  здоровья  на  современном 

этапе. 

9 Основные статьи затрат и расходов в 

области здравоохра-

нения

Стоимость  медицинского  обслуживания.  Стоимость болезни. Структура общих затрат в здравоохранении.

44

5 Современные инфор-

мационные техноло-

гии в здравоохранении

Место информационных технологий в здравоохране-

нии. Информационные технологии органов и органи-

заций здравоохранения. Информационные процессы в 

здравоохранении.

6 Основные показатели 

здоровья населения

Основные  показатели  здоровья  населения  как  инте-

гральная оценка качества окружающей среды.

7 Роль международных 

организаций и госу-

дарства в укреплении 

здоровья


Программы ВОЗ в области охраны и укрепления здо-

ровья. Политика здравоохранения Республики Казах-

стан в области укрепления здоровья на современном 

этапе. 


8 Организация системы 

укрепления здоровья

Организация и управление службами укрепления здо-

ровья.


9 Здравоохранение в 

системе рыночных 

отношений

Теоретические  модели  рынка  в  здравоохранении. 

Анализ практики реализации рыночных моделей в за-

рубежном и отечественном здравоохранении.

10 Налогообложение в 

здравоохранении

Основные принципы и механизмы налогообложения. 

Операции, освобожденные от налогообложения.

11 Методология и мето-

дика ценообразования 

в организациях здра-

воохранения

Общие понятия цены и ценообразования. Теории це-

нообразования.  Общая  характеристика  методик  це-

нообразования. Проблемы ценообразования в здраво-

охранении.

12 Прогнозирование 

и планирование в 

здравоохранении

Планирование  затрат  на  оплату  труда,  питание,  ком-

мунальные, хозяйственные и прочие расходы.

13 Методы расчета сто-

имости медицинских 

услуг


Методы оплаты медицинской помощи и тарифы. Мар-

кетинговые подходы к ценообразованию на медицин-

ские услуги.

14 Методы медицин-

ской статистики в 

анализе причинно-

следственных взаи-

мосвязей


Методы  определения  причинно-следственных  взаи-

мосвязей  факторов  риска  и  здоровья  населения.  Ре-

грессионный  анализ.  Дисперсионный  анализ.  Метод 

стандартизации, его значение и применение.

15 Методы медицинской 

статистики в анализе 

показателей здоровья 

Методы изучения корреляционных связей при оценке 

показателей здоровья и факторов окружающей среды

Использование  метода  стандартизации  при  оценке 

здоровья населения и показателей работы учреждений 

здравоохранения. 

9

3 Профилді пəндердің мазмұны мен тақырыптық жоспар үлгісі

3.1 Дəрістердің тақырыптық жоспарының үлгісіТақырыбы

Мазмұны 

Денсаулық сақтау ұйымын ұйымдастыру жəне басқару

1 Денсаулыќ саќтау орган-

дар ќызметі мен баќылау

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  саласында  мемлекеттік 

реттеу  жїргізу.  Мемлекеттік  реттеу  органдары. 

Медициналыќ  жəне  фармацевтикалыќ  ќызметті 

баќылау.

2 Əртїрлі деѕгей 

басќаруындаєы денсаулыќ 

саќтау ўйымы саласында 

ќызметті бґлу

Денсаулыќ саќтау саласы бойынша ЌР Їкіметініѕ, 

ґкілетті  органдар  мен  жергілікті  мемлекеттік 

басќару органдардыѕ компетенциясы.

3 Денсаулыќ саќтауда 

ґкілетті емес ўйымдардыѕ 

ролі

Денсаулыќ  саќтау  жїйесіндегі  негізгі  ґкілетсіз ўйымдары.  Денсаулыќ  саќтау  жїйесінде  жеке 

меншік жəне ќоєамдыќ секторларыныѕ мемлекеттік 

жəне  халыќаралыќ  мекемелерімен  ґзара  байланы-

сы, ќарым-ќатынасы. 

4 Медицинаныѕ жеке 

меншікті жəне 

мемлекеттік секторлары

Денсаулыќ  саќтау  жїйесінде  жеке  меншік  жəне 

мемлекеттік  секторлардыѕ  ќатынасы.  Денсаулыќ 

саќтау  ўйымында  ўлттыќ  жїйесі  дамуына  жеке 

меншік сектордыѕ ролі.

5 Денсаулыќ саќтау ўйымы 

аккредитациясы жəне 

сапа менеджменті жїйесі

Ќазаќстан  Республикасы  денсаулыќ  саќтау  ўйы-

мында  аккредитация  жїйесініѕ  ўйымдастыру 

негізі.  Денсаулыќ  саќтау  ўйымына  сапа  менедж-

менті жїйесін еѕгізу арќылы медициналыќ ќызмет 

кґрсету сапасын кїшейту.

6 Денсаулыќ саќтау саясаты Денсаулыќ саќтау саласында мемлекеттік саясаты-

ныѕ  принциптері.  Денсаулыќ  саќтау  саласында 

саясатты іске асырудыѕ негізгі механизмдері.

7 Денсаулыќ саќтау 

жїйесініѕ оперативтік 

басќаруы жəне 

стратегиялыќ жоспарлауы

Стратегиялыќ  жоспарлау  жəне  оперативті  Ден-

саулыќ  саќтау  жїйеніѕ  əртїрлі  деѕгейінде 

стратегиялыќ  жоспарлау  дəне  оперативтік  бас-

ќарудыѕ  ўйымдастыру  ќўрылымы,  принциптері 

мен механизмдері.

8 Денсаулыќ саќтау 

ўйымындаєы заманауи 

аќпаратты технологиялар

Денсаулыќ  саќтау  ўйымдаєы  аќпараттыќ  техно-

логиялар  орындары.  Денсаулыќ  саќтау  ўйымдаєы 

мен  органдарындаєы  аќпараттыќ  технологиялар. 

Денсаулыќ саќтау ўйымдаєы аќпараттыќ їрдістер.10

9 Медицина мекемелерінде 

ўйымдастыру моделдері

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  ќызмектініѕ  ўйымдас-

тыру-экономикалыќ моделдері.

Денсаулықты нығайту жəне аурудың алдын алу

1 Денсаулыќты ныєайту 

ќоєамдыќ денсаулыќ 

саќтаудыѕ негізгі баєыты 

ретінде ќарастыру

Денсаулыќ тїсініктемесі. Денсаулыќ критерийлері. 

Денсаулыќты айќындайтын этиологиялыќ фактор-

лар.  Денсаулыќты  ќалыптастыруєа  ґмір  сїру  сал-

ты, ќоршаєан орта, экология ерекшеліктері, тўќым 

ќуалау факторларыныѕ маѕызы. 

2 Халыќ денсаулыєыныѕ 

негізгі кґрсеткіштері

Халыќ  денсаулыєыныѕ  негізгі  кґрсеткіштері  ќор-

шаєан орта сапасыныѕ интегралды баєасы ретінде 

ќарастыру. 

3 Ауру дамуыныѕ ќауіпті 

факторлары

Созылмалы инфекциялыќ емес аурулар дамуыныѕ 

ќауіпті  факторлары.  Денсаулыќты  ќалыптастыру 

жəне  ныєайту  їшін  ґмір  сўру  салты,  тамаќтануы, 

физикалыќ белсенділігініѕ рґлі. 

4 Аурудыѕ алдын алу

Біріншілік  жəне  екіншілік  деѕгейдегі  профи-

лактика.  Инфекциялыќ  жəне  инфекциялыќ  емес 

аурулардыѕ  алдын  алуы.  Əлеуметті  маѕызды 

аурулардыѕ  біріншілік,  екіншілік,  їшіншілік  про-

филактика баєдарламасы. 

5 Денсаулыќты 

ныєайтуєа мемлекеттіѕ 

жəне халыќаралыќ 

ўйымдардыѕ ролі

Денсаулыќты  ќорєау  жəне  ныєайтуєа  арналєан  

БДСЎ  баєдарламалары.  Ќазіргі  уаќытта  денсау-

лыќты  ныєайтуына  арналєан  Ќазаќстан  Республи-

касы денсаулыќ саќтау ўйымы саясаты. 

Денсаулық сақтау ұйымы экономикасы

1 Денсаулыќ 

саќтау ўйымныѕ 

макроэкономикалыќ 

мəселелері.

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  экономикасы  саласын-

даєы  глобальды  мəселелері.  Макроэкономикалыќ 

ќарым-ќатынастар мен тенденциялар.

2 Денсаулыќ саќтау 

ўйымында материалдыќ 

жəне ќаржы ресурстары

Материалдыќ  жəне  ќаржы  ресурстар  ќалыптасу 

кґздері.  Денсаулыќ  саќтау  ўйымындаєы  ќўнды 

ќаєаздар. Денсаулыќ саќтау мекемелерін ќаржылау 

моделдері. 

3 Денсаулыќ саќтау ўйымы 

рыноктыќ ќатынас 

жїйесінде

Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  рыногыныѕ  теориялыќ 

моделдері.  Шет  елдер  жəне  отандыќ  денсаулыќ 

саќтау ўйымында рыноктыќ моделді игеру практи-

касын талдау. 

4 Денсаулыќ саќтау 

ўйымындаєы салыќ салу

Салыќ  салудыѕ  негізгі  принциптері  мен  механиз-

мдері. Салыќ салудан босатылєан операциялар.

43

2

Официальная медицинская статистика как основа управления здоровьем на-селения: возможности и ограничения.

3

Организационно-правовые основы медицинской статистики и ее место в си-стеме государственной статистике.

4 Применение пакета прикладных статистических программ.

5

Использование метода стандартизации при оценке здоровья населения и по-казателей работы учреждений здравоохранения.

6 Методика санитарно-статистического исследования.

7 Методика оценки и анализа демографических показателей.

8 Методика изучения и анализа заболеваемости населения.

9

Методы статистического анализа здоровья населения и деятельности учреж-дений здравоохранения.

10 Работа в библиотеке, Интернете.4 Примерный тематический план и содержание тематики обязательного

компонента профилирующих дисциплин (повышение квалификации)

Актуальные проблемы общественного здоровья и здравоохранения

4.1 Примерный тематический план лекций
Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Дополнительное%20образование%20(для%20лиц%20с%20ВМО) -> ТУП
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы интернатура
ГОСОиТУПы -> Литература и средства обучения: 1 Основная литература
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы бакалавриат
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы бакалавриат
ГОСОиТУПы -> Бакалавриат жалпы гигиена
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы бакалавриат
ТУП -> БАҒдарламасы қосымша білім беру гигиена жəне эпидемиология
ТУП -> БАҒдарламасы қосымша білім беру төтенше жағдайлар

жүктеу 403.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет