Бағдарламасы ф нысан пму ұс н 18. 2/07 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 97.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі97.86 Kb.

         

Студенттерге арналған

                 пән бағдарламасы

Ф

Нысан 

ПМУ  ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Программалау технологиясы пәні бойынша 

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының 

СТУДЕНТТЕРІНЕ 

АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Павлодар


Студенттерге   арналған   пәннің

бағдарламасын   келісу парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н  7.18.2/11       БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы 

      _____________        Тлеукенов С.К.

«__»____________________200  ж.

Құрастырушы: Аға оқытушы Ақанова А.С.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Программалау технологисы  пәні бойынша 

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Пән бағдарламасы «__»_______________________200   ж. бекітілген жұмыс жоспары

негізінде әзірленген.

Кафедраның отырысында қарастырылған   

«__»_______________________200  ж. 

№_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі   ___________   Ж.К.Нұрбекова

                                            (қолы)

Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған 

______________________________________

«___»___________200  ж.   №______ хаттама

ӘК төрайымы   ____________  А.З.Кишубаева 

                                  (қолы)


1. Оқытушылар туралы мәліметтер 

Ақанова Ақерке Сапарқызы информатика магистрі,

 

«Информатика жәнеақпараттық жүйелер» кафедрасының оқытушысы

Қабылдау уақыты:  Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд. 2Пән туралы мәліметтер 

Программалау технологиясы курс 1 семестрге есептелген. Семестрде 3 кредит

оның ішінде 15 сағат дәрістік сабақтар, 22,5 практикалық, 15 лабораториялық

және  90  сағат   студенттердің   өздік   жұмысы   қарастырылған.   Бақылау   түрі   -

емтихан.

Сабақтардың,   межелік   бақылаулардың   және   сынақ   -   емтихан   сессиясының

кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

1.1   Пәнді   оқыту   мақсаттары:программалу   тілдердің

классификацияларын,     Objects   Pascal   тіліндегі   операторларды,   мәліметтер

типін,   ішкі   программалады,   стандартты   модулдерді,   программалау   стилін

пайдаланып бағдарлама құрастыруды оқытып үйрету, программалаудың сапа

көрсеткішімен   таныстыру,   бағдарламаны   сынақтан   өткізумен   іске   қосуын

үйрету,   объектно-бағытталған   программалау   негізімен   (на   Delphi),   онда

бағдарламалар құруды ұйрету. 

1.2  Пәннің міндеттері: есептегіш техника негіздерін оқу, компьютермен жұмыс

істеу дағдыларын жетілдіру.1.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

-  Программалау технологиясының негіздері, прогаммалау стилі;

- Си тілінің операторларын және функцияларын

- Objects Pascal тілінің стандартты функцияларын;

- объектно-бағытталған программалау негізі (Delphi).

1.4 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сызбасын құрастыру;

- есептің талабы бойынша қажет мәліметтер құрылымын ұымдастыру;

- программалау тілінің құралын пайдаланып программалар жасап іске қосу

және  оны сынақтан өткізу. 

1.5 Пререквизиттер: 

 - Информатика

- Математика

- Алгоритмдер мен мәліметтер құрылымдары.

- Ақпараттық жүйелердің негізі.


3. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1 Дейтел Х., Дейтел Г. Как программировать на Си.- М.: Бином, 2000. 

2 Паннас К., Мюррей У. Программнрование на Си и Си++. —К.: Ирина, ВПУ,  

2000. 


3 Старк К. Программироваiше на Си++. — Киев, 1993. 

4  Белецкий Я. Турбо Си++. Новая разработка. — М.: Машиностроение, 2004. 

5 Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс- М.Нолидж, 2001.

6 Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. Санкт-Петербург. БхВ 

-Петербург 2003.

7 С.В.Глушаков,   А.Л.Клевцов.    Программирование  в  среде   Delphi     7.0.,,

Харьков ФОЛИО, 2003.

8 Я.Н.Глинский, В.Е.Анохин, В.А.Ряжская. TURBO PASCAL 7.0 и 

DELPHI.Учебное пособие. Москва-Санкт-Петербург-Киев. 2001.

9  А.А.   Абрамов.,   Гнездилова   Г.Г.,   Капустина   Е.Н.,   Селюн   М.И.   Задачи   по

программированию. Москва. Наука, 1988.

10 Б.Д.Сыдықов Алгоритмдеу жэне программалау негіздерін оқыту. 

Алматы,2002.

11 Н.Культин. Delphi в задачах и примерах.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

12 Н.Й.Культин. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi/ -СПб.: БХВ-

Санкт-Петербург, 1999.

13 Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ -СПб.: БХВ-

Санкт-Петербург, 1999.Пәннің тақырыптық

                   жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10  4. Пәннің тақырыптық жоспары 

4.1  Күндізгі   жалпы   орта   білім   негізінде   оқитын   студенттерге   арналған   «Программалу

технологиясы» курсының тақырыптық жоспары 

№ п/п

Мазмұны

Сағат саны

Дәріс

Тәжір


Лаб

СӨЖ


1.

Компьютердің программалық құралдары

3

5

320

2.

Программалаудың әдістемесі3

5

320

3.

Программалаудың технологиясының негізі3

5

310

4.

 Си тілінде программалау3

2,5


3

20

5.Си тілінде күрделі типтерді пайдалану

3

53

20

Барлығы15

22,5


15

90

5 Теориялық курс мазмұны5.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

1 Компьютердің программалық құралдары 

Программаларды автоматтандыру әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолдануы

және   оған   қойылған   талаптар.   Процедураға   бағытталған   тілдер   және   объектілерге

бағытталған     программалау   туралы   түсініктер.   Компьютерді   программалық   қамтамасыз

етудің   жалпы   түсінігі.   Операциялардың   жалпы   құрамы.   Компьютер   мен   қолданушының

диалогын ұймдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.2 Программалаудың әдістемесі

Програма   құрудың   сатыларымен   деңгейлері.   Программа     құруға   техниклық   тапсырма.

Программаларды техникалық жобалаудың сатылары. Алгоримдердің құрылымдық жобасын

құру.   Мәліметтерді  ұйымдастыру.  Программалар   мен  программалар  ішіндегі  интерфейстің

құрылымын құратыру. Ақпаратты компьютердің сыртқы құралдарында 

3 Программалаудың технологиясының негiзi 

Программалық   жабдықтауды   жобалаудң   әдiстерi.   Кұрылымдық   программалау

 


Модуллдiк   программалау.   Программалау   тiлдi   таңдау.   Программалау   тәсiлдері  

Программалаудың   сапалы   керсеткiшi.   Программаның   окылатындылығы,   комментариялар  

Қателерден   қорғау   арқылы   программалау.   Программаларды   өңдеу   және   сатылары  

Программалауды құжаттау. МСТ бекiткен программалык кұжатгау турлерi.4 Си тiлiнде программалау 

Си программалау жүйесiне кiрiспе. Препроцессордың дерективасы. Программалау жүйесiнiн

құрылымы, тiлдiң  элементтерi. Мәлiметгер  типтерi:  int, short, 1оng, unsigned, float, doudle.

Баяндау.   Өрнектер   жене   меншiктеу.  Си   тiлiнiң  операцялары.   Си   тiлiнің    операторлары.

Шартты  оператор.   Цикл   операторлары.   Таңдау   операторы.   Енгiзу-шығару  функциялары.

Функциялар.   Функцияның  аныктамасы,   баяндау.   Функцияның  мысалдары,  Goto,   Вгеаk,

Соntinue  операторлары.   Колдану   мысалдары.   Жады   кластары:   автоматты,  статикалык,

сырткы,   регистрлiк   айнымалылары.   Мысалдар.   Сiлтемелер   және   адрестік  арифметика.

Жадыны ұйымдастыру және адрестi сiлтеу.

 

5 Си тiлiнде күрделi типтердi пайдалану

Бiр өлшемдi массивтер және сiлтемелер. Қатарлар. Қатарларды өңдеу. Екi өлшемді массивтер.

Екi  өлшемдi массивтерге сiлтемелердi  қолдану. Мәлiметтер кұрылмы  Құрылымды баяндау.

Сiлтемелер және құрылымдар. Файлдар. Файлдардң құрылымын баяндау. Файлдармен жұмыс

iстеудi  ұйымдастыру.   Басқа   программалау   тiлдерiмен  байланысты  ұйымдастыру.

Программалауда   стандартты  функциялар  қорын   колдну.    Терезелемен   жұмыс.   Графика.

Алғашқы программаны құру және өңдеу. Компиляция, программаны өңдеу және орындау. С+

+ тiлiнде  программалаудың  ерекшелiктерi. С++ тiлiнде  программалаудың  негiзi. Си тiлiмен

салыстыру. 3.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары

1 тақырып.  Компьютердің программалық құралдары 

1. Алгоритмдердiң сызықты, тармақталған жпе циклдiк құрылымана алгоритмдік баяндау.

2.   Тұрақтылардың   айнымалылардың,   стандартты   функциялардң,   өрнектердiң,   меншiктеу

операторларының жазылуы. Алгоритмдердiң сызықты құрылымының программасының жазу.2  тақырып.   Программалаудың әдістемесі

1. Тармақталған алгоритмдердiң құрылымын программалау.

2. Циклдарды ұйымдастыру. Тармақталған iшкi циклдiк құрылымды программалау.

3 тақырып

.   

Программалаудың технологиясының негiзi 

1.   Программалаудың   типтік   тәсiлдерi.   Қосындыны,   кебейтiндiнi   есептеу,   бiрiнеше

параметрлерi қатар өзгеруде берiлген, сол бойынша қайталанатын циклдармен итерациялық

циклдық құрылымдар мысалында нәтиженi еске сақтау.

2. Массивтердi өңдеу. Реттелетiн шектер мен массивтердiң енгiз-шығаруын ұйымдастыру. 

3. Шығарылатын мәлiметтерге өзгерiстер енгiзу. Графаларға, жолдаргға, бағандарға бөлiнген

кестелердi, матрицаларды баспаға шығару.

4 тақырып

.   

Си тiлiнде программалау 

1. Iшкi программаларды құру және дайындау.

2. Көрсеткiштермен жұмыс iстеу.

5

 

тақырып

.   

 Си тiлiнде күрделi типтердi пайдалану

1. Сыртқы қурылғытларда орналаскан құрылымдық  мәлiметтердi өңдеу есебін программалау.

2. Графикалық құрастыруларды алгоримтдеу.


3.3 Лабораториялық сабақтырдың тақырыбы

1 тақырып.  Компьютердің программалық құралдары 

1. Алгоритмдердiң сызықты, тармақталған жпе циклдiк құрылымана алгоритмдік баяндау.2  тақырып.   Программалаудың әдістемесі

1. Тармақталған алгоритмдердiң құрылымын программалау.

2. Циклдарды ұйымдастыру. 

3 тақырып

.   

Программалаудың технологиясының негiзi 

1. Си тiлiнде әртүрлi типтегi айнымалылардан тұратын өрнектердi, әртүрлі операцияларды,

тұрактыларды, стандартты функцияларды программалау.

4 тақырып

.   

Си тiлiнде программалау 

1. Си тілінде шаррты операторды қолданып программа құру.

2. Си тілінде есептерді шығару үшін цикл оператрын пайдалану.

3. Бір өлшемді массивтерді қолданып программа құру.  Екі өлшемді массивтерді қолданып

программа құру.

4. Бірнеше функцияларды пайдаланып есептерді прораммалау.5

 

тақырып

.   

 Си тiлiнде күрделi типтердi пайдалану

1. Бір өлшемді массивтерге сілтеме қолдану

2. Графикалық құрастыруларды программалау.

3. Мәліметтер құрылымын өңдейтін есептерді программалау.

4. Файлдық айнымалылырды қолданып программа құру.

Курстық жұмысытардың тақырыптары

1. Әр түрлі сандық әдістерді қолданып, сызықты емес теңдеу жүйесін шешу;

2.   Таңдап   алу   әдістерін   пайдалану   («Ат   туры»   есебін   шешу   үшін   программа   құрастыру,

шахмат   тақтасындағы   берілген   екі   алаңды   жалғайтын   әр   түрлі   шахмат   турларының

қозғалысының ең қысқа жолын табудың программасын құрастыру)

3. Таңдап алу әдістерін пайдалану «Ханой мұнарасы» программасын құру.

4. Берілген сөз тізбегін қолданып, крассворд құрастыратын программа құру;

5. Файлдарды өңдеу

6. Класстарды пайдалану;

7. Модульдік программалауды қолданып программа құру.5

.3 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі


Есеп беру түрі Бақылау түрі Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындықСабаққа

қатысу


15

2

Тәжірибелік   сабақтарға   дайындық,   ұйжұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс


дәптері

Сабақтарға

қатысу

15

3Аудиториялық   сабақтардың   мазмұнына

кірмеген материалдарды оқу

Конспект  т.б Коллоквиум

т.б


30

4

Семестріллік тапсырмаларды орындау

Реферат т.б

СТ қорғау

15

5

Бақылау жұмыстарына дайындық МБ1,МБ2,

коллоквиум

(тест 

және


т.б)

15

Барлығы:90

1тақырып   -     Символдық   ақпаратты   өңдеу.   Бағдарламаларды   құжаттандыру.   МЖС

(мемлекеттік   жалпы   стандарт)   бекіткен   бағдарламалық   құжаттар.   Бағдарламаларды

құжаттандырудағы бірыңғай жүйе. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 3-30 бет; [ 2],  10-35бет;2  тақырып – Экранмен жұмыс істегендегі графикалық режим. Графикалық объектілерді

сызу. Графикалық объектілердің қозғалуы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1],  45-55 бет ; [ 6], 48-60 бет;

3 тақырып - Класстарды пайдаланып программалар құрастыру. Программа мысалы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [5] ,33-51бет; [2], 80-92;4 тақырып – Графикалық ішкі программалардың кітәпханасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 8-38 бет;  [10], 95-110 бет;5 тақырып - Әр түрлі стандартты модульдерді пайдаланып бағдарлама құрастыру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1 ],30-45 бет; [2],48-60 бет;  [10],47-56 бет ;6 тақырып – Күрделі есептерде шығаруда модульдік программалауды құру мысалдары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [6],60-80 бет;5. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг

Ағынды


білім сапасы

Апталар 

1

2

3

4

5

6

7

100


Дәрістерге

 

қатысу,дайындалу   және   топта

жұмыс жасау

2

2

22

2

22

14

Тәжірибелік   жұмысын

орындау   және   уақытында

тапсыру


ТЖ1

6

ТЖ2ТЖ2

6

ТЖ3ТЖ3

6

ТЖ4ТЖ4

8

26

Зертханалық   жұмысын

орындау   және   уақытында

тапсыру

ЗЖ1


ЗЖ1

5

ЗЖ1ЗЖ1

5

ЗЖ2ЗЖ2

5

ЗЖ25

20

СӨЖ орындау және қорғау СӨЖ1 СӨЖ1

10

СӨЖ1


СӨЖ2

10

СӨЖ3СӨЖ3

10

СӨЖ410

40

Межелік бақылау100

2 рейтинг

Ағынды   білім

сапасы

Апталар 

8

9

10

11

12

13

14

15

Дәрістерге   қатысу,

дайындалу және топта

жұмыс жасау 

2

2

22

2

22

2

16

Тәжірибелік жұмысын

орындау


 

және


уақытында тапсыру

ТЖ5


ТЖ5

6

ТЖ6


ТЖ6

6

ТЖ7


ТЖ7

6

ТЖ8-9 ТЖ8-98

26

Зертханалық жұмысын

орындау

 

жәнеуақытында тапсыру

ЗЖ3


ЗЖ3

5

ЗЖ35

ЗЖ4


ЗЖ4

5

ЗЖ5ЗЖ5

5

ЗЖ55

20

СӨЖ   орындау   және

қорғау

  СӨЖ5 СӨЖ510

СӨЖ6 СӨЖ6

10

СӨЖ7 СӨЖ710

СӨЖ8 СӨЖ8

10

40

Межелік бақылау

100

Бақылау түрлері: ПР – практикалық жұмыс,  СӨЖ – студенттің өздік жұмысы,  МБ –межелік

бақылау.

Сырттай бөлім студенттеріне арналған бақылау шаралары:


1 рейтинг

Ағынды


 

білім


сапасы

Апталар 

1 апта

2 апта

3 апта

100


Дәрістерге қатысу

10

1010

30

Тәжірибелік

жұмысын   орындау

және 


10

10

10

30

СӨЖ орындау және қорғау 30

Бақылау жұмысын қорғау10

Межелік бақылау

100

6.  Курс саясаты 

«Мәліметтер қорының жүйесі» курсы практикалық курс болып саналады.

Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық

практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер   Сіз   барлық   сабақтарға   кешікпей   қатысатын   болсаңыз,   барлық

сабақтарға   дайындықпен   және   белсенді   қатысып   отырсаңыз,   барлық

тапсырманы   уақытында   және   сапалы   орындап   отыратын   болсаңыз,   онда

бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесінде   көрсетілгендей   жоғарғы   ұпай

жинайсыз. 

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті

зертханалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан   босатпайды.

Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке

тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар. 

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән

бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.  

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған

сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. 

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады  – бір сабақтан 5 ұпайалынып тасталады.

Барлық   аудиторлық   уақыттар   дәрістік   сабақтарға,   практикалық,

зертханалық   жұмыстарға   және   оқытушымен   студенттің   өздік   жұмысы

тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық  және барлық материалдарды оқу

міндетті.   Сіздің   дайындықтарыңыз   ауызша   сұраулармен,   бақылау

жұмыстарымен   және   межелік   бақылаулар   тестілері   мен   тапсырмаларымен

тексеріледі. 

1 Семестрдің ортасы және аяғында 100 балдық шкаламен ағымды үлгерім

анықталады (АҮ) 

2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.Межелік   бақылауға   ағымды   үлгерімнен   баллдары   бар

студенттерғана жіберіледі.

3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады (Р1және Р2) 

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда

деканат МБ жеке  тапсырудың уақытын тағайындайды. 

4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді 

РӨ = (Р1+Р2)/2.

Егер   пәнен   жұмыс   жоспары   бойынша   курстық   жұмыс     және

емтихан   болса   онда   рейтингтан   өтуі   анықталу   кезінде   курстық

жұмыстың бағасы ескеріледі. 

РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.

Сырттай   оқитын   студенттерге     рейтингтен   өту   бағасы   келесі   түрде

есептеледі

РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.

Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі: 

-   жұмыс   бағдарламасы   бойынша   барлық   талаптарын:   СӨЖ   жұмыстарын,

барлық зертқаналық және тәжірибелік тапсырмаларды жасап өткізген жағдайда 

- курстық жұмыстан жақсы баға алса және соған орай рейтингі 50 –ден жоғары

болу керек.

5 Студенттің   әр   пәннен   оқу   жетістіктерінің   денгейін  (соның   ішінде

қорытынды баға ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ),

қорытынды   баға   РӨ   және   ҚБ   (қорытынды   бағалау   –   емтихан,   диф.   есеп,

немесе курстық жұмыс)

И = РД*0,6 + ИК*0,4

6 КП/КЖ   комиссия   алдында   қорғалады.    Қорытынды   баға,   егер

студент   РӨ   және   қорытынды   бағалаудан   жақсы   баға   алған   жайдағана

есептеледі.   Егер   қорытынды   бағалауға   сепесіз   келмесе,   онда   ло

«қанағатанралық   емес»  деп  қабылданады   Емтиханның  нәтижесі   сол  күні

немесе ерьенгі күні жарияланады.

7 Қорытынды бағалауда алған бағаны  жақсы бағаға көтеру үшін  

қайта тапсырылмайды.  

8 Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы 

түрде қайта оқиды.

Қорытынды бақылау екі тапсырмадан  тұрады:

1. Тест (50 сұрақ)

2. Тәжірибелік тапсырма 

Баға жүйесі.


Балмен

берілген


қорытынды

баға (Қ) 

Балдардың 

цифрлық 


эквиваленті (Ц)

Әріп


жүйесінде

берілген


баға

Дәстүрлі жүйемен берілген баға

Емтихан, дифзачет

зачет


95 - 100

4

AӨте жақсы

есептелді

90 - 94

3,67


A-

85 - 89


3,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

қанағаттанарлық65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

0 - 490

F

Қанағаттанарлықемес

есептелме

ді

ПМУ ҰС Н 4.01.1/02Танысу  парағы

Құжатпен танысқанадамның аты-жөні

Құжатпен


танысқан

уақыты


Қолы

Қолдың айқындалуыDocument Outline


жүктеу 97.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет