БАҒдарламасы ( syllabus)жүктеу 196.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.03.2017
өлшемі196.36 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

                                                                        Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,                                                                                                     

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013_ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

 БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

KКТ 2206 – Кәсіби қазақ тілі пәні  

KКТ 17 - Кәсіби қазақ тілі модулі  

 

5В 090400 – Әлеуметтік-мәдени сервис мамандығының студенттері үшін 

 

Экономика және менеджмент институты   

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы 

 

 

                                                             

 

  

 

  

 

                                                                                                                                     

2013


 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus):    

ф.ғ.к., доцент Қалыбекова Қаламқас Сағындыққызы  

ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы әзірлеген.  

 

  

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  

«___» _____________20  ж.           №__хаттама  

Кафедра меңгерушісі ____________ «___» _____________20    ж. 

 

 

 Жол-кӛлік институтының әдістемелік бюросымен мақұлданды 

«___» ______________ 20   ж. №___хаттама  

Тӛраға_____________      «___» ___________ 20   ж. 

 

 Кәсіпорын экономикасы кафедрасымен келісілді 

Кафедра меңгерушісі ___________ «___» ___________ 20   ж. 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

 

ф.ғ.к., доцент Қалыбекова Қаламқас Сағындыққызы  ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

  

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны ішкі 1123. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 са

ны

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат 

тар 


саны 

Жалпы 


сағат 

тар 


саны 

Бақы 


лау түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

тар 


саны 

Л

ек

ц

ия 

л

ар 

Практи 


калық 

сабақтар 

Зертхана- 

лық сабақтар 

кре

ди

т ECTS 

кредит 
30 


30 


60 

30 


90 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Кәсіби  қазақ    тілі  базалық  және  міндетті  пәндер  циклына  кіреді.  Пәнді  оқытуда 

танымдық  қызметін  ынталандыратын,  ӛзектендіретін  ұстанымдарға  негізделіп, 

жеңілден  күрделіге  қарай  бағытталып,  кәсіби  қазақ  тілін  коммуникативтік-

прагматикалық дәрежеде меңгерген тілдік тұлға қалыптастыруды кӛздейді. 

 

Пәннің мақсаты 

Жоғары  оқу  орындарында  оқылатын  кәсіби  қазақ  тілі  белгілі  мамандықтар 

бойынша  даярланатын  маман  кадрларының  коммуникативтік  және  танымдық 

қажеттіліктерімен анықталады.  

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты:  

-

 Коммуникативтік: 

коммуникативтік 

іс-әрекет 

салалары, 

металлургия 

мамандығына  байланысты  тақырыптардан  қажетті  ақпарат  алып,  оны  сипаттауға, 

талдауға үйрету. Әр түрлі жағдаяттарда ойлау логикасын дамыту; 

-

 тілдесім  құралдарын  (лексикалық  бірліктер,  грамматикалық  тұлғалар  және 

құрылымдар, тілдесім орамдары) меңгерту; 

-

 

жанр,  стиль,  мазмұны  жағынан  әртүрлі  сипаттағы  мәтіндерді  және  кәсіби білімнің элементтерін меңгерту; 

-

 сӛйлеу  әрекетінің  кәсіби  ауызекі  және  жазба  түрлеріндегі  тіл  материалдарын 

тыңдап түсіну және қолдануды үйрету; 

-

 

болашақ маманның қызмет саласы бойынша қазақ тілінде ауызша және жазбаша тілдесе білуін қалыптастыру; 

-

 танымдық:  мамандыққа  сәйкес  білімді  игеруге  тіл  үйренушінің  жалпы 

дүниетанымын кеңейту;  

-

 

тәрбиелік:  тіл  үйренушінің  мемлекеттік  тілге  деген  құрмет  сезімін  күшейту, қызығушылығын арттыру; 

-

 жалпы  қолданыстағы  сӛздер  мен  сӛз  тіркестерінің  лексикалық  минимумын 

кеңейту; 

-

 

 грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды  сӛйлеу  процесінде  дұрыс қолдану; 

-

 белгілі мәтіндерді қайта ӛңдеу; 

 

- 

тілдік  қызметтің  әр  түрінде  (сӛйлеу,  тыңдау,  оқу,  жазу)  қиын  емес 

прагматикалық  мәтіндерді,  әлеуметтік-тұрмыстық  және  кәсіби  саладағы  ӛзекті 

тақырыптардағы сұхбаттар мен монологтарды ауызша және жазбаша түрде ӛңдеу; 

-

 

кәсіби  білімін  дамыту:  а)  әр  түрлі  ғылыми  мәтіндерді  оқулықтардағы  мәтіндер мен дәрістерге мамандығына байланысты сұқбаттар мен монологтар құру; 

-

 сӛйлеудің түрін: әңгімелесу, суреттеу, хабарлауды құрастыру болып табылады. 

 

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесідей: 

-  берілген  сұрақтарға  ӛзінде  бар  сӛздік  қорды  пайдалана  отырып,  дұрыс  жауап  беруге 

үйрету; 


-

 

белгілі  бір  тақырып  бойынша  ӛз  ойын  дұрыс  жүйелі  түрде  айта  алатын  дәрежеге жеткізу; 

-

 кәсіби  мәтінмен  жұмыс  істеу  барысында  кӛлемді  мәтінді  оқып  түсінуге,  мәтіннің 

мазмұнын ӛз сӛзімен жеткізе білуге дағдыландыру; 

-

 

естігені бойынша қабылдаған мәліметті қорытып, ӛз ойын айта білуге үйрету; -

 

тілдегі  қолданыс  деңгейіне  қарай  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдары,  меңгерту; 

-

 пікірін 

білдіруге: 

монолог–суреттеу, 

сұхбат, 


пікірталас 

ұйымдастыруға 

дағдыландыру; 

-

 ғылыми-кәсіби сӛйлеуді  дамыту: а) ғылыми-кәсіби сӛйлеуде белсенді, жалпылама, 

кӛлемді біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру болып табылады. 

Берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  мамандықтары  бойынша 

ақпараттардан,  ӛз  саласына  байланысты  әлемдегі  жаңалықтардан,  металлургия 

жетістіктері   жайлы  түсінігі болуы керек. 

Бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  кәсіби  қазақ  тілінен 

алған білімін әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуі керек. 

Кәсіби  қазақ  тілі  сабағындағы  синтаксистік    тақырыптардың  негізінде  студенттер 

жаттығу жұмыстарын, тапсырмаларын  істей алу керек. 

Кәсіби  қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп 

оқу, тыңдай білу қабілеттерін жетілдіру, сӛйлеу тілін меңгеру, сауатты жазуға үйрену, 

шығарма жазуға жаттықтырылу, шығармалардың мазмұның дұрыс айтып беру туралы 

практикалық дағдыларына иеленуі керек. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды)  кӛрсетумен) 

меңгеру қажет: 

 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Қазақ тілі 

Қазақ тілінің грамматикасы. 

 

       Тұрақты деректемелер 

Кәсіби  қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдері  арнайы  базалық  және 

профильдік оқыту үшін пайдаланылады.  

 

 

 

 

 

  Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) 

атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. Дәрістер 

Практика


лық  

Зертхана- 

лық 

сабақтар ОСӚЖ 

СӚЖ 


ІІІ семестр 

1 Экономика дегеніміз не? 

  2 Анализ және синтез  

 3  Жұмыс  күші,  еңбек  және оның ӛнімділігі 

  Кәсіпкерлік 

және 

басқарушылық қабілеті  

 5 Капитал шығару, жинақтау және оның айналымы 

  Ӛндірістің  ақпараттық 

факторы 

  Аралық 


бақылау. 

Қоғамдағы 

тауар-ақша 

қатынастары 

  8 Рынок    инфрақұрылымы  

 9 Жалпы қоғамдық ӛнім мен ұлттық табыс 

  10  Мемлекеттік  басқарудың 

негізгі бағыттары 

  11 Маркетингтің әлеуметік – экономикалық мәні    

  12 Кәсіпорындағы 

маркетингтік зерттеулер 

  13 Маркетингті қайта құру   

 14 Аралық тест.   

 15  Қайталау.  Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 90 

 

30  

30 


30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

ІІІ семестр 

1 Экономика дегеніміз не? 

2Анализ және синтез  

3 Жұмыс күші, еңбек және оның ӛнімділігі 

4 Кәсіпкерлік және басқарушылық қабілеті 

5 Капитал шығару, жинақтау және оның айналымы 

6 Ӛндірістің ақпараттық факторы 

7 Аралық бақылау. Қоғамдағы тауар-ақша қатынастары. 

8 Рынок    инфрақұрылымы  

9 Жалпы қоғамдық ӛнім мен ұлттық табыс. 

10 Мемлекеттік басқарудың негізгі бағыттары   

11 Маркетингтің әлеуметік – экономикалық мәні    12 Кәсіпорындағы маркетингтік зерттеулер  

13 Маркетингті қайта құру 

14 Аралық тест. 

15 Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

 

ОСӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

ӛткізу түрі 

Тапсырманың мазмұны 

Ұсы-

ны-


латын 

әде-


биет-

тер 


І семестр 

1  Экономика  дегеніміз 

не? 

Тілдесім құралдарын 

меңгерту 

 

Әңгімелеу, сұрақ-

жауап, 


жазба 

жұмысы. 


1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3. Грамматика бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  


[2],  

[8], 


[9],  

[10] 


 

2 Анализ және синтез 

Мазмұны 

жағынан  

кәсіби 

білімнің элемент-

терін 


меңгерту 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


жазба 

жұмысы. 


1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.  Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  


[2],  

[8], 


[9],  

[10] 


 

3  Жұмыс  күші,  еңбек 

және оның ӛнімділігі 

Сӛйлеу 


әрекетінің 

кәсіби 


ауызекі 

және  жазба 

түріндегі 

тіл 


материал-

дарын 


тыңдап 

түсіну және 

қолдануды 

үйрету 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

жазба 


жұмысы. 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 Кәсіпкерлік  және 

басқарушылық қабілеті 

Жақсы 

сапалы 


білім  алуға 

құштарлы-

ғын 

арттыру. Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұхбат 


1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

 

[1],  [2],  

[8], 


[9],  

[10] 


 

Капитал шығару, 

жинақтау  және  оның 

айналымы 

Жақсы 


сапалы 

білім алуға 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

[1],  

[2],  


[8], 

 

құштарлы-ғын 

арттыру. 

жазба 

жұмысы. 


тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[9],  

[10] 


 

Ӛндірістің ақпараттық факторы 

Танымдық: 

мамандық-

қа 


сәйкес 

білімді 


игеруге  тіл 

үйренуші-

нің  жалпы 

дүниетаны-

мын 

кеңейту 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

жазба 


жұмысы. 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 Аралық 

бақылау. 

Қоғамдағы  тауар-ақша 

қатынастары 

Тіл  үйрену-

шінің 


мемлекет-

тік 


тілге 

деген 


құрмет 

сезімін 


күшейту 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


жазба 

жұмысы. 


1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  


[2],  

[8], 


[9],  

[10] 


 

Рынок    инфрақұрылымы 

Жалпы 


қолданыс-

тағы сӛздер 

мен сӛз 

тіркестері-

нің 

лексикалық миниму-

мын 


кеңейту 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 

9  Жалпы  қоғамдық ӛнім мен ұлттық табыс 

Грамма-


тикалық 

формалар 

мен 

құрылым-


дарды 

 сӛйлеу 


процесінде 

дұрыс 


қолдану 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 

10 Мемлекеттік 

басқарудың 

негізгі 

бағыттары 

Белгілі 

мәтіндерді 

қайта ӛңдеу 

 

Әңгімелеу, сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

 

1. Мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 

11 Маркетингтің 

әлеуметік 

– 

экономикалық мәні    Тілдік 

қызметтің 

әр түрінде 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

[1],  


[2],  

[8], 


 

кәсіби саладағы 

ӛзекті 


тақырып-

тарды 


жазбаша 

түрде 


ӛңдеу 

жазба 


жұмысы. 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[9],  


[10] 

 

 12 Кәсіпорындағы 

маркетингтік 

зерттеулер 

Кәсіби 


білімін 

дамыту 


 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  


[2],  

[8], 


[9],  

[10] 


 

13 Маркетингті қайта 

құру  

Әр түрлі ғылыми 

мәтіндерді 

оқулықтар-

дағы 


мәтіндер 

мен дәріс-

терге 

маманды-


ғына 

байланыс-

ты сұхбат-

тар мен 


монологтар 

құру 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

жазба 


жұмысы. 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 

14 Аралық тест.  Жауапкер-

шілікке 


тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 

15 Қайталау. 

Қорытынды.  Емтиханға 

дайындық. 

Ӛткен 


тақырып-

тарды 


қайталау.  

Емтиханға 

дайындалу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

1. Мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыру. 

2. Мәтін бойынша сӛз 

тіркестерін  пайдаланып,  

сӛйлем құрастыру. 

3.Грамматика  бойынша 

жұмыс жүргізу. 

[1],  

[2],  


[8], 

[9],  


[10] 

 

  

 

 

 

 

 

 


 СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

ІІІ семестр 

1 Экономика дегеніміз не? Шағын әңгіме жасау. 

2Анализ және синтез. Талдау жасау.   

3 Жұмыс күші, еңбек және оның ӛнімділігі. Слайд дайындау. 

4 Кәсіпкерлік және басқарушылық қабілеті. Эссе жазу. 

5 Капитал шығару, жинақтау және оның айналымы. Конспект даярлау.  

6 Ӛндірістің ақпараттық факторы. Шағын әңгіме жасау. 

7 Аралық бақылау. Қоғамдағы тауар-ақша қатынастары. Талдау жасау.   

8 Рынок    инфрақұрылымы. Слайд дайындау. 

9 Жалпы қоғамдық ӛнім мен ұлттық табыс. Эссе жазу.  

10 Мемлекеттік басқарудың негізгі бағыттары. Шағын әңгіме жасау. 

11 Маркетингтің әлеуметік – экономикалық мәні. Талдау жасау.     

12 Кәсіпорындағы маркетингтік зерттеулер. Слайд дайындау.  

13 Маркетингті қайта құру. Шағын әңгіме жасау. 

14 Аралық тест. 

15 Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

Әріптік жүйе бойынша 

бағалау 


Баллдар 

%-тік құрамы 

Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

D-  


2,33 

2,0 


1,67 

1,33 


1,0 

70-74 


65-69 

60-64 


55-59 

50-54 


Қанағаттанарлық 

  

30-49  

Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А» (ӛте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  ӛте  жақсы  білім  кӛрсеткен,  сонымен 

қатар, ӛздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы  сұрақтарды  оқуда  дербестік  кӛрсете  білген    жағдайда 

қойылады. 

«А-»  (ӛте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді, 

ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін ӛте жақсы 


 

10 


меңгеруін,  аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық 

тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды. 

«В+»  (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы 

және  ӛте  жақсы  білімдер  кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  кӛбінесе 

«ӛте  жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі  

 мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер 

кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «ӛте  жақсы»  және 

«жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, 

дәл  солай  СӚЖ  тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және 

қолданбалы  сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық 

тапсырмаларды  жиі  тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік 

тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген, 

семестрлік  тапсырмаларды  «жақсы»  және  «қанағаттанарлық»  бағаға 

тапсырған жағдайда қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген, 

семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 


СӚЖ 

барлық 


түрлері 

бойынша 


жалпы 

мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың 

шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын 

жағдайда қойылады.  

«D-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен 

СӚЖ  бойынша  білімі  тӛмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӚЖ және сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  және  практикалық  білімнің  тӛмен  деңгейіне 

де  ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші  және  14-ші  апталарында  жүргізіледі 

және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 


 

11 


 

 

  

Б

ақыла

у т


үрі

 

%ік

  құра

м

ы 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Б

арлығы


, %

 

1  2 3  4  5 9  10 


11 

12 


13 

14  15 


Сабаққа 

қатысушылық 

0,4 

+  + 


+  +  + +  + 
 

6,0 Бақылау 

жұмысы 


3,0   

 

  

 

  

  

 

  

 6,0 

Аралық тест 

3,0   

 

  

 

  

  

 

  

 6,0 

Реферат 


 

  

 

  

 

  

 

  

  

5,0 


СӚЖ 

+  + +  +  + +  + 
 

15 Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

 

  

 

  

 

30  

 

  

 

 30   

60 


Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

40 Барлығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

100  

Саясат және рәсімдер 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  сабақтарды  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6 Қосымша белгіленген уақытта келу.  

Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

 

Автордың  

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің 

атауы 

Баспасы, шыққан 

жылы 


Даналар саны 

кітап-


ханада 

кафед


рада 

             1      4 Негізгі  әдебиет 

1 Сүлейменова Э.,     

   Қадашева Қ.,    

   Аханова Д.  

Қазақ 


тілі. 

Учебный 


комплекс. 

Алматы, 


1996.  

12 


2Күзекова 

З.,  


Құрманбайұлы Ш.,  

Жусанбаева С.  

Қазақ  тілі.  (Халықаралық 

қатынастар 

факультетіне 

арналған). 

Алматы: Ана 

тілі, 1998. 3 Аяпова Т.  Қазақ тілі (Негізгі оқулық, үй 

кітабы, мұғалім кітабы). 

Алматы, 

1998. 


4  Бектұров Ш.К.,        Бектұрова А.Ш.  

Қазақ 


тілі 

(Ана 


тілі 

деңгейінде үйрету құралы). 

Алматы, 1998 

 

 5 Жүнісбекова К.  Қазақ тілін тез үйрену сабағы 

Алматы, 


Санат, 1999. 

17 


6 Күзекова З. С. 

Қазақ  тілінің  практикалық 

курсы (гуманит).  

Алматы: 

Ғылым, 2001. 7 Күзекова З.  Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу 

орындарына 

арналған 

оқулық  (тілдерді  оқытып 

үйретудің  ортаңғы  кезеңі 

үшін). 


Астана: 

Таным, 2003. 

60 

10 


8  Кубаева И.  

Қазақ тілі 

Алматы, 2003 

(электронды 

нұсқасымен). 9 Түймебаев Ж.  

Қазақ  тілі  (Грамматикалық 

анықтағыш). 

Алматы, 2004 

 

106 


Қосымша әдебиет 

10. Тұрсынова Г. Т. 

Кәсіби  қазақ  тілі:  оқулық: 

жоғары  оқу  орындарының 

техникалық 

мамандықтарына  арналған 

/ Г. Т. Тұрсынова. 

Алматы: 

ҚазҰТУ, 2010. 

– 324 б. 

10 


11 Тұрсынова Г. Т.  

Кәсіби қазақ тілі: оқулық 

Алматы, 2011   15 

12.  Ақанова  Д.Х., Алдашева А.М., т.б.  

Ресми-іскерлік қазақ тілі. 

Арман, 2002ж. 

15 


13. Исаев С.М. 

Қазақ тілі. Оқу құралы. 

Алматы: 


Университет 

«Қайнар» 

1993 

20 


14. Ергалиева Н. 

Іс  қағаздарының  орысша-

қазақша сӛздігі. 

Алматы,  

1993 ж. 


25 

15. Қордабаев Т. Қазақ тіліндегі құрмалас 

сӛйлемдер синтаксисі (Оқу 

құралы). 

Алматы, 


«Санат» 

1995. 


30 

16.  Күзекова З.С., Қарақұсова Г. 

Қазақ  тілі:  Жоғары  оқу 

орындар.эконом.фак.арн. 

орташа 


және 

жалғастырушы 

топтар 

үшін. 


Алматы  

1997 ж. 


15 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақы-

лау түрі Тапсыру 

мерзімі 


 

13 


ІІІ семестр 

 

Жазба жұмысы 

Фонетика, Лексика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7 апта 

Аралық    

тест 

Морфология [ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


14 апта 

Емтихан 


Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

     


Қоры-     

тынды 


Сессия 

кезе- 


ңінде 

ІІ семестр 

Аралық 

тест 


Синтаксис 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7 апта 


Аралық 

тест 


Синтаксис 

[ 1], [ 6 ], [ 7] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

14 апта 


Емтихан 

Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

Қоры- 

тынды  


Сессия 

кезе- 


ңінде 

   

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

1 Экономика дегеніміз не?  

2 Қазақстанның қазіргі экономикасы туралы не айтасыз? 

3. Анализ дегеніміз не? 

4. Синтез дегеніміз не? 

5.  Анализ бен синтездің айырмашылығы неде? 

6.  Жұмыс күшіне анықтама беріңіз. 

7. Еңбек және оның ӛнімділігі туралы не айтасыз? 

8. Еңбек және оның ӛнімділігі жайлы кімнің еңбектерінде айтылған.   

9 Кәсіпкерлік дегенді қалай түсінесің? 

10. Басқарушылық қабілетті қалай дамыту керек? 

11. Капитал шығару жайлы түсінігініз қандай? 

12. Капитал жинақтау және оның айналымы туралы не айтасыз?  

13. Ӛндірістің ақпараттық факторы қандай? 

14. Қоғамдағы тауар-ақша қатынастары неден бастау алады?   

15. Рынок    инфрақұрылымына талдау жасаңыз. 

16. Жалпы қоғамдық ӛнім жайлы айтыңыз.  

17. Еліміздегі ұлттық табыс туралы не білесіз?  

18. Мемлекеттік басқарудың негізгі бағыттары қандай? 

19.    Маркетингтің  әлеуметік-экономикалық  мәніне  мысалдар  келтіріңіз.  

20. Кәсіпорындағы маркетингтік зерттеулер нені кӛрсетеді.  

 

  

 

  

 

  

 

14 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                ж. берілді. №        мемл.Лиц.Басуға қол қойылды             . Пішіні 60х90/16 

Есептік баспа табағы 1,4. Тарамы             Тапсырыс                Баспа келісімді 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы  

100027, қарағанды қ., Бейбітшілік б., 56 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> 10.06.2016 -> Силлабусы%202013 -> Силлабусы%20ФЭМ%202013
Силлабусы%202013 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%202013 -> «Бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20ФЭМ%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus)
Силлабусы%202013 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus) kt 1104 Қазақ тілі пәні бойынша kt 04 Қазақ тілі модулі
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus) К(R) Yа 1102 Қазақ тілі пәні бойынша
Силлабусы%202013 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20ФЭМ%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus)

жүктеу 196.36 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет