Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1315/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317   1318   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
Д ж унисбеков  А.

 

П р о б л е м ы   т ю р к ск о й   с л о в е с н о й   п р о с о д и к и   и  с и н г а р м о н и зм   к а за х с к о го   сл о в а .  А .,  1988.Д м и т ри ев  Н .К.

 

В ста в к а   и  в ы п а д е н и е  гл а сн ы х   и  с о г л а с н ы х   в  т ю р к с к и х   я зы к ах  / /   И с с л е д о в а н и я   п о   с р а в н и т е л ь н о й  гр ам м ати к е  т ю р к с к и х   я зы к о в .  ч .І.,  Ф о н ет и к а .  М .,  1 9 5 5 .,

Д осм үхам ет үлы   X.

 

Қ а за қ -қ ы р ғ ы з  т іл ін д егі  с и н г а р м о н и з м   за ң ы .  А .,  1992.Д осм үхам едүлы   X.

 

А л а м а н .  А .,  1991.Ж үбанов  Қ.

 

Қ а за қ   тілі  ж ө н ін д е г і  зер ттеулер.  А .,  1999.Ж үсіпүлы   М.

 

А .Б а й т ұ р с ы н ұ л ы   ж ә н е   қ азір гі  қ а за қ   тілі  ф о н о л о г и я с ы .  А .,  1998.Зиндер  Л .Р .

 


жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317   1318   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет