БАҒдарламасы ( syllabus) mgkhf 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəніжүктеу 137.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі137.97 Kb.
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ҚарМТУ ректоры,  

ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2016 ж. 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

MGKHF 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні  

5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»  

мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2016 

Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасы (syllabus) əзірленді: доцент, х.ғ.к. Кабиева С.К., аға оқытушы Карилхан А. К. 

 

  

 

«Өнеркəсіптік экология жəне химия» кафедрасының отырысында талқыланған «       »        2016 ж.     №      хаттама.  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К. «____»______2016 ж. 

 

 

Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған «____»______________2014ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.  «____»____________ 2016 ж. 

 

 

  

 


 

Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Кабиева Сауле Казжановна, ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к.; 

Карилхан  Айдынгул    ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  аға  оқытушысы,  техника 

жəне технология магистрі; 

 

 ӨЭ  жəне  Х  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5 корпусында  (Терешкова 19) 

орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

 

Пəннің сипаттамасы 

«Мұнай,  газ,  көмірдің  химиясы  жəне  физикасы»  пəні  5В072100 –

«Органикалық  заттардың  химиялық  технологиясы»  мамандығының  бейіндік 

пəндердің    таңдау  бойынша  компонентті  меңгеру  кезінде  пайдаланылатын 

циклына жатады. 

 

Пəннің мақсаты 

«Мұнай,  газ,  көмірдің  химиясы  жəне  физикасы»

 

пəні 

студенттерді 

органикалық  негіздегі  заттар  туралы  жалпы  мағлұматтар,  олардың 

сыныптамасы, қоры мен тұтынылуы, құрамы мен қасиеттері туралы; табиғи газ 

бен  мұнайдың  құрамы  мен  қасиеттері,  оларды  өндіру,  өндеу  туралы;  қатты 

отындар  мен  өндеу  өнімдерінің  құрамы  мен  қасиеттері,  оларды  өңдіру,  өндеу 

туралы;  өнеркəсіптік  органикалық  синтез,  соның  ішінде  негізгі  органикалық 

жəне нəзік органикалық синтез технологиясы  туралы; ауыл-шаруашылық шикі 

затын  химия-техгологиялық  өндеу,  жоғары  молекулалық  қосылыстар,  соның 

əшнде  полимерлер  дайындау,  химиялық  талшықтар,  каучук  пен  резина 

технологиясы,  пластикалық  массалар  туралы  ұғымдарды  оқыту  жəне 

таныстыру, игеруі мақсатын ұстанады болып табылады.   

Пəннің міндеттері 

Осы пəнді оқу нəтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

ҚР  өнеркəсіптің  мұнай-  газ  өндеу  жəне  мұнай  химиясы  салалары  жəне 

олардың  даму  болашағы  туралы  мағлұматтарды  меңгеру;  органикалық  заттар 

технологиясы  бойынша  негізгі  ұғымдар  мен  анықтамалардың  қалыптасуы; 

келесі мамандық пəндерін оқып-уйренуге қажетті білімді алу;  

 

Семестр 

Кредиттер

 

саны


 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 

сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы 

сағат


 саны

 

Бақылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

7 3 5 15 

30 


60  115 60 180 

Емтихан


 

білуі керек: органикалық  заттар  өндірісінің  негіздерімен  танысу;  ауыл  шаруашылық 

шикі  заты  мен  ағашты  өндеумен  танысу;  синтетикалық  талшықтар  мен 

пластмассаларды  алуға  арналған  синтетикалық  материалдарды  өндеу 

əдістерімен танысу; əдебиет көздерімен  жұмыс істей білу. 

 

Пəнді  оқып-уйренуге    бейорганикалық  химияны  өткенде  алған  білімге  сүйенеді. «Мұнай,  газ,  көмірдің  химиясы  жəне  физикасы»  пəні  осы 

мамандықтың  мамандандыру  пəндерін  оқып-уйренуге,  сондай-ақ  оқу  іс-

тəжірибесінен өтуге негіз болып табылады. 

 

істей алуы керек:   

пəнді  жемісті  меңгеру  үшін  жаңа  білім  технологиялары  мен 

оқытудың  интерактивті  əдістерін  қолдана  отырып  негізгі  əдебиеттер  жəне 

лекциялық материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады. 

 Студенттердің аудиториядан тыс өзіндік жəне оқытушының қатысуымен 

өзіндік  жұмыс  (СОӨЖ)  жасауына  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Əрбір  СОӨЖ  келесі 

материалдар- кейстер, ролді ойындар, тест тапсырмалар, сөзжұмбақтар жəне т.б 

ұсынылады.

 

практикалық машықтануы керек:  –  оқу жəне арнайы əдебиеттермен өзіндік жұмыс істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет: «Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы». 

  

Постреквизиттер 

«Мұнай,  газ,  көмірдің  химиясы  жəне  физикасы»  пəнін  оқу  кезінде 

алынған білім «Дипломалды практикасы» пəндерін игеру кезінде қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары  

 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

Дəрістер


Практика

лық саб. 

Зертханалық 

саб. 


СОӨЖ СӨЖ

№1  дəріс.  Кіріспе.  Мұнай  кен 

орындары.  ҚР  мұнай  саласының  қазіргі 

кезде даму қарқыны 

2 - 

-  - 


№2  дəріс  Мұнай  мен  газдың  химиялық 

жəне элементтік құрамы 

4 - 


-  - 

№3  дəріс  Мұнайдың  фракциялық  жəне топтық құрамы. Мұнайдың қасиеттері. 

4 - 


-  - 

№4 дəріс. Мұнайдың негізгі технологиялық сипаттамалары 

2 - 


-  -  

№5 дəріс  Мұнайлардың жіктелуі технологиялық 

жіктелуі 

4 - 

-  - 


№6 дəріс Шайырлы-асфальтенді заттар 4 - - №7 дəріс Мұнай өңдеудің түрлері, 

мұнай өңдеу процестерінің 

технологиялық сұлбалары мұнайдың 

ректификациясы 

2 - 

-  - 


№8 дəріс Газ өнеркəсібі, табиғи газ. 

Мұнайға ілеспе газдар 

2 - 


-  - 

№9 дəріс Көмірдің физикасы жəне химиясы. Көмірді өңдеу өнеркəсібі 

4 - 


-  - 

№10 дəріс Кен орындарын игеру 2 - - Зертханалық  жұмыс  № 1 Мұнай 

өнімдерінің тығыздығын анықтау 

- -  4  - 

Зертханалық  жұмыс  № 2  Мұнай өнімдерінің тұтқырлығын анықтау 

- -  4  - 

Зертханалық жұмыс 

№3 


Мұнай 

өнімдерінің 

сыну 

көрсеткіштерін анықтау 

- -  4  - 

Зертханалық  жұмыс  № 4 Мұнай өнімдерінің  тұтану  температурасын 

анықтау  

- -  4  - 

Зертханалық  жұмыс  № 5 Мұнай құрамындағы су мөлшерін анықтау 

 

- -  4  - Зертханалық  жұмыс  № 6 Мұнай 

өнімдеріндегі  олефин  мөлшерін  иодтық 

сан əдісімен анықтау 

- -  4  - 

Зертханалық  жұмыс  №7  Ашық  түсті мұнай 

өнімдерінің 

қышқылдығын 

анықтау  

- -  4  - 

№1  ОСӨЖ.  Кіріспе.  Мұнай  кен орындары.  Қр  мұнай  саласының  қазіргі 

кезде даму қарқыны 

- -  - 

6

 6

 

№2  ОСӨЖ Мұнай  мен  газдың  химиялық 

жəне элементтік құрамы

 

- -  - 


6

 

6 

№3  ОСӨЖ 

Мұнайдың  фракциялық  жəне 

топтық құрамы. 

Мұнайдың қасиеттері. 

- -  - 


6

 

6 

№4 ОСӨЖ. 

Мұнайдың негізгі 

технологиялық сипаттамалары 

- -  -  6

 

6

 №5 ОСӨЖ  

Мұнайлардың жіктелуі

 технологиялық 

жіктелуі 

- -  - 

6

 6

 

№6 ОСӨЖ 

Шайырлы-асфальтенді 

заттар 

- -  - 


6

 

6 

№7 ОСӨЖ Мұнай өңдеудің түрлері, 

мұнай өңдеу процестерінің 

технологиялық сұлбалары мұнайдың 

ректификациясы 

- -  - 


6

 

6 

№8 ОСӨЖ Газ өнеркəсібі, табиғи газ. 

 

 

 4

 

6 

 

Мұнайға ілеспе газдар №9 ОСӨЖ Көмірдің физикасы жəне 

химиясы. Көмірді өңдеу өнеркəсібі 

 

 

 4

 

6 

№10 ОСӨЖ Кен орындарын игеру 

 

 

  

 

№ 1 Межелік бақылау  

№2 Межелік бақылау - 

БАРЛЫҒЫ: 

15 15 

-  60 


60 

 

Зертханалық сабақтар тізімі 

Зертханалық жұмыс № 1 

Мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау

 

Зертханалық жұмыс № 2  

Мұнай өнімдерінің тұтқырлығын анықтау

 

Зертханалық жұмыс №3 Мұнай өнімдерінің сыну көрсеткіштерін анықтау 

Зертханалық жұмыс № 4 Мұнай өнімдерінің тұтану температурасын анықтау  

Зертханалық жұмыс № 5 Мұнай құрамындағы су мөлшерін анықтау 

 

Зертханалық  жұмыс  № 6 Мұнай  өнімдеріндегі  олефин  мөлшерін  иодтық  сан əдісімен анықтау 

Зертханалық жұмыс №7 Ашық түсті мұнай өнімдерінің қышқылдығын анықтау  

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

№1  СӨЖ    Кіріспе.  Мұнай  кен  орындары.  Қр  мұнай  саласының  қазіргі  кезде 

даму қарқыны 

№2 СӨЖ Мұнай мен газдың химиялық жəне элементтік құрамы 

№3 СӨЖ Мұнайдың фракциялық жəне топтық құрамы. Мұнайдың қасиеттері. 

№4 СӨЖ. 

Мұнайдың негізгі технологиялық сипаттамалары

 

№5 СӨЖ 


Мұнайлардың жіктелуі

 технологиялық жіктелуі 

№6 СӨЖ Шайырлы-асфальтенді заттар 

№7 СӨЖ Мұнай өңдеудің түрлері, мұнай өңдеу процестерінің технологиялық 

сұлбалары мұнайдың ректификациясы 

№8 СӨЖ Газ өнеркəсібі, табиғи газ. Мұнайға ілеспе газдар 

№9 СӨЖ Көмірдің физикасы жəне химиясы. Көмірді өңдеу өнеркəсібі 

№10 СӨЖ Кен орындарын игеру 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

Балл Лекция 

конспектісі 

Пəн 

материалының  Бақыланатын 

сабақтар 

1 апта 

Ағымдағы 4,6,12,15 

апталар 


 

 


 

тексеру меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

 

6,0 Жазбаша  жауап 

алу №1 


Теориялық 

білімдерді жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 2 

апта 


 

 

 4,0 

№1 


зертханалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 2 

апта 


 

 

 2,0 

№2 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 апта 


Ағымдағы 3 

апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша  жауап 

алу №2 

Теориялық білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


 

 

 4,0 

№3 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


 

2,0 


СӨЖ  тапсыру 

№1 


 

Теориялық 

білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 қатынас сағаты 

 

 Ағымдағы

 

6 апта  

 

 5,0 

№4 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


 

 

Ағымдағы 

7 апта 


 

 

 2,0 

№5зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

2 апта 

Ағымдағы 9 апта 

 

  

2,0 


 

конспектілері 

Жазбаша жауап 

алу №3 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері 

 

2 апта 


Ағымдағы 10 

апта 


 

4,0 


№6 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 11 

апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша жауап 

алу №4 

Теориялық білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 апта 


Ағымдағы 12 

апта 


 

 

 4,0 

№7 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді жəне 

зертханалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 13 

апта 


 

 

2,0 СӨЖ  тапсыру 

№2 


 

Теориялық 

білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 қатынас сағаты 

 

 Ағымдағы

 

13 апта  

 

 5,0 

Межелік 


бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 қатынас 

сағаттар 

Межелік 

7, 14 


апта 

 

 20,0 

Емтихан 


Пəн 

материалының 

игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиет тізімі 

___ 


қатынас 

сағаттары

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


 

 

40,0 Барлығы  

 

  

 

 100 

 

Саясат жəне процедуралар 

«Мұнай,  газ,  көмірдің  химиясы  жəне  физикасы»  пəнін  оқу  кезінде  келесі 

ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дəлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 


 

жатады. 4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сəйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  практикалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу. 

6  Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 

7  Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек.  

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Рябов В.Д. Химия нефти и газа.- М.: ИД «ФОРУМ», 2009.- 336 С. 

 

2. 

Виржичинская С.В., Дигуров Н.Г., Сиюшин С.А. Химия и технология 

нефти и газа: учеб. пособие.- М.: ИД «ФОРУМ», 2009.- 400 С. 

 

3. 

Сыркин А.М., Мовсумзаде Э.М. Основы химии нефти и газа. - Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2012 .- 110 С. 

 

4. 

Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа /под ред. 

Ахметова С.А. – СПб.: Недра, 2006. – С.870. 

 

5. 

Химия нефти и газа: учеб. пособие для вузов /под ред. Проскурякова А.Е. и 

Драбкина Е.Е. – СПб.: Химия, 2006. – С. 446. 

 

6. 

Хамаев В.Х. Химия углеводородов нефти и газа.- Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2010.- С.147. 

 

7. 

Пузин Ю.И. Химия нефти и газа: электронный учебно-методический 

комплекс. – Уфа:УГНТУ, 2009.- С.416. 

 

Қосымша əдебиет тізімі 

8.

 Галимов Ж.Ф. Химия природных энергоносителей: учеб. пособие.- Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2007.- С.442.

 

9.

 Ляпина  Н.К.,  Марченко  Г.Н.,  Парфенова  М.А.  и  др.  Сероорганические 

соединения  нефти  Архангельско-Танайского  месторождения //Нефтехимия, 

2010.

 

10. 

Леффлер Уильям Л. Переработка нефти. – 2-е изд., перераб.: пер. с англ. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. – С. 224.

 

11. 

Имашев  У.Б.  Промышленная  органическая  химия  на  предприятиях 

Республики  Башкортостан:  учеб.  пособие. – Уфа:  Изд-во  УГНТУ, 2006.–С. 

144. 


 

12.


 

Сафиева Р.З., Сюняев Р.З. Физико-химические свойства нефтяных диспер-

сных систем и нефтегазовые технологии.- М.: Изд-во ИКИ, 2007.-С.580.

 

 

 

 

  

 

  

 

  

10 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

MGKHF 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні 

 

OZHF31 «Органикалық заттардың химиясы жəне физикасы» модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 17.06.2016 -> 17-06-2016 14-57-43
17-06-2016 14-57-43 -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі
17.06.2016 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mk 1202 «Мамандыққа кіріспе» пəні кв 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1206
17.06.2016 -> Əзірлеген: х.ғ. к., доцент Оралова А. Т., т.ғ. к., аға оқыт. Цой Н. К., аға оқыт
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1207 «Химия»пəні Him17 «Химия» оқу модулі

жүктеу 137.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет