Бағдарламасы жоо-ның педагогикалық мамандықтарының колданыстағы типтік оқу жоспарына сәйкес 5В010400 «Бастапқы әскери дайындық»жүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата14.09.2017
өлшемі0.66 Mb.
#15884
  1   2   3   4   5   6   7

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

Бірінші проректор 

 

____________А.З.Исағұлов 

«____» _________ 20___ж. 

 

  

 

  

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК 

КЕШЕНІ 

 

 

«Педагогикалық шеберлік» пәні бойынша 

 

5В010400 «Бастапқы әскери дайындық» мамандығы студенттері үшін  

Әскери-техникалық факультет 

 

«Кәсіптік оқыту» кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

20__  

 Алғы сӛз 

 

Оқу  жұмыс  бағдарламасы  жасалды:  «Педагогикалық  шеберлік»  курсының бағдарламасы  ЖОО-ның  педагогикалық  мамандықтарының  колданыстағы  типтік  оқу 

жоспарына сәйкес 5В010400 «Бастапқы әскери дайындық»  (бакалавр) шифры бойынша ҚР 

МЖМБС  –  да,  ҚР  БҒМ  Республикалық  оқу-әдістемелік  кеңесімен  22.06.2006  ж.  Бекітілген 

және  енгізілген  хаттамасымен  кафедраның  химия  ғылымдарының  кандидаты,  доцент,  М.С. 

Нұрмағанбетова  мен  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Г.  Е.  Самашовамен 

құрастырылған. 

 

 

«Кәсіптік оқыту» кафедра отырысында талқыланды  

Хаттама №___  «__» _____ 20___ ж. 

 

Кафедра меңгерушісі_______________  «___» _____ 20___ж.  (қолы) 

 

 Әскери-техникалық факультеттің әдістемелік бюросымен бекітілген  

Хаттама №__ «___» _____ 20____ ж. 

 

Тӛрәйім ________________«__» _____ 20____ ж.   (қолы) 

 1 Оқу жұмыс бағдарламасы  

1.1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Нұрмағанбетова М.С.,  химия ғылымдарының кандидаты, доцент. 

Самашова Г.Е., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. 

 «Кәсіптік  оқыту»  кафедрасы  ҚарМТУ-ң  1  оқу  корпусында,  226  аудиторияда 

орналасқан, телефоны 56-52-33 

 

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер 

са

ны 

Сабақтардың түрі 

СӚЖ 

сағаттар саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы


ғы 

сағатт


ар 

саны 


Лекция

лар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 15 15 

 

30 60 

30 


90 

емтихан 


 

1.3 Пәннің сипаттамасы 

«Педагогикалық шеберлік» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен жоғары оқу орнының 

5В010400 «Бастапқы әскери дайындық»

 

  мамандығының студенттеріне МЖМБС сәйкес оқу жоспарына қатысты жасалған. 

«Педагогикалық  шеберлік»  пәні  міндетті  пәндер  циклына  кіреді  және  кәсіби  оқыту 

бакалаврын педагогикалық даярлаудағы негізі болып табылады. 

 

1.4 Пәннің мақсаты 

«Педагогикалық  шеберлік»  пәні  педагогикалық  шеберліктің  ӛзіне  тән  ерекшеліктері 

мен қасиеттерін болашақ мамандарға саналы білім  мен саналы тәрбие арқылы бере отырып 

жас педагогтардың шеберлігін жетілдіру мақсаттарын алға қояды.  

1.5 Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай:  

- студенттердің педагогика бойынша алған білімдерін бекіту және тереңдету; 

- педагогикалық әдебиеттермен дербес жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру; 

-  студенттерді  практикалық  жұмысқа  үйрету  және  оларды  педагогикалық  іскерлік  

дағдыларымен қаруландыру; 

- педагогикалық ойлау мен шығармашылдықты дамыту. 

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды)  кӛрсетумен) 

меңгеру қажет: 

Пән 


Тараулар атаулары (тақырыптар) 

1 Фәлсафа 

Таным  теориясы  проблемасы.  Тұрмыс  және 

ойлау категорияларының қарым-қатынасы. 

2 Жалпы педагогика 

Педагогикалық процестің заңдылықтары. 

Тұтас педагогикалық процесс құрылымындағы 

оқыту. 


Қазіргі мектептегі білім берудің мазмұны. 

Оқытуды  ұйымдстыру  формалары.  Қазіргі 

заманғы сабақ. 

Оқыту әдістерінің сипаттамасы.  

Оқушылардың танымдық 

әрекеттерін 

белсендендірудің қазіргі заманғы әдістері. 

Білім беру технологиялары. 

Мектептегі нормативті құжаттар сипаттамасы. 

Мектептегі жұмысты жоспарлау. 

3 Жалпы психология 

Тұлға психологиясы. 

Тұлғаның  ӛзіндік-психологиялық  ерекшеӚ-

ліктері. 

Танымдық процестер. 

Әрекеттегі және сӛйлесудегі тұлға. 

4 Кәсіби психология 

Адамды  кәсіптік  әрекет  процесінде  кешенді 

зерттеу. 

Тұлғаның 

қалыптасуындағы 

жас 


ерекшеліктері. 

Кәсіптік 

әрекетке 

психологиялық-

педагогикалық жүйелі жоспарлауға дайындықтар. 

Оқушылардың 

еңбекке 

тәрбиелеудегі 

психологиялық ерекшеліктер. 

5 Кәсіби педагогика 

Содержание профессионального обучения. 

Кәсіптік 

оқытудың 

принциптері 

және 

жүйелері. Кәсіптік 

білім 


берудегі 

инновациялық 

технолоиялар. 

Кәсіптік-білім беру оқу орындарындағы тәрбие 

жұмысының теориясы және практикасы. 

 

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Педагогикалық  шеберлік»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәндерді 

«Мамандыққа кіріспе», «Жалпы педагогика», «Кәсіби психология», «Кәсіптік білім берудегі 

этнопедагогика» меңгеру барысында қолданылады.  

1.8 Пәннің мазмұны 

1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 

сыйымдылығы 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағат 

дәріс-

тер 


практика

лық 


зерт-

хан. 


СОӚЖ 

СӚЖ 


1  Педагогикалық  шеберлік  және  оның 

тәрбиедегі мәні.  2  Оқытушы  тұлғасы  және  авторитет. Педагогикалық жұмыстағы қиындықтар.  3  Педагогикалық  әрекеттің  мәні  және 

құрылымы.  4 Педагогикалық қарым-қатынас.  5 Педагогикалық жетекшіліктің стилдері.  6 Оқушыларды педагогтың тануы.  

Педагогикалық  техника  оқушының 

тәртібін ұйымдастыру формасы ретінде.  

 

8  Мұғалімнің сӛзі  педагогикалық  шеберлік шарты ретінде.  9  Педагогикалық  процестегі  иландыру 

және сендіру.  10 Қақтығыстар (конфликтер) және оларды шешу жолдары.  11 

Оқытушының 

жұмысындағы 

психотерапия элементтері.  12 Педагогикалық 

шеберлік 

және 

педагогикалық шығармашылық.  13  Мұғалім  шеберлігінің  проблемасын шешудегі 

мектептік 

және 

театрлық педагогика ӛзара байланысы.  14 Кәсіби мотивация.  БАРЛЫҒЫ: 

15 

15 


 

30 


30 

 

1.9 Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика, СПб: Издательство «Питер», 2000. – 304 с. 

2.

 Зязюн И.А. и др. Основы педагогического мастерства. – М.: Просвещение, 1989. – 

303 с. 


3.

 

Морева  Н.А.  Основы  педагогического  мастерства:  учеб.  Пособие  для  вузов/  Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006. 

4.

 Практическая психология для преподавателей/ Под ред. Тутушкиной М.К. -М.: 

Информационно-издательский центр «Филинъ», 1997. – 325 с. 

5.

 

Основы  педагогического  мастерства.  Упражнения.  Тесты.  Советы  начинающему педагогу./ Сост. Смолькина Т.П. - Караганда: Болашак-Баспа, 2002. 

6.

 Пидкасистый  П.И.  Педагогика:  Учебное  пособие  для  студентов  педагогических 

вузов и педагогических колледжей. – М.: Российское пед. агентство, 1996. 

7.

 

Резниченко  М.Г.  Введение  в  педагогическую  деятельность:  Учебное  пособие  для студентов факультета начального образования. – Самара: Издательство СГПУ, 2003 

8.

 Смолькина  Т.П.,  Раимбеков  Б.Х.  Современные  формы  организации  и  методы 

проведения занятий в вузе. Эвристическое обучение. – Караганда: Болашак-Баспа, 2003. 

9.

 

Якушева  С.Д.  Основы  педагогического  мастерства:  учебник  для  студ.  сред.  проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

 

1.10 Қосымша әдебиеттер тізімі 

10.


 

 Алексеев  А.А.,  Громова  Л.А.  Поймите  меня  правильно.  СПб.:  Экономическая 

школа, 1993. 

11.


 

Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения 

конфликтов. Казань, 1993. 

12.


 

Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток: Пер. с англ. М.: Просвещение, 

1991. 

13.


 

Берн  Э.  Игры,  в  которые  играют  люди.  Психология  человеческих 

взаимоотношений. М.: Прогресс, 1988. 

14.


 

Бородкин Ф.М., Коряк И.М. Внимание: конфликт! Новосибирск, 1989. 

15.

 

Вербовская ИЛ. Искусство речи. М., 1977. 16.

 

Вульфов Б.З., Харькин В.II. Педагогика рефлексии. М., Магистр, 1995. 17.

 

Гамезо М.В., Домашепко И.А. Атлас но психологии: информационно-методические материалы к курсу «Общая психология»: Учебное пособие для студентов пединститутов. М.: 

Просвещение, 1986. 

18.

 

Глассер У. Школы без неудачников; Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991.  

19. 

Грановская  P.M.  Элементы  практической  психологии.  Л.:  Изд-во  ЛГУ,  1988. 

Джеймс М., Джоигвард Д. Рожденные выигрывать. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. 

20.


 

Дайкер А.Ф., Нечитайлова Е.П., Успанов К.С., Сманова Г.Т. Общее и в особенное 

формировании профессионально-значимых качеств учителя. - Алма-Ата: Каз ГПУ им. Абая, 

1992. 


21.

 

Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. М.: Знание, 1980. 22.

 

Жампеисова К.К. Формирование основ политической культуры старшеклассников в целостном педагогическом процессе школы. - Алматы, РИК, 1993. 

23.


 

Закон Республики Казахстан "Об образовании". - Астана, 1999. - 25 с. 

24.

 

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении, М.: Просвещение, 1987. 25.

 

Классному  руководителю.  Учеб.-метод,  пособие./  Под  ред.  М.И.  Рожкова.  М.: Владос, 1999. 

26.


 

Концепции  государственной  политики  в  области  образования  Республики 

Казахстан. - Алматы, 1995. 

27.


 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М.: Политиздат, 1977. 

28.

 

Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1985. 

29.


 

Морозова О.П. Педагогический практикум. Учебные задания, задачи и вопросы. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 320 с. 

30.


 

Муканова Б.И. Взаимодействие учителя с учащимися. - Алматы: Дауар, 1994. 

31.

 

Никонова А.Я. 

Психологические 

особенности 

индивидуального 

стиля 

педагогической деятельности учителя. М., 1986. 32.

 

Нургалиева  Г.К.  Ценностные  ориентации  личности:  методология,  теория  и практика формирования. - Алматы, 1994. 

33.


 

Педагогика:  Учебное  пособие  для  студентов  педагогических  вузов  и 

педагогических  колледжей.  Под  ред.  П.И.  Пидкасистого.  2-е  изд.  М.:  Российское  пед. 

агентство, 1996. 

34.

 

Раттер М. Помощь трудным детям: Пер с англ. М.: Прогресс, 1987. 35.

 

Рекомендации  по  организации  управленческой  деятельности  администрации школы:  Сб.  метод.  рекомендаций  для  руководителей  школ/  Сост.  Е.М.Муравьев, 

А.Е.Богоявленская. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

36.

 

Спирин  Л.Ф.,  Фрумкин  М.Л.  Анализ  учебно-воспитательных  ситуаций  и  решение педагогических задач. Ярославль, ЯГПУ, 1974. 

37.


 

Справочник  администрации  школы  по  организации  учебного  процесса  /  М.: 

Образовательный центр «Педагогический поиск», 2000. 

38.


 

Справочник  заместителя  директора  школы  по  воспитательной  работе./  М.:  Центр 

«Педагогический поиск», 1999. 

39.


 

Степаненков  Н.К.,  Пенкрат  Л.В.  Педагогика:  Методика  проведения  практических 

занятий. Учебно-метод. Пособие. – Минск: Изд.-во В.М.Скакун, 2000. – 80 с. 

40.


 

Стресс жизни./ Сост. Л.М- Попова, И.В. Соколов. СПб.: Лейла, 1994. 

 

1.11 Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және  қорытынды 

аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары кӛрсеткіштерінің сомасы 

ретінде анықталады және кестеге сәйкеc 100% дейін мәнді құрайды.  

Әріптік баға 

бойынша бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

 

В В- 

3,0 


2,67 

80-84 


75-79 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші,  14-шы   

апталарында  жүргізіледі  және  бақылаудың 

келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Б

ақыла

у т


үрі

 

%ік

 мән

і 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта Б

арлығы


, %

 

1  2 4  5  6 
10  11  12  13 

14 


15 

Қатысу 


0,3 

*  * 


*  *  * 4,5 Лекция 

конспектісі 

1,0 

 

  

  

 

  

  

  

3,0 


Практикалық 

сабақта ауызша 

сұрау 

7,5 


 

 

  

 

  

  

 

  

 15,0 

Тақырыптық 

тестілеу 

1,0 


*  * *  *  * 15,0 

СӚЖ 


тапсыр-

масын орындау 

1,5 

*  * 


*  *  * 22,5 Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

40 Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

 

  

 

  

 

28,1    

 

  

 

31,9   60 

Барлығы 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100 


 

1.12 Саясат және рәсімдер 

«Педагогикалық  шеберлік»  пәнін  оқу  кезеінде  келесі  ережелерді  сақтауларыңызды 

сұраймыз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа  жағдайларда 

түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген  уақытта 

қайта тапсыру. 

6 Оқу процесіне белсене қатысу. 

7 Оқытушылар мен курстастарына шыдамды, ашык, мейірімді болыңдар.  

1.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың 

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа, басылып 

шығатын күні 

Даналар саны 

кітапханада  кафедрада 


 Негізгі әдебиет 

Зазюн И.А. и др. 

 

Основы педагогического мастерства 

М.: 


Просвещение, 

1989. – 303 с. 

 Смолькина Т.П.  Основы педагогического 

мастерства. Упражнения. 

Тесты. Советы 

начинающему педагогу. 

Караганда: 

Болашак-Баспа, 

2002 

 

25 Морева Н.А.  

 

Основы педагогического мастерства: учеб. 

Пособие для вузов 

М.: 

Просвещение, 2006. 

 

10 Смолькина Т.П. 

Основы педагогического 

мастерства. Научно-

методическое пособие. 

Караганда: РИО 

«Болашак-

Баспа», 2008. 

 

25 Якушева С.Д. 

Основы педагогического 

мастерства: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений 

М.: 


Издательский 

центр 


«Академия», 

2008. – 256 с. 

 

электрон


ная 

версия 


Қосымша әдебиеттер 

Пидкасистый П.И. 

Педагогика: Учебное 

пособие для студентов 

педагогических вузов и 

педагогических 

колледжей 

М.:  Российское 

пед.  агентство, 

1996. 


 

  

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты 

және  


мазмұны 

Ұсыныла- 

тын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Дәрістік 

сабақтар 

тақырыбы 

фронтальд

ы сұрау 

Дәрістік  сабақтың 

қарастырылып 

отырған 


тақырыптары 

бойынша 


білімдерін бекіту. 

[1-10] 


1 апта 

ағымда-ғы 

апта 

сайын 


ОСӚЖ 

және  СӚЖ 

тапсырмал

ар 


бойынша 

фронтальд

ы сұрау 

Ақпаратты 

ӛз 

бетінше  іздеу  және қайта  ӛңдеу  білігін 

қалыптастыру. 

 

[1-10] 


1 апта 

ағымда-ғы 

апта 

сайын 


Аралас 

сұрау (тест, 

жеке  әңгі-

мелеу) 


Білімді  практикада 

пайдалану 

білігін 

қалыптастыру. 

 

[4, 5] 


1 контактілі 

сағат 


аралық 

7, 14 апта 

Аралас 

сұрау 


Білімді  практикада 

пайдалану. 

[1-10] контактілі сағат  

ағымда-ғы  4 апта 

Аралас 

Практикада  білімді [1-10] 

контактілі  аралық 7 апта 

 

сұрау пайдалану 

 

сағат Аралас 

сұрау 


(тест, 

ӛзіндік 


әңгіме) 

Теориялық  білімді 

бекіту  

[1-10],  

Курс 

бойынша 


конспект 

дәріс 


 

контактілі сағат 

аралық 


10 апта 

Емтихан  

Пән 

бойынша 


материалды 

тексеру 


 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізімі 

контактілі сағат 

аралық 


14 

Апта 


Бақылау 

жұмысы 


(жазбаша) 

Практикада  білікті 

қалыптастыру 

білімін пайдалану 

 

Дәріс 


конспектісі, 

бақылаушы 

тақырыптар 

бойынша 


сабақ 

материалда-

ры 

2  сағат қорытынд

ы 

 Сессия 

кезінде 


 

 

 

 

2.2 Дәріс сабақтарының тезистері 

Дәріс тақырыбы № 1. Педагогикалық шеберлік және оның тәрбиедегі мәні. 

Дәріс жоспары 

1 Кіріспе. Педагогикалық шеберлік туралы түсінік. 

2 Педагогикалық іс-әрекет

 

Кіріспе. Педагогикалық шеберлік туралы түсінік. 

Педагогикалық  шеберлік  негіздері  курсы  -  педагогтық  кәсіптік  мамандықты  

жетілдіруге  арналған.  Жас  ұрпақтарга  сапалы  білім,    саналы  тәрбие  беру  жолында  еңбек 

етуші  педагогтардың  шеберлігін  арттыра  отырып  және  жаңадан  қалыптасушы  жас  

педагогтардың  шеберлігін  жетілдіру  үшін  бүл  арнайы  курстың  тигізер  пайдасы  мол. 

Педагогикалық  шеберлік  негіздерін  меңгеру  психология,  педагогика,  жеке  пәндерді  оқыту 

әдістемесін терең оқьш  үйренудің негізінде, оны педагогтық  іс-тәжірибеде жете  меңгеріп, 

қолдана білудің нәтижесінде жетіле түседі. 

Қандай  да    бір  істі    ӛзінің    нақты  деңгейіне    жеткізіп    атқару  үшін  шеберлік  керек. 

Шеберлік  барлық  іс-әрекетгерге  де,  барлық  мамандықтарға    тән  қасиет.  А.С.Макаренко 

былай  деген  болатын:  "Тәрбиешінің  шеберлігі  ол  бір  ерекше  ӛнер  емес.  Ол  мамандық. 

Мамандық болғанда да дәрігерді ӛз мамандығына, узыканттарды ӛз мамандығына үйреткен 

сияқты  мұғалімді  де  ӛз  мамандығына  үйрету"  деп,  атап  кӛрсеткен  болатын.    Негізгі  мақсат  

педагогакалық  шеберліктің  ӛзіне  тән  ерекшеліктері  мен  қасиеттерін  білуіміз  керек. 

Педагогикалық  шеберлікті  жетілдірудегі  негізгі  мақсат  -  мұғалімдік  мамандық  бойынша 

ӛзінің  алдына  қойған  мақсатты  педагогикалық  іс-әрекеті  деңгейіне  жеткізе  нәтижелі  түрде 

іске асыра білу. 

Мұғалімнің  шеберлігі  екі  жағынан  бірдей  танылады:  бірінші  жағы,  баланы  қалай, 

қалайша  оқыту  үшін  оның  психологиясын  білу,  екінші  жағы,  оқытып-тәрбиелеудің  әдіс-

тәсілдерін,  жолдарын  терең  білу  және  оны  қолдана  білу.  Тәжірибеде  осы  талаптарға  сай 

мұғалімдер шеберлігі қалыптасып жетіледі. 


 

10 


Педагогикалық іс-әрекет. 

Педагогикалық іс-әрекет дегеніміз – мұғалімнің оқу-тәрбие істерін нәтижеге жеткізетін 

әрекеттер  құрылымы.  Мұғалімнің  шеберлігі  педагогикалық  іс-әрекетті  жоғарғы 

педагогикалық мамандық негізінде басқара білу. 

Педагогикалық  іс-әрекеттер  мынадай  құрылымдардан  тұрады:  іс  әрекет  мақсаты,  іс-

әрекет объектісі, іс-әрекет субъектісі, іс-әрекет құралы. Іс-әрекет мақсаты - жас үрпақты жан-жақты тәрбиелеуді кӛздейді. 

Іс-әрекет  объектісі  -  Адамдардың  қалыптасуының  объективтік  негізін  -  қоғамның 

материалдық-техникалық базасы, қоғамдық қатынастар, тұрмыс салалары, табиғи орта және 

адамның туа біткен қасиет-нышандары сияқты адамдардың еркі  мен санасына тәуелді емес 

факторлар құрайды.  Іс-әрекет  объектісі  -  Адамдардың  қалыптасуының  объективтік  негізін  -  қоғамның 

материалдық-техникалық базасы, қоғамдық қатынастар, тұрмыс салалары, табиғи орта және 

адамның туа біткен қасиет-нышандары сияқты адамдардың еркі  мен санасына тәуелді емес 

факторлар құрайды.  

Ұсынылған әдебиеттер: 

1.

 Бордовская  Н.В.,  Реан  А.А.  Педагогика,  СПб:  Издательство  «Питер»,  2000.  – 

304 с. 


2.

 

Зязюн И.А. и др. Основы педагогического мастерства. – М.: Просвещение, 1989. – 303 с. 

3.

 Морева  Н.А.  Основы  педагогического  мастерства:  учеб.  Пособие  для  вузов/ 

Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006 

4.

 

Резниченко  М.Г.  Введение  в  педагогическую  деятельность:  Учебное  пособие для студентов факультета начального образования. – Самара: Издательство СГПУ, 2003 

5.

 Пидкасистый П.И. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических 

вузов и педагогических колледжей. – М.: Российское пед. агентство, 1996. 

6.

 

Якушева  С.Д.  Основы  педагогического  мастерства:  учебник  для  студ.  сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 

 

СӨЖ тапсырмасы (тақырып 1) [1-4, 9]: 

1.

 

Педагогикалық шеберлік мәнін ашыңыз. 2.

 

Педагог-шебердің кәсіби-педагогикалық сипатвнвң элементтерін атаңыз. 3.

 

Педагог-шебердің қандай элементтерін білесіз? 4.

 

Педагог-шебердің қалыптасуына әсер ететін факторларды атаңыз. 5.

 

Педагог кәсіпқойдың (профессионал) қалыптасу жолдарының кезеңдерін атаңыз?  жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет