БАҒдарламасы ( syllabus) nma 3303 «Наноқұрылымдық материалдарды алу» пәніжүктеу 90.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.05.2017
өлшемі90.74 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20__ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

NMA 3303 «Наноқұрылымдық материалдарды алу» пәні 

 

ТРМОZh  28 «Технологиялық процестер және материалдарды өндіру жабдықтары» модулі 

 

5В071000 – « Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»  мамандығы 

 

«Машина жасау» факультеті  

«Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасы 

 

 

  

 

     

   


 

 

  

 

 

  

2015ж. 


Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірлеген:  Аға оқытушы, техника ғылымдарының магистранты Смагулова Ж.Б. 

 

 НТМ кафедрасының мәжілісінде талқыланған  

«____»______________20__ ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы________Куликов В. Ю. 

  «____»________20__ ж. 

            

  

 Машина жасау факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама  

Төраға _________ Бұзауова Т. М.    «____»____________ 20__ ж. 

                  

 

 

  

 

  

 


 

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты  

Смагулова Ж. Б., аға оқытушы, НТМ кафедрасының магистранты. 

 

НТМ  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  бас  корпусында  (Бейбітшілік  бульвары  56), 313 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-59-29 (ішкі 1024). 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

ем

естр

 

Креди

тт

ер са

ны

 / ECTS

 

Сабақтардың түрі СӨЖ 

сағаттар 

саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӨЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы


ғы 

сағатт


ар 

саны 


Дәріс 

тер 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

3 / 5 


30 

15 45 

90 


45 

135 


Емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Наноқұрылымдық  материалдарды  алу»  пәні  таңдау  бойынша  компонентері 

циклына  кіреді.  Ең  маңызды  бағыттардың,  барлық  салалардың  дамуын 

анықтайтын  өнеркәсіптің,  құрылыстың,  медицинаның  және  қызмет  көрсету 

сфералары  – бұл жаңа материадар екені мәлім. Адамзат өмірінің өзгеруі жаңа 

материалдар  өндірісінің  ашылуымен  және  меңгеруімен,  наноматериалдардың 

ерекшелігімен  байланысты.  Қазіргі  уақытта  наноматериалдар  және  олардың 

өндірісі  технологияларын  жасайтын  ғылыми  коллективтің  күннен-күнге  рөлі 

мен мәні артып келеді. 

 

Пәннің мақсаты 

«Наноқұрылымдық материалдарды алу» пәні оқыту мақсаты наноқұрылымдық 

материалдарды  негіз  технологиямен  алу  студенттерге  жеткізу  индустрялды 

стратегияда  жүргізіп,  перспективті  түсіну  үшін  қажетті  және  ғылыми  үздіксіз 

қабылдап  жаңа  физикалық  қасиеттердің  сапасын,  биологиялық  жүйе  және 

физикалық түрде 100 нм өлшемін мақсатын алға қояды.     

 Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер 

түсінік алуы керек: 

-  наноматериалдар дамуының жағдайы туралы; 

- оларды алудың технологиялық процесстері туралы; 

-  әр  түрлі  металдық  наноматериалдардың  қасиеті  және  оларды  қолдану 

болашағы туралы; 

білуі керек: 

-  наноматериалдардың  табиғаты  және  қасиеті  туралы  негізгі  теоретикалық 

мәліметтер туралы; 

- наноқұрылымды қалыптастыру, құрылу әдістері туралы; 


- наноқұрылымды материалдардың қасиеттерін; 

- наноқұрылымдарды алу әдістері туралы түсінікке ие болуға; 

- наноқұрылымды қасиеттер және технологияны алу

істей алуы керек: 

- наноқұрылымдардың моделді ерекшеліктерін; 

- наноқұрылымды материалдарды алу үшін жабдықтарды; 

- наноқұрылымды материалдардың ауданын қабылдауды; 

- практикалық дағдыларды; 

- наноқұрылымдарды диагностикадан өткізуді; 

- электронды микроскоп әдісімен наноқлшемдік ауданын зерттеп жүргізуді. 

 

Пререквезиттер    

 Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру керек: 

Пән   

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы  Химия  

Менделеевтің периодты кестесі 

Химиялық байлыныстар типтері  

Электронды орбиталді гибридизация 

Рентгенография 

Толық курс 

Математика 

Дифференциальді саны  

Интегральді саны   

Матрицалық саны   

Физикалық  материалтану  Материалдардың механикалық қасиеттері. 

Пластическалық  деформация. Беріктігі. 

 

 

Постреквезиттер «Наноқұрылымдық  материалдарды  алу»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер 

келесі пәндерді меңгеру барысында қолданылады: 

1. Химия-термиялық өңдеудің технологиясы. 

2. Коррозия және металдарды қорғау. 

3. Дипломдық жұмыс.  

 

           Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы (тақырыптар) Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

   дәріс 

практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӨЖ  СӨЖ 

1-тақырып.Наноматериалдар 

түсінігі.Нанокристалды материалдар. 

Нано- немес ультрадисперстік 

материалдар өндірісінің өзекті 

мәселелері. 

 

 2-тақырып. Наноұнтақтарды алу. Нано- немесе ультрадисперстік құрылымдар-

дың пішінделуі кезіндегі жүретін 

нәтижелердегі процесстер. 

  3-тақырып. Наноұнтақтарды алудың 

химиялық әдісі. Наноұнтақтарды 

алудың физикалық әдісі. 

Наноұнтақтарды алудың механикалық 

әдісі.   4-тақырып.Наноматериалдарды 

моделдеу, өңдеу және өлшеу 

әдістемелері.  

Наноұнтақтардың қасиеттері. 

Наноқұрылымды мыстың 

параметрлері. 

  5-тақырып. Көлемді наноқұрылымды 

материалдар.Аморфты материалдардың 

бақыланған кристалдануы.  

  6-тақырып.Ультрадисперстік 

ұнтақтарды ықшамдау. Жылы жаншу 

әдісі. Ыстық жаншу әдісі. 

  7-тақырып. Фуллерендер. 

 8-тақырып.Микро- және наноэлектрониканың материалдары. 

  9-тақырып.Поликристалдық 

кремнийдің үздіксіз құнарлата отырып, 

балқыманы созу әдісі.  

 

 10-тақырып.Наносымдар мен наноталшықтар. 

  11-тақырып.Көміртекті нанотүтікшелер 

(КНТ). 


 

 12-тақырып.Наноматериалдардың коммерциялық болашағы. 

  БАРЛЫҒЫ: 

30 

 

15 45 

45 


 

Зертханалық сабақтар тізімі 

1. Сәуле түсіретін электронды микроскопия (СЭМ-ПЭМ) әдісімен 

наноөлшемдік аудандарды зерттеу. 

 2. Көміртегілі нанотүтікшелердің зондылық микроскопиясы. 

 3. Электронды микроскопия жарықтану әдіспен наноөлшемдік ауданын 

зерттеу. 

 4. Туннельді микроскоп. Сканирлеуші (кескіндеуші) туннелді микроскопия.        

5. Сканерлі зонд микроскопиясы. 

6. Наноқұрылымдық материалдарды алу үшін құрал жабдықтар. 

7. Наноқұрылымдарды диагностикалау (болжау). 

 

 СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 1. 

Наноматериалдар. 

2. 

Наноұнтақтарды алу. 3. 

Наноқұрылымның моделдері. 

4. 

Жартылайөткізгіштерді алу технологиямының өзекті мәселелері. 5. 

Непланарлы кремний негізіндегі аспаптар. 6. 

Монокристалды жетілдіру. 

7. 

Эпитаксиалды жетілдіру. 8. 

Фуллерендер – болашақтың материалдары. 

9. 

Металдық композициялық материалдар. 10. 

Керамикалық көміртекті материалдар. 

 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылаулар бойынша максимум 

көрсеткіштер (60% - ға дейін) мен қорытынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға дейін) сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100%-ға дейінгі мәнді 

құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 

түрі 


Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл 


ОСӨЖ 


тақырыпта 

ры 


№1 

№2 


№3 

№4 


№5 

№6 


№7 

№8 


№9 

№10, 11 


№12 

 

«Оқытушы мен студенттердің 

өзіндік 


жұмыстары 

тематикалық 

жоспары» 

 

Негізгі және қосымша 

әдебиеттерді 

интернет 

тізімдерде 

дәріс 

конспектісін көрсету 

Оқу жоспары 

сабақ кестесі 

курс оқыту 

аралығында 

қатынасын 

салыстыру 

Ағымдағы 

 

 

апта 10 11 

12 


20 

СӨЖ 


тақырыпта

ры 


№1 

№2 


№3 

«СӨЖ үшін 

бақылау 


тапсырманың 

тақырыптары» 

 

Негізгі және қосымша 

әдебиеттерді 

интернет 

тізімдерде 

дәріс 

конспектісін көрсету 

Оқыту курс 

аралығында оқу 

жоспармен 

сабақ кестесімен  

салыстыру 

Ағымдағы 

 

 апта 

10 15 

20 


Тест 

тапсырма 

лары 

Пән 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттерді 

интернет 

тізімдерде 

дәріс 

конспектісін көрсету 

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7 және 

14 апта 


20 

Зертхана 

Наноқұрылым 

Негізгі және 

Оқыту курс 

Ағымдағы 

Оқу 

10 


лық 

сабақтар 

ды диагностика 

және 


наноматериалда

рды зерттеу 

үшін құрал 

жабдықты 

жұмыс істеу 

практикада 

қалыптастыру 

қосымша 


әдебиеттерді 

интернет 

тізімдерде 

дәріс 


конспектісін 

көрсету. 

аралығында оқу 

жоспармен 

сабақ кестесімен 

салыстыру 

жоспары 

және 


сабақ 

кестесі 


зертхана

лық 


тапсыр 

маларды 


салысты

ру 


Емтихан 

Пән 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы  тізімі. 

2 біріккен 

сағаттар 

Қорытын 


ды 

Сессия 


кезеңін 

де 


30 

Барлығы 


 

 

  

 

100  

 

Саясат  және рәсімдер  

«Наноқұрылымдық материалдарды алу» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді 

сақтауды өтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды.   

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4. Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру.  

5.Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы: Учебное 

пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2005.-192с. 

2.

 

Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства, примене-ния.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.-293с. 

3.

 Нанотехнологии в электронике./ Под редакцией Ю.А.Чаплыгина. М.: 

Техносфера, 2005.- 448 с. 

4.

 

Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.  

5.

 Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. – М.: ФИЗ-

МАТЛИТ, 2001. – 224 с.  

6.

 

Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, нанострук-тур и наноматериалов. Издательство: Едиториал УРСС, 2006.-592с. 

7.

 Практические методы электронной микроскопии / Под ред. Одри 

М. Глоэра / Л.: Машиностроение, 1980. – 375 с.   

Қосымша әдебиеттер тізімі 

1.

 Кобаяси Н.Введение в нанотехнологию. М.: Бином, 2005г.-134с. 

2.

 

Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. – 272 с.  

3.

 Физико-химические основы современных технологий. Материалы для 

наноэлектроники: учеб. пособие / Р. С. Исхаков, В. С. Жигалов; под общ. ред. 

В. Ф. Шабанова. – Красноярск: КГТУ, 2006. – 158 с.  

ISBN 5-7636-0814-3 

4.

 

Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной ге-ниальной идеи. Издательство: Вильямс, 2007.- 240с. 

5.

 Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда. Нано-

технологии для микро- и оптоэлектроникиИздательство: Техносфера, 2007.- 

368с. 

6.

 Мальцев П.П. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. 

Издательство: Техносфера, 2006. -300с. 

7.

 

Мальцев П.П. Нано- и микросистемная техника. От исследований к раз-работкам. Сборник статей. Издательство: Техносфера, 2005. 592 с. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 

 

NMA 3303 «Наноқұрылымдық материалдарды алу» пәні 

 

ТРМОZh  28 «Технологиялық процестер және материалдарды өндіру жабдықтары» модулі 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана 

Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20НТМ -> силлабусы%205В071000
силлабусы%205В071000 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы
силлабусы%205В071000 -> БАҒдарламасы ( syllabus) kmк 4309 «Коррозия және металдарды қорғау» пәні
силлабусы%205В071000 -> БАҒдарламасы ( syllabus)
силлабусы%205В071000 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20кафедры%20НТМ -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20кафедры%20НТМ -> БАҒдарламасы ( syllabus) кzhZh 3307 «Құйма жабдығын жобалау» пәні котeh 28 «Құю ӛндірісінің технологиясы» модулі
Силлабусы%20кафедры%20НТМ -> БАҒдарламасы ( syllabus) ksb 4304 «Құймалар сапасын бақылау» пәні
Силлабусы%20кафедры%20НТМ -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
силлабусы%205В071000 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі

жүктеу 90.74 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет