БАҒдарламасы ( syllabus) ozttn 3217 «Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері» пəніжүктеу 132.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі132.73 Kb.
#6601
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

OZTTN 3217 «Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері » пəні 

  

HT 11  «Химиялық технология» оқу модулі  

5В0712100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2015


Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасы (syllabus) əзірленді:Борисенко А.Б. д.х.н., профессор., к.х.н., Исабаева М.Б 

 

  

 

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  мəжілісінде талқыланды  « ____ »  ________  2015 ж. № __  хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К., «____»______2015 ж. 

 

 

Тау-кен факультетінің əдістемелік кеңесі мақұлданды «____»______________2015ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.    «____»____________ 2015 ж. 

 

 

  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасымен келісілген 

Кафедра меңгерушісі ___________  Кабиева С.К., «___»_______2015 ж. 

 

  

 

 Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Борисенко  А.Б.  х.ғ.д.,  Өндірістік  экология  жəне  химия  кафедрасының  

профессоры.,  к.х.н.,  Исабаева  М.Б  Өндірістік  экология  жəне  химия 

кафедрасының  аға оқытушысы 

 

 

ӨЭ жəне Х кафедрасы ҚарМТУ 5 корпусында (Терешкова 19) орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

 

 

Пəннің сипаттамасы 

Органикалық  заттар  технолгиясының  теориялық  негіздері  пəні - 

студенттердің  белгілі  бір  қасиеттерге  тəн  полимерлер,  эластомер,  мұнай,  газ, 

көмір, синтетикалық жуғыш заттар, синтетикалық каучуктер мен полимерлерді 

синтездеуге  арналған  мономерлерді  көмірсутекті  шикі  зат  технологиясының 

теориялық  негіздерін  жасаудың  негізін  қазіргі  заманғы  бағыттарын  оқып-

үйренуінде.  Студенттерді  мұнай,  газ,  көмір,  полимерлер,  эластомерлер  жəне 

мұнай  химиясы  синтезінің  өнімдері  технологиясының  жалпы  теориялық 

заңдылықтарымен таныстыруға шақыратын теориялық пəн болып табылады. 

 

Пəнді  оқыту  мақсаты:  студенттердің  белгілі  бір  қасиеттерге  тəн полимерлер,  эластомер,  мұнай,  газ,  көмір,  синтетикалық  жуғыш  заттар, 

синтетикалық каучуктер мен полимерлерді синтездеуге арналған мономерлерді 

көмірсутекті шикі зат технологиясының теориялық негіздерін жасаудың негізін 

қазіргі  заманғы  бағыттарын  оқып-үйренуінде.  Студенттерді  мұнай,  газ,  көмір, 

полимерлер,  эластомерлер  жəне  мұнай  химиясы  синтезінің  өнімдері 

технологиясының 

жалпы 

теориялық заңдылықтарымен 

таныстыруға 

шақыратын теориялық пəн болып табылады. 

Пəндi оқығанда,  студенттің мiндетi: 

Студент  бiлуi  тиiс:  алдыңғы  курстардағы  оқыған  жалпы  жəне 

Семестр


 

Кредиттер

 

ECTS 


Сабақ түрі 

сағатт


а 

рының


 

Жалпы


 

сағат


 саны

 

Бақылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағатта

рының 


саны

Бар


лық 

сағат 


саны

дəріс 


практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

5 4 6 10 -  18 162 180 

Бақылау, тест 

тапсырмалары


бейорганикалық  химия,  органикалық  химия,  физикалық  жəне  коллоидты  

химия, технологиялық процестер мен алған білімдерін талдауы,  студенттердің 

мұнай,  газ  жəне  көмірді , полимерлер  мен  эластомерлерді  өңдеу  əдістерінің 

жəне мұнай химиясы синтезінің өнімдері өндірісі технологиясының теориялық 

негіздерін,  тағы  басқаларды  меңгеруі  болып  табылады.  Осы  пəнді  меңгеру 

базасы студенттер жұмыстық оқу жоспарына сəйкес алдыңғы курстарда оқып-

үйренген жалпы білім беру жəне базалық пəндер кешені болып табылады. 

Студент орындауы тиiс: қазіргі заманғы əдістерді қолдану, органикалық 

заттардың  қасиеттерін  зерттегенде  алған  теориялық-практикалық  білімін 

ұштастыру,  студенттердің  өздерінің  кəсіби    қызметтерінде  қоршаған  табиғи 

орта  мен  өндірістік  жағдайларды  бақылау  үшін  қазіргі  заманғы  əдістер  мен 

құралдарды  пайдалануын,  алған  білімдерін,  практикада  пайдаланумен 

ұштастыруды дағдыға айналдыру қажет. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет: 

 

Пəн Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1.

 Бейорганикалық  

химия 


Барлық бөлімдері 

2.

 Аналитикалық химия   Барлық бөлімдері 

3.

 Органикалық химия 

Барлық бөлімдері  

Постреквизиттер 

 «Химия» пəнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пəндерді: Органикалық 

заттардың  тезхнологиясының  теориялық  негіздері,  Органикалық  заттардың 

химиялық 

технологиясы,Органикалық 

жəне 


мұнайхимиялық 

синтез 


технологиясы,  Полимерлерді  өңдеу  технологиясы  меңгеру  барысында 

қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, 

сағ. 


дəріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

ОСӨЖ СӨЖ


№1 Дəріс  Кіріспе.  

 

2 1 - №2 дəріс  Органикалық заттардың 

химиялық технологиясының 

4 2 - 

теориялық негіздері  

 

№3 дəріс Алкендер негізінде жүргізілетін өңдеу процестерінің 

теориялық негіздері. 

4 2 - 

№4 дəріс Парафиндер мен 

нафтендердің изомерлену 

реакциясының теориялық  

негіздері 

4 2 - 

№5 дəріс Ароматтану 

реакциясының жүру 

механизмдері. 

4 2 - 


№6 дəріс Ацетилен жəне оның көмірсутектерден алынуы. 

4 2 - 


№7 дəріс Галогендеу процестері. 2 1  -  - 2 

№8 дəріс Ионды –катализдік 

галогендеу. 

2 1 - 


№9 дəріс Гидролиздеу, гидраттау, дегидраттау жəне 

этерификациялау 

реакцияларының теориялық 

негіздері. 

2 1  

 №10 дəріс Алкилдеу процестері 2  1    4 

№1 зертханалық сабақ  Мұнай 

өнімдерінің тығыздығын 

ареометрмен анықтау 

 

- 3  - 2 №2 зертханалық сабақ  Пиролизді 

лабораториялық қондырғыда 

жүргізу 

 - 2 №3 зертханалық сабақ Бромэтан 

синтезі 


- 3 


- 2 

№4 


зертханалық 

сабақ  


Нитробензол синтезі 

- 3 - 2 

№5 зертханалық сабақ  

Этилацетат синтезі 

- 4 - 2 

№1 ОСӨЖ  Кіріспе.  

№2 ОСӨЖ Органикалық заттардың химиялық 

технологиясының теориялық 

негіздері  

 

- - 

№3 ОСӨЖ Алкендер негізінде 

жүргізілетін өңдеу процестерінің 

теориялық негіздері. 

- - 
№4 ОСӨЖ Парафиндер мен 

нафтендердің изомерлену 

реакциясының теориялық  

негіздері 

- - 

№5 ОСӨЖ Ароматтану 

реакциясының жүру 

механизмдері. 

- - 

№6 ОСӨЖ  Ацетилен жəне оның 

көмірсутектерден алынуы. 

- - 
№7 ОСӨЖ  Галогендеу 

процестері 

- - 

№8 ОСӨЖ  Ионды –катализдік 

галогендеу. 

  

  

№9 ОСӨЖ  Гидролиздеу, гидраттау, дегидраттау жəне 

этерификациялау 

реакцияларының теориялық 

негіздері. 

  

  

№10 ОСӨЖ  Алкилдеу процестері

  

  

№1 Аралық бақылау  

 

№2 Аралық бақылау -  БАРЛЫҒЫ: 

30 15 

15 


60 

60 


 

Тəжірибелік (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1 Мұнай өнімдерінің тығыздығын ареометрмен анықтау  

2 Пиролизді лабораториялық қондырғыда жүргізу 

3 Бромэтан синтезі 

4 Нитробензол синтезі  

5 Этилацетат синтезі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

 

Апта


  

  Студенттердің өздігінен жұмысының  

тақырыптық  мазмұны  

Əдебиет 

 

Сағатпен Тапсыру 

мерзімі 


(апталар №) 

1

2 3 1Қатты жанғыш қазбаларды талдау. 

//2, 1,.8-

10/,  

12,13./ 


3 1 

2

Көмір құрылымын 

зерттеудің 

қазіргі 

заманғы əдістері. 

//2, 1,.8-

10/,  


12,13./ 

 

3 2 3

СО  жəне  Н

2

  негізіндегі  синтездердің теориялық негіздері. 

 

 //2, 1,.8-

10/,  


12,13./ 

3 3 


4

 Газды фазада көмірсутектердің түрленуінің 

теориялық негіздері. 

//2, 1,.8-

10/,  

12,13./ 


3 4 

5

 Сұйық фазада көмірсутектердің түрленуінің теориялық негіздері. 

/2, 1,.8-

10/,  

12,13./ 


3 5 

6

Термопластарды өндеу 

процестеріндегі 

реология. 

 

/2, 1,.8-10/,  

12,13./ 


3 6 

7

Полимерлердің  реологиялық  қасиеттерін зерттеудің эксперименталды əдістері. 

 

/2, 1,.8-10/,  

12,13./ 


3 7 

 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1.

 

Қатты жанғыш қазбаларды талдау. 2.

 

Көмір құрылымын зерттеудің қазіргі заманғы əдістері. 3.

 

СО жəне Н2

 негізіндегі синтездердің теориялық негіздері. 

4.

 

Газды фазада көмірсутектердің түрленуінің теориялық негіздері. 5.

 

Сұйық фазада көмірсутектердің түрленуінің теориялық негіздері. 6.

 

Термопластарды өндеу процестеріндегі реология. 7.

 

Полимерлердің реологиялық 

қасиеттерін 

зерттеудің 

эксперименталды əдістері. 8.

 

 Термопластардың жылу-физикалық 

қасиеттерінің 

өндеудің 

технологиялық параметрлеріне əсері. 

9.

 

Өндеу  процесіндегі  полимерлердің  молекуладан  сырт  құрылымын реттеу əдістері. 

10.


 

 Тұтқырлық аномалиясының релаксациялық механизмі. 

11.

 

 Ламинарлы араластыру теориясын экспериментпен тексеру. 12.

 

 Араластыру мен дисперсиялаудың қазіргі заманғы теориялары. 13.

 

 Экструдердің дозалау зонасының жұмыстық сипаттамасы. 14.

 

 Экструдердің  балқу  зонасы  жұмысының  механизмі  теориялық ұғым. 

15.


 

 Экструзиялағандағы ағудың негізгі тендеуін қорыту. 

16.

 

 Экструзияның  изотермиялық  рефимінің  негізгі  дифференциалды тендеулері. 

17.


 

 Плунжерлі  пластификатор  цилиндрінде  үйкелісте  қысымның 

жоғалуы. 

18.


 

 Құю циклінің параметрлері жəне дайыын бұйымның шөгуі. 

19.

 

 Термопластарды құйғанда пайда болатын қалдық кереулер. 20.

 

 Каландрлерді конструкциялау проблемалары. 21.

 

Табақ профлін реттеу əдістері. 22.

 

 Еркін пневмо-пішіндеуді математикалық модельдеу. 23.

 

 Балқымадан талшықтарды созу. 24.

 

 Үздіксіз престеу тізбегінде престеу. 25.

 

 Мұнайды өндеу процестеріндегі бензол. 26.

 

 Стиролды алудың альтернативті əдістері. 27.

 

 Алкидті  шайырлар  мен  қанқпаған  полиэфирлер    өндірісіндегі малеин ангидридінің мəні. 

28.


 

 Беттік-активті заттар əрекетінің теориялық негіздері. 

29.

 

 Қабыршақ тұзудің теориялық негіздері. 30.

 

 Каучуктерді модификациялау жолдары. Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 

Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Лекция 


конспектісі 

тексеру 


Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 


Ағымдағы 

4,6,12,15 

апталар 


Жазбаша  жауап 

алу №1 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 2 апта 

№1 зертханалық 

жұмысты 

орындау  

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 2 апта 

№2 зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымдағы 3 апта 

Жазбаша  жауап 

алу №2 

Теориялық білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


№3 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


СӨЖ  тапсыру 

№1 


 

Теориялық 

білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

1байланыс 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 6 апта 

№4 зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

 

 Ағымдағы 

7 апта 


№5зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 9 

апта 


Жазбаша жауап 

алу №3 


Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

2 апта 

Ағымдағы 10 апта 

бекіту 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

№6 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 11 

апта 


Жазбаша жауап 

алу №4 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымдағы 12 апта 

№7 зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 13 апта 

СӨЖ  тапсыру 

№2 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

1байланыс 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 13 апта 

№8 зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 14 апта 

Аралық бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 

[1],[2],[4], [5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7, 14 

апта 


Емтихан 

Пəн 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттің 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағат 


Қоры 

тынды 


Сессия 

кезеңін 


де 

 

Саясат жəне процедуралар 

 

«Органикалық  заттар  технологиясының  теориялық  негіздері»  пəнін  оқу 

кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1

 Сабаққа кешікпей келуді. 

2

 Дəлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 3

 

Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 4

 

Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сəйкес  бақылаудың  барлық түрлерін тапсыру. 

5

 Жіберілген  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6

 

Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 7

 

Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек.  

 

Негізгі əдебиет тізімі 

№ 

Атауы 1  

Р.С. Соколов. Химическая технология. М.: ВЛАДОС, Т. 2. 2003. 

Р.С.  Соколов.  Практические  работы  по  химической  технологии.  М.:  ВЛАДОС, Т. 2. 2004. 

Я.М.Паушкин,  С.В.Вишнякова.  Технология  нефтехимического  синтеза.  М.:Химия, 1973. -444б.  

4  


Н.Н.Лебедев. 

Химия 


и 

технология 

основного 

органического 

и 

нефтехимического синтеза. – М.: Химия 1975. – 359 с. В.М.Тимофеев  Теоретические  основного  органического  и  нефтехимического 

синтеза. – М.: Химия 2006.  

Химические вещества из угля. /Под ред. Фальбе Ю.М. – М.: Химия 1980. – 359 с.Я.М.Паушкин,  С.В.Вишнякова,  П.С.Белов.  Практикум  по  нефтехимическому 

синтезу. – М.: Химия 1965, -278 с 

Чуракаев Н.М. Переработка нефтяных газов. М., "Наука", 1983. -280б. Бишимбаева  Г.К.,  Букетова  А.Е.,  Надиров  Н.К.  Химия  и  технология  нефти  и 

газа: учебное пособие для вузов.-Алматы: бастау,2007. 280с 

10 


Ермаганбет  Б.Т.,  Касенов  Б.К.  и  др.  Чистые  угольные  технологии:  теория  и 

практика/Караганда:Tengri Ltd, 2013.-276с.  

11 

Керімқұлов  Қ.,  Нұрсеитов  Ш.Ш.  Жалпы  химиялық  технология.  Оқулық.- Астана: Фолиант, 2013 – 256б. 

Қосымша əдебиет тізімі 

№ 

Атауы И.Р.Черный.  Производства  мономеров  и  сырья  для  нефтехимического 

производства. –М.: Химия. 1973 

Сборник задач по технической термодинамике – М., Энергоиздат, 1981-240 с. Патсаев  Ə.Қ.,  Жайлау  С.Ж.  Органикалық  химия  негіздері.-Шымкент,2005,-

441б.ІІ,ІІІк 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 Him1211 «Химия» пəні 

 

ZhT 3  «Жалпы техникалық» оқу модулі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана 

Көлемі  ___ оқу бас. п.  № __________ тапсырыс 

   Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

 

  

 

  

 

 Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> СИЛЛАБУСЫ%20ХТОВ -> сил.%20на%20каз.яз
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
сил.%20на%20каз.яз -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі

жүктеу 132.73 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет