Бағдарламасы негізінде жасалып, 050103-«Педагогика жəне психология»


 Неғұрлым  жиі  қойылатын  сұрақтар  жəне  олардың  Web-сайтта  орналасқанжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата29.03.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

15. Неғұрлым  жиі  қойылатын  сұрақтар  жəне  олардың  Web-сайтта  орналасқан 

жауаптары қарастырылмаған 

 

16. Қорытынды емтихан сұрақтары. Емтихан шығармашылық түрде өтеді. 

Оқу  материалын  ойдағыдай  меңгеру  үшін  тақырып  соңындағы  білімді  өзіндік 

тексеру сұрақтарына жауап дайындау керек.  

 

Тест материалдары  

1-аралық тест материалдары.  

 

1.  Тесттік тапсырмалар сипатына қарай  бөлінеді 

       А.     вербальдық 

       В.     мазмұнды 

       С.     шынайы 

       Д.     ақпаратты 

       Е.     шешімді 

2. Мақсатқа бағытталған сұрақ жауап əдісі 

а. сұхбаттасу 

в. əңгімелесу 

с. ашық анкета 

д. жабық анкета 

е. баға 

3. Сұхбаттасу кезінде сұрақтар сипатына қарай бөлінеді 

а. қысқа 

в. диалогты 

с. жабық 

д. мағыналы 

е. проективті 

4. Тесттер типін жүйелеудің негізі 

А.моторлық  

В.бақылау 

С.тұлғалық 

Д. тікелей 

Е.жалпы 

5 Бақылау əдісінің кемшіліктерінің бірі 

 

а) уақыттың қадағаланбауы  

в) зерттелушілердің саны шектелмейді 

 

с) фотоаппарат, күнделік қолданылады  

д) тікелей бақылануы 

 

е) жəй, бірқалыпты болуы 6  Бақылау əдісінің артықшылығы  

 

а) табиғи, қалыпты жағдайда жүруі  

в) уақыттың үнемделмеуі 

 

с) зерттелушінің іс-əрекетін өзгертуі  

д) енжар əдіс           е) түрлі-құрал жабдықтардың қолданылуы 

7  Диагностикалық топтарға жатады 

 

а) тесттер  

в) бақылау 

 

с) əңгімелесу  

д) сұхбаттасу 

 

е) модельдеу 8  Екі адам арасындаѓы диалог арќылы пайда болатын əдіс 

а) əңгіме  

в) тест 

с) эксперимент 

д) анкета 

е) бақылау 

9   Баќылау зерттеу əдісінің бір түрі болып табылады 

A.  пассивтік 

B.  өлшемді 


 

54 


C.  активтік 

D.  сандыќ 

E.  сапалық 

10. Зертеушінің  бланканы өздігінен толтыру əдісі ќалай аталады 

а) анкета 

в) эссе 


с) автобиографиялыќ əдісі 

д) експеримент 

е) бақылау 

11.Əңгіме дегеніміз… 

А. екі адам арасындаѓы диалог 

В. біреудіњ басќаны баѓалауы 

С. интервью 

Д. сұрау 

Е) сауалнама 

12. Архивтік əдіс дегеніміз… 

А архив материалдары мен күнделік белгілерін талдау. 

В. мəліметтерді жинау 

С. іздестіру 

Д. авторлыќ жұмыстар 

Е) ізденіс 

13. Зертеушініњ  бланканы өздігінен толтыру əдісі ќалай аталады 

а) анкета 

в) эссе 


с) автобиографиялыќ əдісі 

д) експеримент 

е) бақылау 

14. .Əңгіме дегеніміз… 

А. екі адам арасындаѓы диалог 

В. біреудіњ басќаны баѓалауы 

С. интервью 

Д. сұрау 

Е) сауалнама 

15. Архивтік əдіс дегеніміз… 

А архив материалдары мен күнделік белгілерін талдау. 

В. мəліметтерді жинау 

С. іздестіру 

Д. авторлыќ жұмыстар 

Е) ізденіс 

16. Зерттеу əдістері дегеніміз  

а) экспериментті жоспарлауда қолданылатын тəсілдер 

в) зерттеудің қорытындысында қолданылатын тəсілдер жүйесі 

с) нəтижені талдау, салыстыру, қорытындылауда қолданылатын əдіс-тəсілдер жүйесі 

д ) ғылыми зерттеудің  міндеттерін  шешудегі құралдар мен тəсілдер жүйесі 

е) зерттелушінің құрал-жабдықтары 

 

17. Эмпатия -бұл А) психолог меңгеретін негізгі жеке тұлғалық сапа 

В) консультант игеретін іскерлік 

С) маман бойындағы  біліктілік 

Д) маман меңгеретін қасиет 

Е) психологтың жалпы  міндеті 

18. Өзгенің орнына өзін қоя білу, дүниеге оның көзімен қарау  

а. Тану  

в. Ұғыну 

с. Ойқорытындысын жасау 

д. Пікір білдіру 

е. Ұсыныс айту 

19. Алынған мəліметті өзгертілген түрде өңдеу: 

а) қиялға тəн 

в) сөйлеуге 

с) ойлауға тəн 

д) еске тəн                                               

е) қабылдауға тəн 


 

55 


 

2-аралық тест материалдары  

 

1. З. Фрейдтің негізгі еңбегі 

   А  «фенида» 

   Б «жан туралы трактат» 

  С. «психоанализ» 

  Д «эксперименталды психология» 

2. Өзін-өзі бақылау əдісін қалай атайды? 

   А.  интроверсия 

  Б. Интроспекция 

  С. интроверт 

  Д. Интроспектор 

3.Неміс тілінен аударғанда «түр», «қалып» дегенді білдіретін бағыт? 

   А гешталь психология 

   Б  фрейдизм 

  С. «психоанализ» 

  Д «эксперименталды психология» 

4. « Бас  ми рефлекстері»  еңбегінің  авторы? 

   А Л.С.Выготскии 

   Б А.Ф. Лазурскии 

  С. М.В. Бехтерев 

  Д И.М.Сеченев 

5.Табиғи эксперименттің  схемасын ұсынған кім? 

   А Л.С.Выготскии 

   Б А.Ф. Лазурскии 

  С. М.В. Бехтерев 

  Д И.М.Сеченев 

6.Оқыту  жəне тəрбие  психологиясымен психологияның қай саласы айналысады? 

   А əлеуметтік  

   Б этно психология 

  С.жасерекшелік психологиясы 

  Д педагогикалық психология 

7.Тұлғаның туғаннан бастап  өлгенге дейінгі  ағзасының даму процесін қалай атайды? 

   А филогенез 

   Б постонтогенез 

  С. онтогенез 

  Д постфилогенез 

8.практикалық психологияның басты мақсаты 

   А теориялық білім беру 

   Б адамдарға көмек беру 

  С. Практикалық дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру 

  Д практикалық , теориялық білімдерді  практикада қолдануға үйрету 

9. Мектеп психологы неше бағыт бойынша жұмыс жасайды? 

   А 5  

   Б 3 


  С.4 

  Д 2 


10.Қай бағыт барысында психолог ағарту жұмыстарын жүргізеді? 

   А Психопрафилактика бағытында 

   Б Психодиагностика  

  С.Психокоррекция 

  Д Психоконсультация 

11. Психокоррекция  бағытында  психолог  қандай жұмыс түрін жүргізеді?     

  А анықтау жұмыстарын 

   Б кеңес береді 

  С.түзету жұмыстарын 

  Д ағарту жұмыстарын 

12. Психотерапия түсінігі қандай мғына береді? 

   А денені емдеу  

   Б жанды емдеу 

  С.бас бөліктіемдеу 

  Д адамды емдеу 

13. Табиғаттың барлық жаны бар нəрселеріне, барлық əлемге тəн психика түрі  

56 


   А антропопсихизм 

   Б биопсихизм 

  С.нейропсихизм 

  Д панпсихизм 

14. нейропсихизмді тек жүйке жүйес  бар ағзаларға тəне деп кім айтты? 

   А К.К.платонов 

   Б Ч.Дарвин 

  С.Р.Декарт 

  Д француз материалистері 

15. А.Кедров  классияикациясы бойынша  психология қандай орында? 

   А шеткі  

   Б орталық 

  С.орны жоқ 

  Д төменгі 

16. Қылмыстық процесті жəне қылмыскерлердің  мінез-құлқының  психологиялық ерекшеліктерін  

психологияның қай саласы зерттейді? 

   А заң психологиясы 

   Б əскери психология 

  С.сот психологиясы 

  Д əлеуметтік психология 

17. Мына түсініктердің ішінен биологиялық  түрді көрсет. 

   А тұлға 

   Б жеке адам 

  С.индивид 

  Д даралық 

18. Структализм бағытының өкілдері 

   А .А. Бинэ, Р.Декарт 

   Б  Дж Равен, У.Джеймс 

  С. В.Штерн, Ф.Гальтон 

  Д  Э.Титченер, В.Вунтд 

19. Ф.Гальтон, У.Джеймс, Д. Дьюй қай бағыттың өкілдері? 

   А . Структализм 

   Б   психоанализ 

   С.  функционализм 

   Д  бихевиоризм 

20. бихевиоризм термині нені білдіреді? 

   А . мінез-құлық 

   Б  ақыл-ой 

   С.  сана 

   Д  іс-əрекет  

Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру жəне емтихан сұрақтары 

  1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.  

1-7 апта 

11.  Оқу іс- əрекеттері жəне оның маңызды компаненттері 

12.  Оқу əрекеттінің психологиялық теориясы 

13.  Студенттердің оқу əрекетінің қалыптасуы 

14.  Психология гуманитарлық пəн ретінде  

15.  Оқудың  қазіргі бағыттары 

16.   Психология гуманитарлық пəн ретіндегі оқытудың негізгі міндеттері   

17.  Психология гуманитарлық пəн ретіндегі оқытудың мазмұны  

18.  Оқу əрекетінің психоолгиясы 

19.  Психологиядағы оқыту теориясы туралы түсінік  

20.  Психологияны оқытудағы əдістер жүйесі . 

21.  Бағдарламалық оқыту  əдісі  

22.  Проблемалық оқыту əдісі 

23.  Оқытудың лекция түрі  

24.  Дəрісті оқу  əдісі 

25.  Оқу топтарындағы практикалық, семинарарлық  жəне лабораторлық  сабақтарды  өткізу  

26.  Оқу пікір- таласын  ұйымдастыру мен өткізу  əдістемесі 

27.  Педагогикалық процестегі  оқу міндеті түсінігі  

28.  Оқудың  педагогикалық- психологиялық  түсінігі  

29.  Таксономия Б.С. Блума. Недостатки таксономии Б.С. Блума. 

30.  Таксономия Д. Толлингеровой  

57 


31.  Педагогикалық процестің мəні  

32.  педагогикалық  қарым- қатынас  оқу процесіне қатысушылардың  əсер ету əдісі ретінде  

33.  Педагогикалық əсер ету  процесіндегі  оқыту стильдері 

34.  Педагогикалық  қарым- қатынас стилдері . 

35.  Психологиялық білімді игеруді бақылау  

36.  қателер типологиясы. Оқу- тəрбие  жағдайларынан мысалдар.  

37.  Қазіргі қоғамдағы  психологияның орны  

38.  ЖОО психологияны оқытудың мақсаты  

39.  Медициналық  психология 

40.  Заң (правовая) психологиясы. 

41.  Педагогикалық əрекетті ұйымдастыру 

42.  педагогикалық мамандық  

43.  Оқу сабағын ұйымдастыру жəне сабақты психологиялық талдау. 

44.  Сабақты психологиялық талдаудың деңгейлері  

          35. Сабақты психологиялық талдаудағы мұғалімнің міндеттері  8 – 15 апта  

 

2.  Педагог- психолог əрекетін тиімді ұйымдастыру жолдары 3.  Педагогикалық  əрекетке психологиялық əзірлік 

4.  Педагогикалық  əрекетке  теориялық əзірлік 

5.  Студенттердің педагогикалық қарым- қатынасқа əзірлігі  

6.  Проблемалық оқыту 

7.  бағдарламаланған оқыту 

8.  Лобараториялық сабақтарды өткізуге қойылатын талаптар 

9.  Интерактивті оқытудың əдістері 

10.  Оқытудың лекция түрі 

11.  Оқу сабақтарының формалары 

12.  Психоолгия пəнін оқытудың мақсаты 

13.  Бақылау оқу іс -əрекетінің негізі 

14.  Оқудың нəтижесін бақылау формалары 

15.  Ағымдағы педагогикалық бақылауды қамтамасыз ететін əдістер 

16.  Студенттердің оқу əрекетін бақылау 

17.  Таксономия Б.С. Блума. Недостатки таксономии Б.С. Блума. 

18.  Таксономия Д. Толлингеровой 

19.  Педагогикалық процестің мəні  

20.  педагогикалық  қарым- қатынас  оқу процесіне қатысушылардың  əсер ету əдісі ретінде  

21.  Педагогикалық əсер ету  процесіндегі  оқыту стильдері 

22.  Педагогикалық  қарым- қатынас стилдері . 

23.  Психологиялық білімді игеруді бақылау  

24.  қателер типологиясы. Оқу- тəрбие  жағдайларынан мысалдар.  

Курс бойынша жазба жұмыстарының  тақырыптары 

2.  Қазіргі білімді ұйымдастырудың стратегиясы 

3.  Оқытудың дəстүрлі түрі 

4.  Оқудың инновациялық түрі 

5.  Оқу əрекеетінің мотивациясы 

6.  Интерактивті оқытудың əдістері 

7.  Оқытудың лекция түрі 

8.  Оқу сабақтарының формалары 

9.  Педагогикалық əрекетті ұйымдастыру 

10.  педагогикалық мамандық  

11.  Оқу сабағын ұйымдастыру жəне сабақты психологиялық талдау. 

12.  Сабақты психологиялық талдаудың деңгейлері  

      12.сабақты психологиялық талдаудағы мұғалімнің міндеттері  

 

Қолданушыға нұсқау  

Емтихан  билет  бойынша  ауызша  жүргізіледі.  Емтихан  бойынша  максимал  баға    100% 

(ұпай).  Қорытынды  баға  рейтин  жəне  емтихан  нəтижесі  бойынша  ұпай  санымен 

анықталады. Емтихан шығармашылық түрде болады.  

 

 

 

 

 


 

58 


 

 

 

 

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет