Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксис


ЖАЙ  СӨЙЛЕМНІҢ  ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК  ТҮРЛЕРІНІҢ  ИНТОНАЦИЯСЫ  П 5жүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет254/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   250   251   252   253   254   255   256   257   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
ЖАЙ  СӨЙЛЕМНІҢ  ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК  ТҮРЛЕРІНІҢ  ИНТОНАЦИЯСЫ  П 5

Соны мен,  интонацияны ң тоны ,  ұзақтылы- 

ғ ы ,  и н т е н с и в т іл іг і,  тем б р і  т а ғ ы   да  б асқ а 

к о м п о н е н т т е р ін ің   қ а с и е т т е р і  с ө й л е м н ің  

коммуникативтік,  эм оциялы қ м ағы насы на зор 

әсер етіп,  оны  озгертіп  және түрлі  реңкке  бояп 

отырады.

8 .5 . 

Ж А Й   С Ө Й Л Е М Н І Ң  

Қ Ұ Р Ы Л Ы М Д Ы Қ -  

К О М М У Н И К А Т И В Т ІК   Т Ү Р Л Е Р ІН ІҢ  

И Н Т О Н А Ц И Я С Ы

Ж ай  сойлемдер  айтылу  мақсаты на  қарай 

т ө р т к е   б о л ін е д і.  О лар:  х а б ар л ы ,  сұр ау лы , 

б ұ й р ы қ т ы   ж ә н е   л е п т і  с ө й л е м д е р .  Б ұл 

сөйлемдердің  құры лы мды қ  ерекш еліктерімен 

қ а т а р ,  о л а р д ы ң   б ір - б ір і н е   ұ қ с а м а й т ы н  

интонациялы қ көріністері де бар.


жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   250   251   252   253   254   255   256   257   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет