БАҒдарламасы ( syllabus) он 2201 «Органикалық химия» пəні кв 5 «Кəсіптік-бағытталған» модуліжүктеу 189.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі189.61 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

 

Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, 

ҚарМТУ ректоры, 

ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2016 ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

ОН 2201 «Органикалық химия» пəні   

КВ 5 «Кəсіптік-бағытталған» модулі 

 

5В072100–«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

2016 


 

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) əзірлеген: аға оқытушы Карилхан А., оқытушы Балпанова Н.Ж. 

 

  

«Өнеркəсіптік экология жəне химия» кафедрасының отырысында 

талқыланған 

«____»______________2016 ж.      №             хаттама.  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К. «____»_____2016 ж. 

 

 Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2016 ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.    «____»____________ 2016 ж. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

 


А.Ж.Ə.: Қарилхан Айдынгул,  

Ғылыми дəрежесі, атағы, қызметі: аға оқытушы; 

А.Ж.Ə.: Балпанова Назерке Жумагалиевна 

Ғылыми дəрежесі, атағы, қызметі: оқытушы. 

 

Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия  кафедрасы  КарМТУ-дың V корпусында  орналасқан  (Терешкова  к., 19), 32 аудитория,  байланыс 

телефоны 56–79–32, электрондық адрес 

IEaCKSTU@mail.ru Пəннің еңбек көлемділігі 

 

Пəн сипаттамасы 

«Органикалық  химия»  пəні  5В072100 –«Органикалық  заттардың 

химиялық  технологиясы»  мамандығының  міндетті  компонент,  базалық 

пəндер циклына жатады. 

 

Пəннің мақсаты 

«

Органикалық  химия» 

пəні


 

студенттерді  органикалық  заттар  туралы 

жалпы  мағлұматтар,  жіктелуі,  олардың  сипаттамасы,  қоры  мен  тұтынылуы, 

құрамы  мен  қасиеттері  туралы;  органикалық  қосылыстардың  реакциялық 

қабілеттілігін  зерттеуге  жəне  реакция  механизмдерін  үйрену;  органикалық 

заттардың  генетикалық  байланысы    туралы;  органикалық  заттарды  алу 

туралы ұғымдарды оқыту жəне таныстыру, игеруі мақсатын ұстанады.  

 

Пəн міндеттері 

Осы пəнді оқыту нəтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

 гомология, изомерия, таутомерия, мезомерия, конформация, гибридизация 

түрлері; 

 

химиялық  реакциялар  механизмдері,  органикалық  қосылыстардың химиялық 

байланыстарының 

түрлері, 

ерекшеліктері, 

органикалық 

қосылыстар молекуласындағы атомдардың өзара əсері; 

 

органикалық реакциялардық жіктелуі туралы. білуі керек: 

-

  органикалық  заттар  негіздерімен  танысу;  əдебиет  көздерімен    жұмыс 

істей білу. 

 

А.М.  Бутлеровтың  химия  құрылысының  теориясының  негізгі  бөлімдері, органикалық  заттардың  классификациясы,  органикалық  заттардың  негізгі 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


ECTS 

Сабақ түрі 

СӨЖ

 сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы сағат

 

саны 

Бақылау


 түрі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағатта


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

3,4 6 9  45 

45 


90  90  90 270 Емтихан

кластарының химиялық қасиеттері, оларды өндірісте жəне лабораторияда алу 

түрлері; 

 

органикалық заттардың қолдану облыстары жəне олардың синтезі. істей алуы керек: 

 пəнді  жемісті  меңгеру  үшін  жаңа  білім  технологиялары  мен  оқытудың 

интерактивті  əдістерін  қолдана  отырып  негізгі  əдебиеттер  жəне  лекциялық 

материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады. 

 органикалық заттарды жіктеу, ИЮПАК ережесіне сəйкес атау, химиялық 

реакция теңдеулерін жазу; 

 

органикалық  заттарды  берілген  қасиеттеріне  қарай  анықтау,  есептеу жүргізу, есптер шығару; 

 берілген  сандық  анализ  бойынша  формулаларын  анықтау,  сонымен  қоса 

органикалық заттарды өндірісте алу. 

практикалық машықтануы керек: 

 техника 

қауіпсіздігін 

сақтау, 

лабороториялық 

ыдыстар 

жəне 


құрылғылармен жұмыс істеу; 

 заттарды  бөлу  жəне  тазалау  (атмосфералық  қысымда  айдау,  тез 

қайнайтын  заттарды  айдау,  бөлгіш  воронкамен  сұйық  заттарды  бөлу,  қайта 

кристалдау), заттардың химиялық қасиеттерін анықтау; 

  оқу жəне арнайы əдебиеттермен өзіндік жұмыс істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін  түсіндірудің,  есептік  жəне  теориялық  сипатты  химиялық 

есептерді шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет: Бұл пəнді оқу үшін 

келесі пəндерді игеру қажет: «Мамандыққа кіріспе». 

 

Постреквизиттер 

«Органикалық  химия»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білім  «Органикалық 

заттардың  химиялық  технологиясы»,  «Көмірсутекті  шикізатты  өңдеу 

технологиясы»,  пəндерін игеру кезінде қолданылады. 

 

 

  

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Дəрістер


Практика-

лық саб. 

Зертхана-

лық саб. 

СОӨЖ СӨЖ

3- семестр №1дəріс. Кіріспе. Органикалық 

қосылыстардың жіктелуі. 

Органикалық қосылыстардың 

номенклатурасы. 

2 -  - - 

 №2 дəріс Алкандар. 2 №3 дəріс. Алкендер. Алкадиендер. 2 -  - 


№4 дəріс. Алкиндер. 2 

№5 дəріс. Органикалық 

қосылыстардың идентификациялау 

əдісін қолдану 

2 -  - - 

№6 дəріс. Органикалық қосылыстардың оптикалық 

қасиеттері 

2 -  - - 

№7 дəріс. Көмірсутектердің галогентуындылары 

2 -  - - 

№8 дəріс. Бір жəне көп атомды спирттер.  

2 -  - - 

№9 дəріс. Жай эфирлер. Эпоксиқосылыстар. 

2 -  - - 

№10 дəріс. Тиоспирттер, тиоэфирлер. Сульфоқышқылдар. 

2 -  - - 

№11 дəріс. Нитроқосылыстар. Аминдер. 

2 -  - - 

№12 дəріс. Аминдер  

№13 дəріс. Альдегидтер жəне кетондар. 

2 -  - - 

№14 дəріс. Карбон қышқылдары жəне оның туындылары.  

2 -  - - 

№15 дəріс. Металл жəне элементорганикалық қосылыстар. 

2 -  - - 

4-семестр №16 дəріс. Циклді қосылыстар 

химиясына кіріспе. Алициклдік 

көмірсутектер 

2 -  - - 

№17 дəріс. Бензол қатарының қосылыстары. Бензолдың химиялық 

туындылары. Алкил, 

алкенилбензолдар 

2 -  - - 

№18 дəріс. Ароматты сульфоқышқылдар. Ароматты 

нитроқосылыстар. 

2 -  - - 

№19 дəріс. Ароматтық аминдер.Диазо жəне  азоқосылыстар. 

2 -  - - 

№20 дəріс. Ароматтық гидроқосылыстар.Фенолдар. 

Хинондар. Ароматтық спирттер 

1 -  - - 

№21 дəріс. Көп циклді көмірсутектер 1 -  - №22 дəріс. Ароматты карбон 1 

- - 
қышқылдары жəне олардың 

туындылары. 

№23 дəріс. Гетероциклдық 

қосылыстар. Бес мүшелі 

гетероциклдық қосылыстар. Бір 

гетероатомды алты мүшелік 

гетероциклдар. 

2 -  - 


-- 

№24 дəріс. Екі гетероатомды алты мүшелік гетероциклдар. 

Конденсацияланған гетероциклдар. 

2 -  - - 

3-семестр №1 зертханалық сабақ  Кіріспе. 

Органикалық қосылыстарды тазарту 

- -  3 

№2 зертханалық сабақ  Органикалық 

қосылыстардың сапалық құрамын 

анықтау 

- -  2 


№3 зертханалық сабақ Көмірсутектер - -  - №4 зертханалық сабақ  

Көмірсутектердің 

галогентуындылары 

- -  2 


№ 5 Зертханалық сабақ Спирттер -  - 2 - 

№6 Зертханалық сабақ Альдегидтер - - - № 7 Зертханалық сабақ Кетондар -  - 

2 - 


4-семестр 

№ 8 Зертханалық сабақ Карбон 

қышқылдары 

   2 

 

 № 9 Зертханалық сабақ Карбон 

қышқылдарының туындылары 

   2 

 

 №10  Зертханалық сабақ Күрделі 

эфирлер 


   4 

 

 № 11 Зертханалық сабақ Ароматты 

көмірсутектер 

- -  4 

№12 Зертханалық сабақ  Фенолдар 

- -  4 


№13 Зертханалық сабақ Көмірсулар - -  4 №14 Зертханалық сабақ 

Дисахаридтер 

- -  3 

№15  Зертханалық сабақ  

Полисахаридтер 

- -  3 

№ 16 Зертханалық сабақ 

Гетероциклді қосылыстар жəне 

алкалоидтар   

- -  4 


3-семестр №1 СОӨЖ . Органикалық 

қосылыстардың жіктелуі. 

Органикалық қосылыстардың 

номенклатурасы. 

- -  - 

№2 СОӨЖ. Молекуладағы - 

атомдардың өзара əсері. 

№3 СОӨЖ. Органикалық 

қосылыстардың кеңістіктегі 

құрылысы. 

- -  - 

№4 СОӨЖ. Алкандар. - №5 СОӨЖ. Алкендер. Алкадиендер. - 4 4 №6 СОӨЖ. Алкиндер. - №7 СОӨЖ. Галогентуындылар - -  - №8 СОӨЖ. Бір жəне көп атомды спирттер.  

- -  - 


№9 СОӨЖ. Жай эфирлер. Эпоксиқосылыстар. 

- -  - 


№10 СОӨЖ. Тиоспирттер, тиоэфирлер. Сульфоқышқылдар. 

- -  - 


№11 СОӨЖ. Нитроқосылыстар. Аминдер. 

- -  - 


№12 СОӨЖ. Альдегидтер жəне кетондар. 

- -  -- 


№13 СОӨЖ. Бір негізді карбон қышқылдары. 

- -  - 


№14 СОӨЖ. Бір негізді карбон қышқылдарының туындылары. 

- -  - 


№15 СОӨЖ. Металл жəне элементорганикалық қосылыстар. 

- -  - 


4-семестр  

№16 СОӨЖ. Циклдық қосылыстар 

химиясына кіріспе.. 

- -  - 


№17 СОӨЖ. Циклоалкандар. - - - №18 СОӨЖ. Бензол қатарының 

ароматты көмірсутектері. 

- -  -- №19 СОӨЖ. Ароматты 

көмірсутектердің 

галогентуындылары 

- -  - 


№20 СОӨЖ. Ароматты сульфоқышқылдар. 

- -  - 


 №21 СОӨЖ. Ароматты нитроқосылыстар. 

- -  - 


№22 СОӨЖ. Ароматты аминдер. -  - - 2 

№23 СОӨЖ. Диазо жəне азоқосылыстар. 

    


№24 СОӨЖ.Фенолдар. Хинондар. -  - -  2 

№25 СОӨЖ.Ароматты альдегиттер жəне кетондар. 

- -  - 


№26 СОӨЖ. Ароматты карбон қышқылдары жəне олардың 

туындылары. 

- -  - 

№27 СОӨЖ. Гетероциклдық 

қосылыстар. Бес мүшелі 

гетероциклдық қосылыстар. 

- -  - 


№28 СОӨЖ. Бір гетероатомды алты - 3 3 мүшелік гетероциклдар. 

№29 СОӨЖ. Екі гетероатомды алты 

мүшелік гетероциклдар. 

- -  - 


№30 СОӨЖ. Конденсацияланған гетероциклдар. 

- -  - 


Барлығы: 45 45 


90 

90 


 

Зертханалық сабақтар тізімі 

Кіріспе. Органикалық химия зертханасында жұмыс істеудің жалпы         

ережелері 

Зертханалық сабақ № 1 Органикалық қосылыстарды тазарту. Олардың 

негізгі константаларын анықтау   

Зертханалық сабақ №2  Органикалық қосылыстардың сапалық 

құрамын анықтау 

Зертханалық сабақ № 3 Көмірсутектер 

Зертханалық сабақ №4 Көмірсутектердің галогентуындылары 

Зертханалық сабақ  № 5 Спирттер 

Зертханалық сабақ №6 Альдегидтер 

Зертханалық сабақ № 7 Кетондар 

Зертханалық сабақ № 8 Карбон қышқылдары 

Зертханалық сабақ  № 9 Карбон қышқылдарының туындылары 

Зертханалық сабақ №10  Күрделі эфирлер 

Зертханалық сабақ № 11 Ароматты көмірсутектер 

Зертханалық сабақ  №12 Фенолдар 

Зертханалық сабақ №13 Көмірсулар 

Зертханалық сабақ №14 Дисахаридтер 

Зертханалық сабақ  №15  Полисахаридтер 

Зертханалық сабақ № 16 Гетероциклді қосылыстар жəне алкалоидтар   

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы

  

3-семестр 

№1 СӨЖ . Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Органикалық қосылыстардың 

номенклатурасы. 

№2 СӨЖ. Молекуладағы атомдардың өзара əсері. 

№3 СӨЖ. Органикалық қосылыстардың кеңістіктегі құрылысы. 

№4 СӨЖ. Алкандар. 

№5 СӨЖ. Алкендер. Алкадиендер. 

№6 СӨЖ. Алкиндер. 

№7 СӨЖ. Галогентуындылар 

№8 СӨЖ. Бір жəне көп атомды спирттер.  

№9 СӨЖ. Жай эфирлер. Эпоксиқосылыстар. 

№10 СӨЖ. Тиоспирттер, тиоэфирлер. Сульфоқышқылдар. 

№11 СӨЖ. Нитроқосылыстар. Аминдер. 

№12 СӨЖ. Альдегидтер жəне кетондар. 

№13 СӨЖ. Бір негізді карбон қышқылдары. 

№14 СӨЖ. Бір негізді карбон қышқылдарының туындылары. 

№15 СӨЖ. Металл жəне элементорганикалық қосылыстар. 

4-семестр 


№16 СӨЖ. Циклдық қосылыстар химиясына кіріспе. 

№17 СӨЖ. Циклоалкандар. 

№18 СӨЖ. Бензол қатарының ароматты көмірсутектері. 

№19 СӨЖ. Ароматты көмірсутектердің галогентуындылары 

№20 СӨЖ. Ароматты сульфоқышқылдар. 

 №21 СӨЖ. Ароматты нитроқосылыстар. 

№22 СӨЖ. Ароматты аминдер. 

№23 СӨЖ. Диазо жəне азоқосылыстар. 

№24 СӨЖ.Фенолдар. Хинондар. 

№25 СӨЖ.Ароматты альдегиттер жəне кетондар. 

№26 СӨЖ. Ароматты карбон қышқылдары жəне олардың туындылары. 

№27 СӨЖ. Гетероциклдық қосылыстар. Бес мүшелі гетероциклдық қосылыстар. 

№28 СӨЖ. Бір гетероатомды алты мүшелік гетероциклдар. 

№29 СӨЖ. Екі гетероатомды алты мүшелік гетероциклдар. 

№30 СӨЖ. Конденсацияланған гетероциклдар. 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн бойынша  емтихан бағасы межелік бақылаулар бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі 

мəнді құрайды. 

 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақыла


у түрі 

Тапсыр


у 

мерзімі 


 

Бал


л  

3-семестр 

Лекция 

конспектісі тексеру 

Пəн 


материалыны

ң  меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымда


ғы 

4,6,12,1


апталар 


 

6,0 


Жазбаша 

жауап алу №1 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

2 апта 


 

4,0 


№1 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

2 апта 


 

2,0 


№2 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымда


ғы 

3 апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 

жауап алу №2 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

5 апта 


 

 

 4,0 

№3 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымда

ғы 


5 апта 

 

  

 

2,0  

 

  

СӨЖ тапсыру 

№1 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 

6 апта 


 

4,0 


№4 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

 

 Ағымда

ғы 


7 апта 

 

  

2,0 


№5 

зертханалық  

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

9 апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 


жауап алу №3 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

10 апта 


 

4,0 


№6 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

11 апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 


жауап алу №4 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 


Ағымда

ғы 


12 апта 

 

4,0 №7 

Теориялық 

Бақыланатын 2 

апта 


Ағымда 13 апта 

 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

ғы 


 

2,0 


СӨЖ тапсыру 

№2 


 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 

13 апта 


 

 

 4,0 

Межелік 


бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 қатынас 

сағаттар 

Межелі

к 

7, 14 апта 

 

 16,0 

Емтихан 


Пəн 

материалыны

ң игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиет тізімі 

___ 


қатынас 

сағаттары 

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


 

 

40,0 Барлығы  

 

     100 

4-семестр 

Лекция 

конспектісі тексеру 

Пəн 


материалыны

ң  меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымда


ғы 

4,6,12,1


апталар 


 

6,0 


Жазбаша 

жауап алу №1 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

2 апта 


 

4,0 


№8 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

2 апта 


 

2,0 


№9 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымда


ғы 

3 апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 


жауап алу №2 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымда

ғы 


5 апта 

 

  

4,0 


№10 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

5 апта 


 

 

  

2,0 


 

 

  

СӨЖ тапсыру 

№1 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 

6 апта 


 

4,0 


№11 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

 

 Ағымда

ғы 


7 апта 

 

  

2,0 


№12 

зертханалық  

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

9 апта 


 

 

 2,0 

№13 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымда

ғы 


11 апта 

 

  

2,0 


№14 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

12 апта 


 

 

2,0 Жазбаша 

жауап алу №3 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымда


ғы 

12 апта 


 

4,0 


№15 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымда


ғы 

13 апта 


 

 

2,0 СӨЖ тапсыру 

Теориялық 

Бақыланатын 1 

қатынас  

13 

апта 


 

№2 

 

білімдер мен машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

сағаты 

 

Ағымдағы 

 

 4,0 

№16 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымда

ғы 


14 апта 

 

 2,0 

Межелік 


бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 қатынас 

сағаттар 

Межелі

к 

7, 14 апта 

 

 16,0 

Емтихан 


Пəн 

материалыны

ң игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиет тізімі 

___ 


қатынас 

сағаттары 

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


 

 

40,0 Барлығы  

 

     100 

 

 

Саясат жəне процедуралар 

«Органикалық    химия»  пəнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дəлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына 

жатады. 


4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сəйкес барлық бақылау түрін 

тапсыру. 

5 Қатыспаған зертханалық сабақтарды оқытушы көрсеткен уақытта өтеу. 

 

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Травень В.Ф. Органическая химия.т.1,2.-М: Академкнига,2008. 

2.

 Қайырғалиева А.Қ. Органикалық химиясы:оқулық-Чимкент:ОҚМУ, 2004. 

3.

 Петров  А.А.,  Бальян  Х.В.,  Трощенко  А.Т.  Органическая  химия  Москва: 

Высшая школа,2010. 

4.

 

Терней А.. Современная органическая химия. – М., 2011.  5.

 

Веселовская  Т.К.,  Мачинская  И.В.,  Пожиялговская  Н.М.  Органическая химия М., 2011. 

6.

 Артемьева  Н.Н.,  Белобородов  В.Л.,  Колесник  Ю.А  Вопросы  и  задачи  по 

органической химии М. 2011. 

7.

 

Терней А.. Современная органическая химия. – М., 2011  8.

 

Веселовская  Т.К.,  Мачинская  И.В.,  Пожиялговская  Н.М.  Органическая химия М., 2011 

 

Қосымша əдебиеттер тізімі 

9.

 Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия

 

М., 2010. 

10.


 

 Робертс  Дж.,  Касерио  М..  Химия.  Основы  органической  химии.. – М., 

2011.  

11.


 

 Сайкс П


Механизмы реакции в органической химии – М., 2011.   

12.

 

 Днепровский А.С., Темникова Т.Н. Теоритические основы органической химии. – М., 2011.   

13.


 

 Преч  Э.  Определение  строения  органических  соединений.  Таблицы 

спектральных данных / Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер; Пер.с анг. Б.Н. 

Тарасевича.- М:Мир,2006-438с. 

14.  Кабиева  С.К.,  Карилхан  А.К.,  Туктыбаева  А.Е.,  Органикалық  химия-оқу 

құралы, ҚарМТУ- 2016. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

ОН 2201 «Органикалық химия» пəні 

 

КВ 5 «Кəсіптік-бағытталған» модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс     Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 17.06.2016
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі
17.06.2016 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mk 1202 «Мамандыққа кіріспе» пəні кв 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1206
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mgkhf 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні
17.06.2016 -> Əзірлеген: х.ғ. к., доцент Оралова А. Т., т.ғ. к., аға оқыт. Цой Н. К., аға оқыт
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1207 «Химия»пəні Him17 «Химия» оқу модулі

жүктеу 189.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет