Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет148/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
ӘЛІПБИ-ДЫ БЫСТАР

дауы с-тылар

аты


қатаң-

дар


аты

ұяң -


дар

аты


үнді-

лер


аты

1

А  аа

2

Ә  әә

3

Ы  ыы

4

1  іі

5

Е  ее

6

Ұ  ұҰ

7

Ү  үҮ

8

0   о0

9

Ө  еө

10 


11

П  п 


Т  т

пы

ты12

Қ  к


қы

13

К  ккі

14

С  ссы

15

Ш шшы

16

Б  ббы

17

Д  дды

18

Ғ  ғғы

19

Г  ггі

20

3  ззы

21

Ж   жжы

22

М  ммы

23

Н  нны

24

Н  ны ң

25

Р  рыр

26

Л  лыл

27

Й  йый

28

У  у¥У.

2 0 - к е с т е .   Ә л іп б и -д ы б ы ет а р д ы ң  

қ ү р а м ы

Қазақ тілінің нақты дыбыстар саны әліпби- 

дыбыстардың санынан төрт есе  көп.ҚАЗАҚ ТІЛШІҢ ДЫБЫСТАРЫ

63

Қ азақ  тіл ін ің   ды бы с  құрам ы   -  үндесім  дыбыстар құрамы.  Қазақ тілінің дауыссыз дыбыс 

құрамы тек жуан-жіңішке үндесім әуез  негізінде 

анықталатын болса, онда 9 дауысты, 34 дауыссыз, 

б а р л ы ғы   43  д ы б ы с  болады   (А .Б а й т ұ р с ы н  

қисыны).  Егер жуан-жіңішке және еріндік-езулік 

үндесім әуез негізінде анықталатын  болса,  онда 

9  дауысты  +  66  дауыссыз,  барлы ғы  75  дыбыс 

болады.  Қ азақ тілінде  У(\Ү) ды бы сы ны ң  езулік 

варианты жоқ.

ЖУАН  ЕЗУЛІК ДЫБЫСТАР

Ж ІҢІШ КЕ  ЕЗУЛІК ДЫБЫСТАР

дауы с-аты

катаң-


аты

ұя ң - аты

үнді- аты

тылар


дар

дар


лер

2

34

5

67

8

910 

11 


12

13

1415

16

1718

А  а 


Ы  ы

П  п 


Т  т 

К  к 


С  с 

сы 


111  ш  шы

пы

тыкы

Б  б 


Д  д 

Ғ  ғ 


3  з 

Ж   ж


бы

ды

ғызы

жы

М  м Н  н 

Н  н 


Р  р 

Л  л 


Й  й

мы 


ны 

ы ң 


ыр 

ыл 


ый

2 1 - к е с т е .   Ж уан   езулік   ды бы сгар ды ң  

қ ү р а м ы

Қазақ тілі дыбыс құрамының үндесім  моделі 

(25-кесте) оның құрамды боліктерін көрсетіп тұр. 

Жуан  ш арш ыны ң  ішінде  жуан  езулік,  жіңіш ке 

ш а р ш ы н ы ң   іш ін д е  ж ің іш к е   е з у л ік ,  ж уан 

ш е ң б е р д ің   іш ін д е  ж уан  е р ін д ік ,  ж ің іш к е  

ш еңбердің  ішінде  жіңіш ке  еріндік  дыбыстар 

орналасқан.

Соны мен,  қазақ тілініңды бы с  құрамы  мен 

оны ң  жүйесі  екі  жолмен  талданып,  екі  түрлі 

нэтиже алынды.

дауыс-тылар

аты


катаң-

дар


аты

ұяң-


дар

аты


үнді-

лер


аты

1

Ә  әә

2

1  і1

3

Е  ее

4

П  ппі

5

Т  тті

6

К  ккі

7

С  ссі

8

Ш  шші

9

Б  ббі

10 


1 1

Д  д 


Г  г

ді

гі12

3  з


зі

13

Ж   жжі

14

М  ммі

15

Н  нні

16

Ң  нін

17

Р рІР

18

Л  ліл

19

Й  йій

2 2 - к е с т е .  

Ж ің іш к е   е з у л і к   д ы б ы с т а р д ы ң   к ұ р а м ы

Б ір ін ш і,  “ ф о н е т и к а л ы қ ”  т а л д а у д ы ң  

ар қ а сы н д а   қ а з а қ   тілі  д ы б ы стары   ж асалы м  

б елгілерін е  қ ар ай   ж іктеледі.  С ө й тіп ,  тір ек  

дыбыстардың  (әліпби-дыбыстар)  басы  ашылды 

(26- кесте).  Екінші,  “ф онологиялы қ” талдаудың 

а р қ а с ы н д а   қ а з а қ   тілі  д ы б ы стар ы   үн д есім  

беліілеріне  қарай  жіктеледі.  Сөйтіп,  үндесім 

дыбысіардың (үндесім аллофондар) басы ашылды 

(27- кесте).  Үндесім дыбыстардың “фонетикалық” 

сипаттамасы  өз алдына жүргізілді.

ЖУАН  ЕРІНДІК ДЫБЫСТАР

дауы с-тылар

аты


қатаң-

дар


аты

ұяң-


дар

аты


үңді-

лер


аты

1

Ұ  ұҰ

2

0   оо

3

П  ппұ

4

Т  ттұ

5

Қ  ккұ

6

С  ссұ

7

Ш  шшұ

8

Б  ббұ

9

Д  ддұ

10

Ғ  ғғұ

11

3  ззұ

12

Ж  жжұ

13

М  ммұ

14

Н  ннұ

15

Ң  ңұң

16

Р рҰР

17

Л  лұл

18

Й  йҰй

19

У  уҰУ

2 3 - к е с т е .   Ж у а н   е р ін д ік   д ы б ы с т а р д ы ң   к ү р а м ы


64

ФОНЕТИКА

Қ азақ тілінің дыбыс  қүрамын  талдаудың әр 

ны саны на  л ай ы қ  өзіндік  ұғымдар  мен  атаулар 

ж ү й е с і  қ а л ы п т а с т ы   (о л а р д ы   б ір - б ір ім е н  

араластыруға болмайды).

Т е о р и я л ы қ   ф о н ети к ан ы ң   даму  бары сы , 

жазуды  жетілдіріп  отыру  қажеттігі  мен  оқу- 

әдістеме зәруін отеу қазақ тілінің дыбыс құрамы 

мен оның жүйесін  үзбей зерттеп-талдап отыруды 

талап  етеді.

Үндесім фонологиясының (сингармоническая 

фонология) жетістіктері дыбыс, дыбыс түрленімі, 

ды бы с  құрам ы   (сан ы ),  ды бы сты ң   ж асалы м  

сипаттамасы  тәрізді  т.б.  мәселелерге  бірш ама 

өзгерістер енгізді.

Ж ІҢІШ КЕ  ЕРІНДІК ДЫБЫСТАР

дауы с-аты

қатаң-


аты

ұяң- аты


үнді- аты

тылар


дар

дар


лер

2

34

5

6

7

8

9

10 

11 

12

1314

15

16

17

18 

19

Ү  ү 


Ө  о

П  п 


Т  т 

К  к 


С  с 

Ш  ш


пү

тү

күсү

шү

Б  бД  д 

Г  г 


3  з 

Ж   ж


б ү 

дү 


гү

зү

жүМ  м 

Н  н 


Н  н 

Р р  


Л  л 

Й  й 


У  у

м Ү 


нү 

үң 


ҮР 

үл 


үй 

ҮУ

2 4 - к е с т е .   Ж ің іш к е  еріндік  ды бы стар ды ң   қ ү р а м ы

Ж азу д ы   'ж етілдіру  үш ін  қ а з а қ т ы ң   тол 

дыбыстарының әліпби саны тиянақталды.

Ең  бастысы,  қазақ  созінің  әдеби  үлгісін 

сақтап,  оны  жас  ұрпақ  санасына  сіңіріп  отыру 

үшін  қазақ дыбыстары ның жасалым,  айтылым 

және  естілім  табиғаты н  нақты  сипаттап,  оқу- 

құралдар  мен  оқу-әдістеме  жұмыстарына  негіз 

болатын  нәтижелер алынды.2 5 - с у р е т .   Қ азақ   тілі  ды бы стары ны ң 

ү н д е с ім   м о д е л і  (ү л г іс і)

ӘЛШБИ-ДЫБЫСТАР2 6 - к е с т е .   Ә л іп би-ды бы старды ң  

ж иьш ты қ  ж асалы м   ж іктелім і


ДЫБЫСТАР  ТІРКЕСІ

65

(п б м т д н

 

к г ң с з р шж

а

й у)

2 7 - к е с т е .   Ү ндесім   ды бы старды ң  ж иы нты қ  ж іктелім і

2. ДЫБЫСТАР ТІРКЕСІ

Д ыбыстар  созді,  сөздер  сөз  тіркесін,  соз 

тіркестері  сөйлемдерді  құрайды.  Осылар арқы - 

лы ойды білдіретін болсақ, ондасойлеудегеніміз 

дыбыстардың  ұзы ннан-ұзақ тіркесі  болып  шы- 

ғады.  Бірақ олар тұтас тіркес емес, түйдек-түйдек 

тіркес.  Жазуда сол түйдектер создің  ы ңғайы на 

қарай  іштей  болшектеніп  кетеді.  Әр түйдектегі 

көрші дыбыстар өзара үндесіп,  үйлесіп,  кірігіп, 

тұтасып тұрады. Яғни дыбыстардың  қатар тұру- 

ында тарихи  қалыптасқан тәртіп, жүйе,  заңды- 

л ы қ бар деген  сез.  Бұдан дыбыстар тіркесі ф о- 

нетиканы ң  озекті  мәселесі  деген  қорытынды 

шығады.


Дыбыстар  тіркесі  -  тілдегі  ды бы старды ң 

бірімен-бірінің  қатар  тұру  мүмкіндігі,  тарихи 

қалыптасқан  орны.

Қ азақ тіліндегі  негізгі  үндестік заңдар ды- 

быстар тіркесінің  нэтижесі болып  шығады.  Бұл 

заң бойынша:

1.  Бір сөздің құрамында тек жуан дауыстылар 

немесе жіңішке дауыстылар ғана кездесе алады.

2.  Соз (түбір)  ішінде, сөз бен  қосымша, сон- 

дай-ақ сөз бен создің аралығында  қатаң дауыс- 

сыздардан  соң тек  қатаңдар  ғана тұра алады.

3. Әлгіндей жағдайда  ұяңдардан  соң тек ұяң 

дауыссыздар тұрады.

4.  Үнділерден соң ұяңдар,  қала берді  үнділер 

келеді.  Міне,  бұлар  - тілдің болмыс,  бітімін  ай-

қындайтын, өзге тілдерден ерекшелеңдіріп тұра- 

ты н,  ұзақ  дамудың  нәтижесінде  қалыптасқан, 

бұлжымас заңдылықтар.
жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет