БАҒдарламасы қосымша білім беру гигиена жəне эпидемиологияжүктеу 0.86 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата13.09.2017
өлшемі0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6

3

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ

ГИГИЕНА ЖƏНЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

мамандығы

Астана 2010

4

АЛҒЫ СӨЗ

Медицина білімі жəне єылымыныѕ инновациялыќ технологиялар Республикалыќ 

орталыєы ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ҰСЫНҒАН.2 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ.

3  ҮЛГІЛІК  ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ 2009 ж.  ќосымша  білім  беру  стандарты-

на  сəйкес  «Гигиена  жəне  эпидемиология»  мамандыєы  бойынша  резидентура  їшін 

əзірленген.

4 ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау 

министрініѕ м.а. 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №           916  бўйрыєымен бекітілген.5

МАЗМҰНЫ

1.  Тїсіндірме жазба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.  Пəн саєаттарыныѕ бґлінуі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.  Ќайта даярлау пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі мен мазмўны    . . 10

4.  Біліктілік арттыру пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі 

  мен мазмўны   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.  Оќу жəне оќыту əдістері   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.  Клиникалыќ база  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7.  Ўсынылатын əдебиеттердіѕ тізімі    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Бўл  їлгілік  оќу  баєдарламасын  Ќазаќстан  Республикасы  Денсаулыќ  саќтау  ми-

нистрлігініѕ рўќсатынсыз кґбейтуге жəне таратуєа болмайды.


6

1 Түсіндірме жазба

Кіріспе

Халыќ денсаулыєын ќорєау жґніндегі экономикасы дамыєан елдердіѕ саясаты жиі 

ќоєамдыќ денсаулыќ саќтау саланы дамытуєа баєыталєан. Гигиена негізгі теориялыќ 

біліммен ќамтамасыз ететін медициналыќ-гигиеналыќ єылымдар жїйесінде міндетті 

жəне маѕызды саласы болып табылады, осы білімдердіѕ негізінде профилактикалыќ 

баєыттаєы болашаќ маманныѕ барлыќ дайындыєы ќўрастырылады.

«Гигиена  жəне  эпидемиология»  мамандыєы  бойынша  типтік  оќу  баєдарламасы 

санитарлы-эпидемиологиялыќ  ќызметті,  ќоєамдыќ  денсаулыќ  саќтауды  ўйым-

дастырушыларєа арналєан. Мамандар мемлекет пен əлемдік ќауымдастыќ деѕгейінде 

денсаулыќ  саќтаудыѕ  жїйесі  мен  менеджмент  жаєдайларыныѕ  ґзгеруіне  їйрену, 

ґмір бойы оќуды жалєастыру, ќоєамныѕ дамуына їлес ќосу керек.

Типтік  оќу  баєдарламада  тындаушы  білім  денгейін  игеруіне  байланысты  əр 

таќырыптыѕ материалын зерттеу маќсаты, ќорытындылары айќындалєан.

Пəннің  мақсаты:  мемлекеттік  санитарлыќ  ќадаєалауды  жїргізгенде  ќоєам-

дыќ  денсаулыќты  саќтауды  жəне  санитарлыќ-эпидемиологиялыќ  ќызметті  ўйым-

дастырудыѕ  ќазіргі  уаќыттаєы  мəселелерін,  жаѕа  теориялыќ  білімдерді,  кəсіби 

біліктілік пен даєдыларын ўстану жəне одан əрі жетілдіру, наќты басты компетенци-

яларды тереѕдету жəне кəсіби ќызметтіѕ алдыѕєы ќатардаєы тəжірибені игеру жəне 

ныєайту.


Пəннің міндеттері:

-  тындаушыларды  халыќтыѕ  санитарлыќ-эпидемиологиялыќ  саулыєын  ўйым-

дастыру жəне ќамтамасыз етуді їйрету;

- ќолайсыз ґндірістік факторларєа байланысты тўрєындар аурушандыєыныѕ алдын 

алу шараларын, мемлекеттік санитарлыќ ќадаєалауды жїзеге асыруына їйрету;

-  əртїрлі  ґндірістік  орта  жаєдайына  байланысты  еѕбек  етуші  тўрєындардыѕ 

денсаулыєын зерделеуге, баєалауєа жəне болжауєа їйрету;

-  еѕбек  етуші  тўрєындардыѕ  денсаулыєын  саќтау  жəне  ґндірісті  ќалпына  келтіру 

маќсатымен  санитарлыќ-гигиеналыќ,  санитарлыќ-техникалыќ,  санитарлыќ-

эпидемиологиялыќ  жəне  медициналыќ-алдын-алу  шараларын  жобалау,  ўйым-

дастыруын жəне орындауын їйрету;

-  жўќпалы,  паразитарлыќ  жəне  əлеуметтік  маѕыздылыєы  бар  ауруларєа 

эпидемиологиялыќ ќадаєалауды жїзеге асыру;

-  жўќпалы  аурулар  ошаќтарында  алдын  алу  жəне  эпидемияєа  ќарсы  шараларды 

ўйымдастыру жəне жоспарлау;

-  дезинфекциялыќ,  дезинсекциялыќ  жəне  дератизациялыќ  шараларды  ўйым-

дастыруды їйрету;

- сырќаттанушылыќтыѕ оперативті жəне ретроспективті эпидемиологиялыќ талда-

уын жїргізу;

-  денсаулыќ  саќтау  жїйелеріндегі  емдеу-прфилактикалыќ  ўжымдардаєы  негізгі 

95

13.  Руководство по зоонозам. – Л., 1983.14.  Покровский  В.Н.,  Онищенко  Г.Г.,  Черкасский  Б.Л.  Эволюция  инфекционных 

болезней в России в ХХ веке. – М.: Медицина, 2003.

15.  Черкасский Б. Л. Системный подход в эпидемиологии. – М.: Медицина, 1987.

16.  Ревич Б.А., Авлиани С.Л., Тихонова Г.И. Экологическая эпидемиология. – 2006.

17.  Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и здравоохра-

нения. – 2006.94

7  Список рекомендуемой литературы

На русском языке

основная:

1.  Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник. – М., 2008. – 480 с.

2.  Гигиена труда: учебник + СD / под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. – М., 

2008. – 592 с.

3.  Гимадеев М.М., Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гиги-

ена: учебник: в 2 ч. – М., 2006. – Ч.1.- 304 с.

4.  Ильин Л.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена: учебник + 

СD. – М., 2008. – 475 с.

5.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007. – 512 с.

6.  Общая  эпидемиология  с  основами  доказательной  медицины.  Руководство  к 

практическим занятиям: учебное пособие / под ред. Покровского, Н.И. Брико. 

– М., 2008. – 400 с.

7.  Амиреев С.А. Эпидемиология, – Алматы, 2003.

8.  Общая  эпидемиология  с  основами  доказательной  медицины.  Руководство  к 

практическим  занятиям:  учебное  пособие / под  ред.  В.И.  Покровского,  Н.И. 

Брико. – М., 2008. – 400с.

9.  Власов В.В. Эпидемиология: учебное пособие. – 2-е изд. – М., 2006. – 464 с.

10.  Покровский В.И., Брико Н.И., Данилкин Б.К., Пак С.Г. Инфекционные болезни 

и эпидемиология: учебник. – 2-е изд. – М. 2008. - 816 с.дополнительная:

1.  Брико Н.И. Руководство к практическим занятиям по общей эпидемиологии с 

основами доказательной медицины: учебное пособие. – М., 2008. – 416 с.

2.  Руководство  к  практическим  занятиям  по  эпидемиологии  инфекционных  бо-

лезней:  учебное  пособие / под  ред.  В.И.  Покровского,  Н.И.  Брико. – 2-е  изд. 

перераб.и доп. – М., 2007. – 800 с.

3.  Черкасский Б.Л. Руководство по общей эпидемиологии. – М.: Медицина, 2001.

4.  Зуев Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология, – 2006.

5.  Сулейменов  Б.М.  с  соавт.  Лептоспироз  (методические  указания). – Алматы, 

2001.


6.  Лухнова Л. Ю. с соавт. Профилактика сибирской язвы в Казахстане. – Алматы, 

2001.


7.  Ричард Дикер. Принципы эпидемиологии. – 1998.

8.  Пастереллез (методические рекомендации). – Алма-Ата, 1989.

9.  Руководство по листериозу. – Алматы, 1995.

10.  Айкимбаев А.М. Чума. – Алма-Ата, 1992.

11.  Руководство по клинике, лечению, эпидемиологии, профилактике и лаборатор-

ной диагностике пастереллеза. – Алматы, 1993.

12.  Айкимбаев М.А. Туляремия в Казахстане. – Алма-Ата, 1982.

7

медициналыќ  ќўжаттармен,  бўйрыќтар  мен  нўсќаулармен,  статистикалыќ  есепке алу жəне есеп беру ќўжаттарымен жўмыс істеуге їйрету;

-  балалар  жəне  ересек  тўрєындардыѕ  денсаулыќ  жаєдайын  кґрсететін  негізгі 

денсаулыќ кґрсеткіштерін есепке алуды жəне ќажетті статистикалыќ мəліметтерді 

талдауєа їйрету;

-  берілген  статистикалыќ  кґрсеткіштерге  сїйене  отырып,  əлеуметтік,  табиєи-

геофизикалыќ,  ґндірістік,  экономикалыќ  жəне  т.б  факторларды  ескере  отырып, 

ќоєам денсаулыќты баєалау жəне талдау жасауєа їйрету;

- денсаулыќ саќтау жїйесін ўйымдастыру жəне басќару негіздері мен принциптері 

бойынша,  мысал  ретінде  ќала,  аудан  жəне  ауыл  тўрєындарыныѕ  денсаулыќтарын 

оќу. Əйелдер мен балаларєа, ґнеркəсіп орынындаєы жўмысшыларєа, медициналыќ 

кґмек беруді ўйымдастырудыѕ негізгі ерекшеліктерін оќу;

- салауатты ґмір салтын ўйымдастыру жəне насихаттау принциптерін іске асыру-

ды їйрету. Тындаушыларды аќпарат беру орындарында, теледидарларда, денсаулыќ 

саќтау мекемелерініѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерінде, білім беру жəне тəжірибе беру 

мекемелерінде  немесе  тўрєындардыѕ  əртїрлі  топтарыныѕ  арасында  жїргізілген, 

жўмыстарєа арнайы ќатыстыруды ќамтамасыз ету;

-  денсаулыќ  саќтау  менеджерініѕ,  маркетологыныѕ  негізгі  тəжірибелеріне 

даєдыландыру;

- емдеу-профилактикалыќ мекемелерінде басќару шешімдерін ќабылдауды їйрету;

Білім берудің түпкілікті нəтижелері

Тындарман:

• 

демографиялыќ  кґрсеткіштері  жəне  статистикалыќ  кґрсеткіштерді  есептеу əдістерін жəне оларды ґз ќызметінде ќолдануды;

• 

жоспарланєан жəне жїргізілген шаралардыѕ гигиеналыќ эффективтілігін;• 

тындаушыларєа  дені  сау  жəне  ауру  адамдарєа  рационалді  тамаќтануды 

ўйымдастырудыѕ  теориялыќ  жəне  практикалыќ  принциптері  туралы  ќазіргі 

таѕдаєы білімді;

• 

таєам ґнімдері сапасыныѕ кґрсеткіштерін баєалауды;• 

таєам  ґнімдеріне  байланысты  инфекциялыќ  жəне  инфекциялыќ  емес  ауру-

лардыѕ себептерін, пайда болу жаєдайы мен ќауіпті факторларын жəне олардыѕ 

профилактикасын жїргізуді;

• 

диеталыќ,  емдеу-профилактикалыќ  тамаќтануды  ґндеу  жəне  ўйымдастыру принциптерін;

• 

барлыќ  мекемелер  типтеріне  арналєан  санитарлыќ  нормалар  мен  ережелер негіздерін;

• 

ќоршаєан  орта  факторлары  жаєдайына  байланысты  халыќтыѕ  инфекциялыќ жəне инфекциялыќ емес аурулар кґрсеткіштерін талдауды;

• 

инфекциялыќ аурулар ошаєында жəне табиєи ошаќтыќ инфекция аймаќтарында алдын алу жəне эпидемияєа ќарсы шараларды жоспарлау жəне жїргізуді;

• 

мемлекеттік  баєдарламалар  аясында  пандемия  тїрінде  таралєан  инфекциялар алдын алу їшін профилактикалыќ жəне эпидемияєа ќарсы шараларды жоспар-

лау жəне жїргізуді;8

• 

емдеу-профилактикалыќ  мекемелерде  дезинфекциялыќ-стерилизациялыќ  тəр-тіпті саќтауды баќылауды;

• 

инфекциялыќ жəне паразитарлыќ аурулардыѕ эпидемиологиялыќ ќадаєалаудыѕ теориялыќ, əдістемелік жəне ўйымдастыру негіздерін;

• 

мемлекет аумаєына инфекциялыќ аурулардыѕ енуі мен таралуынан санитарлыќ ќорєау шараларын ўйымдастыруды білуі керек.

Тындарман:

• 

жалпы  жəне  кəсіптік  дерт  жаєдайын,  санитарлыќ-салауатты  шараларды ўсынуын  ескере  отырып  баќылау  объектілердіѕ  санитарлыќ-гигиеналыќ  жає-

дайына талдау жасауды;

• 

кəсіптік аурулар мен улануларды тўжырымды тексеруді;• 

мекемелер,  холдинг,  АЌ  аясында  əлеуметтік-экономикалыќ  дамуы,  кешенді 

баєдарламалар  жоспары  бойынша  санитарлыќ-сауыќтыру  шаралары  орында-

луын талдауды;

• 

уаќытша  еѕбекке  жарамдылыќты  жойып  алуєа  əкелетін  кəсіптік  ауруларды ґндеу жəне талдау əдістемелерін игеруді;

• 

материалды  талдап  жергілікті  мемлекеттік  əкімшілік  аппаратында  талќыєа салуєа жəне шешім ќабылдауєа дайындауды;

• 

наќты жаєдайєа байланысты теѕдаєан жер участкесін баєалауды;• 

объектілердіѕ  проектісін  жасауда,  ќўрылыста,  ґндірістіѕ  ќўрылысында,  ре-

конструкциясында,  профилін  жəне  технологиясын  ґзгертуде;  объектіні 

эксплуатацияєа  беру  кезінде,  аяќталєан  ќўрылыста,  техникалыќ  ќўжаттарды 

баєалауда, халыќ шаруашылыєы объектілерінде жаѕа химиялыќ заттар мен ма-

териалдар еѕгізуде ќолданыстаєы заѕды жəне нормативті ќўжаттар талаптарын 

саќтауды баќылауды үйреніп алуы қажет.

Тындарман:

• 

мемлекеттік  санитарлыќ-эпидемиологиялыќ  ќадаєалау  саласында  нормативті-заѕдыќ ќўжаттармен жўмыс істеуді (ЌР ДСМ, МСЭЌК бўйрыќтары, СанПиН, 

əдістемелік нўсќаулар жəне т.б.);

• 

жекелеген  нозологиялыќ  формалар  жəне  жўмыскерлердіѕ  аурушаѕдыќ динамикасыныѕ  классы  бойынша,  ќўрылыстары  деѕгейіне  оперативті 

баєалауды;

• 

ґндірістік желдетудіѕ, жарыќтандырудыѕ, сумен ќамтамасыз етудіѕ, жылудыѕ, канализация жəне т.б. гигиеналыќ сараптамасын жїргізуді;

• 

микроклимат  кґрсеткіштерін  аныќтауды:  температура,  салыстырмалы  ылєал-дылыќ, ауаныѕ жылдамдыєы жəне ґндірістік жайлардаєы жылу сəулеленуініѕ 

деѕгейін;

• 

ґндірістік жайлардаєы діріл, шу деѕгейін аныќтауды;• 

əртїрлі  ґндірістік  объектілер  ортасынан  сынама  алу  кезінде  жолдама 

ќўжаттарын толтыру жəне ґлшеулерді жїргізуді;

• 

тўрєындар арасында гигиеналыќ біліктілігін арттыру бойынша шаралар жїргі-зу (дəрістер, семинарлар, сўхбаттасулар);

93

7Основные принципы микробиологической диагностики заболеваний, вызыва-

емых условно-патогенными микроорганизмами. 

8

Природно-очаговые трансмиссивные заболевания.9

Применение защитного костюма при манипуляциях с ООИ.

10 Санитарно-просветительная работа по зоонозам.

11 Ситуационные задачи по холере.

12 Ситуационные задачи по чуме.

13 Решение задач по аналитической эпидемиологии.

14 Ведение медицинской документации.

15 Подготовка докладов, презентаций на конференции.

16 Участие в консилиумах и консультациях других отделений.

17 Работа в библиотеке, Интернете.5  Методы обучения и преподавания

Лекции: обзорные, проблемные.

Семинары и практические занятия: работа в малых группах, выполнение инди-

видуальных и групповых проектов, дискуссии, презентации, обратная связь, органи-

зация научно-практических конференций.

Самостоятельная работа слушателя (СРС): работа с учебно-научной литерату-

рой и контрольно-измерительными средствами, подготовка презентаций, формиро-

вание портфолио.

6  Клиническая база

Отделы гигиены труда, гигиены питания, коммунальной гигиены, гигиены детей 

и подростков, эпидемиологические отделы, бактериологические, вирусологические, 

паразитологические  лаборатории,  санитарно-гигиенические  лаборатории  управле-

ния  санитарно-эпидемиологической  службы,  департаментов  государственного  са-

нитарно-эпидемиологического надзора, управления санитарно-эпидемиологической 

службы на транспорте, авиации, противочумные карантинные станции и др.


92

12 Коммуникативные навыки при гигиенических исследованиях.

13

Организация  работы  в  санитарно-гигиенической  лаборатории.  Организация труда и техника безопасности при работе в санитарно-гигиенической лабора-

тории.


14

Проведение физико-химических исследований. Сравнение полученных пока-

зателей с данными СанПиН.

15

Оформление  сопроводительных  документов  при  взятии  проб  из  различ-ных объектов производственной среды и проведенных измерений. Выдача и 

оформление протоколов замеров и заключений. Оформление административ-

ного нарушения.

16

Новые методы в санитарно-гигиенических исследованиях, современное при-борное оснащение лабораторий.

17

Определение калорийности пищи в суточном и недельном рационе, биологи-ческой ценности, органолептическое определение качества продуктов и гото-

вых блюд.

18 Работа по формированию принципов здорового образа жизни.

19

Социально-гигиенические  проблемы  наиболее  распространенных  и  социально-значимых заболеваний. Социальная защита граждан и медицинское страхование.

20 Управление здравоохранения в рыночных условиях.

21

Лицензирование  и  аккредитация  учреждений  здравоохранения,  санитарно-эпидемиологической службы.

22

Использование новых информационных технологий в деятельности ЛПО, санэ-пидслужбы. Международные и традиционные подходы в статистике здоровья.

23 Организация инфекционного контроля. 

24 Коммуникативные навыки в деятельности санэпидслужбы.

Эпидемиология

1

Врачебная этика и медицинская деонтология и правовые аспекты эпидемио-логии.

2

Организация санитарной охраны территории от заноса карантинных и других инфекционных болезней.

3

Санитарно-противоэпидемический  режим  ЛПУ,  ДДУ  и  других  учреждений. Контроль качества дезинфекционных работ.

4

Эпидемиология актуальных госпитальных инфекций.5

Ретроспективный  эпиданализ  и  статистические  методы  в  эпидемиологиче-

ском анализе.

6

Основы инфекционной иммунологии. 9

• 

санитарлыќ-гигиеналыќ,  эпидемиологиялыќ  мəселелер  жґнінде  жоєарєы инстанцияларєа  шешім  жобасын  ќўрастыру  немесе  мекеме  басшылыєына 

ўйєарым жазуды;

• 

жўќпалы аурулар ошаќтарында эпидемиологиялыќ тексеру жїргізуді;• 

эпидемиялыќ ошаќты шоєырландыру (жою) їшін шаралар жоспарын ќўру;

• 

жўќпалы  аурулардыѕ  арнайы  профилактикасын  жїргізуді  жəне  ўйымдасты-руды;

• 

жўќпалы аурулар ошаќтарын эпидемиологиялыќ тексеру карталарын, тексеру актілерін, нысандардыѕ бўзылуы мен жабылуы туралы хаттамаларды толтыру;

• 

сырќаттанушылыќтыѕ оперативті жəне ретроспективті эпидемиологиялыќ тал-дауды.

• 

кəсіби ќызметінде заманауи аќпараттыќ технологияларды ќолдануды машық-тануы қажет.

2  Пəн сағаттарын үйлестіру

«Гигиена жəне эпидемиология» мамандығы бойынша қайта даярлау

Пəндер

Аудиториялық сағат

ТӨЖ

Барлығы Дəрістер

Практикалық, 

зертханалық 

сабақтар

Гигиена


144

24

12072

Санитарлыќ-гигиеналыќ 

зертханалыќ зерттеулер

72

1260

36

Əлеуметтік гигиена, санитарлыќ эпидемиологиялыќ 

ќызметті ўйымдастыру жəне 

басќару

36

1224

18

Эпидемиология72

12

6036

Жалпы сағат саны

324

60

264

162

«Гигиена жəне эпидемиология» мамандығы бойынша біліктілік арттыру

Тақырыбы

Аудиториялық сағаттар 

ТӨЖ

Барлығы Дəрістер

Практикалық 

сабақтар

Гигиена жəне эпидемиология-

ныѕ ґзекті мəселелері

108


12

60

3610

3 Профилді пəндердің мазмұны мен тақырыптық жоспар үлгісі

3.1 Дəрістердің тақырыптық жоспарының үлгісіТақырыбы

Гигиена

1 Əлеуметтік гигиена мен денсаулыќ саќтауды ўйымдастырудыѕ ґзекті мəселелері.

2 Енбек гигиенасыныѕ ґзекті мəселелері.

3 Коммуналды гигиенасыныѕ ґзекті мəселелері.

4 Таєам гигиенасыныѕ ґзекті мəселелері.

5 Балалар мен жасґспірімдер гигиенасыныѕ ґзекті мəселелері. 

6 Емдеу-саќтандыру мекемелері гигиенасыныѕ ґзекті мəселелері. 

7 Санитарлыќ-гигиеналыќ зертханалыќ зерттеулер.

8 Енбек гигиенасы саласындаєы санитарлыќ-гигиеналыќ зертханалыќ зерттеулері.

9

Коммуналды  гигиенасы  саласындаєы  санитарлыќ-гигиеналыќ  зертханалыќ зерттеулері.

10 Таєам гигиенасы саласындаєы санитарлыќ-гигиеналыќ зертханалыќ зерттеулері. 

11

Балалар  мен  жасґспірімдер  гигиенасы  саласындаєы  санитарлыќ-гигиеналыќ зертханалыќ зерттеулері.

12 Санитарлыќ-гигиеналыќ зертханалыќ зерттеулердіѕ халыќаралыќ стандарттары.

13

Əлеуметтік  гигиена,  санитарлыќ  эпидемиологиялыќ  ќызметті  ўйымдастыру жəне басќару.

14

Əлеуметтік  гигиена,  санитарлыќ  эпидемиологиялыќ  ќызметті  ўйымдастыру жəне басќару негіздері.

15

Ќоєамдыќ денсаулыќ жəне денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ саясаты. 21 єасырда денсаулыќ жаєдайы туралы БДСЎ стратегиясы.

16

Денсаулыќ саќтау саласы реформасыныѕ негізгі баєыттары. Денсаулыќ саќтау ўйымы дамуы мен реформалауыныѕ мемлекеттік баєдарламасы. 

17

ЌР халыќќа медициналыќ кґмек кґрсетуді ўйымдастырудыѕ заѕдыќ негіздері. Денсаулыќ саќтаудаєы менеджмент пен маркетингі.

18

Басќару  процесініѕ  негізгі  ќызметтері:  ўйымныѕ  миссиясыныѕ  аныќтамасы, жоспарлау, ўйымдастыру, баќылау, себебін дəлелдеу, лидерліктігі. 

19 Денсаулыќ саќтаудаєы оперативті жəне стратегиялыќ жоспарлау. 

20

ЌР  халыќ  денсаулыєыныѕ  статистикасы.  Денсаулыќ  саќтау  ўйымы  ќызметін кґрсететін статистикалыќ кґрсеткіштері.

21 Денсаулыќ саќтау ўйымындаєы бизнес-жоспарлар. 

91

населения  в  энзоотичных  по  чуме  районах  нашей страны.

Профилактика чумы в ее природных очагах. Основ-

ные принципы тактики и методики эпидемиологи-

ческой  разведки  в  различных  природных  очагах. 

Организация наблюдения за здоровьем населения в 

энзоотичных районах.

Организация  работы  противоэпидемических  от-

рядов.  Комплексный  план  противоэпидемических 

мероприятий на случай появления больных чумой.

18 Определение случаев осо-

бо опасных инфекций

Особо опасные инфекции, включаемые в систему 

эпидемиологического надзора в Республике Казах-

стан. Критерии определения случая.

19 Статистика в эпидемио-

логии


Интенсивные  и  экстенсивные  показатели  заболе-

ваемости и смертности. 4.3  Примерный план самостоятельной работы слушателя (СРС) 

Гигиена

1

Работа с нормативно-правовой документацией в области ГСЭН (приказы МЗ РК, КГСЭН, СанПиН, методических рекомендаций и т.п.).

2

Изучение Закона РК «Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.3

Роль  статистических  учетно-отчетных  документов  при  оценке  состояния 

здоровья  работающего  населения.  Проведение  оперативной  оценки  уровня, 

структуры и динамики заболеваемости рабочих, служащих по классам и от-

дельным нозологическим формам.

4

Составление  проекта  решения  для  вышестоящих  инстанций  по  санитарным вопросам и предписаний руководителю предприятия.

5

Отработка умений на примере оценки фактического питания и работа в ком-пьютерном классе.

6

Особенности требований к производству детских молочных продуктов (ДМК). 7

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. Отработка навыков и умений 

при проведении гигиенической экспертизы. 

8

Санитарная статистика с анализом детской заболеваемости.9

Гигиенические  требования  к  организации  учебного  процесса,  режима  учеб-

ных занятий и режимов дня (ДДУ, ОШ, интернаты, гимназии, лицеи и др.).

10 Гигиенические основы закаливания, физического воспитания.

11 Радиационная гигиена. Актуальные проблемы.


90

15 Эпидемиология пара-

зитарных и грибковых 

заболеваний

Особенности эпидемиологии и профилактики па-

разитарных и грибковых заболеваний.

16 Противоэпидемический 

режим работы с микро-

организмами 1-2 групп 

патогенности

Состав, предназначение и применение защитного 

костюма.  Режим  регистрации  работ  (формы  раз-

личных  журналов,  документация).  Правила  рабо-

ты  с  микроорганизмами 1-2 групп  патогенности. 

Работа в лабораториях научных и производствен-

ных отделов. Зоологическая и паразитологическая 

работа.

17 Эпидемиология и про-филактика карантинных 

инфекций


Особенности  эпидемиологии  и  профилактики  ка-

рантинных инфекций.

Холера.  Задачи  по  оперативной  эпидемиологии 

холеры с учетом возникновения вспышки в усло-

виях  крупного  города,  связанного  с  другими  на-

селенными  пунктами  страны  железнодорожными 

и водными (судоходными) магистралями, авиали-

ниями  и  автомагистралями;  развертывания  ком-

плекса профилактических мероприятий в крупном 

населенном пункте с аэропортом международного 

значения и железнодорожными путями такого же 

значения при явной угрозе заноса холеры из-за ру-

бежа; вовлечения во вспышку коллектива крупно-

го учреждения; вспышки холеры в сельской мест-

ности или в городе с водоснабжением из открытых 

водоемов (арыки, каналы). Организация работы в 

очаге  холеры.  Группа  контроля  над  соблюдением 

противоэпидемического  режима  работы  в  лечеб-

ных  учреждениях,  секционных  и  других  учреж-

дениях,  обслуживающих  вспышку.  Контроль  над 

качеством дезинфекции. Профилактическая служ-

ба.  Показания  к  массовому  бактериологическому 

обследованию  населения.  Лабораторное  обследо-

вание угрожаемых контингентов.

Чума.  Эпидемиологический  надзор  в  природных 

очагах  чумы  Казахстана.  Эпидемиолого-географи-

ческое изучение территории. Общие понятия, цель 

и  задачи  медико-географических  исследований. 

Направленность  мероприятий  на  предупреждение 

заноса  чумы  в  страну  из-за  рубежа  и  предупреж-

дение  возможности  возникновения  заболеваний

11


Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Дополнительное%20образование%20(для%20лиц%20с%20ВМО) -> ТУП
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы интернатура
ГОСОиТУПы -> Литература и средства обучения: 1 Основная литература
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы бакалавриат
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы бакалавриат
ГОСОиТУПы -> Бакалавриат жалпы гигиена
ГОСОиТУПы -> БАҒдарламасы бакалавриат
ТУП -> БАҒдарламасы қосымша білім беру төтенше жағдайлар
ТУП -> БАҒдарламасы қосымша білім беру қОҒамдық денсаулық сақтау

жүктеу 0.86 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет