БАҒдарламасы 2016-2017 оқу жылы алматы, 2016 6D081100 «Ӛсімдік қорғау және карантин»жүктеу 145.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі145.82 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ 

МИНСТРЛІГІ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ  АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

АГРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ФИТОСАНИТАРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ  

ӚСІМДІК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КАРАНТИН КАФЕДРАСЫ 

 

                                                                                                                                  «БЕКІТЕМІН»  

Оқу және оқу-әдістемелік  

жұмыстар жӛніндегі проректор  

________________Ә.Серікбаев 

«____»_________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

6D081100 – «Ӛсімдік қорғау және карантин» мамандығына         

PhD докторнтураға  түсуіне арналған емтихан сұрақтарының 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

2016-2017 оқу жылы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ, 2016 6D081100  –  «Ӛсімдік  қорғау  және  карантин»  мамандығы 

бойынша  докторантураға  қабылданатын  емтиханның  бағдарламасы 

Жоғары  оқудан  кейінгі  кәсіби  оқу  бағдарламасында  қарастырылған 

білім  беру  ұйымының  оқуға  қабылдау  типтік  ережелері  бойынша 

жасалған           

 

 

 

  

 

Бағдарлама «Ӛсімдік қорғау және карантин» кафедрасының отырысында талқыланды, №__ хаттама, _________ 2016ж 

 

 

 

  

Кафедра меңгерушісі, қауым. проф._____________ Хидиров К.Р. 

 

 

 

 

Бағдарлама « Агробиология және фитосанитария» фаультетінің оқу әдістемелік комиссиясының отырысында мақұлданды. №__ хаттама, «___» 

__________ 2016ж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОӘК тӛрағасы, қауым. проф. _______________ Салықова А.С.  

 

 

 

 

 

Мазмұны 

 

1. Түсініктеме жазба................................................................................................4                                                                                                 2. «Қауіпті зиянды организмдердің фитосанитарлық мониторингі» пәні.........5           

3. «Ӛсімдікті зиянды организмдерден қорғаудың интегралды жүйесі» пәні....8 

4. «Зиянды организмдерді ғылыми зерттеудің әдістері» пәні..........................11 

5. «Бунақденелілердің (Бӛжектердің) патогені» пәні........................................13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБА 

 

6D081100 – «Ӛсімдік қорғау және карантин» мамандығы бойынша PhD докторантураға  қабылдау  емтиханының  бағдарламасы  жоғары  оқу  орнынан 

кейінгі  кәсіптік  білім  бағдарламаларын  іске  асырушы  білім  ұйымдарының 

оқуға қабылдау Типтік ережелерінің негізінде жасалған. 

Қабылдау  емтиханының  мазмұны    6М081100-«Ӛсімдік  қорғау  және 

карантин»  мамандығының  магистратура  бойынша  білім  беру  бағдарламасы 

негізінде анықталды. 

«Ӛсімдік  қорғау  және  карантин»    мамандығына    PhD  докторантураға  

тапсырушының  фитосанитарлық  мониторинг  туралы  (есептеу  әдістері, 

экономикалық  зияндылық  шектер,  таралу  мен  дамуға  болжау  т.б.),  қауіпті 

зиянды организмдер, ӛсімдік қорғаудың интегралды жүйесі, ғылыми зерттеу 

жүргізу әдістері және бунақденелілердің патогені туралы түсінігі болуы тиіс; 

кәсіптік  дайындығы  жоғары  деңгейлі  болуы,  жан-жақты  білімдарлық  және 

қарым-қатынас  мәдениетінің  болуы  тиіс,  іргелі  ғылыми  және  практикалық 

дайындығын ӛз мамандығының дағдыларымен үйлестіре білуі қажет.    

Сондықтан  PhD  докторантураға  түсу  үшін  келесі пәндерден  қабылдау 

емтиханын тапсыруы тиіс: «Қауіпті зиянды организмдердің фитосанитарлық 

мониторингі», « Ӛсімдіктерді зиянды организмдерден қорғаудың интегралды 

жүйесі», 

«Зиянды 

организмдерді 

ғылыми 

зерттеудің әдістемесі», 

«Бунақденелілердің (бӛжектердің)  патогені». 

Емтихан сұрақтары қазақ, орыс тілдерінде бірдей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. «ҚАУІПТІ ЗИЯНДЫ ОРГАНИЗМДЕРДІҢ  

ФИТОСАНИТАРЛЫҚ МОНИТОРИНГІ»  пәні

 

 

Ауылшаруашылық дақылдардағы  зиянкестер мен   аурулардан   ӛсімдік қорғауды болжау және   хабарлау түрлері.  

Кӛп кӛректі зиянкестерді есепке алу  тәсілдері және оларға болжау 

 беру.  

Дәнді дақылдардың зиянкестерін есепке алу  тәсілдері және оларға  

болжау беру.  

Бұршақ тұқымдас дақылдардың  зиянкестерін есепке алу  тәсілдері 

және оларға болжау беру.  

Техникалық және майлы  дақылдарының  зиянкестерін есепке алу   

тәсілдері және  оларға болжау беру. 

Картоп, кӛкӛніс, жеміс және жидек   дақылдарының  зиянкестерін  

есепке алу  тәсілдері және  оларға болжау беру. 

Дәнді дақылдардың ауруларын есепке алу  тәсілдері және оларға  

болжау беру. 

Бұршақ тұқымдас, техникалық және майлы            дақылдарының  

 ауруларын  есепке алу  тәсілдері және  оларға болжау беру. 

Кӛкӛніс, жеміс және жидек  дақылдарының  ауруларын  есепке алу   

тәсілдері және  оларға болжау беру. 

 Егістердегі арам шӛптерді есепке алу тәсілдері және оларға болжау  

беру. 

 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР 

НЕГІЗГІ: 

1.

 Драховская  М.  Прогноз в     защите растений. М., Изд-во сельского 

зяйственной литературы, 1962.  

2.

 

Методические  указания     по учету и выявлению вредных  и особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных угодий. Под редакцией 

Сулейменовой З.Ш. Астана, 2009, 312с. 

3. Методические указания по      мониторингу чисенности вредителей, 

сорных растений и развития болезней сельскохозяйственных культур.    Под 

редакцией Исина М. М., Сулейменовой З. Ш. Астана, 2004, 263 с.                                               

4.  Поляков    И.Я.,  Персов  М.П.,  Смирнов  В.А.  Прогноз  развития  

вредителей    и  болезней      сельскохозяйственных    культур                  (с 

практикумом). –Л.: «Колос», 1984, 320 с.  ҚОСЫМША: 

1.

 Ажбенов В.К.    Сроки       обследования и проведения     защитных  

мероприятий  в    борьбе    с  зерновой  совкой  (рекомендации).  Алма-Ата, 

«Қайнар», 1988, 23с. 

2.

 Добровольский Б.Ф. Фенология насекомых. –М., Высшая  школа.  

«Сельхозиздат», 1962. 

3.

 

 Макарова Л.А., Минкевич И.И. Погода и        болезни культурных растений. Л., «Гидрометеоиздат», 1977. 

4.

 

Методика по организации и учету вредных организмов. М. Центр научно-технической информации, пропаганды и рекламы. 1993, 66с. 

5.

 Поляков И.Я., Левитин М.М., Танский В.И.          Фитосанитарная 

диагностика в интегрированной  защите растений. М., «Колос», 1995, 209с.      

     6. Прогноз  появления и учет вредитеей и болезней     сельскохозяй- 

ственных культур.  Под редакцией Косова В. В., Полякова И. Я. МСХ СССР, 

1958.  

7.

 Рекомендации        по    учету и выявлению вредителей и болезней  

сельскохозяйственных растений. Под ред. Щуравенкова Ю.Б. и Ченкина А.Ф. 

воронеж, 1984.  

8.

 Руководство по проведению мониторинга и защитных мероприятий  

 против особо опасных организмов. Астана. Издания все годы. 

9.

 

   Справочник агронома по защите растений. Под ред. Нурмуратова  Т.Н., Шек Г.Х. Алма-Ата, «Кайнар», 1983, 184с. 

 

10. Справочник по защите растений. Под редакцией академиков НАН Сагитова А.О., Исмухамбетова Ж.Д. Алматы, 2004, 320с.   

11.Теория,         методы и технология автоматизации фитосанитарной 

диагностики. (сборник начных трудов ВИЗР). Санкт-Петербург, 1993. 

12.Фитосанитарная диагностика. Под ред. Ченкина А.Ф. 1994,  

«Колос», 322с. 

 

 

I «ҚАУІПТІ ЗИЯНДЫ ОРГАНИЗМДЕРДІҢ ФИТОСАНИТАРЛЫҚ 

МОНИТОРИНГІ» пәнінен сұрақтар 

 

1. Фитосанитарлық жағдайларды кӛрсететін болжаулар түрлері және хабарлау. 

2. Экологиялық мониторинг туралы түсінік. 

3. Зияндылыққа жалпы түсінік. 

4. Ӛнім құралуда зиянды организмдердің жиынтық әсеріне баға беру. 

5. Кеміргіштерді есепке алу тәсілдері. 

6. Шегірткелерді есепке алу тәсілдері . 

7. Топырақта мекендейтін кӛп қоректі қоңыздарды есепке алу тәсілдері. 

8.  Кӛп  қоректі  кеміргіш  кӛбелектерді  есепке  алу  тәсілдері  және    оларға 

болжау беру.  

                                                          

  

9.  Кӛп  қоректі  жапырақ  кеміргіш  кӛбелектерді  есепке  алу  тәсілдері  және  оларға болжау беру.  

                                                          

  

10. Дәннің сұр кӛбелегін  есепке алу тәсілдері. 11. Зиянды бақашықтарды есепке алу тәсілдері. 

12.Бидай трипсін есепке алу тәсілдері. 

13. Астықтың сүлікше қоңызы мен астықтың  онтүстік барылдақ қоңызынын 

есепке алу және оларға  болжау беру. 

14.  Асбұршақтың    дән  қоңызы  мен  түнектің  бізтұмсықтарын    есепке  алу 

тәсілдері және оларға болжау беру. 

15. Асбұршақ битесін есепке алу тәсілдері және оларға болжау беру. 


16.  Жоңышқа  бізтұмсығы  немесе  фитономусты    есепке  алу  тәсілдері  және 

оларға болжау беру. 

17. Жоңышқа қандаласын  есепке алу және оларға  болжау беру. 

18.  Жоңышқа  жуанаяқтысы  мен  тұқымжегіш  ұсақ  қоңызды        есепке  алу 

тәсілдері және  оларға болжау беру. 

19.  Қант  қызылшаның  бізтұмсықтарын    есепке  алу  тәсілдері  және  оларға 

болжау беру. 

20.  Қант  қызылшаның  бүргелерін  есепке  алу  тәсілдері  және  оларға  болжау 

беру. 

21. Қант қызылшаның түркістандық ӛрмекші кенесін  есепке алу тәсілдері. 22. Мақтадағы мақта кӛбелекті   есепке алу тәсілдері. 

23. Темекідегі шабдал бітені есепке алу тәсілдері. 

24. Капуста зиякестерін есепке алу тәсілдері. 

25. Пияз зиянкестерін есепке алу тәсілдері. 

26. Колорад қоңызын есепке алу тәсілдері және оларға болжау беру. 

27. Жеміс дақылдар  зиякестерін есепке алу тәсілдері. 

28.Жидек дақылдар зиянкестерін есепке алу тәсілдері. 

29. Жүзім зиянкестерін   есепке алу тәсілдері. 

30. Қоймадағы үлгілерді таңдап алатын әдістер. 

31. Қойма зиянкестерімен залалданған таңдап алынған үлгілерді талдау. 

32. Ӛсімдік ауруларының таралу динамикасын жіктеу. 

33.  Ӛсімдік ауруларының таралуын есептеу. 

34. Ӛсімдіктердің залалдану дәрежесін есептеу. 

35. Ӛсімдік ауруының дамуын есептеу. 

36.  Астық  дақылдар  қаракүйе  ауруларын    есепке  алу  тәсілдері  және  оларға 

болжау беру. 

37. Астық дақылдар тамыр шіріктерін  есепке алу тәсілдері. 

38. Астық дақылдар тат ауруларын есепке алу тәсілдері. 

39. Астық дақылдар тат аурулардың  дамуына болжау беру.  

40. Отамалы дақылдардың  ауруларын  есепке алу тәсілдері. 

41. Жылы жағдайдағы ӛсімдіктердің ауруларын  есепке алу тәсілдері. 

42.  Картоптың  саңырауқұлақ,  бактерия,  вирус  ауруларын  есепке  алу 

тәсілдері. 

43. Картоп, техникалық, кӛкӛніс және басқа дақылдар  ауруларының дамуын 

болжау.  

44. Жеміс және жидек дақылдардын  ауруларың  есепке алу тәсілдері. 

45. Жүзімнің  ауруларын есепке алу тәсілдері. 

46. Егісті арамшӛп басуды болжау. 

47. Кӛз мӛлшерімен (кӛзбен шолып) арамшӛптерді есептеу. 

48. Сандық жолмен  арамшӛптерді есептеу.  

49. Топырақтың ластануын бағалау. 

50. Топырақтағы арамшӛптердің вегетативтік кӛбею мүшелерінің қоры.     

 

II «ӚСІМДІКТІ ЗИЯНДЫ ОРГАНИЗМДЕРДЕН ҚОРҒАУДЫҢ 

ИНТЕГРАЛДЫ  ЖҮЙЕСІ» пәні  

 

   Ауылшаруашылық дақылдарының зиянды организмдерінің түр  

құрамы 


Ӛсімдікті интегралды жүйеде қорғаудың ғылыми  негіздері.   

          Зиянды организмдерден ӛсімдікті интегралды жүйеде қорғаудың 

элементтері. 

          Ӛсімдікті  интегралды  жүйеде  қорғауда  агротехникалық  тәсілдің 

ролі. 

Ӛсімдікті  интегралды  жүйеде  қорғауда  биологиялық  қорғау  әдістерінің ролі. 

Ӛсімдікті  интегралды    жүйеде  қорғауда  химиялық  қорғау  әдістерінің 

ролі. 

            Ауылшаруашылық дақылдарын интегралды жүйеде қорғау.             Ауылшаруашылық      дақылдарын      зиянды         организмдерден   

интегралды жүйеде  қорғауды ұйымдастыру және бағалау.  

 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР 

НЕГІЗГІ: 

1.Интегрированная  защита  растений.  Под  ред.  Фадеева  Ю.Н., 

Новожилова К.В. М., «Колос», 1988, 336с. 

2.Справочник  по  защите  растений.  Под  ред.  Фадеева  Ю.Н.  М., 

«Агропромиздат», 1985, 416с. 

3.Справочник  агронома    по  защите  растений.  Под  ред.  Нурмуратова 

Т.Н., Шека Г.Х. Алма – Ата, «Кайнар», 1983, 184с. 

4. Справочник  агронома по защите растений. Под ред. Сагитова А.О., 

Исмухамбетова Ж.Д. Алматы, «РОНД», 2004, 320с. 

5.  Ченкин  А.Ф.,  Черкасов  В.А.,  Захаренко  В.А.,  Гончаров  Н.Р. 

Справочник агронома по защите растений. М., «Колос», 1990, 367с. 

6.Чулкина В.А., Чулкин Ю.И. Управление агроэкосистемами в защите 

растений. Новосибирс, 1985, 202с. 

 

ҚОСЫМША: 

1.Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. М.,  

«Агропромиздат», 1986, 246с. 

2.Груздев  Г.С.,  Зинченко  В.А.,  Калинин  В.А.,  Словцов  В.И. 

Химическая защита растений. М., «Агропромиздат», 1987, 416с. 

3.Интегрированная защита овощных культур от вредителей, болезней и 

сорняков в открытом грунте. Методические рекомендации. Л., ВАСХНИЛ  – 

ВИЗР, 1987, 43с. 

4.Методические  указания  по  мониторингу  численности  вредителей, 

сорных 

растений и 

развития 

болезней 

сельскохозяйственных 

культур.Ответственный  за  выпуск    Сулейменова  З.Ш.  Алматы,  «Фолиант», 

2004, 272с. 5.Поляков И.Я., Персов И.М., Смирнов В.А. Прогноз развития 

вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом). Л., 

«Колос», 1984, 319 с.  

6.Поспелов  С.М.  Основы  карантина  сельскохозяйственных  растений. 

М., «Колос», 1986, 246с. 

7.Рекомендации  по  защите  различных    сельскохозяйственных  культур 

от вредителей, болезней и сорняков. За все годы. 

8.Список  пестицидов  (ядохимикатов),  разрешенных  к  применению  на 

территории Республики Казахстан  на 2003 – 2012 годы. Астана, 2003, 103с. 

9.Степановских  А.С.  и  др.  Учебное  пособие.  Интегрированная  защита 

сельскохозяйственных  культур  от  вредителей  и  болезней  при  интенсивной 

технологии возделывании в Зауралье. Омск, 1988.  

10.Фадеев  Ю.Н.,  Воронина  К.Е.  Интегрированная  защита  зерновых 

культур. М., «Колос», 1981. 

11.Чулкина  В.А.,  Торопова  Е.Ю.,  Чулкин  Ю.И.,  Стецов  Г.Я. 

Агротехнический метод защиты растений. М., 2000, 334с. 

12.Шебер – Бутин, Гарбе, Бартельс. Илюстрированный атлас по защите 

сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. Перевод и издание  

на русском языке. Издательская группа  «Контэнт», 2005,232с.

 

 II. «ӚСІМДІКТІ ЗИЯНДЫ ОРГАНИЗМДЕРДЕН ҚОРҒАУДЫҢ 

ИНТЕГРАЛДЫ ЖҮЙЕСІ» пәнінен сұрақтар 

 

1. Кӛпқоректі зиянкестердің түр құрамы   2. Астық дақылдарының сорғыш зиянкестерінің түр құрамы  

3. Астық дақылдарының кеміргіш зиянкестерінің түр құрамы 

4. Бұршақ дақылдары  зиянкестерінің түр құрамы  

5. Мақта және күнбағыс зиянкестерінің түр құрамы  

6. Қант қызылшасы зиянкестерінің түр құрамы  

7. Темекі және картоп зиянкестерінің түр құрамы   

8. Қырыққабат зиянкестерінің түр құрамы  

9. Жылыжай зиянкестерінің түр құрамы   

10. Жеміс дақылдары зиянкестерінің түр құрамы  

11. Жидек дақылдары мен жүзім зиянкестерінің түр құрамы  

12. Астық дақылдарының қара күйе ауруларының түр құрамы  

13. Астық дақылдарының тат ауруларының түр құрамы 

14. Астық дақылдарының басқа ауруларының түр құрамы  

15. Бұршақ дақылдары ауруларының түр құрамы  

16. Мақта және күнбағыс дақылдары ауруларының түр құрамы  

17. Қант қызылшасы ауруларының түр құрамы  

18. Картоп ауруларының түр құрамы  

19. Қырыққабат ауруларының түр құрамы   

20.  Ашық  алаңдағы  кӛкӛніс  дақылдары  (қызанақ,  қияр)  ауруларының  түр 

құрамы   21.  Жабық  жайларда  кӛкӛніс  дақылдары  (қызанақ,  қияр)  ауруларының  түр 

құрамы  


22. Жеміс дақылдары ауруларының түр құрамы  

23. Жидек дақылдары және жүзім ауруларының түр құрамы  

24. Бір жылдық арамшӛптердің түр құрамы 

25. Кӛп жылдық арамшӛптердің түр құрамы  

26. Астық дақылдарын зиянкестерден интегралды қорғау жүйесі 

27.  Кӛп  жылдық  бұршақ  тұқымдас  шӛптерді  зиянкестерден  интегралды 

қорғау жүйесі  

28.  Күнбағыс,  мақта  және  темекі  дақылдарын  зиянкестерден  интегралды 

қорғау жүйесі  

29. Қант қызылшасын зиянкестерден интегралды қорғау жүйесі 

30.  Ашық  алаңдағы  кӛкӛніс  дақылдарын  зиянкестерден  интегралды  қорғау 

жүйесі  


31.  Жабық  жайлардағы  кӛкӛніс  дақылдарын  зиянкестерден  интегралды 

қорғау жүйесі 

32. Жеміс дақылдарын зиянкестерден интегралды қорғау жүйесі   

33. Жидек дақылдары мен жүзімді зиянкестерден интегралды қорғау жүйесі   

34. Астық дақылдарын аурулардан интегралды қорғау жүйесі  

35. Кӛп жылдық бұршақ  тұқымдас  шӛптерді  аурулардан интегралды  қорғау 

жүйесі 

36. Күнбағыс, мақта және темекі дақылдарын аурулардан интегралды қорғау жүйесі  

37. Қант қызылшасын аурулардан интегралды қорғау жүйесі  

38. Картопты аурулардан интегралды қорғау жүйесі  

39.  Ашық  алаңдағы  кӛкӛніс  дақылдарын  аурулардан  интегралды  қорғау 

жүйесі  

40.  Жабық  жайлардағы  кӛкӛніс  дақылдарын  аурулардан  интегралды  қорғау 

жүйесі   

41.  Жеміс-жидек  дақылдары  мен  жүзімді  аурулардан  интегралды  қорғау 

жүйесі  

42. Астық дақылдарын арам шӛптерден интегралды қорғау жүйесі  

43. Техникалық дақылдарды арам шӛптерден интегралды қорғау жүйесі  

44. Картопты арам шӛптерден интегралды қорғау жүйесі  

45. Кӛкӛніс дақылдарын арам шӛптерден интегралды қорғау жүйесі  

46.  Ӛсімдікті  зиянды  организмдерден  интегралды  қорғау  жүйесі  туралы 

түсінік  

47.  Ӛсімдікті  интегралды  жүйеде  қорғауда  шаруашылықты  ұйымдастыру 

және агротехникалық шаралар   

48. Ӛсімдікті интегралды жүйеде қорғауда биологиялық әдістің ролі   

49. Ӛсімдікті интегралды жүйеде қорғауда химиялық әдістің ролі  

50.  Ӛсімдікті  интегралды  жүйеде  қорғауда  селекциялық  және  басқа  да 

әдістер  

 

 


III «ЗИЯНДЫ ОРГАНИЗМДЕРДІ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕРІ» 

пәні 

Сабаққа  түсініктеме.    Ғылыми-зерттеу  ұйымының  жұмыстары  және 

формасы. 

Зерттеуді ұйымдастыру. Жалпы жағдайы, принциптері және талаптары, 

ғылыми тәжірибені жоспарлауға ұсыну. 

Негізгі әдіс элементтері және техникалық эксперимент. 

Мӛлтектерге нұсқаларды орналастыру әдістері. 

Жоспарлау, сызбаларды құрастыру және тәжірибелер құрылымы.  

Ӛсімдік  қорғаудағы  зиянды  организмдердің  сандық  бақылауын 

анықтау және егістік тәжірибесін есептеу. 

Селекциядағы 

ауыл 


шаруашылық 

дақылдарының 

зиянды 

организмдерге  және  ауруларға  тӛзімділігін  егістік  тәжирибеде  жоспарлау ерекшелігі. 

Тәжірибе  құжаттарын  басқару,  ғылыми  есептеме  құрастыру  және 

мінездеме беру. 

Статистикалық  мәліметтерді  экспериментальді  жӛндеу.  Негізгі 

жиынтық. 

Сандық  және  сапалық  ӛзгергіштік  және  олардың  статистикалық 

кӛрсеткіші және графикалық суреті. 

Қайталау гипотезасының статистикалық әдісі. 

Ӛсімдік  қорғаудағы  таксикологиялық  және  басқа  есептеудегі  хи 

квадрат әдісінің қолданылуы. 

Эксперименттік мәліметтегі дисперциялық анализ. 

Кӛп факторлы тәжірибедегі дисперциондық анализ нәтижесі. 

Корреляция и регрессия. Пробит-анализ. 

 

 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР 

НЕГІЗГІ: 

1. Доспехов  Основы опытного дела, М., 1984 

2. Пересыпкин В.Ф., Коваленко С.Н., Шелестова В.С., Асатур М.К. 

Практикум по методике опытного дела в защите растений. М., 

Агропромиздат, 1989. 

 

ҚОСЫМША: 

1. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и 

обработки опытных данных? 

2. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. Изд. МГУ, 

1972, 291 с. 

3. Зайцев Г.Н. Методика биометрических рачетов. – М.: Наука, 1973, 256 с. 

4. Методика государственногосортоиспытания сельскохозяйственных 

культур. Вып.1-3, М.:Колос, 1971, 1972, 719 с. 

5. Митропольский А.К. Техника статистических вычислении. – М.: Наука, 

1971, 576 с. 

6. Полевые опыты с плодовыми деревьями. Пер. С англ. – М.:Колос,969, 244 с. 

7. Баров В., Шанин И. Методика на полския опыт. София. 1965.320 с. 


8. Duke  G.V. Comparative Experiments with fields crops. 1974. 211 p. 

 Pearce S.C. Field experimentations with fruit trees and other perennial plants. 

Commonwealth agricultural bureax, England, 1976. 182 p. 

 

III. «ЗИЯНДЫ ОРГАНИЗМДЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕРІ» пәнінен сұрақтар 

1.Тәжірибе танабының негізгі элементін атаңыз? 

2.Вариант дегеніміз не? 

3.Қайталау дегеніміз не? 

4.Тәжірибелік  қателікке  сандық  қайталау  және  варианттар  саны  қалай  әсер 

етеді? 


5.Жер телімдерінде топырақты тексеру не үшін жасалады? 

6.Тәжірибе танабын қандай  

7.Кәдімгі тәжірибе дегеніміз не? 

8.Бақылауға алуға не ұсынылады? 

9.Тәжірибеде не себептен қосымша бақылаумен нұсқаны енгізу керек? 

10. Тәжірибелік жер учаскесінің негізгі әдістерін кӛрсетіңіз? 

11. Тәжірибелік жер участкесінің стандарттық әдісінің мәні? 

12.Жер участкесінің жүйелі және рендомизді орналастыру әдісін кӛрсетіңіз? 

13. Топырақтың (под пестротой)құнарлығын қалай түсінесіз? 

14. 


Қайталау  тәжірибе  танабындағы  жаппай  және  шашыранды 

орналастырудың мәні? 

15.Латын тік тӛртбұрышы, латын квадраты және кездейсоқ блок әдістері? 

16. Тәжірибені құрастыру сызбасын, талабын кӛрсетіңіз? 

 17. Негізгі айырмашылық принціптері? 

18. Фактор принціпін кӛрсетіңіз? 

19.Кӛп  факторлы  егістік  тәжірибесін  құрастырғанда  қандай  талаптарды 

ескеру керек? 

20.Негізгі және таңдаулы жиынтық дегеніміз не? 

21.Фитопотологиялық зерттеу әдістерінің негізгі ерекшелігі? 

22.Энтомологиялық зерттеу әдістерінің негізгі ерекшелігі? 

23.  Ӛсімдікті  қорғаудағы  егістік  тәжірибелерінің  есебі  және  бақылауының 

жіктелуі? 

24.Бақылауға сипаттама? 

25.Бақылаудың эксперименттен артықшылығы? 

26. Гипотездік тексерудің статистикалық әдістері? 

27.Эксперименттік мәліметті дисперциялық анализді жасау мақсаты? 

28.  Кӛп  факторлы  тәжірибе  нәтижесіндегі  дисперциялық  анализдің  жасалу 

мақсаты? 

29.Коореляция және регрессия қандай мақсатта саналады, пробит-анализ? 

30.Зерттеу негізіндегі синтез және анализ арасындағы байланысты табыңыз? 

31.Селекциялық  тәжірибе  жүргізуде  зиянды  организмге  тӛзімді  сорттарды 

шығару және жоспарлаудың спецификалық ерекшелігі? 

32.Селекциондық  процесстің  әртүрлі  этапындағы  қателік  және  шындық 

талабы? 


33.Зиянды  организмдердің  тӛзімді  сорттарына  экономикалық  салыстыру 

дегеніміз не? 

 34.Селекциондық процестің бастапқы этапында тәжірибе қателігі қалай болу 

керек? 


35.Негізгі    (конкурсты)  сорт  сынауда  максималды  жіберілетін  тәжірибе 

қателігі қандай болу керек? 

36. Селекциядағы рационалдық құрылым дегеніміз не? 

37.Номограмма дегеніміз не? Қандай бӛлімдерден тұрады? 

38.  Тәжірибені  жоспарлауда  қайталау  санын  анықтаудағы  номограмманы 

қалай қолданады? 

 39. Номограмма кӛмегімен коэфициент вариациясын анықтау тәсілдері? 

40. Номографиялық әдіспен тәжірибелік қателікті қалай анықтайды? 

 41.Барлаулық (рекогносцировачные) себу не үшін қолданылады? 

42.Экспериментті  жоспарлаудағы  номоргамдық  әдістің  статистикалық 

кӛрсеткіштеріне қысқаша сипаттама? 

43.  Егістік  тәжірибесінде  слекциялық  сорттардың  вирустарға  тӛзімділігінің  

негізгі жоспарлау принциптерін айтыңыз? 

44.Вариациялық  статистика  (математикалық,  биологиялық  статистика, 

биометрия) дегеніміз не? 

45. Жиынтық дегеніміз не және оның түрлерін атаңыз? 

46.Жиынтықты топтауда класс саны қалай анықталады? 

47.Гистограмма дегеніміз не, қисық орналастыру және полигон? 

48.Сандық ӛзгергіштіктің статистикалық кӛрсеткіші? 

49.Қандай орта арифметикалық және есептеу әдістерін білесіз? 

50.Таңдаудағы орташа абсолютті қатені қалай есептейді, ол не кӛрсетеді? 

 

 

 

IV «БУНАҚДЕНЕЛІЛЕРДІҢ (БОЖЕКТЕРДІҢ) ПАТОГЕНЫ» пәні  

 

Бунақденелілердің вирустық аурулары және олардың жіктелуі.   

Жалпы типті вирусты ядорлық  полиэдрозы.  

Ішек типті  вирустық ядролық  полиэдрозы.  Гранулез.  

Цитоплазматикалық  полиэдроз. Бунақденелілердің оспасы.  

Бунақденелілердің  түрлі түсті ауруы.  Бунақденелілердің вирус 

ауруларының дамуына қоршаған орта факторларының әсері.  

Бунақденелілердің бактериялық  аурулары.  Бунақденелілердің сүтты 

аурулары. Факультативты бактериялар - ауру қоздырғыштар.  

Бунақденелілердің бактерия  ауруларының дамуына қоршаған орта 

факторларының әсері.   Бунақденелілердің саңырауқұлақ аурулары.  

Энтоморфтороздар.  Мюскардиноздар. Жыртқыш саңырауқұлақтар.   

Қарапайымдылар – ӛсімдіктердің ауру қоздырғыштары.  

Книдоспоридии класы. Книдоспоридии (Cnidosporidia) класы. Талшықтар  ( Flagellata) класы. 

Орманды мекендейтін бунақденелілердің тіршілік динамикасына 

қарапайымдылардың әсері.  

Энтомогельминттер  (гельминтоз) тудыратын аурулар. 

Бунақденелілердің гельминтоз ауруын қоздыратын нематодтардың 

жіктелуі.  

Бунақденелілерге қарсы қолданылатын биологиялық (бактериялық, 

вирустық, нематодтық) препараттардың  сипаттамасы.   

Бунақденелілердің патогендарың зерттеу тәсілдері.   

Биологиялық препараттарды қолдану технологиясы мен стратегиясы.   

 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР 

НЕГІЗГІ: 

1.

  Патогены насекомых: структурные и функциональныее аспекты.  

под ред. В.В. Глупова. М., //Издательский дом «Круглый год ». 2001. – 725 с. 

2.

 

Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными  насекомыми. М. Колос, 1972. 640 с. 

3.

 Вейзер Я. Болезни  насекомых/ М.:Колос, 1972, 640 с. 

4.

 Африкян Э.Г. Энтомопатогенные бактерии и их значение. 1973.  

Ереван. 420 с. 

5.

 

Егоров Н.С., Юдина Т.Г.  Производство и применение  микробиологических производств. Вып. 6. М.: ВНИИСЭНТИ, 1989.-50 с. 

6.

 Бакулов И.А., Третьяков А.Д. Руководство по общей эпизоологии.  

М.: Колос, 1979. 424 с. 

7.

 

Воронина Э.Г. Методические указания по учету численности,  дигностике энтомофтороза и прогнозированию размножения  гороховой тли. 

Л., 1975. – 32 с. 

8.

 

Штейнхаус Э. Патология насекомых. М., 1952. – 560 с.  9.

 

Бакулов И.И., Юрков Г.Г. и др. Эпизотологический словарь –  справочник. М.: Россельхозгиз, 1986. – 189 с.  

10.


 

Догель И.А. Зоология  беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981.  

606 с. 

11.


 

 Блинова С.Л. Энтомопатогенные нематоды – паразиты вредителей  

леса. Семейство рабтитиды. М.: Наука, 1982. – 215 с. 

12.


 

Малахов В.В. Нематоды: строение, развитие, классификация и  

филогения. М.: Наука, 1982. – 215 с. 

13.


 

 Кузнецов Н.Я. Основы физиологии насекомых. М.-Л.: АН СССР,  

1948. – 380 с. 

 

14. Воронцов А.И. Биологические основы защиты леса. М.: Высшая школа, 1960. – 399 с. 

 

ҚОСЫМША  

1.

 

Ивенскене В.Л.  Энтомопатогенные бактерии и их роль в защите  растений. Новосибирс, 1987. – С. 57-75. 

2.

 Использование микроорганизмов для борьбы с вредными  

насекомыми в сельском и лесном хозяйстве. Иркутск, 1981. – 140 с. 

3.

 Коваль Э.З. Энтомофильные грибы СССР. Киев: Наукова думка,  

1984. – 46 с. 

4.

 

Теплякова Т.В.  Биоэколгические аспекты изучения использования  Хищных грибов-гифомицетов. Новосибирс, 1999. – 252 с. 

5.

 Штейнхауз Э. Микробиология насекомых. М.: Изд-во иностр. лит- 

ры , 1950. – 778 с. 

6.

 

Справочник по защите растений. Под ред. акадеиков НАН РК  Сагитова А.О., Исмухамбетова Ж.Д. Алматы, 2004. – 320 с. 

 

IV. «БУНАҚДЕНЕЛІЛЕРДІҢ (БӚЖЕКТЕРДІҢ) ПАТОГЕНІ» 

пәнінен сұрақтар

 

 

1.

 «Энтомопатология», 

оның 


мақсаттары 

мен 


міндеттері. 

Бунақденелілер патологиясының даму тарихы.  

2.

 

Ӛсімдік қорғаудағы микробиологиялық бағыттың дамуы. 3.

 

Энтомопатогендер туралы түсінік. Эпизоотия. 4.

 

Ӛсімдік қорғаудағы биологиялық тәсілдердің міндеттері. 5.

 

Бунақденелілердің вирустық аурулары. 6.

 

Энтомопатогенді вирустардың жіктелуі. 7.

 

Бунақденелілердің вирустық ауруларының белгілері мен патогенезі. 8.

 

Жалпы типтік ядролық полиэдроз. 9.

 

Бунақденелілердің  вируспен  зақымдалуының  сипаттамасы,  патогеннің биологиясы, ауру белгілері. 

10. Ішек құрылысының ядролық полиэдрозы. 

11.  Гранулез.  Бунақденелілердің  вируспен  зақымдалуының  сипаттамасы, 

патогеннің биологиясы, ауру белгілері. 

12.Цитоплазматикалық 

полиэдроз. 

Бунақденелілердің 

вируспен 

зақымдалуының сипаттамасы, патогеннің биологиясы, ауру белгілері 

13.Бунақденелілердің шешегі.  

14.Бунақденелілердің түрлі түсті аурулары.  

15. Орман бунақденелілердің вирустық ауруларының дамуына қоршаған орта 

факторларының әсері.  

16. Бактериялар - бунақденелілердің ауру қоздырғыштары. Энтомопатогенді 

бактериялар: облигатты, факультативті және потенциалды патогендер.  

17. Патогендер – споратүзуші және спора түзбейтін пішінді бактериялар.  

18.  Bacillus  туысына  жататын  факультативті  бактериялары  қоздыратын 

бунақденелілердің сүтті аурулары.  

19. Bacillus thuringiensis  факультативті бактериялары қоздыратын аурулары.  

20.Bacillus  thuringiensis  бактериясының  биологиясы,  сыртқы  белгілері, 

зақымдану механизмі.   

21. Сыртқы орта факторларының бактериялық ауруларының дамуына әсері.  

22.  Саңырауқұлақтар  –  бунақденелілер  ауруларының  қоздырғыштары. 

Трофиялық байланыстар.  

23.Саңырауқұлақтардың инфекциялық спектрі. 


24. Саңырауқұлақ инфекциясымен залалдану жағдайы.  

25. Энтомофтороздар. 

2 6. Мюскардиноздар. 

27. Жыртқыш саңырауқұлақтар.  

28. Қарапайымдылар қоздыратын аурулар.  

29. Споровиктер класы ӛкілдеріне сипаттама.  

30. Книдоспоридии (Cnidosporidia) класы ӛкілдеріне сипаттама.   

31. Талшықтылар(Flagellata) класы ӛкілдеріне сипаттама.  

32.  Орман  бунақденелілерінің  тіршілік  динамикасына  қарапайымдылардың 

әсері. 


33.Гельминттер  немесе  нематодалар  –  бунақденелілердің  паразиттері. 

Нематодтардың биологиясы, сыртқы белгілері, зақымдалу механизмі.  

34.  Бунақденелілердің  гельминтоз  ауруын  қоздыратын  нематодтардың 

систематикасы.   

35.  Нематодтардың  бунақденелілермен  қатынасы  және  систематикалық 

жағдайы бойынша жіктелуі.   

36. Бактериялдық препараттардың сипаттамасы.   

37. Вирустық препараттардың сипаттамасы.   

38. Саңырауқұлақтық  препараттарының сипаттамасы.  

39.  Биологиялық  препараттары  қолданудың  технологиясы  мен  стратегиясы.  

40. Биопрепартттарды қолданудан кейінгі әсері.   

41. Вирин-ЭНШ вирустық препаратының сипаттамасы.   

42. Вирин-диприон вирустық препаратының сипаттамасы.  

43. Вирин-ГСШ вирустық препаратының сипаттамасы.  

44. Вирин-ПШМ вирустық препаратының сипаттамасы . 

45.Бунақденелілердің 

вируспен  зақымдалу  сипаттамасы,  патогеннің 

биологиясы, аурудың сыртқы белгісі.  

46.Бунақденелілердің 

вирустық 

ауруларының  дамуына 

(күн 


кӛзі, 

ылғалдылық, температура) сыртқы орта факторының әсері.  

47. Бунақденелілердің саңырауқұлақ аурулары.  

48. Бунақденелілер патологиясын зерттеу әдістері.  

49. Биопрепараттарды  қолданғаннан кейінгі әсері.  

50. Биопрепараттарды қолданудың экологиялық есебі (жағымды және қайшы 

жақтары). 

 

  

Каталог: page -> talapker -> programmy%20kz
page -> Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
talapker -> БАҒдарламасы алматы, 2016 ТҮсініктеме жазба 6М080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы»
talapker -> 6М081100 Өсімдік қорғау және карантин мамандығына
talapker -> 6М080100 – «Агрономия» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының
talapker -> БАҒдарламасы алматы, 2017 ТҮсініктеме жазба 6М080200 «Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру технологиясы»
talapker -> Технологиясы кафедрасы

жүктеу 145.82 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет