Бағдарламасы негізінде жасалып, 050103-«Педагогика жəне психология»жүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата29.03.2017
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік              

университеті 

                                                                                                                             

 

 

  

 

  

 

 Педагогика факультеті 

«Педагогика жəне психология» кафедрасы   Психологияны оқыту əдістемесі 

(пəннің атауы) ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Пəннің оқу-əдістемелік кешені 

 

«Педагогика жəне психология» мамандығының студенттері үшін қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 

 

 Курс – 1 

Семестр – 1-2 

Кредит саны - 2    

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ– 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат 

СӨЖ – 30 сағат 

Емтихан –  2 -ші семестрде 

Барлығы –  90 сағат

 

   

 

 

 

 Орал  2012 ж

 

 

Курс  бағдарламасы  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  Педагогикалық 

университетінде  «Психология  жəне  педагогика»  факультетінің  «Психология 

жəне  əлеуметтік    педагогика»  кафедрасында  құрастырылған  типтік  оқу 

бағдарламасы  негізінде  жасалып,    050103-«Педагогика  жəне  психология» 

мамандығы  бойынша  мемлекеттік  білім  беру    стандарты  негізінде  

құрастырылған. Алматы, 2005 жыл. 

 

Құрастырған(дар): Мусагалиева Г.Б.  

Педагогика жəне психология    кафедрасының отырысында қарастырылды. 

15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 

Педагогикалық  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 

бекітілді. 

17.10.2011 ж.  № 3 хаттама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданушыға нұсқау  

Комплектация  

         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Саз  құралдары»  пəнін    қашықтан  оқытудың  оқу- 

əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

     1.«Саз құралдары» курсының жұмыс бағдарламасы  

     2. Саз құралдары пəнінен дəріс материалдары      3.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға 

дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 

      4. 

Балтабаев М., Өтемұратова Б «Елім-ай» бағдарламасы бойынша методикалық құрал. 

Алматы, «Атамекен», 1993. электрондық оқу құралы  

 

  

 Жүйелік талаптар 

Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі  минималь 

талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор 

166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» 

құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 

Құжат тілі: HTML. 

 

1. Оқытушы туралы мəлімет 

Мусагалиева Гульнур Бактыгалиена- Педагогика жəне психология 

кафедрасының оқытушысы  

 

  

 

  

 

Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы  Толық мекен-жайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі  2 (2- қабат), 212-каб. 

Жұмыс телефоны: 505346 

Үй телефоны:    253358 

Электрондық адрес:  gulnur_muz@ mail.ru  

2. Пəн туралы мəлімет 

 

«Психологияны оқыту əдістемесі » пəнін оқыту мақсаттары: Болашақ педагогтың  тұлғасының  ғылыми- əдістемелік  көзқарасын  жəне  бағытталуын дамыту ;  

- Психология сабағының  құрылымы,  принциптері,  əдістемесі,  психологиялық пəндердің мазмұнын 

меңгерудің  жолдары  жайында  түсінік қалыптастыру; 

- олардың психологиялық дайындықтарын күшейту;  

Пəнді оқыту міндеттері: 

Пəнді оқыту нəтижесінде студенттерде қалыптасуы керек: 

- қазіргі психологияны оқытудың  ғылыми теориялық негізін қалыптастыру; 

- жеке адамның даралық – псиъхологиялық ерекшеліктерін бағалау жолдары мен тəсілдері; 

-Психология пəнінің  мазмұнын ерекшелігіне, оны оқытудың  мақсатына байланысты  психологияны 

оқытуды  инновациялық  түрде негіздеу; 

-  сабақтары мен курстарындағы біртұтасоқу- тəрбие  ситуацияларын ұйымдастыруға  қойылатын 

нақты   шарттарды жүйелеу; 

- Ғылыми парадигмаларға  сəйкес  оқу пəнінің  тұжырымдамасын  қалыптастыру; 

-Студенттердің  психологиялық сабақтарды  өткізу,  түсіндіру,  ұйымдастыру,  бақылау  əдістерін 

қолдануға үйрету;  

Студенттердің мынадай көзқарастары болуы керек: түрлі əлеуметтік – педагогикалық практикада 

психологияны оқытудың  əдістері  оны қолдану технологиялары туралы; 

білуі керек: психологиялық –  психологияны оқытудың  əдістемесінің ғылыми теориялық негіздерін, 

көпшілікке танымал психологиялық əдістерді жəне олардың түрлері, сонымен қатар сапаларын бағалау 

талаптарын;  


 меңгеру керек: əлеуметтік өмірдің түрлі аумағын ескере отырып, психологияны оқытудың  түрлі 

жаңаша  əдістерін  өзбетінше жүргізу жəне тиімді жолдарын құрып, оған сандық – сапалық талдау, 

 

Пререквизиттер: Жалпы білім беретін мектеп пəндерінің оқу базасы, жалпы психология, психология 

мамандығына кіріспе, даму психологиясы.  

Постреквизиттер: Курсты меңгеріп шыққаннан кейін студенттер  психологияны оқыту əдістемесімен 

кеңірек танысады, теориялық жағынан білімдер жүйесін игеріп, практикада қолдана білуге үйренеді.   

Оқыту əдістемесі: Оқыту дəріс , практикалық сабақ түрінде өтеді. Студенттердің білімін бақылау үй 

тапсырмаларын тексеру, тесттерді орындау , ауызша сұрау түрінде, жеке семестрлік тапсырмалар оларды 

қорғау түрінде жүзеге асады. Берілген мəліметтерді талдау əдістері, ұйымдастыру, эмпирикалық, 

интерпритациялау əдістері қолданылады.     

  3.  « Саз құралдары» пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS) 

1 апта 

 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Тақырып:      Оқу    іс-  əрекетінің    философиялық  теориясы    жəне    оқу  іс-  əрекетінің    қалыптасуы  мен 

бағыттары.  Дəрістің мазмұны 

1.  Оқу іс- əрекеті жəне оның  маңызды компоненттері 

2.  Студенттердің оқу əрекетін қалыптастыру  

Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-1  мазмұны:  

Оқу іс –əрекетін қалыптастыру 

Психологиядағы оқыту  түсінігі жəне қазаіргі кезеңдегі оқытудың негізгі бағыттары 

СӨЖ-1  мазмұны: 

Адамтану жүйесіндегі  индивид,   əрекет субектісі, тұлға, индивидуалдылық  түсініктері 2 кредит сағат  

№ 1 практикалық сабақ 

Тақырып: ЖОО- ы психологияны оқытудың мақсаты мен мазмұны 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Психологияны гуманитарлық пəн ретінде оқытудың мақсаты 

      2.   Психология гуманитарлық пəн ретінде оқытудың  мəні  

Əдебиеттер: 

ОЖСӨЖ-2 мазмұны:   

1.  Оқу əрекетінің психологиясы 

2.  ЖОО-а сабақ беру – дамыта оқыту 

СӨЖ-2 мазмұны:  

Психология пəні бойынша сөзжұмбақ дайындау Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 2 апта 

 

3 кредит сағат № 2 дəріс 

 Тақырып:  Оқыту теориясы жəне білім беру жұйесіндегі оқыту əдістері Дəрістің мазмұны 

1.Интерактивті оқыту əдісі 

2.Проблемалық оқыту əдісі 

Əдебиеттер:     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

 

   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

ӨЖСӨЖ  -3 мазмұны: 

Дамытып оқытудың  тұтастық теориясы 

Бағдарламаланған оқыту  

СӨЖ-3 мазмұны:  

Оқыту əдістері бойынша кесте дайындау 4 кредит сағат 

№ 2 практикалық сабақ 

Тақырып: Оқудың белсенді əдістері 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.Белсенді  танымдық іс- əрекет  оқудың психологиялық  теориясының негізі 

2. Бағдарламалы оқыту əдісі 

3. Интерактивті оқыту əдістері Əдебиеттер: Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

             

Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

 образования.. М. 1993. 

      Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

       Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

                        Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.19 ОЖСӨЖ-4 мазмұны:  

Психологиядағы оқытудың белсенді əдістері 

Бағдарламаланған оқыту 

Проблемалық оқыту 

Интерактивті оқыту 

СӨЖ-4мазмұны:  

Оқыту əдістерін салыстыру 

3 апта  

5 кредит сағат  

№ 3 дəріс 

Тақырып:  Оқу сабақтарының формалары  жəне оларды  өткізу  əдістемесі 

Дəрістің мазмұны 

1.  Оқытудың  лекция түрі 

2.  Оқу сабақтарының формалары 

Əдебиеттер

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

 

ОЖСӨЖ-5 мазмұны:  

Лабораториялық, практикалық,  семинар  сабақтарын өткізуге қойылатын талаптар 

Оқу пікірталасын  ұйымдастыру  жəне  өткізу  əдістері    

СӨЖ-5 мазмұны: 

Дəрісті өткізудің кезеңдерін анықтау 6 кредит сағат  

№ 3 практикалық сабақ 

Тақырып: Оқу сабақтарының  негізгі формалары 

 Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Дəріс сабақтарын өткізуге қойылатын талаптар 

2.  Эвристикалық əңгіме, проблемалық дəріс Əдебиеттер:     

              Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-6 мазмұны:  

Оқушылардың  таным əрекетін басқару СӨЖ-6 мазмұны: 

Проблемалық   оқыту бойынша мəліметтері жинақтау 4 апта 

 

7 кредит сағат № 4 дəріс 

Тақырып: Оқыту теориясы жəне білім беру жұйесіндегі оқыту 

Дəрістің мазмұны 

1.  Оқыту іс- əрекеттік тұрғысынан 

2.  Л.С.Выготскийдің оқыту теориясы 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-7 мазмұны:  

Дамытып оқытудың  тұтастық теориясы 

Оқу  материялының  мазмұны  жəне  оның  ой дамуындағы ролі 

СӨЖ-7мазмұны:  

Оқыту теорияларының салыстырмалы кестесін  жасақтау 

8 кредит сағат 

№ 4 практикалық сабақ   

Тақырып:  Таным   əрекетінің  дамуын басқарудың құралы – оқу тапсырмаларының  таксономиясы 

 Практикалық сабақ  мазмұны: 

1.  Таным  əрекеті туралы түсінік 

2.  Д. Толлингиреева бойынша таксономия  

 Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

 

   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

ОЖСӨЖ-8 мазмұны: 

 Оқушылардың  таным əрекетін басқару 

СӨЖ-8 мазмұны: 

Б.С.Блума  жəне Д.Толлингерованың . таксономиясын салыстыру 5 апта 

 

9 кредит сағат 

№5 дəріс 

Тақырып:  Педагог келбеті  мен шығармашылығы  

Дəріс мазмұны: 

 

1.  Педагог  келбеті мен   іскерлігі             2.  Педагогтың сенсорлық əрекетінің (қабылдауы, есте сақтауы, зейін жəне т.б.) ерекшеліктері. 

Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-9 мазмұны: 

Педагогтың кəсіби мəнді қабілеттері. 

Педагогикалық қызметтің мəні 

СӨЖ-9  мазмұны: 

Педагог келбетінің негізгі   сапалық деңгейін жасақтау 

   

10 кредит сағат 

№ 5 практикалық жұмыс 

Тақырып:  Педагогтың сөзі тəрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Педагог сөзі оның іс-əрекетінің құрылымында. 

            2.Сөз мəдениеті, оның элементтері. 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

      

                   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-10 мазмұны:  

Сөз сөйлеу техникасы. 

Педагог сөзін жетілдіру жолдары. 

СӨЖ-10 мазмұны: 

Сөз əрекетінің психологиялық құрылымы. 6 апта

 

11 кредит сағат №6  дəріс 

Тақырып:  Педагогикалық ықпал ету шеберлігі. 

Дəріс мазмұны 

1   Педагогикалық тіл табысу, оның мəні, қызметі, стилі. 

2.  Педагогикалық епті игеру шарттары. 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

              образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ -11 мазмұны:  

Үгіттеу – ықпал ету тəсілі. 

Педагогикалық қарым-қатынастағы сендіру. 

СӨЖ -11 мазмұны:  

Педагог сөзін жетілдіру жолдарының кестесін жасау . 12 кредит сағат 

№6  практикалық сабақ 

Тақырып: Оқушылардың  өздік жұмысын басқару 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Психологияны терең меңгеру мотивациясын қалыптастыру 

2.  Өздік жұмысқа комплексті ықпал жасау Əдебиеттер:     

              Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-12 мазмұны: 

Психологияны оқуда   студенттердің  қызығушылығын қалыптастыру 

Психология бойынша ғылыми əдебиенттермен жұмыс жасау  

СӨЖ-12 мазмұны 

Өздік жұмысты ұйымдастыру жолдарын  қарастырып, анықтау  7 апта  

13 кредит сағат  

№ 7 дəріс 

Тақырып:  Оқушылардың өздік жұмысын басқару 

Дəрістің мазмұны 

1.Өздік жұмысты ұйымдастырудың психологиялық  ерекшелігі 

2. Өздік жұмысқа қойылатын талаптар 

ОЖСӨЖ-13 мазмұны 

Өздік жұмыстың мақсаты мен міндеттері 

Студенттің өздік жұмысты дұрыс ұйымдастыру тұлғаны дамытушы құрал ретінде 

СӨЖ-13 мазмұны 

СӨЖ,ОЖСӨЖ, ҒЗЖ Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 14 кредит сағат  

№ 7 практикалық сабақ 

Тақырып:Психологияны оқытудағы сендірудің мəні мен маңызы 

Практикалық сабақ мазмұны: 

    1.Сенім жəне оның  психологиядағы орны 

    2. Сенімнің  негізгі формалары мен  тəсілдері  

ОЖСӨЖ -14 мазмұны:  

Сенім тəсілдерінің  тиімділігін арттыру  шарттары 

Өнеге сенім құралы 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет