БАҒдарламасы ( syllabus) mk 1202 «Мамандыққа кіріспе» пəні кв 5 «Кəсіптік бағытталған» модуліжүктеу 134.08 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.09.2017
өлшемі134.08 Kb.
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ҚарМТУ ректоры,  

ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2016 ж. 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

MK 1202  «Мамандыққа кіріспе» пəні  

КВ 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі 

 

5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»  мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 2016

 


 

Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасы (syllabus) əзірленді:  доцент,  х.ғ.к.  Кабиева  С.К.,  аға  оқытушы  Карилхан  А.  К.,  доцент, 

х.ғ.к. А.Х.Жакина. 

 

 

  

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  отырысында 

талқыланған 

«     »                     2016 ж.           №       хаттама.  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К. «____»______2016 ж. 

 

  

 

Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған «____»______________2016 ж.        № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.    «____»____________ 2016 ж. 

 

 

  

 


 

Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Кабиева Сауле Казжановна, ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к.; 

Карилхан Айдынгул  ӨЭ жəне Х кафедрасының аға оқытушысы, техника 

жəне технология магистрі; 

Жакина Алма Хасеновна ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к. 

 

ӨЭ  жəне  Х  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5 корпусында  (Терешкова 19) орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі  

Пəн сипаттамасы 

«Мамандыққа  кіріспе»  пəні  5В072100 –«Органикалық  заттардың 

химиялық технологиясы» мамандығының міндетті компонент, базалық пəндер 

циклына жатады. 

 

Пəннің мақсаты 

«Мамандыққа  кіріспе» пəні студенттерді органикалық негіздегі жанғыш 

заттар  туралы  жалпы  мағлұматтар,  олардың  сыныптамасы,  қоры  мен 

тұтынылуы,  құрамы  мен  қасиеттері  туралы;  табиғи  газ  бен  мұнайдың  құрамы 

мен  қасиеттері,  оларды  өндіру,  өндеу  туралы;  қатты  отындар  мен  өндеу 

өнімдерінің құрамы мен қасиеттері, оларды өңдіру, өндеу туралы; өнеркəсіптік 

органикалық синтез, соның ішінде негізгі органикалық жəне нəзік органикалық 

синтез  технологиясы    туралы;  ауыл-шаруашылық  шикі  затын  химия-

техгологиялық  өндеу.жоғары  молекулалық  қосылыстар,  соның  əшнде 

полимерлер дайындау, химиялық талшықтар, каучук пен резина технологиясы, 

пластикалық  массалар  туралы  ұғымдарды  оқыту  жəне  таныстыру,  игеруі 

мақсатын ұстанады.   

Пəн міндеттері 

Осы пəнді оқу нəтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

ҚР  мен  ОҚО  өнеркəсіптің  мұнай-  газ  өндеу  жəне  мұнай  химиясы 

салалары  жəне  олардың  даму  болашағы  туралы  мағлұматтарды  меңгеру; 

органикалық 

заттар 

технологиясы бойынша 

негізгі 


ұғымдар 

мен 


анықтамалардың  қалыптасуы;  келесі  мамандық  пəндерін  оқып-уйренуге 

қажетті білімді алу;  

 

 

Семестр 

Кредиттер

 

саны


 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 сағатта

 

рының саны

 

Жалпы сағат

 

саны 

Бақылау


 түрі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

практикалық 

сабақтар 

1 2 3 15 

15 


30  60  30 90 

Емтихан


 

білуі керек: органикалық  заттар  өндірісінің  негіздерімен  танысу;  ауыл  шаруашылық 

шикі  заты  мен  ағашты  өндеумен  танысу;  синтетикалық  талшықтар  мен 

пластмассаларды  алуға  арналған  синтетикалық  материалдарды  өндеу 

əдістерімен танысу; əдебиет көздерімен  жұмыс істей білу. 

Пəнді  оқып-уйренуге    бейорганикалық  химияны  өткенде  алған    білімге 

сүйенеді. «Мамандыққа  кіріспе»  пəні  осы  мамандықтың  мамандандыру 

пəндерін  оқып-уйренуге,  сондай-ақ  оқу  іс-тəжірибесінен  өтуге  негіз  болып 

табылады. 

істей алуы керек: 

– пəнді жемісті меңгеру үшін жаңа білім технологиялары мен оқытудың 

интерактивті  əдістерін  қолдана  отырып  негізгі  əдебиеттер  жəне  лекциялық 

материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады. 

 Студенттердің аудиториядан тыс өзіндік жəне оқытушының қатысуымен 

өзіндік  жұмыс  (ОҚСӨЖ)  жасауына  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Əрбір  ОҚСӨЖ 

келесі  материалдар-  кейстер,  ролді  ойындар,  тест  тапсырмалар,  сөзжұмбақтар 

жəне т.б ұсынылады. 

практикалық машықтануы керек: 

– оқу жəне арнайы əдебиеттермен өзіндік жұмыс істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  игеру  қажет:  Химия,  Математика, 

Физика (мектеп бағдарламасы шенберінде).  

Постреквизиттер 

«Мамандыққа  кіріспе»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білім  «Органикалык 

химия», «Көмірсутекті  шикізатты  өңдеу  технологиясы»  пəндерін  игеру 

кезінде қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

Дəрістер 

Практика 

лық саб. 

Зертхана-

лық саб. 

СОӨЖ 

СӨЖ 


№1 Дəріс  Кіріспе.  

1 -  - - 

№2 дəріс  Отындарды химиялық өңдеу 

2 -  - - 

№3 дəріс  Өнеркəсіптік органикалық  синтез 

2 -  - - 

№4 дəріс Нəзік органикалық синтез технологиясы 

2 -  - - 

№5 дəріс Ауыл шаруашылық шикі-заты мен ағашты химия 

технологиялық өңдеу 

2 -  - -  

№6 дəріс Майлар технологиясы, Спирт өндірісі 

2 -  - - 

№7 дəріс Жоғарғы молекулалық қосылыстар технологиясы 

2 -  - - 

№8 дəріс Каучук пен резина технологиясы  

2 -  - - 

№1 практикалық сабақ  Кредиттік оқу жүйесі 

- 2  - - 

№2  практикалық  сабақ    Мұнайды өңдеу, 

мұнайдың 

маңызды 

өнімдері  

- 2  - - 

№3 практикалық сабақ  Газ өңдеу өнеркəсібі 

- 2  - - 

№4  практикалық  сабақ    Көмірдің құрамы, қасиеттері, өңделуі 

- 2  - - 

№5 практикалық сабақ  Ағаштың химиялық құрамы, қасиеттері, 

өңделуі 


- 2  - - 

№6 практикалық сабақ  Қант өндірісі 

- 2  - - 

№7 практикалық сабақ  Май қышқылын алу технологиясы  

- 1  - - 

№8 практикалық сабақ  Полимерлеу, поликонденсациялау 

- 2  - - 

№1 ОСӨЖ  Кіріспе. Кредиттік оқу жүйесі 

- -  - 4 

№2 ОСӨЖ ҚР- ның мұнай өңдеу зауыттары 

- -  - 4 

№3 ОСӨЖ ҚР- ның газ өңдеу саласының дамуы. Газды алу жəне 

өңдеу. 


- -  - 4 

№4 ОСӨЖ Органикалық жаңғыш заттар 

- -  - 4 

№5 ОСӨЖ Мұнайды өңдеу, мұнайдың құрамы, қасиеттері

мұнайды айдау. Мұнай 

өнімдерінің классификациясы 

- -  - 4 

№6 ОСӨЖ  Көмірдің құрамықасиеттері, өңделуі, тарихы. 

Кокстеу. 

- -  - 3 

№7 ОСӨЖ  Отындарды газдандыру, гидрогенизациялау. 

Сутекті алу.  

- -  - 3 

№8 ОСӨЖ 

 

Органикалық синтездің  технологиясы.  Крахмал, 

сабынды, 

полимерлерді 

алу 


технологиялары. 

    


№ 1 Межелік бақылау  

№2 Межелік бақылау - 

БАРЛЫҒЫ: 15 

15 30 30 

 

 

Практикалық сабақтар тізімі 

1.

 

Кредиттік оқу жүйесі 2.

 

Мұнайды өңдеу, мұнайдың маңызды өнімдері; 3.

 

Газ өңдеу өнеркəсібі; 4.

 

Көмірдің құрамы, қасиеттері, өңделуі; 5.

 

Ағаштың химиялық құрамы, қасиеттері, өңделуі; 6.

 

Қант өндірісі; 7.

 

Май қышқылын алу технологиясы; 8.

 

Полимерлеу, поликонденсациялау.  

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1. Кіріспе;  

2. Отындарды химиялық өңдеу; 

3. Өнеркəсіптік органикалық  синтез; 

4.Нəзік органикалық синтез технологиясы; 

5.  Ауыл шаруашылық шикі-заты мен ағашты химия технологиялық өңдеу; 

6. Майлар технологиясы, Спирт өндірісі; 

7. Жоғарғы молекулалық қосылыстар технологиясы; 

8. Каучук пен резина технологиясы;  

9. Кредиттік оқу жүйесі; 

10. ҚР- ның мұнай өңдеу зауыттары; 

11. ҚР- ның газ өңдеу саласының дамуы. Газды алу жəне өңдеу; 

12. Органикалық жаңғыш заттар; 

13. Мұнайды өңдеу, мұнайдың құрамы, қасиеттері, мұнайды айдау. Мұнай 

өнімдерінің классификациясы; 

14.  Көмірдің құрамы, қасиеттері, өңделуі, тарихы.Кокстеу; 

15.  Отындарды газдандыру, гидрогенизациялау. Сутекті алу;  

16.  Органикалық синтездің технологиясы. Крахмал, сабынды, полимерлерді 

алу технологиялары. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

Балл Лекция 

конспектісі 

тексеру 

Пəн 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

1 апта 


Ағымдағы 

4,6,12,15 

апталар 

 

  

6,0 


 

конспектілері Жазбаша 

жауап алу №1 

Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 2 

апта 


 

 

 4,0 

№1 


практикалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 2 апта 

 

  

2,0 


№2 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 


Ағымдағы 3 

апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 


жауап алу №2 

Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 5 апта 

 

  

4,0 


№3 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


 

2,0 


СӨЖ тапсыру 

№1 


 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 6 апта 

 

  

3,0 


№4 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


 

 

Ағымдағы 7 апта 

 

  

2,0 


№5практикалы

қ жұмысты 

орындау 

Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы 9 апта 

 

  

2,0 


Жазбаша 

жауап алу №3 

Теориялық 

білімдер мен 

Бақыланатын 

сабақтар 

2 апта 

Ағымдағы 10 апта 

 

  

машықтану дағдыларын 

бекіту 


бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

 

 

4,0 №6 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 11 

апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 


жауап алу №4 

Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 

Ағымдағы 12 апта 

 

  

4,0 


№7 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 13 

апта 


 

 

2,0 СӨЖ тапсыру 

№2 


 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 13 апта 

 

  

3,0 


№8 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 14 

апта 


 

 

 2,0 

Межелік 


бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 қатынас 

сағаттар 

Межелік 

7, 14 


апта 

 

 16,0 

Емтихан 


Пəн 

материалының 

игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиет тізімі 

1 қатынас 

сағаттары 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезінде 

 

 40,0 

Барлығы  

 

 

  

 

100  

Саясат жəне процедуралар 

«Мамандыққа  кіріспе»  пəнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу.  

2 Сабақтан дəлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сəйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  практикалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу. 

6  Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 

7  Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек. 

 

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Дауренбек Н.М. Химмотология. Оқу құралы. Шымкент, 2009,-173б; 

2.

 Сакибаева  С.А.,  Мамытова  Г.Ж.,  Тасанбаева  Н.Е.  Синтетикалық 

каучуктердің химиясы жəне технологиясы. – Шымкент.: ОҚМУ, 2012.-130б; 

3.

 

Химия и физика нефти, газа и угля: Учебное пособие  /  Н.К. Надиров [и др.]. – Шымкент: ЮКГУ, 2008. – 404с; 

4.

 Вержичинская С.В., Дигуров Н.Г., Синицин С.А. Химия и технология 

нефти и газа. М: Форум-Инфра-М, 2007. – 398с; 

5.

 

Новые  установки  Атырауского  НПЗ:  Установка  гидроочистки  и депарафинизации  дизельного  топлива / Т.П.  Сериков  [и  др.]:  Атырауский 

институт нефти и газа. – Атырау: “ЕРТ-TI`CTIK”, 2008. – 158с; 

6.

 

Сырманов  К.К.  Физика  и  химия  волокнообразующих  полимеров. Учебное пособие – Шымкент: ЮКГУ, 2009. – 146с; 

7.

 Сакибаева С.А., Сырманов К.К., Негим Э.С. Технология эластомеров: 

Учебник-Шымкент: Издательство «Алем», 2013. – 252с; 

8.

 

Сырманов  К.К.,  Сакибаеа  С.А.  Негим  Э.С.  Полимерные композиционные  материалы:  Учебник. – Шымкент:  Издательство  «Алем», 

2013-188с.  

Қосымша əдебиет тізімі 

9.  Химия нефти и газа. / под ред.В.А. Проскуряков, А.Е. Драбкина. – Л.: 

Химия, 2009. – 424с; 

10. Швецов  Г.Д.,  Алимов  Д.У.,  Барышникова  М.Д.  Технология 

переработки пластмасс. – М.: Химия, 2008; 

11. В.А.  Воробьев.  Основы  технологии  строительных  материалов  из 

пластических масс. – М.: Высшая школа, 2005-280с; 

12. Сапронов  А.Р.  Технология  сахарного  производства. – М.: 

Агропромиздат, 2006. – 421с; 

13. Калдыгозов  Е.К.,  Кульчиманов  С.А.,  Еркебаева  Г.Ш.  Промышленная 

безопастность  и  охрана  труда  в  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической 

отрасли. Учебное пособие. Шымкент: Изд. «Нурлы Бейне», 2011. – 152с. 

14. Мұнайдың физикасы жəне химиясы: Оқу құралы / М.К. Ибраев,  Ж.А. 

Ибатаев, А.К. Карилхан; Қарағанды:  ҚарМТУ  баспасы,  2016.- 108 б. 10 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

MK 1202  «Мамандыққа кіріспе» пəні 

 

КВ 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс     Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 17.06.2016 -> 17-06-2016 15-41-39
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі
17-06-2016 15-41-39 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
17-06-2016 15-41-39 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1206
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mgkhf 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні
17.06.2016 -> Əзірлеген: х.ғ. к., доцент Оралова А. Т., т.ғ. к., аға оқыт. Цой Н. К., аға оқыт
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1207 «Химия»пəні Him17 «Химия» оқу модулі

жүктеу 134.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет