Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 67.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі67.17 Kb.

                 Жұмыс oқу бағдарламасы                                                                                                                    Нысан 

              ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

 С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

              Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

          

Баскетбол пәнінен

                                                                          

5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығының студенттеріне 

арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                                              

                                                      Павлодар


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандаттының                                                                                                      ПМУ ҰС Н 7.18.3/3і

 негізінде әзірленген жұмыс оқу

  бағдарламасын бекіту парағы                                                

        

             

       

БЕКІТЕМІН

                                                                                           ОІ жөніндегі проректор                        

    __________Н.Э.Пфейфер

                                                                                    «___»_____________2011 ж.

Кұрастырушы:   аға оқытушы Т.С.Омаров 

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

« Баскетбол » пәні бойынша 

5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығының студенттеріне арналған

Оқу жұмыс бағдарламасы мамандықдықтың 2011 ж. «___»_________ бекітілген оқу-

жұмыс жоспарларының және элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 

Кафедра отырысында ұсынылған 2011ж. «___»______________ №_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі __________Ю.А.Мастобаев 2011ж. «___»___________  

      


Химиялық   технологиялар   және   жаратылыстану  факультетінің   оқу-әдістемелік

кеңесімен құпталған 2011 ж. «___»______________ №   хаттама

ОӘҚ төрайымы___________У. Д. Буркитбаева  2011ж. «___»______________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы__________К. К. Ахметов      2011 ж. «____»_________

ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН 

ЖжӘҚБ бастығы______________А.А.Варакута   2011 ж. «____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

2011 ж. «___»______________ №   хаттамаПәннің мақсаты мен міндеті

1  Пәннің мақсаты  Курс  бағдарламасы   баскетболды   оқытудың    теория   мен

методика   сұрақтарын   оқытуды,   техникалық   әдістер   мен   тактикалық   әрекеттерді

үйренуді, қажет тәжірибе алып, баскетбол  пәнінің жаттықтырушысы, оқытушысы

ретінде түрлі жаттығушылармен өздігінен жұмыс артқара алуды  қарастырады.

    Пәннің міндеті:

-   Дене шынықтыру тәрбиесі жүйесінің теориялық және әдістемелік негіздері;

-   Студенттердің   тәжірибелік   қызметте   алынған   білімдерін   қолдана   білуі   және

қызметке дағдылануы;

- Жарыстардың ережелерін, ұйымдастыру және түрлі деңгейлі   жарыстарды өткізу

әдістемесін білу;

-  Түрлі деңгейлі жарыстарды  ұйымдастыру және өткізу; 

  Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер:   білу керек:

- Топпен, сыныппен сабақтың дайындық бөлімінің жалпы сабақты, жаттығуларды

таңдап,   дене   шынықтыру   дайындығы   бойынша   кешенін   құрастыру.   Сабақтың

талдауын жасау;

-   Жұмыс   жоспарын,   әдістемелік,   оқы-спорттық   және   қаржы-сметалық

құжаттамаларын құрастыру ;

-   ҒЗЖ-да өткізу, тестілеуді өткізу әдістерін, дипломдық жұмысты рәсімдеу және

ұсыну әдістерін меңгеру.қабілетті болу керек

 

- ойын техникасының жеке элементтері мен  арнайы жаттығуларын түсіндіру және

көрсету;

- спорт ойындарының жарыстарын бағалау 2 Пререквизиттер: 

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім,

икемділік және дағды-машықтар қажет: - Дене шынықтыру және спорт тарихы 

3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі 

пәндерді меңгеруі үшін қажет:  - Мектептегі баскетболдың теориялық және 

әдістемелік негіздері.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптардың атаулары

Сабақ түрлері бойынша 

байланыс сағаттарының 

саны

ОПБ, ЖПБ базасындағы с/б

Дәріс

Тәжіри-

бе

СӨЖ

1

Спорт түрінің қалыптасу тарихы1

1

102

Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің

жіктелуі.   Ойын   ережесі,  құрал-

жабдықтар. 

1

1

183

Ойыншылар қызметі.Жеке, топтық

және   командалық   тәсілдік

әрекеттер.

1

1

104

Оқу жаттығу сабақтарын 

жоспарлау және ұйымдастыру

1

110

5

Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы 

және арнайы дене дайындығы.

1

1

106

Әдістік, 

тәсілдік

дайындық.Төрешілік   ету   және

жарыс ережесі.Оқыту әдістемесі 

1

120

         БАРЛЫҒЫ:                                  90 с

6

6

78

 4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Қысқаша   тарихи   анықтама.  Баскетболдың   даму   тарихы.   ҚР-дағы   баскетболдың

дамуы.   СШК,   ҚР   СШ,   ҚР   ТСШ   спорттық   разрядтарын   орындаудағы   нормативті

талаптар. Тақырып   2.  Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің   жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар.  

Ойын   техникасы   түсінігінің   анықтамасы.   Ойын   техникасының   әдістерін

классификациялау   және   оның   құрылымы.   Шабуылда   және   қорғаныста   ойын

техникасы әдістерінің сипаттамасы. Рационалды, вариативті және сенімді техника

түсініктері.   Ойын   тактикасы   түсінігінің   анықтамасы.   Ойын   тактикасының

құрылымы   және   оның   әдістерін   классификациялау.   Қорғаныста   және   шабуылда

ойын   тактикасы   әдістерінің   сипаттамалары   Рационалды,   вариативті   және   сенімді

тактика түсініктері.

Баскетолдағы ойын ережелері, инвентарь және жабдықтар.  Алаң ауданы.


Тақырып   3.  Ойыншылар   қызметі.Жеке,   топтық   және   командалық   тәсілдік

әрекеттер. 

Баскетболдағы   ойыншылардың   орналасуы:   Ойынды   бастайтын   ойыншының

функциясы.   Орталық  ойыншының функциясы. Жеңіл форвард функциясы. Ауыр

форвард функциясы. Қорғаушы функциясы. Тақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Жоспарлау түрлері. Сабақтарды ұйымдастыру формалары

 

Тақырып 5.  Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және

арнайы дене дайындығы.    

Жаттықтыру әдістемесі, біртіндеп жаттықтыру. Финттер мен бөгет жасауды үйрету 

кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Доп лақтыруды 

үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Ойын 

техникасын үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.

Тақырып   6.  Әдістік,   тәсілдік   дайындық.Төрешілік   ету   және   жарыс

ережесі.Оқыту әдістемесі

Ойын техникасы.  Түсініктер мен сипаттамалар. Шабуылда және қорғаныстағы 

ойын техникасы. Ойын техникасы түсінігінің анықтамасы.  Ойын 

техникасының  әдістерінің классификациясы және құрылымы. Шабуылда 

және қорғаныста ойын техникасы әдістерінің сипаттамалары. Рационалды, 

вариативті және сенімді техника түсініктері. Допты ұстап алуды үйрету 

кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.

4.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны  

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Дене шынықтыру жүйесіндегі баскетболдың орны және халықты сауықтыру.Тақырып  2.   Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің   жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар.  

Баскетбол жарыстарының жалпы және жеке ережелері. Сілтеулер.Тема   3.  Ойыншылар   қызметі.Жеке,   топтық   және   командалық   тәсілдік

әрекеттер. 

Жеке, топтық және командалық әрекеттерОйыншылар функциялары. Тақырып 4.  Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Оқу-жаттығу үрдісіндегі жарыстардың маңызыТақырып 5.  Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және

арнайы дене дайындығы.    

Жұппен, үш адаммен  допты жүргізуді жаттықтыру,  кедергімен және қорғаныссыз 

ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.

Ойыншылардың орналасуы. Шекара арқылы, айып алаңы арқылы шабуылдың

және   қорғаныстың   тактикалық   әрекеттері,   алыс   және   орташа   дистанциялардан   доп

лақтыру.


Шекара арқылы, айып алаңы арқылы шабуылдың және қорғаныстың техникалық

әрекеттері, алыс және орташа дистанциялардан доп лақтыру.

Қозғалыс кезінде доп лақтыру мен өтулер. Жұппен, үш адаммен  допты жүргізуді

жаттықтыру,  кедергімен және қорғаныссыз ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.Тақырып  6.  Әдістік,   тәсілдік   дайындық.Төрешілік   ету   және   жарыс

ережесі.Оқыту әдістемесі

Баскетболдағы   орын   ауыстыру   және   қозғалу.     Орын   ауыстыру   және   қозғалу

элементтерін үйрету.  Орын ауыстыру және қозғалуды қайталап, жаттықтыру.  Орын

ауыстыру және қозғалуды орындау. Элементті толық орындау.Допты иелену  (допты

ұстап алу). 

Допты   иеленудің   жеке   элементтерін   үйрету:   а)   екі,   үш   және   одан   да   көп

ойыншылырадың   бірігіп   әрекет   етуін   үйрету;   б)   оқытушының   тапсырмасымен

допты ұстап алуға үйрету.  

Терминдер мен нұсқаулар. Жарыс ережелері.

  4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

  4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі(ОПБ, ЖПБ базасындағы с/б)

 

№ СӨЖ  түріЕсеп беру формасы 

Бақылау түрі 

Сағат

шаққандағыкөлемі 

1

Семинар 

сабақтарына

дайындық,

 

үйтапсырмаларын орындау 

Жұмыс   дәптері,

конспектілеу 

Сабаққа


қатысуы 

30

2  Аудиториялық   сабақтар

мазмұнына

 

кірмеген


материалдарды оқу 

Есеп


Баяндама 

15

3Әдебиет анализі 

Конспектілеу 

Баяндама, 

қорғау 


10

4

Бақылау 

шараларына

дайындық

МБ 1, МБ 2, 

Тестілеу 

23

       Барлығы:78

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

  Спорт   түрінің   даму   тарихы.   Санаттық   талаптар.     ФТ   жүйесіндегі   баскетболдың

орны және халықты сауықтыру. Баскетболдың Қазақстанда даму тарихы 


Тақырып  2.   Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің   жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар.  

Технико-тактикалық  әрекеттердің   классификациялану   принциптері. Жаттықтыру

ойындарында тактикалық әрекеттерді анализдеу, баскетболдық әдістерді   орындау

техникасы.Тақырып   3.  Ойыншылар   қызметі.Жеке,   топтық   және   командалық   тәсілдік

әрекеттер. 

 Ойыншылар функциясы. Жеке, топтық және командалық әрекеттер. Жаттықтыру 

ойындарында ойыншылардың әрекеттерін анализдеу  Тақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру 

Оқу-жаттығу   сабақтарын     жоспарлау   және   ұйымдастыру.   Көпжылдық   жоспарлау.

Жылдық жоспарлау. 

Тақырып 5.  Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және

арнайы дене дайындығы.    

  Жалпы   және   арнайы   дайындықтың   маңызы,   олардың   спорттық   дайындық

жүйесіндегі орныТақырып   6.   Әдістік,   тәсілдік   дайындық.Төрешілік   ету   және   жарыс

ережесі.Оқыту әдістемесі

Спорттық дайындық жүйесіндегі тактикалық дайындықтың орны.

Спорттық дайындық жүйесіндегі техникалық дайындықтың орны.

Баскетбол   жарыстары   хаттамаларының   және   құжаттамаларының   түрлері..

Баскетболдың түрлі жарыстарының ережелері (жарыс түрлері).

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Баскетбол, волейбол, гандбол,: Организация и проведение соревнований по

упрощенным правилам:: Учеб. пособие/ В.Ф.Мишенькина, И.А.Рогов, О.С. Шалаев,

Д.В.Карбанов. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2004.– 115 с.

2. . Спортивные игры: Техника, тактика обучения/ Под ред. Ю.Д.Железняка,

Ю.М.Портнова. – М.: Academia, 2001. – 518 с. – (Высш. образование).Қосымша:

3. . Правила игры в баскетбол: (Официальные правила НБФ РК). – Алматы.:

2008. – 120 с.

4. 


10.   Шестаков   М.П.   Гандбол:   Такт.   подготовка/   М.П.Шестаков,   И.Г.

Шестаков. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 129 с. – (Методика спорт. тренировки).

5.  

http


   ://

   www


 

 .  sportzone

 

 .  ru


 

                   Мамандықтың                                                                                                            НысанЖұмыс оқу жоспарынан                                                                                          ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

                   көшірме

                

5В010800

 

  – «Дене шынықтыру және спорт»

мамандығының  жұмыс оқу жоспарынан көшірме

 

             Пән атауы Баскетбол 

Оқыту


 түрі

Пәннің ауқымдылығы

Семестр

бойынша


бақылау 

түрі


се

м

естр

Семестр бойынша студентттер

жұмысының көлемі

кр

едит

Аудиториялық сабақтар

(ак.сағат)

СӨЖ


Кредит

Академиялық сағат

барлығы

ауд


СӨЖ

емт


сын

кж

барлығыДәр

Тәж


зерт

барл.


ОСӨЖ

Кәсіби


білім

негізінде 

2

90

1278

4

--

3

42

12

6-

-

6-

-

7812

Кафедра меңгерушісі ________________  Ю.А.   Мастобаев «____» ________201__жDocument Outline

 • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  • ОІ жөніндегі проректор
  • ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
   • КЕЛІСІЛДІ
   • Факультет деканы__________К. К. Ахметов 2011 ж. «____»_________
   • Жаттықтыру әдістемесі, біртіндеп жаттықтыру. Финттер мен бөгет жасауды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Доп лақтыруды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Ойын техникасын үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.
   • Ойын техникасы. Түсініктер мен сипаттамалар. Шабуылда және қорғаныстағы ойын техникасы. Ойын техникасы түсінігінің анықтамасы. Ойын техникасының әдістерінің классификациясы және құрылымы. Шабуылда және қорғаныста ойын техникасы әдістерінің сипаттамалары. Рационалды, вариативті және сенімді техника түсініктері. Допты ұстап алуды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.
   • Жұппен, үш адаммен допты жүргізуді жаттықтыру, кедергімен және қорғаныссыз ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 67.17 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет