БАҒдарламасы бакалавриатжүктеу 288.58 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата19.04.2017
өлшемі288.58 Kb.
  1   2   3

ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 БАКАЛАВРИАТ 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КӘСІБИ АУРУЛАР 

 

5В110400   - «Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы 

 

Сағат кӛлемі – 135 (3 кредит)  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

 

 Астана 2011 

 

 АЛҒЫ СӚЗ 

 

1. 

ӘЗІРЛЕГЕН  ЖӘНЕ  ҦСЫНҒАН  Медицина  білімі  мен  ғылымының 

инновациялық 

технологиялар 

Республикалық 

орталығы, 

С.Д. 


Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Қарағанды 

мемлекеттік  медицина  университеті,  «Астана  медицина  университеті» 

АҚ,  М.Оспанов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  мдицина 

университеті,  Семей  қаласының  мемлекеттік  медицина  университеті, 

Онтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  фармацевтикалық  академия,  Қазақстан-

Ресей медицина университеті    

 

2.

 АЛҒАШ РЕТ енгізілген 

 

3. 

Ҥлгілік 

оқу 

бағдарламасы 

5В110400 

«Медициналық-профилактикалық  іс»  мамандығы  бойынша  ҚР  2009  жылғы  мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленген 

 

4.

 Ҥлгілік  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  Денсаулық 

сақтау  министрінің  2011  жылғы  26  қазандағы  №734  бұйрығымен 

бекітілген. 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 


 

  

МАЗМҦНЫ 

 

1.  Түсініктеме ………………………………………………………..……. 2.  Пән бойынша сағаттың бӛлінуі…………………………...…………… 

3.  Пәннің  мазмұны  және  сабақтардың  тақырыптық  жоспарының үлгілері …………………………………………………………............ 

 4.  Оқу және оқыту әдістері………………………………………….……. 

13 


5.  Студенттердің білімін бағалау…………………………..…………….. 

13 


6.  Құрал-жабдықтар…………………………………….………………… 

14 


7.  Ұсынылатын әдебиеттердің тізімі......................................................... 

14 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

     

    Бұл типтік оқу бағдарламасын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің рұқсатынсыз кӛбейтуге және таратуға болмайды. 


 

 1 ТҤСІНІКТЕМЕ 

      

Кәсіби  аурулар  -  ӛндірістік  ортадағы  қолайсыз  факторлардың  әсерінен 

пайда болған аурулар. 

Кәсіби  аурулардың  себептері  болып,  техникалық  жабдықтаудың  және 

ӛндірістік  кәсіп  орындармен  уыл-шаруашылығындағы  санитарлық гигиеналық 

шараларды сақтамаудан болуы мүмкін. 

Медициналық-профилактикалық  ісі  бакалаврын  дайындауда  кәсіби 

ауруларды  оқыту  маңызды  себебі  кәсіби  патология  дамуына  ӛндірістік 

факторлардың рӛлін айқындайды.  

Кәсіби  аурулар  туралы  білімді  оқытып  жетілдіру  адам  организміне 

ӛндірістік  процестің  және  ӛндірістік  ортаның  зиянды  факторлар  әсерін  жоюға 

немесе бәсендетуге бағыт береді.   

 Пәннің  мақсаты:  студенттерге  ӛндірістік  ортадағы  қолайсыз  факторлар 

әсерлерден пайда болған аурулар туралы түсінік беру. 

 

Пәннің міндеттері: 

 

кәсіби  аурулардың  пайда  болу  себептері  мен  жағдайлары  туралы  білім беру;  

 

қазіргі  таңдағы  кәсіби  аурулардың  клиникалық  кӛріністерімен таныстыру; 

 

кәсіби патологияның диагностика әдістермен таныстыру және орындату;  

кәсіби  аурулары  бар  науқастарды  емдеу,  алдын  алу,  медициналық 

әлеуметтік сараптама принциптерімен таныстыру және жүргізуін үйрету. 

 

Білім берудің тҥпкілікті нәтижелері (компетенциялары)                              

Студент 

тиісті: 

компетенциялар 

білуге 

кәсіби аурулардың негізгі түрлерін; 

адам  организміне  зиянды  ӛндіріс  факторларының  жағымсыз 

әсерінің механизмдерін; 

адам  организміне  зиянды  ӛндіріс  факторлар  әсерінен 

туындаған аурулардың клиникалық кӛріністері;  

диагностика және емдеу тәсілдерін; 

медициналық әлеуметтік сараптама мәселелерін;  

кәсіби аурулардың алдын алу шараларын. ҥйреніп 

алуға:  

зиянды ӛндіріс факторларын анықтауды;  

аурудың кәсіби анамнезін жинауды;  

кәсіби ауруы бар науқастың клиникалық жағдайын бағалауды 

  

зертханалық  және  аспапты  инструменталды  диагностика 

әдістерінен қажеттілігін таңдауды;  

 

кәсіби ауру диагнозын дәлелдеуді;  

кәсіби  ауруы  бар  науқасқа  емдеу,  алдын  алу  және  еңбекке 

жарамдылығы туралы нұсқаулар беруді;  

 

  

кәсіби ауруларды талдауды;  

кәсіпорында  алғашқы  және  кезеңдік  медициналық  тексерістер 

жүргізуін жоспарлауды; 

 

адам  организмін  зиянды  ӛндіріс  факторлары  әсерінен 

қорғайтын заттарды таңдауды. 

владеть  

навыками: 

тіркелген  зиян  ӛндіріс  факторларын  талдау  негізінде  кәсіби 

ауру дамуын айқындау.

 

 

Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері 

 

Пререквизиттер:  жалпы  гигиена,  қоршаған  орта  және  денсаулық, 

коммуникативті білім  Постреквизиттер:  еңбек  гигиенасы,  эпидемиология  дезинфекциялық  іс 

негіздерімен 

   

2 ПӘН БОЙЫНША САҒАТТЫҢ БӚЛІНУІ 

 

Жалпы сағат саны 

Аудиториялық сағаты 

 

СӚЖ 

дәріс 

Практикалық 

сабақтар 

ОСӚЖ 

Кредит  № 1 - 45  

10 


15 

15 


Кредит  № 2 - 45  

10 15 

15 


Кредит  № 3 - 45  

10 15 

15 


 

3 Пәннің мазмҧны* және сабақтардың тақырыптық жоспарының 

ҥлгілері** 

 

№1 кредит 

 

Кәсіби аурулар клиникасына кіріспе  

Кәсіби аурулар анықтамасы. Кәсіптік патологияның даму кезеңдері. Кәсіби 

аурулардың  этиологиялық  факторлары.  Кәсіби  аурулардың  жіктелуі.  Кәсіби 

аурулар  клиникасының  міндеттері.  Кәсіптік  патологияның  басқа  клиникалық 

және гигиеналық пәндермен байланысы.  

 


 

 Қазақстан 

Республикасында 

кәсіптік 

патология 

қызметін 

ҧйымдастыру.   

Кәсіби  ауруларды  зерттеуде  Қазақстан  ғалымдарының  қосқан  үлестері.  

Қазақстанда 

кәсіптік 

патология 

қызметін 

ұйымдастыру. 

Қазақстан 

Республикасының заңдарымен, әдістемелік нұсқаулармен танысу.   

Кәсіптік патолог дәрігер (цех дәрігері) міндеттерімен, кәсіби аурулар және 

кәсіби улану бойынша тіркеу, есепке алу және есеп беруімен танысу.   

 

Диагностика және медициналық сараптама мәселелері  

Кәсіби  аурулар  диагностика  ерекшеліктері.  Кәсіптік  патологияны 

дәйектеуге  қажетті  құжаттар  (кәсіби  маршруты,  науқастың  еңбек  жағдайының 

санитарлық-гигиеналық  сипаттамасы,  амбулаториялық  карта  мәліметтері, 

кәсіби аурулары мен кәсіби уыттылықты зерттеу актілері). 

Кәсіби  аурулардың  алдын  алу  принциптері  (медициналық,  санитарлы-

гигиеналық,  инженерлі-техникалық,  жеке  бас  гигиенасы).  Ӛнеркәсіп  және 

ауылшаруашылық  ұйымдар  жұмысшыларының  алдын  ала  медициналық 

тексерулері.  Жұмысшылардың  елдын  ала  және  кезекті  медициналық  тексеру 

ӛткізуінің негізгі міндеттері.  

Кәсіби патологиялардағы медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері.   

Шаң әсерінен туындайтын кәсіби аурулар 

Ӛкпенің  шаң  ауруларының  анықтамасы.  Ӛнеркәсіптік  шаңның  жіктелуі. 

Ӛнеркәсіп  шаңын  пайда  болуына  ықпал  жасайтын  ӛндіріс  үрдістер.  Еңбектің 

заманауи  жағдайында  ӛкпенің  шаң  ауруының  клиникалық  кӛріністерінің 

ерекшеліктері.   

 

Пневмоканиоздар. Пневмокониоздар анықтамасы. Жіктелуі.   

Силикоз.  Патогенез  теориясы.  Силикоздың  патологиялық  анатомиялық 

суреттемесі. Аурудың клиникасы, кезеңдері. Диагностика және емдеу әдістері. 

Алдын алуы. Медициналық-әлеуметтік сараптама. Жұмысқа қабылдауға қарсы 

кӛрсеткіштері.  

Силикатоздар:  асбестоз,  талькоз,  муллитоз,  цемент  шаңынан  пневмокони-

оз.  Клиникалық  кӛріністер  ерекшеліктері.  Асқынулары.  Диагностика  және 

емдеу әдістері. Еңбек істеу ӛабілеттілігі сараптамасы. Алдын алуы. 

Металлокониоздар: 

сидероз, 

алюминоз. 

Клиникалық 

кӛріністер 

ерекшеліктері.  Диагностика  және  емдеу  әдістері.  Еңбек  істеу  ӛабілеттілігі 

сараптамасы. Алдын алуы. 

Карбокониозы: 

антракоз, 

антракосиликоз. 

Патологоанатомическая 

картина.  Клиника.  Диагностика  және  емдеу  әдістері.  Еңбек  істеу  ӛабілеттілігі 

сараптамасы. Алдын алуы. 

Аралас  шаңнан  туындаған  пневмокониоздар:  электросварка  аэрозолін 

жұтқаннан туындайтын сидеросиликоз, пневмокониоз. Клиникалық кӛріністері.  

 Ағымы.  Диагностика  және  емдеу  әдістері.  Еңбек  істеу  ӛабілеттілігі 

сараптамасы. Алдын алуы. 

Органикалық  шаңңан  туындаған  пневмокониоздар:  биссиноз.  Патогенезі. 

Клиникалық  кӛрінісі.  Ауру  ағымы.  Диагностика  және  емдеу  әдістері.  Еңбек 

істеу қабілеттілігі сараптамасы. Алдын алуы. 

 

Кәсіби  бронх  демікпесі.  Кәсіби  бронх  демікпесі  түсініктемесі.  Осы 

ауруды  жиі  тудыратын  ӛндіріс  шаңының  түрлері.  Патогенез  теориясы. 

Аурудың  әр  ағымындағы  клиникалық  кӛріністердің  ерекшеліктері.  Диагноз 

қою:  анамнез,  клиникалық,  зертханалық,  аллергологиялық,  иммунологиялық, 

инструменталды  зерттеулер  мәліметтері.  Емдеу  принциптері.  Еңбек  істеу 

ӛабілеттілігі сараптамасы. Алдын алуы. 

 

Физикалық факторлар әсерінен туындайтын кәсіби аурулар 

 

Вибрациялық ауру 

Вибрацияның  негізгі  параметрлері.  Вибрация  ауруын  туындататын 

факторлар.  Аурудың  жіктелуі.  Патогенезі.  Жалпы  және  жергілікті  вибрация 

әсерінен  туындаған  вибрация  ауруының  негізгі  клиникалық  синдромдары. 

Диагностиканың  функционалды  әдістері.  Емдеу  принциптері.  Медициналық-

әлеуметтік сараптама. Алдын алуы. Шу әсерінен туындаған патология 

Ӛндірістегі  шудың  кӛздері.  Адам  организміне  шудың  әсер  ету  механизмі. 

Клиникалық  кӛріністері.  Диагностика  және  емдеу  әдістері.  Еңбек  істеу 

қабілеттілігі сараптамасы. Алдын алуы. Электрмагнит сәулесі әсерінен туындайтын патология 

Ӛнеркәсіпте,  ғылымда,  техникада  қолданатын  электрмагнит  толқындары. 

Адам  организміне  электрмагнит  толқындар  әсерінің  механизмі.  Электрмагнит 

сәулесі әсерінен туындаған аурудың клиникалық кӛріністері. Диагностика және 

емдеу әдістері. Еңбек істеу қабілеттілігі сараптамасы. Алдын алуы. 

Лазер сәулесінен туындаған патология 

Ӛнеркәсіпте,  ғылымда,  ауыл  шаруашылықта  лазер  сәулесін  қолданылуы. 

Адам  организміне  лазер  әсерінің  механизмі.  Лазер  сәулесі  әсерінен  туындаған 

аурудың клиникалық кӛріністері. Диагностика және емдеу әдістері. Еңбек істеу 

қабілеттілігі сараптамасы. Алдын алуы. 

 

 №1кредит сабағының тақырыптық жоспарының ҥлгісі 

 

Дәрістің тақырыптық жоспарының ҥлгісі 

 

№ 

 тақырып 1. 

Мамандандырылған 

ауру 

клиникасына кіріспе. 

Казахстан 

республикасында проф – патологияны қйымдастыру. 


 

 2. 

Мамандандырылған ауру.шаң әсерінен пайда болатын. Пневмокониоздар. 

3. 

Мамандандырылған демікпе.  4. 

Физикалық 

әсерден 

пайда 


болатын 

мамандандырылған 

ауру. 

Вибрационда ауру. 

5. 


мамандандырылған патология, шу және лазер әсерінен пайда болған. 

 

Жалпы сағат:  5 

 

Тәжірибиелік тематикалық сабақ жоспары 

  

№ 

тақырып  1. 

Мамандандырылған ауру клиникасына кіріспе. .  медико-социалды және 

диагностика сұрақтары. 

2. 

Пневмокониоз. Силикоз. 3. 

Мамандандырылған демікпе.  

4. 

Физикалық әсерден 

пайда 


болатын 

мамандандырылған 

ауру. 

Вибрационда ауру. 

5. 


мамандандырылған патология, шу және лазер әсерінен пайда болған. 

 

Жалпы сағат:   10  

Студенттердің ӛзіндік жҧмысының тематикалық жоспары (Сӛжт) 

 

 № 


тақырып 

1. 


Мамандандырылған патологияны қою құжаттары. 

2. 


Пневмокониоз: силикатоз, металлокониоз, карбокониоз. 

3. 


Ӛндіріс  шаңы  түрлері,  мамандандырылған  демікпе  шақырылуы.патогенез 

теориясы. 

4. 

 вибрациялық ауру диагностикасы. 5. 

мамандандырылған  патологиясы,  

электромагнитниттіого  және  лазерлі 

әсерлердің әсері. 

 

қорытынды 

 

Жалпы сағат: 15   

Студенттердің ӛзіндік жҧмыс тақырып жоспары (Сӛж) 

 

№ 

тақырып 

1. 


Мамандандырылған аурудың алдын алу. 

2. 


Аралас және органикалық шу пневмокониозы . 

3. 


шаңды бронхит.ем және алдын алу шаралары. 

4. 


Вибрациалық ауру емі мен алдын алу шаралары. 

5. 


мамандандырылған  патологиясы,    электромагнитниттіого  және 

лазерлі әсерлердің әсері. 

    


Жалпы сағат: 15  

 

  

Кредит № 2 

 

Химиалық әсерден пайда болатын мамандандырылған ауру  

 амино- и нитроқосынды бензол ароматты кӛміртек интоксикациясы 

ароматты  кӛміртекті  ӛндірісте  қолдану.  Адам  ағзасына  бензолың  түсу 

жолдары. Патогенез. Ароматты кӛміртектің жедел және сқзылмалы клиникалық 

кӛрінісі.  Созылмалы  лейкоз,    бензол  әсері.  Диагностика.  Емі..  Экспертиза  . 

Профилактика. 

 

 

 

Свинец және оың қосындылары интоксикациясы 

свинецті ӛндірісте қолдану. Адам ағзасына свинецтің түсу жолдары. Пато-

генез. свинецтің жедел және сқзылмалы клиникалық кӛрінісі. Созылмалы лей-

коз,  бензол әсері. Диагностика. Емі.. Экспертиза . Профилактика.  

Фосфор және оның қосындысының интоксикациясы 

Фосфорға  характеристика  .ӛндірісте  фосфорды  қолдану.  Адам  ағзасына 

фосфордың  түсу  жолдары.  Патогенез.  фосфордың  жедел  және  сқзылмалы 

клиникалық кӛрінісі. сфор әсері. Диагностика. Емі.. Экспертиза .  Профилакти-

ка. 

 Интоксикация ртутью Металға  Характеристика  .  .ӛндірісте  металды  қолдану.  Адам  ағзасына 

металдың    түсу  жолдары.  Патогенез.  Металдың  жедел  және  сқзылмалы 

клиникалық кӛрінісі. сфор әсері. Диагностика. Емі.. Экспертиза . Профилактика  

марганц интоксикациясы 

маргонец  характеристика  .  .ӛндірісте  маргонецті  қолдану.  Адам  ағзасына 

маргонецтің    түсу  жолдары.  Патогенез.  Маргонецттің  жедел  және  сқзылмалы 

клиникалық кӛрінісі. сфор әсері. Диагностика. Емі.. Экспертиза . Профилактика   

пестицид интоксикациясы 

пестицидке  анықтама.  Адам  ағзасына  түсу  жолдары.  Классификация 

Интоксикация  байланысы.  Патогенез.  Клиническалық  кӛрінісі.  пестицидтің 

жедел  және  сқзылмалы  клиникалық  кӛрінісі.  сфор  әсері.  Диагностика.  Емі.. 

Экспертиза . Профилактика 

фосфорорганикалық қосылыс интоксикациясы. Патогенез. Клиническалық 

кӛрінісі. Диагностикасы мен емі. Медико-социалды экспертиза. Профилактика. 

Ртуттыорганикалық  интоксикациясы.  Патогенез.  Клиническалық  кӛрінісі. 

Емі мен диагностикасы. Медико-социады экспертиза. Профилактика. 

Мырыш  интоксикациясы.  Патогенез.  Клиническалық  кӛрінісі.  Ем  және 

диагностик мақсаттары. Медико-социалды экспертиза. Профилактика. 


 

 

10  №2 кредит темтикалық жоспарды қолдану 

 

Дәріс тематикалық жоспарын қолдану 

 

№ тақырып  

1. 


амино-  и  нитроқосынды  бензол  ароматты  кӛміртек  интоксикация-

сы 

2. 


Свинец және оың қосындылары интоксикациясы 

3. 


Фосфор және оның қосындысының интоксикациясы 

4. 


Интоксикация ртутью 

5. 


пестицид интоксикациясы 

 

Жалпы сағат:   5  

 

Тәжірибиелік тематикалық сабақ жоспары 

  

№ тақырып 

1. 


амино-  и  нитроқосынды  бензол  ароматты  кӛміртек  интоксикация-

сы 

2. 


Свинец және оың қосындылары интоксикациясы 

3. 


Фосфор және оның қосындысының интоксикациясы 

4. 


Интоксикация ртутью 

5. 


пестицид интоксикациясы 

 

Жалпы сағат: 10   

Студенттердің ӛзіндік жҧмысының тематикалық жоспары (Сӛжт) 

 

 

 тақырып 

1. 


Адам ағзасына бензолың түсу жолдары. 

2. 


Адам ағзасына свинецтің түсу жолдары. Патогенез. 

3. 


Адам ағзасына фосфордың түсу жолдары. Патогенез. 

4. 


. Адам ағзасына металдың  түсу жолдары. Патогенез.   

5. 


пестицидке анықтама. Адам ағзасына түсу жолдары. 

 

қорытынды 

 

Жалпы сағат: 15  

 

Студенттердің ӛзіндік жҧмыс тақырып жоспары (Сӛж) 

 

№ 

тақырып 

1. 


- и нитроқосынды бензол ароматты кӛміртек интоксикациясы . Ди-

агностика. Емі.. Экспертиза . Профилактика. 

 


 

 

11 2. 

Свинец және оың қосындылары интоксикациясы 

Емі.. Экспертиза . Профилактика.  

 

3. Фосфор және оның қосындысының интоксикациясы 

П Диагностика. Емі.. Экспертиза . Профилактика. 

4. 

Интоксикация ртутью 

Диагностика. Емі.. Экспертиза . Профилактика. 

5. 

пестицид интоксикациясы 

 

 Жалпы сағат:  15  

 

 

Кредит № 3 

 

Лучевая болезнь 

 

Использование  ионизирующего  излучения  в  промышленности,  медицине, 

науке,  сельском  хозяйстве.  Механизм  действия  ионизирующего  излучения  на 

организм человека. Клиническая картина лучевой болезни. Методы диагности-

ки и лечения. Экспертиза трудоспособности. Профилактика. 

 

Кессонная болезнь 

Источники  возникновения  кессонной болезни на производстве. Механизм 

действия  повышенного  атмосферного  давления  на  организм  человека.  Клини-

ческая картина кессонной болезни. Методы диагностики и лечения. Экспертиза 

трудоспособности. Профилактика. 

 

Высотная болезнь 

Механизмы  патологического  влияния  низкого  атмосферного  давления  на 

организм  человека.  Клиническая  картина  высотной  болезни.  Методы  диагно-

стики и лечения. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.  

Профессиональное заболевание, обусловленное влиянием высоких и  

Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Высшее%20медицинское%20образование -> ТУП -> Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело
Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело -> Бакалавриат
Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело -> БАҒдарламасы бакалавриат
Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело -> Бакалавриат жалпы гигиена
Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело -> БАҒдарламасы бакалавриат
Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело -> Ҥлгілік оқу бағдарламасы бакалавриат
Специальность%205B110400%20Медико-профилактическое%20дело -> БАҒдарламасы бакалавриат
ТУП -> БАҒдарламасы интернатура

жүктеу 288.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет