Бағдарламасы аясында Елбасы Жолдауын насихаттау мақсатында облысымызға жұмыс сапарыжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата10.03.2017
өлшемі0.64 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7

№12 (869) қазан 2011 жыл

Жас мұраты - білім, тәлім-талабы, өнер, оқу - жастың қару-жарағы.  Ілияс Жансүгіров

М . Ө т е м і с о в   а т ы н д а ғ ы 

Б Қ М У - д ы ң   а к т   з а л ы н д а 

Қазақстан  Республикасы  білім 

беруді  дамытудың  2011-2020 

жылдарға  арналған  Мемлекеттік 

бағдарламасы  аясында  Елбасы 

Жолдауын насихаттау мақсатында 

облысымызға  жұмыс  сапары-

мен  келген  Білім  және  ғылым 

министрлігі  Ғылым  комитетінің 

төрағасы  Қасымбеков  Бақтыбай 

Ә ш і м б е к ұ л ы   п р о ф е с с о р -

оқытушылар қауымымен кездесті. 

Бұл жиынға білім ордасының бас-

шыларымен қатар, облыстық білім 

басқармасы  бастығының  орын-

басары  Қатаев  Ердан  Советұлы 

қатысты.

Мұғалім  мамандығы  –  қызығы 

мен  қиындығы  қатар  жүретін  кәсіп. 

Жастарды білім нәрімен сусындатып 

қана  қоймай,  оларға  тәлім-тәрбие 

беруде игілікті істер атқарып жүрген 

ұстаздардың  еңбегі  ұшан-теңіз. 

«Ұстаз  деген  -  ұлы  тұлға»  есімін Біз  университеттік  білім  беру  мен  ғылымды 

дамытудың  жаңа  деңгейін  қамтамасыз  етуге 

міндеттіміз.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев

Маңызды кездесу 

ректоры  А.С.Иманғалиев  мұғалім 

мамандығының қыр-сыры жайында 

айтып  өтіп,  оқытушылар  қауымына 

ізгі лебізін білдірді. Сөз кезегін алған 

Білім және ғылым министрлігі Ғылым 

комитетінің  төрағасы  Бақтыбай 

Қасымбеков «Ұстаз – ерекше қауым, 

сіздер елдің жарқын болашағы үшін 

қыруар  қызмет  атқарудасыздар»,- 

дей  отыра,  оқытушыларды  мейра-

мымен  құттықтап,  отбасыларына 

жақсылық, дендеріне саулық тіледі. «Развитие  национального  законодательства  суверенного 

Казахстана»  -  такова  тема  республиканской  научно-практической 

конференции, которую 21-22 октября организовала кафедра правовых 

дисциплин Западно-Казахстанского государственного университета 

им. М.Утемисова.

Ученые-юристы за Круглым столом

кейінгі  буын  ұрпақтары  әрдайым 

жадында  сақтап,  мақтан  тұтары 

сөзсіз. 

Ұстаздардың кәсіби мерекесімен 

т ұ с п а -т ұ с  к е л г е н  к е з д е с уд і ң 

шымылдығын  ашқан  университет 

Еліміздің  білім,  ғылым,  әлеуметтік 

с а ла дағы  өзгеріс тер  мен  тың 

жаңалықтарға тоқталып, тыңдарман 

қауымға толық мәлімет берді.(Жалғасы 2 бетте.)

Данный научный форум проходит 

накануне  20-летия  Независимости 

Республики.  За  этот  короткий  для 

истории отрезок времени Казахстану 

удалось  добиться  значительных 

социально-экономических,  полити-

ческих  успехов  и  международного 

признания.  Этому  способствова-

ло    постоянное  развитие  и  со-

вершенствование  национального 

законодательства.

В  работе  конференции  при-

няли  участие  ученые-юристы  из 

вузов  Казахстана,  представители 

прокуратуры  ЗКО,  департамента 

юстиции и судов.

Участники  конференции  об-

судили  проблемы  регламентации 

нотариальной  деятельности  в  РК, 

развития уголовно-процессуального 

законодательства РК на современ-

ном этапе. Были затронуты вопросы 

общественной  опасности  корпора-

тивной  коррупции,  а  также  станов-

ления и  роли медиации в развитии 

современного общества. Проблемы 

и перспективы развития современ-

ного законодательства обсуждались 

на  секционных  заседаниях,  посвя-

щенных:  «Актуальным  вопросам 

Казахстанского  права  и  правовой 

политики  государства  в  условиях 

глобализации»;    «Защите  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина: 

казахстанскому и международному 

опыту»;  «Уголовно-правовой поли-

тике  современности»;  «Правовому 

обеспечению  развития  предприни-

мательства и финансовой системы 

РК  как  основы  стабильности  неза-

висимого государства». 

По  итогам  конференции  были 

приняты рекомендации и опублико-

ван сборник научных материалов.

Соб. инф.

От имени ректората Западно-Казахстанского государственного универси-

тета им.М.Утемисова сердечно приветствую всех участников международной 

конференции «Академическая мобильность: опыт и перспективы», прово-

димой в стенах одного из старейших вузов Кахахстана.

Примечательно,  что  форум  проводится  в  канун  таких  значимых  для 

государства  и  нашего  вуза  событий  -  20-летия  обретения  Казахстаном 

Независимости и 80-летия нашего университета. 

Особенностью нынешней конференции является широкая география 

участников: мы услышим выступления наших зарубежных коллег – ученых из 

Германии, Польши, Болгарии, России, ведущих вузов Казахстана. Поскольку 

Западно-Казахстанская  область  граничит  с  пятью  российскими  губер-

ниями, нам приятно видеть среди своих гостей наших коллег из Самарской, 

Саратовской, Волгоградской губерний России.

 В работе конференции участвуют также партнеры вуза - ученые из 

Российского университета Дружбы народов, Южного федерального уни-

верситета, Ивановского госуниверситета, приграничных российских вузов, а 

также высших учебных заведений Казахстана – всего представлено свыше 

100 научных докладов. 

Цели нашей конференции «Академическая мобильность: опыт и пер-

спективы» – обсуждение вопросов развития академической мобильности как 

одного из направлений, обеспечивающих интеграцию в европейскую зону выс-

шего образования, анализ и обобщение опыта организации академической 

мобильности, обсуждение проблем и перспектив сотрудничества казахстан-

ских, российских и зарубежных вузов в области академической мобильности, 

организации и внедрения программ «двойных дипломов», выработка общих 

рекомендаций по управлению академическими обменами в вузах.

Как известно, в марте 2010 года, в Будапеште и Вене, на II Форуме мини-

стров образования европейских стран было принято окончательное решение 

о  присоединении  Казахстана  к  Болонской  декларации.  Данное  событие 

имеет особую важность в свете Послания Президента  Н.А.Назарбаева 

«Новое десятилетие – новый экономический подъем - новые возможности 

Казахстана», где поставлена конкретная задача – «Качество высшего образо-

вания должно отвечать самым высоким международным требованиям. Вузы 

страны должны стремиться войти в рейтинги ведущих университетов мира». 

Присоединение РК к Болонскому процессу  дает реальные преимущества и 

возможности для казахстанских вузов и студентов: приведение отечественных 

образовательных программ и учебных планов в соответствие с европейскими 

стандартами; признание отечественных квалификационных и академических 

степеней; конвертируемость казахстанских дипломов о высшем образовании 

в еврозоне, право выпускников на трудоустройство в любой  из 47 стран-

участниц Болонского процесса; обеспечение академической мобильности 

студентов и преподавателей. Академическая мобильность - это возможность 

для студентов и преподавателей обучаться, преподавать или заниматься ис-

следованиями в вузах, расположенных вне территории их государства, либо 

получать вне пределов государства полный курс образования».

Сегодня Западно-Казахстанский государственный университет по пра-

ву занимает особое место в интеллектуальной, научно-образовательной, 

общественно-политической и культурной жизни не только Приуралья, но и в 

системе высшей школы Казахстана.

Университет в числе первых вузов Казахстана в 2005 г. в г. Болонье под-

писал соглашение соответствия системе образования стран Европы.

В настоящее время Западно-Казахстанским государственным  универси-

тетом  им. М.Утемисова заключено 46 договоров о сотрудничестве с вузами 

СНГ и странами дальнего зарубежья.

 ЗКГУ им. М. Утемисова вошел в список 500 рейтинговых вузов мира, а в 

2011г. в национальном рейтинге вузов Казахстана среди многопрофильных 

вузов вошел в десятку лучших учебных заведений Республики. 

Коллектив университета оценивает достигнутые успехи и накопленный 

научный и профессиональный потенциал прежде всего как хороший задел 

для будущих свершений и плодотворных начинаний. 

Я уверен, что данная конференция будет способствовать достижению 

консолидации в вопросах академической мобильности, увеличению вклада 

высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, 

так и общеэкономических задач. Искренне желаю всем участникам конфе-

ренции успешной работы!. Ректор ЗКГУ им. М.Утемисова

  А.С. ИмАнгАлИев

Единая 


«Европа знаний» - 

в действии!Приветствие участникам 

Международной конференции «Академическая 

мобильность: опыт и перспективы»

Ґ

№ 12 (869)

 қазан 

2011 жыл


2

 Университет тынысы

Памяти ученых

(традиционное «Ивановсие чтения» в ЗКГУ)(Соңы. Басы 1 бетте.)

Биыл  -  Тәуелсіздік тің  20  жылы. 

Қ а з а қ с т а н   б ұ л   ж ы л д а р   і ш і н д е 

экономикалық,  саяси-әлеуметтік,  даму 

саласында бірталай табыстарға жеткені 

айдай анық. Ұлттық әл-ауқат деңгейіндегі 

әлем мемлекеттері кезеңінде өткен жыл-

да Қазақстан 50-ші орынға көтерілді.

Мемлекет  басшысы  Жолдауында 

жаңа  әлеуметтік  саясатқа,  әлеуметтік 

ж а ң а р т у  м ә с е л е с і н е  б а с а  н а з а р 

аударылған. Айтулы бағдарламаның ба-

сты мақсаты - халықтың  әл-ауқатын арт-

тыру, әлеуметтік жағдайын жақсарту. Бұл 

бағдарламалар  еліміздің  миллиондаған 

қарапайым  адамдардың  к үнделікті 

мәселелерін  шешуге  бағытталған,  бұл 

қазақстандықтардың  өмір  сүру  сапасын  

жақсартады. 

Ө м і р   б о й ы   б і л і м   а л у   ә р б і р 

қазақстандықтың  жеке  кредосына  ай-

налуы  тиіс.  Бүгінде  жаңа  Назарбаев 

университетінің  нарық  сұранысына 

бағдарланған  ЖОО-ның  инновациялық 

моделі  қалыптастырылды.  Ол  барлық 

қазақстандық ЖОО үшін үлгі болуы керек. 

Бұл университет Қазақстанда бірінші бо-

лып ғылыми-зерттеу университеті атағын 

алып отыр.

Төраға  Б.Ә.  Қасымбеков  елімізде 

жастардың білім алуы үшін барлық жағдай 

Маңызды кездесу 

отырмыз, сонымен қатар, университеттің 

ғылыми-зерттеу  бағыттарына,  олардың 

деңгейлеріне,  адами  капиталдарына 

байланысты ғылыми инновациялық уни-

верситет деген атақпен жұмыс жасайтын 

болады.  Білім,  ғылым  бағыты  бойынша 

бағдарламалар  аясында  жоспарлы 

жұмыстар  іске  асып,  қыруар  қызметтер 

атқарылары сөзсіз,-деп өз сөзін қорытты 

Бақтыбай  Әшімбекұлы.  Оқытушылар 

қауымы қазіргі білім мен ғылым саласы 

жайында толғандырып жүрген мәселелер 

төңірегінде тұшымды ой бөлісті. 

Жиыннан соң Бақтыбай Әшімбекұлы 

биология және экология кафедрасының 

з е р т х а н а с ы н д а   б о л ы п ,   з е р т т е у 

жұмыстарымен  танысты.  Ұстаздар  мен 

студенттер  жұмысына  разы  болған  

Б.Ә.Қасымбеков өз пікірін білдіре отырып, 

еңбектеріне  табыс,  оқуларына  сәттілік 

тіледі.

Светлана БеккуЖИевА

Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы, «Ақжол» ғылым және 

білім  қоғамдық  қоры,  Карлов  университеті  (Прага),  М.Өтемісов  атындағы 

Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университеті  арасындағы  халықаралық 

ғылыми серіктестік негізінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да  «Қазақстандағы 

демографиялық ахуал: жағдайы және келешегі» тақырыбында халықаралық 

ғылыми конференция өткізілді. 

жасалып жатқандығын, «100 мектеп, 100 

аурухана» бағдарламасы бойынша бюд-

жеттен  қаржы  бөлініп,  мектепке  дейінгі 

ұйымдар, жаңа мектептер бой көтеруде 

екенін,  2015  жылға  дейін  500  мектеп 

салыну керектігін айтты. Қазіргі заманда 

ең негізгі мақсат – бұл білім мен ғылым 

сапасын  көтеру.  Ұстаздар  мәртебесін 

арттыру, жас мамандардың ауылға баруы 

үшін  оларға  қосымша  үстемақы  төлеп, 

жағдай  жасау  үкімет  тарапынан  қолдау 

тауып отырғанын да атап өтті. 

-  2015  жылдан  бастап  2020  жылға 

дейін  оқытудың  12  жылдық  моделіне 

толық  көшеміз.  Себебі,  Қазақстан  2010 

жылы Болон процесіне енді. Ол процесте 

оқу мектепте оқу, бакалавриат, магистра-

тура,  PhD  деңгейлері  бойынша  жүзеге 

асырылады.  Осы  деңгейлер  арқылы 

білімдері бағаланып, мамандар жұмысқа 

қабылданатын болады. Сонымен қатар, 

«Болашақ»  бағдарламасы  аясында 

жастардың білім деңгейлерін жетілдіруіне, 

біліктіліктерін  арттыруға  мүмкіндіктері 

бар.


Шетелдік  сараптамаға  зер  салар 

болсақ,  әрбір  мемлекетте  ғылыми-

зерттеу  университеті  деген  атаққа  сай 

келетін  ЖОО 5 пайыздан аспайды екен, 

Қазақстанда  Назарбаев  университеті 

осы  атаққа  ие  болып  отырса,  алдағы 

уақытта  2  университет  бірігеді  деп 

В Западно-Казахстанском государственном университете состоялись традиционные  Ивановские чтения. Эта кон-

ференция проводится ежегодно 27 сентября, в день рождения профессора Всеволода Вячеславовича Иванова. 

Всеволод Вячеславович Иванов яв-

ляется гордостью университета. Ученый, 

исследователь,  энциклопедист,  про-

фессор В.В.Иванов внес значительный 

вклад в развитие отдельных направле-

ний естественных наук не только в вузе и 

в крае, но и во всей республике,-отметил 

в  приветственном  обращении  ректор 

университета Имангалиев А.С. 

Западно-Казахстанский  государ-

ственный  университет  -  единственный 

вуз в Казахстане, где собран уникальный 

гербарный фонд, включенный в каталог 

мировых  гербариев,  характеризующих 

флору  пустынь, степей и лесостепей.

Доктор биологических наук, профес-

сор  Всеволод  Вячеславович  Иванов, 

инициатор  многих  научных  идей,  был 

прекрасным  наставником  молодых  ис-

следователей.  Под  его  руководством 

подготовлено более двадцати ученых, 

многие  из  которых  стали  известными 

не только в Казахстане, но и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.

2011  год  был  бы  юбилейным  для 

достойных  у чеников  профессора 

В.В.Иванова, рано ушедших из жизни и 

отдавших большую часть своей трудо-

вой деятельности родному вузу. 

Нынешняя  научно-практическая 

конференция  посвящается  памяти  и  

75-летию  учеников  Иванова  -  профес-

сора  Агелеуова  Есенбая  Агелеуовича, 

профессора  ЗКГУ  Петренко  Анатолия 

Захаровича  и  70-летию  Богданова 

Анатолия Юсуповича.

Агелеуов  есенбай  Агелеуович 

(1936-1997)  -  доктор  биологических 

наук, профессор, заслуженный работник 

народного  образования  Республики 

К а з а хс т а н,  ч л е н  к о рр е с п о н д е н т 

Международной  академии  высшей 

школы.  Профессор  Агелеуов  Е.А.  опу-

бликовал  более  120  научных  работ,  в 

том  числе  4  монографии,  2  учебника 

для высших учебных заведений. Под его 

руководством выполнены и защищены 6 

кандидатских диссертаций. Петренко  Анатолий  Захарович 

(1936-2009)  –  кандидат  биологических 

наук, профессор ЗКГУ, отличник народ-

ного  образования  Казахской  ССР,  от-

личник Просвещения СССР, обладатель 

ордена «Құрмет», автор более 60 науч-

ных работ, в том числе 4 монографий. 

Под его руководством выполнены и за-

щищены  кандидатские и магистерские 

диссертации. Богданов  Анатолий  Юсупович 

(1941-1993)  -  кандидат  биологических 

наук,  доцент,  член  Географического 

общества СССР и Ботанического обще-

ства СССР. Доцент Богданов А.Ю. опу-

бликовал более 40 научных работ, в том 

числе объемную монографию «Химизм 

и  энергия  фитомассы  основных  сооб-

ществ песков Северного Прикаспия».

Конференция  призвана  рассмо-

треть  актуальные  вопросы  охраны 

окружающей  среды,  биоразнообразия 

Северного  Прикаспия,  ознакомить  с 

реки  Урал;  кандидата  биологических 

наук,  профессора  Фартушиной  М.М. 

«Научные  исследования  кафедры 

биологии  и  экологии  1991-2011гг.»; 

учителя школы-гимназии №30 г.Атырау 

«Повышение  качества  экологического 

образования  через  призму  совре-

менных  информационных  техноло-

гий»;  кандидата  биологических  наук, 

қаласындағы  Карлов  университетінің 

профессоры  Томаш  Кучера  кеңестік 

дәуірдегі  Қазақстан  мен  Орта  Азия 

елдеріндегі  демографиялық  жағдайдың 

өзгерісін  салыстыра  отырып,  дәлелді 

мысалдар келтіре, жалпы мәліметтермен 

таныстырды.

Халықтың    демографиялық  санасы 

- көп  қатпарлы, ол ұлттық  санамыздың 

бастау алар мәйегі және оны өсіре  ала-

тын  басты  дәнекері.  Конференцияда 

Қазақстанның  қазіргі  демографиялық 

а х уалы  және  оны  шешу  жолдары, 

демографиялық  үрдістер,  көші-қон 

мәселесі, оның Қазақстан халқының 

дамуына  әсері,  халықтың  қазіргі 

орналасу  ерекшеліктері,  халықтың 

дамуындағы  қазіргі  әлеуметтік-

демографиялық  тенденциялар, 

Қазақстандағы  некеге  тұрудағы 

этнодемографиялық  үрдістердің 

сипаты,  жоғары  білім  жүйесіне 

демографиялық  жағдайдың  әсері, 

жастар арасындағы миграциясының 

үрдістері, ауыл жастарының қалаға 

қоныс  аударуы,  оның  себептері 

мен мақсаттары төңірегінде келелі 

ой  айтылып,  маңызды  мәселелер 

қозғалды.  2  күнге  созылған  кон-

ференция  жұмысында    25-ке  жуық 

баяндамалар  тың далып,  шара 

соңында ұсыныстар  мен қаулылар 

қабылданды.

Халықаралық байланыс жалғасын табуда

заведующей  кафедрой  биологии  и 

экологии  Кайсагалиевой  Г.С.  «Памяти 

выдающихся  ученых  нашей  кафедры 

посвящаем».  В  рамках  Ивановских 

чтений  работали  две  секции,  по  за-

вершении  обсуждений  были  приняты 

рекомендации  научно-практической  

конференции,  издан  сборник  научных 

докладов.   

Соб. инф. 

современными  методами  преподава-

ния  естественно-научных  дисциплин. 

В  работе  конференции  приняли  уча-

стие  ученые  Западно-Казахстанской,  

Атырауской, Актюбинской областей. 

На  пленарном  заседании  были  за-

слушаны  доклады  доктора  биологиче-

ских наук, профессора Дарбаевой Т.Е

«Сохранение памятников живого насле-

дия  Бурлинского  района  левобережья 

К о н ф е р е н ц и я н ы ң   п л е н а р л ы қ 

мәжілісін  ашқан  «Ақжол»  ғылым  және 

білім  қоғамдық  қорының  президенті, 

тарих  ғылымдарының  докторы,  про-

фессор  Мұрат  Сдықов  конференцияға 

қ а т ы с у ш ы л а р ғ а   с ә т т і л і к   т і л е д і . 

М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ-дың  І  про-

ректоры Әсет Тасмағамбетов қонақтарға 

қасиетті қара шаңыраққа «қош келдіңіз» 

айтып,  осындай  халықаралық  ғылыми 

серіктестігіміз  жалғасын  таба  берсін 

деген  тілегін  білдірді.  Онлайн  режимі 

арқылы  байланысқа  шыққан  Прага Ґ

№ 12 (869)

 қазан 

2011 жыл


3

Ғалымдар 

тіл мәселесі 

жайында басқосты

Маңызды кездесу 

В  Астане  на  базе  Казахского  национального  университета  искусств  состоялся  Международный  се-

минар по проблемам академической мобильности в рамках 20-го заседания Совета по образованию при 

Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, на котором участвовали руководители Западно-Казахстанского госу-

дарственного университета им.М.Утемисова – ректор вуза Имангалиев Асхат Салимович и директор центра 

информационных и образовательных технологий Жусупкалиева Галия Кайдаровна. 

 

«Нұр  Отан»  Х ДП  облыстық  филиалы ғимаратының  акт  залында  облыстық  студенттік 

қ ұрылыс  және  «Жасыл  ел»  жас тар  еңбек 

жасақтарының 3 еңбек маусымының жабылу сал-

танаты оздырылды. 

Табиғи апаттан зардап шеккен аймақ тұрғындарына 

көмек  қолын  созу,  көшелерді  абаттандыру,  елімізді 

көгалдандыру  мақсатында  жастарды  еңбекке  тарту, 

еңбекқорлыққа,  ұйымшылдыққа  баулу  және  патрио-

тизмге тәрбиелеу мақсатындағы жұмыстардың нәтижесі 

қорытындыланды. Биыл студенттік құрылыс жасағында 

облыс бойынша мыңнан аса жастар жұмылып, «Жасыл 

ел» құрамында 750 сарбаз еңбек етті. Бұл салтанатты 

кеште  облыс  әкімі  орынбасары  Ербол  Салықов,  БҚО 

ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары Серік 

Бейсенбаев студенттік құрылыс жасағында еңбек етіп, 

үздік деп танылған еңбек жасақтары мен командирлерді 

және белсенді студенттерді бағалы сыйлықтармен ма-

рапаттап, алғыс хаттар табыс етті. Өлкемізді көркейтуге 

белсене атсалысып, жазғы маусымда еңбекке араласып 

үлгерген М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың студенттерінен 

құралған    «Аманат»  жасағы  (командирі  Перғалиева 

Айжангүл) өзінің көшбасшылық қарымы мен белсенді 

еңбек атқарғаны үшін «Үздік жасақ» номинациясымен 

марапатталса,  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ  студенті 

Айтбаев Нұрбек  «Үздік командир» деп танылды.                                                             

 

М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан 

мемлекеттік  университетінің  педагогикалық, 

филологиялық,  жаратылыстану-математикалық, 

тарих-құқық, мәдениет және өнер, экономика және 

басқару факультеттері мен колледжінде діни істер 

департаментінің  жетекші  маманымен,  “Жайық“ 

деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге 

көмек  көрсету  орталығы  мамандарымен  кездесу  


Каталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2011
gazetaorken -> 15 апреля в зкгу им. Махамбета Утемисова прошло ежегодное распределение выпускников
gazetaorken -> 5 апреля состоялась пресс конференция с участием ректора зкгу им. М. Утемисова
gazetaorken -> Год Ассамблеи народа Казахстана дружба и согласие навсегда
gazetaorken -> Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады
gazetaorken -> Приезд высокого гостя 27 февраля с рабочим визитом в Уральск
gazetaorken -> Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ-даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі
gazetaorken -> Мы студенты зкгу!
2011 -> Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет