Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет719/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   715   716   717   718   719   720   721   722   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
ҚАСЫ,  ЖАНЫ.  Бұлар кеңістік мәнді септік 

ж алғаулары нда  қолданы лы п,  негізінде,  істің, 

қимылдың бір нәрсенің маңында, соған таяу жер- 

де болғанды ғын көрсетеді.

Б ары с  сеп тігін д е  а й ты л ға н   кезде  істің , 

қимылдың не нәрсенің,  не заттың маңына қарай 

бағы ш талғаны н білдіреді.  Үйдің касына ж ақы н- 

дады.  Ә кем нің касына еріп жүріп  бір жолбарыс- 

ты ұстағанын көргенім бар  (Бегалин).

ЖАНЫ.  Бұл көмекш і есім жатыс септігінде 

айтылған кезде кейде салыстыру мәніне ие бола- 

ды.  М ысалы:  Қара жастың жанында біз  піл  мен 

үш жасар баладай  екенбіз  ғой езі  (Ш аш кин).

Ж атыс  септігінде  ол  басқа да  мәнде  қолда- 

нылады:  Бұрын  қыстаудың  жанында  бір  терең 

құдық болатын (Сәрсенбаев).ЗАТ Е С ІМ

451

Бұл  көмекш і  есімдер  ш ы ғы с  септігінде  іс- 

әрекеттің, қимылдың қай нәрсенің, қай объектінің 

ж анынан  басталғанды ғы н  көрсетеді.  Мысалы: 

Абайдың қасынан асы ға ш ы ққан  (Әуезов).

Бұл  көмекші есімдер жоғарьщағылардан тыс 

ілік,  табыс,  көмектес септіктерінде де  қолданы - 

лады.


М А Ң Ы //М А Ң А Й Ы , ТҮСЫ , Ж А Н-Ж АҒЫ , 

АЙНАЛАСЫ ,  Т Ө Ң ІР Е Г І.  Ж оғарыдағы  қасы, жаны дегендермен мағыналас көмекші есімдердің 

бір тобы  - осы сөздер.  Септік тұлғаларында мына 

секілді мағыналарды білдіреді.

Барыс септік тұлғалы мұндай  комекші есім- 

дердің  негізгі  м ағы насы   -  істің,  қим ы лды ң  бір 

нәрсенің төңірегіне қарай бағытталғанын білдіру. 

Мысалы:  Ол  ош ақ  манына  отын  жинап  жүр. 

О тырғыш тардың түсына келгенде Алма алға оза 

берген мені тоқтатты  (Әбдіков). Жауырын түсы- 

на жамау түскен  қы зы л  гүлді  шыт  көйлегі  жел- 

біреп  көлбеңдеп жүр  (Сүндетов).  Ол асатаяғы на 

сүйеніп  тұрып  айналасына  көз  тастады  (Газет- 

тен).


Ж атыс септігі тұлғасы нда айты лғанда істің, 

қимылдың бір нәрсенің жанында,  қасында бол- 

ғаны н  көрсетеді.  Ауылдың  түсында  мал  көріне 

қоймады. Алыстан  қарағанда  үй маңында ешкім 

көрінбейді  (Әбдіқалықов).  Сұрақ пен жауап осы 

мәселе төңірегінде (М усин).

ТҮ СЫ  көмекш і есімі жатыс септікте  қолда- 

ны лған  кезде  кейде  мезгіл  м ағы насы н  көрсетуі 

де мүмкін.  Еркежан бүгін бұл зорлықтың түсында 

жылаған ж оқ (Әуезов).

Ш ығыс септігінде жұмсалуына мысал: Күнде 

таңертең  қаланың  ж ан-ж ағынан  осы м еқт епке 

жарқын жүзді жастар ағылады (Газеттен).

Табыс септігінде жұмсалуына мысал:  Ол қазақ баласының оңтүстігіне барып Мойынқүм мен Арал 

төңірегін кезді (М үсірепов).

Бұл көмекші есімдер өзге септіктерде де қол- 

данылады.

Атау  септігінде  келуі: Ауыл маңайы  т олған мал.

Ілік  септікте  келуі:  Керегенің  түсының  бәрі кілем   екен.

Ш Е Т І.  Дербес  м ағы налы   шет  зат  есімінің 

де көмекш і есім  қызметінде жұмсалуы тілімізде 

жиі байқалады.  М ұндай зат есімнің бәрінің атау 

күйін біз тәуелдік жалғауының үшінші жағында 

алып  отырмыз.  Бұлай етуіміздің себебі түсінікті, 

өйткені зат есімдердің бұл тобының көмекші есім 

қызметінде  қолданылуы  олардың тәуелдік жал- 

ғауында келуімен  шарттас.

Б а р ы с   ж а л ғ а у ы н д а   а й т ы л ғ а н   ш ет інде 

көмекші есім істің,  қимылдың бір нәрсенің шет- 

кей ж ағы на,  жиегіне,  ернеуіне  қарай  бағыттал- 

ғаны н  білдіреді.  М айор  оларды  қаланың  арғы  

шетіне жіберді (М омышұлы).  Шетіне орамалдың 

түйдім сусар (“Жамбас сипар” әні). Жазушы өзіне 

келген почтаны да столының сол жақ шетіне қояды 

екен  (Нұршайықов).

Ж атыс септігінде  қолданылған шетінде есімі 

іс-қимылдың қай нәрсенің ж иек жағында, ернеу 

ж ағы нда  б олғанды ғы н  білдіреді.  О  құрғы ры ң 

қаланы ң  қиы р шетінде екен  (Газетген).

Ш ығыс септігінде айтылуына мысал: Желдің 

өтінен,  елдің шетінен келе жатырмыз.

Табыс септігінде қолданылуы: Жолдыңшетін 

ала жүрді.

Комектес  септігінде  қолданылуы:  Жолдың иіетімен жүрді.

Б О Й Ы  комекші есімі іс-қим ы лды ң,  бір зат- 

тың, нәрсенің, я  геоф аф и ялы қ объектінің ұзына 

бойына, оңіріне  қатысты екенін білдіреді.

Б ары с  сеп тігін де  қо л д ан ы л у ы н а  мысал: 

Болменің  ұзына  бойына  тақтай  тосеп  шықты. 

Бақанас озені бойына сығылыса қонған ауыл (Ле- 

керов).


Ж атыс  септігінде  келуі:  Кокш етаудың  бой- 

бшдоалтын  коп екенін білеміз  (М ұқанов).

Ш ы ғы с септігінде  қолданылуы:  Озен бойы- 

нан қы рға қарай беттеген  (Әуезов).

Комектес  септікте  қолданылуы:  Кош е  бой- ларымен жоғары орлеп  келе жатты (Сейфуллин).

Б О Й Ы  комекш і есімі  кеңістік мәнді септік- 

терден  ты с  табыс  септігінде  қолданы луы   да 

мүмкін,  мұндай жағдайда ол  іс-әрекеттің болған 

жері не нәрсенің, қандай объектінің бойына қатыс- 

ты  екендігін  білдіреді.  Ж аңбы рш ы   ауылы  ұзын 

бір  сайдың  бойын  орлей  қ о н ған   екен  (М үсіре- 

пов).  Ол Тарбағатай ж әне Ж етісу бойларын ара- 

лаған  (Елеусізов).  Бұл комекш і есім ілік септікте 

де  қолданылады:  Өзен бойы қүладын.2. 

Вертикаль бағы ттағы   кеңістік қатынасты 

білдіретін комекші есімдер.  Бұған асты, үсті, беті, 

түбі секілді  комекші есімдер кіреді.

ҮСТІ.  Барыс  септікте  қолданы лған  кезде үстіне комекші есімі іс-әрекетгің бір заттың асты- 

на қарама-қарсы ж ағы на,  үстіңгі бетіне, жоғары 

жағына бағытталғанын білдіреді. Серігіміз екеуміз 

ауладағы  жаңа тасып  әкелінген  піш еннің үстіне 

жатгық (Қанахин). Азын-аулақ тағамдарының бар- 

лы ғы н  үстел үстінеқойды  (Дүйсенов).

Кейде үстіне  комекш і  есімі  барыс  септікте 

тұрып істің, оқиғаны ң болған орнын емес, оның

жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   715   716   717   718   719   720   721   722   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет