Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 141.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі141.65 Kb.

       Жұмыс бағдарламасы

        


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан  Республикасының  білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Сәулет және дизайн 

кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Сурет-2


 пәні бойынша

050420 «Сәулет» мамандығының студенттеріне арналған 

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті                                                                                     Нысан                                           

     мамандықтың білім стандарты                                                                          ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

           мен типтік бағдарлама

             негізінде әзірленген 

   пәннің жұмыс бағдарламасына 

               бекіту парағы                                                БЕКІТЕМІН

ОІ проректоры 

__________Н.Э.Пфейфер

«___»__________ 20__ ж.

Құрастырған:оқытушысы ___________ Аманжолов С.К. 

Сәулет және дизайн 

кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Сурет -2  пәні бойынша

050420 «Сәулет» мамандығының студенттеріне арналған

050421   –   “Дизайн”   мамандығының   оқу   жоспары   негізінде   және   20__     ж.

__________   «__»     С.Торайғыров   атындағы   ПМУ-нің   ғылыми   кеңесінің

мәжілісінде қаралып,  № __   хаттамамен   бекітілген элективті пәндер катологы

негізінде әзірленді.  

200__ж. «___» __________ кафедра отырысында ұсынылған № __

хаттама .

Кафедра меңгерушісі_____________ Ж.А.Темербаева 

Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ж. 

«___»_________ №___хаттама.

ӘК төрағасы  ____________________ Ж.К Таниева КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы_______________ М.К. Кудерин  20__ж 

«___»__________.

ЖжӘҚБ

 ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ


 бастығы ______________ А.А. Варакута 20__ж «___»_______.

Университет оқу- әдістемелік кеңесімен құпталған 200__ж. 

«___»_________ №___хаттама.


1 ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫМЕН МІНДЕТТЕРІ

Сурет   2   –   сәулетшілерді   дайындау   жүйесіндегі   пәннің   бірі.   Ол

шығармашылық   жоғарғы   оқу   орындарында   бүкіл   оқу   процесі   негізделетін

құраушы негіздердін бірі болып табылады.

Болашақ маманға кәсіби білім мен дағды беру, дүниені көркем қабылдау

саласында   оның   шығармашылық   қабілетін   дамыту,   өздік   шығармашылық

жұмысқа дайындау.

Пәннің негізгі мақсаты: 

- көру арқылы еске сақтау, шығармашылық ойлау кабілетін қалыптастыру;

- терең кеңістіктік бағдарлауды дамыту.

Студенттер   керекті   білімді   және   орындау   ережелерін   берілген   студия

сабақтарында   алып   –   оны   сурет,   сәулет   графикасы   және   үйлестіру   жобалау

пәндерінде толықтырылады.

Бағдарлама   материалы   сурет   пен   бейнелеу   өнерінің   барлық   түрімен

белгілі бір рет бойынша таныстыруды қарастырады, себебі болашақ дизайнер

немесе сәулетші өзінің тәжірибелік жұмысы барысында мәнерлі бағалай біліп

және   толық   түсінуді   қажет   ететін   әртүрлі,   күрделі   денгейдегі   көркемдік

бейнелермен кездеседі. 

Пәннің   негізгі  міндеттері  –   студенттердің   натюрморттан   бастап

интерьерге,   портреттен   адам   тұлғасына   дейін   бейнелеу   мәнерінің   қабілетін

қалыптастыру, түстік палитрамен танысу, живопистегі техникалық тәсілдерінің

негіздерін менгеру, зат пропорцияларын, онын   кеңістіктегі орының анықтау,

оқыту   үдерісінде   алынған   барлық   шығармашылық   қабілеттерін   пайдаланып

шығармашылық салыстырмалы талдау өткізудің  дағдыларын меңгеру.

          Пәнді оқу нәтижесінде студент мыналарды білуі тиіс:

- белгілі нысанды бейнелеудің теориялық негіздерін;

- жипопистің негізгі техникалық тәсілдерін;

      


-  заттарды жазықтықта құрудың қарапайым ережелерін; 

- перспектива және пішін жасау ережелерін;Жасай алуы тиіс:

- зат көлемі мен пішінін түсте бейнелеу;

-   түстің   заңдылықтарын  негізге   ала   отырып,   дизайнер

мамандығының   талаптары   мен   айырықшалауын   есептеумен,   бейнелейтін

заттың сипаттық ерекшеліктерін көрсету;

-   құру   және   перспективаның   қарапайым   ережелерін   тәжірибеде

қолдану.

2  Пәннің пререквизиттері

                «Сурет 2» курсын оқытуда студенттерге «Өнер тарихы», «Инженерлік

графика», «Композиция» пәндері бойынша білім қажет. 


2  ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Пәннің тақырыптық 

жоспары

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/нТақырыптар атауы

Сағат саны

Дәріс

Студ.

СӨЖ

1

2

3

4

6

1

 Портрет 9

5

2Гипстен жасалған анотомиялық

фигура


9

10

3Адам денесінің 

долбарларларын орындау    

3

15

4Адам денесінің белге дейінгі 

суреті


12

15

5Киіммен отырған адамның 

фигурасын салу

12

15

         Барлығы45

60

3.2 Студиялық сабақтардын мазмұны1 тақырып  Портрет 

 Адам басынын кұрылымын, пропорцияларын зерттеп меңгеру. Модельдің

сызықтық   қанқасын   тұрғызу,   түс   және   жарық   пен   көленке   қатынастарын

айқындау. 2 тақырып  Гипстен жасалған анотомиялық фигура

Адам   тұлғасының   пропорциялаларын   зерттеу,   тұлға   бейнесін

пропорциялар   және   конструктивті   ерекшеліктеріне   байланысты   құрастыру.

Адам   тұлғасынын   антомиялық   ерекшеліктерінне   қарап   буындарды,   дене

пластикасын корсете білу.

3 тақырып  Адам денесінің долбарларларын орындау

Долбарлар, қысқа мерзімде орындалған суреттер. Композицияның жарық

көленкесін   анықтау.   Адам   толық   тұлғасының   және   жартылай   тұлғасынын

суреттерің орындау.4 тақырып Адам денесінің белге дейінгі суреті 

Тұлға   бейнесін   пропорциялар   және   конструктивті   ерекшеліктеріне

байланысты құрастыру. Адам тұлғасынын антомиялық ерекшеліктерінне қарап

буындарды, дене пластикасын корсете білу.5 тақырып Киіммен отырған адамның тұлғасын салу салу 

Адам басынын кұрылымын, пропорцияларын зерттеп меңгеру. Модельдің

сызықтық   қанқасын   тұрғызу,   түс   және   жарық   пен   көленке   қатынастарын

айқындау. 

3.3 Студенттің өзіндік жұмысының мазмұныСӨЖ түрлері

Есеп беру

формасы

Тексеру

формасы

Сағат

бойынш

а көлем

1

Студиялық сабақтарға 

дайындық


Суретке арналған

материалдар

Сабаққа қатысуы

15

2Аудиториялық 

сабақтар 

мазмұнына 

кірмеген 

практикалық 

жұмыстарды 

орындау

Студент жұмысы Жұмысты қарау30

3

Семестрлік жұмысына 

дайындық, 

орындау және 

қорғау


Графикалық 

жұмыс


Жұмысты қарау

20

4Бақылау 

шарасына 

дайындық

РК 1, РК 2, 

Жұмысты қарау

10

Барлығы:60

3.4 Студенттерге өздік оқуға ұсынатын тақырыптар

1 тақырып – Адам тұлғасының бөлшектерің орындау (қол, 

аяқ).

Ұсынатын әдебиет: [2], 48 – 55 бет;2 тақырып – Адам тұлғасының суреті

Ұсынатын әдебиет: [4], 58 – 75 бет;

3 тақырып – Адам тұлғасының қаңқасының суреті

Ұсынатын әдебиет: [4], 68 – 75 бет; [5], 56 бет                  Мамандықтын                                                                                     Нұсқа    

                оқу жоспарынан                                                                         Ф СО ПГУ 7.18.1/10

                      көшірме 

                                                                                  050420 Сәулет  мамандығының  жұмыс  оқу  жоспарынан 

көшірмесі «Сурет -2»  пәні

Оқу


формас

ы

Тексеруформасы

Оқушылард

ың сағат

бойынша


жұмыс

көлемі


Сағаттарды

курс және

семестрлерге

бөлу.


Е

м

тих

а

нК

Ж

БарлығыДәрі

с

Студ

ОӨ

ЖЖ

а

лп

ы

Ау

д

ит.

О

ӨЖ

Күндіз 


оқитын 

ОБ 


базасын

да

390

30

60-

45

604 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1

Арсенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. – М.: Современный художник,1976. – 412 с.

2

Беда   Г.   В.   Основы   изобразительной   грамоты.   Рисунок.   Живопись.Композиция. Учебное пособие для студентов ХГФ. – М.: Просвещение, 1981.-

392с.


3

Виппер   Б.   Р.   Введение   в   историческое   изучение   искусства.   –   М.:

Изобразительное искусство, 1985. – 459 с.

4

Костерин Н. П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1980. – 272 с.5

Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1985. – 256

с. 

6

Ростовцев Н. Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учебноепособие для студентов ХГФ. – М.: Просвещение, 1989. – 207 с.

7

Шорохов Е. В. Композиция. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.

Қосымша әдебиеттер:

8

 Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. – Минск, 2000. – 224 с.9

Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом. – М.:

Просвещение, 1982. – 160 с.

10

Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. – М.: Просвещение, 1980.– 128 с.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 141.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет