БАҒдарламасы ( syllabus)жүктеу 239.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі239.89 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2015ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

ЕЕМЕКМ 2205  «Электр энергетикадағы математикалық есептеулер мен 

компьютерлік модельдеу» пәні   

 

BM 8 Бағдарламалау және моделдеу модулі    

5B071800 – «Электроэнергетика» мамандығы 

  

 

Энергетика, автоматика және телекоммуникация факультеті  

   


Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

2015 Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасы  (syllabus)  т.ғ.д., профессор Фешин Б. Н., аға оқытушы Нұрмағанбетова Г. С. әзірленеді: 

 

 «Өндірістік  процестерді  автоматтандыру»  кафедрасының  мәжілісінде 

талқыланады  

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2015 ж.             (қолы) 

 

Энергетика, автоматика 

және 


телекоммуникация  факультетінің 

әдістемелік бюросымен мақұлданды 

 

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама   

Төраға ________________        «____»____________ 2015 ж. 

    

 

 (қолы) 

 

 _________________________________________ кафедрасымен келісіледі 

(кафедраның аты) 

 

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2015 ж.               (қолы) 

 

  

  


Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

 

Фешин  Борис  Николаевич,  профессор,  т.ғ.д.,  Нұрмағанбетова  Гүлім Сахитовна, аға оқытушы.  

«Өндірістік  процестерді  автоматтандыру»  кафедрасы  ҚарМТУ 

(Бейбітшілік  д.,56),  бас  корпусында  орналасқан,  131  аудитория,  байланыс 

телефоны 56-51-84 (ӨПА кафедрасы). 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер к


өле

м

і EC

TS

 Сабақ түрі 

СӨЖ 


сағаттар 

саны  


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау 


түрі 

Байланыс сағатының саны 

ОСӨЖ 

сағаты-


ның саны 

Бар-


лығы 

сағат 


тар 

саны 


Лекция 

лар  


Практика 

лық 


сабақтар  

Зертхана 

лық 

сабақтар  Күндізгі оқу түрі (4 ж.) 15 


15 


30 

60 


30 

90 


Емтихан 

Күндізгі қысқартылған оқу түрі (3 ж.) 15 


15 


30 

60 


30 

90 


Емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

 

«Электрэнергетикадағы  математикалық  есептеулер  мен  компьютерлік модельдеу» пәні 5B071800 – Электрэнергетика мамандығы бойынша оқитын 

жоғарғы  оқу  орнының  бакалаврларына  арналған  элективті  сабақ  циклына 

кіреді. 

 

Пәннің мақсаты 

 

Пәннің  мақсаты  –  электроэнергетика  саласындағы  маман  жұмысында математиканы  жалпы  теориялық  курспен  тәжірбиелік  қолданысты 

байланыстыру және зерттеу кезінде нақты математикалық аппарат беру. 

 

Пәннің міндеттері 

 

Пән  міндеті  –  студенттерді  арнайы  курстарда  математикалық сұрақтарды  түсінуге  және  электроэнергетикалық    есептерді  шығаруда 

математиканы қолдануға, әдістер мен шешу тәсілдерін үйретуге, ол арқылы 

жедел түрде мақсатына жеткізетін нақты нәтиже алуға дайындау. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

 

зерттеу,  проектілеу,  электроэнергетикалық  жүйелерді  пайдалану кезінде  нақты  математикалық    аппаратпен  жұмыс  жасауды  практикада 

қолдануға;  

электроқамсыздану  жүйесінің  басты  параметрлерін  айқындау, минималды  дайындау  шығынындағы  электроэнергетикалық  жүйелер 

жұмысында  кепілдік  деңгейін  айқындау,  электроқұралдардың  неғұрлым 

экономды  құрастыру  тәсілін  таңдау,  электроқамсыздану  элементінің 

резервирлеу  деңгейінің  өнімділігін,  жүйелердің  тұрақтылығын  айқындауды, 

білуге. 

 

Айрықша деректемелер  

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы Mat (I)

 

Математика1 Mat (II)

 

Математика2 Жоғарғы  алгебра.  Матрицалар  алгебрасы.  Кешенді 

айнымалылар  функциясының  теориясы.  Интегралды 

санақ. Операциялық санақ. Дифференциалды санақ. 

BMK  1204 «Бағдарламалық 

модельдеу құралдары» 

Модельдер,  модельдеу,  мамандандырылған  қолданбалы 

пакеттері. 

 

 Тұрақты деректемелер 

 

«Электр  энергетикадағы  математикалық  есептеулер  мен  компьютерлік 

модельдеу»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  «Электр  механикасы  және 

электр техникалық жабдық» пәнін меңгеру барысында қолданылады.  

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің аты (тақырып) 

Сабақ түрі бойынша еңбек сыйымдылығы, сағат 

дәріс 


тәжір-

биелік 


зертхана

лық 


ОСӨЖ   СӨЖ 

01. Кіріспе дәрісі.  

2/2 

– 

– 2/2 

2/2 


02. 

Электроэнергетикадағы 

математикалық есептер. 

2/2 


– 

– 

2/2 2/2 

03. 


Электроэнергетикадағы 

математикалық  бағдарламалау  әдісін 

қолдану . 

2/2 


– 

– 

2/2 2/2 

04.  Бағытталған  және  бағытталмаған 

графалардың теориясы. 

2/2 


– 

– 

2/2 2/2 

05. Сызықтық емес бағдарламалау. 

2/2 

– 

– 2/2 

2/2 


06. 

Динамикалық 

бағдарламалау. 

Критериалды бағдарламалау 

2/2 

– 

– 2/2 

2/2 


07. 

Динамикалық 

жүйелердің 

тұрақтылығын 

бағалау 

тәсілі. 


Электроприводтың негізгі түсініктері.  

2/– 

– 

2/2 2/2 

Бөлімнің аты (тақырып) 

Сабақ түрі бойынша еңбек сыйымдылығы, сағат 

дәріс 

тәжір-


биелік 

зертхана


лық 

ОСӨЖ   СӨЖ 

08.  Электроэнергетикалық  есептерде 

ықтималдық теория мен математикалық 

статистиканы қолдану. 

1/1 


– 

– 

2/2 2/2 

09.  Зертханалық  жұмыс  "Екінші  реттік 

дифференциалды теңдеу"  

(1 зерт. жұмыс).  

– 

– 

4/4/ 2/2 

2/2 


10.  Зертханалық  жұмыс  «САР-дың 

тұрақты ток двигателін зерттеу» (2 зерт. 

жұмыс). 

– 

– 4/4/ 

4/4 


4/4 

11.  Зертханалық  жұмыс  «САР-дың 

параметрлік  оптимизациясы»  (3  зерт. 

жұмыс). 


– 

– 

4/4/ 4/4 

4/4 


12.  Зертханалық  жұмыс  «САУ  туралы 

токпен 


электромагниттік 

идентификациясының контурын зерттеу 

және  элекромеханикалық  мәлімет»  (4 

зерт. жұмыс). 

– 

– 

3/3/ 4/4 

4/4 


БАРЛЫҒЫ: 

15/15 


15/15/ 


30/30 

30/30 


 

Зертханалық сабақтардың тізімі 

1. Екінші реттік дифференциалды теңдеу. 

2. САР-дың тұрақты тоқ қозғалтқышын зерттеу. 

3. САР-дың параметрлік оптимизациясы. 

4. САУ туралы токпен электромагниттік идентификациясының контурын 

зерттеу және элекромеханикалық мәлімет СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1

 Математикалық моделдеудің әдістері. 

2

 Сызықтық электрлік тізбек жағдайының теңдеуі. 

3

 Математикалық моделді құрудың принципі. 

4

 Электрлік тізбек жағдайының матрицалық теңдеуін құру. 

5

 Басқару объектісінің математикалық әдісін орындау. 

6

 Динамикалық бағдарлама есебі. 

7

 Сәйкес критерий анықтамасы. 

8

 ОЗ сипаттамалық теңдеуінің түбірлері. 

9

 Кездейсоқ функциялар теориясы. 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және 

қорытынды  аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең 

жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  

100% дейін мәнді құрайды.  

 


Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың мақсаты 

мен мазмұны 

Қолданыла

тын 

әдебиеттер Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсы-

ру 


мерзімі 

Балл 


Зертхана

лық 


жұмыс 

№1 


 

Зертханалық жұмыс 

«ΙΙ 

реттік 


дифференциалды 

теңдеу» (зерт. жұм. 1) 

[4,11,12] 

4 сағ. 


Ағымдағ

ы 

2 апта  

 Зерт. 

жұмыс  


№2 

 

Зертханалық жұмыс «САР-дың тұрақты ток 

двигателін зерттеу»  

(зерт. жұм. 2) 

[11,12] 


4 сағ. 

Ағымдағ


ы 

6 апта 


 

 Модуль 

№1 


Моделдеу 

мен 


динамикалық 

жүйелердің 

математикалық негізі 

(1, 2, 3 сабақтар) 

[6,11,12] 

2,5 сағ. 

Аралық 

7 апта 


 

 

10 Зерт. 

жұмыс 


№3 

Зертханалық 

жұмыс 

«САР-дың  параметрлік аптимизациясы»  

(зерт. жұм. 3) 

[11,12] 

4 сағ. 


Ағымдағ

ы 

8 апта  

 

10 Зерт. 

жұмыс 


№4 

 

Зертханалық-тәжірбиелік жұмыс  

«САУ  тұрақты  токпен 

электромагниттік 

идентификациясының 

контурын зерттеу және 

электромеханикалық 

мәлімет»      (зерт.  жұм. 

4) 


[4,8,11,12] 

3 сағ. 


Ағымдағ

ы 

14 апта  

 

10 Модуль 

№2 


Пән  бойынша  білім 

қорытындысы 

және 

меңгерілген материалды талдау.  

11-14 


тақырып 

бойынша 


бақылау 

сұрақтарына жауап. 

[4, 5,11,12] 

2,5 сағ. 

Аралық 

14 апта 


 

 

 10 

ОСӨЖ  


Материалды 

өзіндік 


меңгеруін тексеру 

Реферат 


тақырыбын

а сәйкес 

15 сағ. 

 

ОСӨЖ  кестесі-

не 


байла-

нысты 


 

10 


 

Емтихан 


Пән 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Негізгі 


және 

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы 


тізімі 

біріккен сағаттар 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


 

 

40 Барлығы   

 

  

 

100 Саясат және рәсімдер 

«Электр  энергетикадағы  математикалық  есептеулер  мен  компьютерлік 

модельдеу» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

 

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

1 " Электр энергетикадағы математикалық есептеулер мен компьютерлік 

модельдеу " курсының негізгі түсініктері.  

2 Зерттеу объектілерінің моделдерін қандай топтарға бөлуге болады? 

3 Заттық моделдеудің қандай әдістері бар? 

4. Физикалық моделдеу дегеніміз не? 

5. Аналогты моделдеу дегеніміз не? 

6. Математикалық моделдеудің қазіргі заманғы түріне не жатады? 

7. Компьютерлік модель туралы түсінік? 

8. «Жүйе» түсінігіне анықтама беріңіз? 

9. «Динамикалық жүйе» түсінігіне анықтама беріңіз? 

10. Объектілерді зерттеудің мақсаты не? 

11.  Объектілерді зерттеудің қандай әдістері бар? 

12. Динамикалық моделдердің классификациялары? 

13. Динамикалық жүйелердің  математикалық моделдерінің түрлері? 

14.  Математикалық  модельдерді  құрудың  аналитикалық  тәсілдері  неге 

негізделген? 

15. Кирхгофтың екінші ережесі? 

16.  Үдету  қисығы  бойынша  алынған  математикалық  модель  қандай 

формада болады? 

17.  Сызықтық  емес  объектілердің  математикалық  модельдерін  алудың 

қандай әдістері бар? 

18.  Динамикалық  жүйелерді  (ДЖ)  модельдеудің  құрылымдық  тәсілінің 

мәні неде? 

19. ҚБП-нің жүйесі – Simulink Matlab? 

20. Математикалық моделдер матрицалы-векторлы түрде? 

21.  Комплекстік  айнымалылы  функциялар.  Комплекстік  сандармен 

жасалынатын амалдар. 

22. Коши формасындағы тұрақты токты двигательдің моделі. 

23. Лаплас түрлендірулерінің қасиеттері. "Ауыспалы функция" түсінігі. 

24.  Анықтауыш  теңдеулер  әдісі  бойынша  аналитикалық  функцияларды 

модельдеу алгоритмдері. 

25. ДЖ-ді сипаттайтын дифференциалдық теңдеулерді шешуге арналған 


ҚБП. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі  

1.

 Гордлевский      И.Г.  Критериальный      анализ      некоторых      технико-

экономических задач энергетики. Изд.: «Высшая школа (Москва)», 2002. 

2.

 

Е.С. Вентцель, Л.А.Овчаров. Задачи и упражнения по теории вероятно-стей. Изд.: «Высшая школа (Москва)», 2002. 

3.

 Черняк А.А., Новиков  АВ.А., Мельников О.И., Кузнецов А.В.  Матема-

тика для экономистов на базе Mathcad. Изд.: «БХВ-Петербург», 2003. 

4.

 

Волков  Л.Т.  Математические  задачи  энергетики.  Учеб.пос.  Энергия, 2003.  

5.

 Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. Задачи и упражнения по теории вероятно-

стей. «Высшая школа (Москва)», 2002. 

6.

 

Ежков  В.В.  Электрические  системы  и  сети  Изд.:  «Высшая  школа (Москва)», 2005. 

7.

 Ежков  В.В.  Электрические  системы  и  сети  в  примерах  и  иллюстрациях 

Изд.: «Высшая школа (Москва)», 2002. 

8.

 

Шапкин  А.С.  Задачи  по  высшей  математике,  теории  вероятностей,  ма-тематическойстатистике,  математическому  программированию  с  решениями. 

«Издательский дом Дашков и К», 2004.  

Қосымша әдебиеттер тізімі 

 

1.

 Кочетков  Е.С.,  Смерчинская  С.О.  Теория  вероятностей  в  задачах  и 

упражнениях. «Форум», 2005. 

2.

 

Красе  М.С.  и  др.  Основы  математики  и  ее  приложения.  Изд.:  «Де-ло»,2003 

3.

 Вержбицкий В.М. Численные методы: Математический анализ и обык-

новенные дифференциальные уравнения. Изд.: «Оникс 21 век», 2005 

4.

 

Арион В. Д., Журавлев В.Г. Применение динамического программиро-вания к задачам электроэнергетики. Ответ. Ред. В.А. Веников.-Кишинев, 1989. 

5.

 Трусов П.В. Введение в математическое моделирование. Издательство: 

«Логос», 2004. 

6.

 

Саврасов  Ю.С.  Оптимальные  решения:  Лекции  по  методам  обработки измерений. Изд.: «Радио и связь», 2000. 

7.

 Пантелеев  А.В.,  Бортаковский  А.С.  Теория  управления  в  примерах  и 

задачах. Изд.: "Высшая школа (Москва)", 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

ЕЕМЕКМ 2205  «Электр энергетикадағы математикалық есептеулер мен 

компьютерлік модельдеу» пәні   

 

BM 8 Бағдарламалау және моделдеу модулі    

 

5B071800 – «Электроэнергетика» мамандығы  

 

 

 

  

 

  

 

31.03.2004ж беріл. №50 мемл. баспа лиц.  

Басуға __________ қол қойылды. Пішімі 60х90х16. Есеп баспа таб. 1.18 

Таралым        дана. Таспсырыс                Бағасы келісімді. 

____________________________________________________________________ ҚарМТУ баспасы. 100027. Қарағанды. Бейбітшілік бульвары, 56

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20АПП
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> БАҒдарламасы ( syllabus) Қат 2213 «Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәні
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> Әзірлеген: аға оқытушылары Эм Г. А., Нұрмағамбетова Г. С

жүктеу 239.89 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет