БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модуліжүктеу 74.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.03.2017
өлшемі74.01 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

           

 

                                                                   БЕКІТЕМІН 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ  ректоры,  ҚР  ҰҒА 

академигі  Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2016 ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Mak 2213 «Макроэкономика» пәні  

 

КЕ 3  «Қазіргі экономика» модулі  

5В090800 – «Бағалау» мамандығы 

 

 

Инженерлік экономика және менеджмент факультеті   

 

 «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

 2016 

 

 

Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген: аға оқытушы Шаймерденова Р.Т 

 

 «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2016 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі________________  Хишауева Ж.Т. 

 

 Инженерлік  экономика  және  менеджмент  факультетінің  оқу-әдістемелік 

кеңесі мақұлдаған 

 «____»______________2016 ж. № _______ хаттама  

Тӛраға ________________  Н.А. Нурмагамбетова         

 

 

«Кәсіпорын экономикасы» кафедрасымен келісілген Кафедра меңгерушісі__________  А.Б. Ахметжанов «____»_____2016 ж. 

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас  ақпараты 

Аты-жӛні: Шаймерденова Рымтай Токеновна аға оқытушы 

 Кәсіпорын  менеджменті  кафедрасы  ҚарМТУдің  4  корпусында  (Б.Бульвары,  56) 

орналасқан, 224 ауд., байланыс телефоны:  56-75-94 (2036) 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі   

 

С

емес

тр

 Кр

еди


тт

ер 


са

ны

/ECTS

 

Сабақ түрі СӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қатынас сабақтарының саны 

ОСӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Барлы

қ 

сағат саны 

дәріс 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

3/5 


30 

15 


45 


90 

45 


135 

 емтихан  

     Пән сипаттамасы 

«Макроэкономика»  пәні базалық  пәндердің циклы, таңдау компонентіне жатады.  

    Пәннің мақсаты 

«Макроэкономика» пәні  макроэкономикалық агенттер, нарықтар, кӛрсеткіштер және 

үлгілер  жӛнінде  жүйелік  түсінік  беру;  макроэкономикалық  талдау  әдістері  мен 

құралдарын құру жұмыстарын үйрету мақсатын ұстанады.  

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

-

 макроэкономикалық теория мен үлгілер жӛнінде білім алу; 

-

 макроэкономикалық  процестер  мен  құбылыстарды  талдау  барысында  алған  білімін 

пайдалана білу; 

-

 

экономикалық талдау үрдісін қамту; білуы керек: 

-

 экономикалық процестердегі біріктіру және үлгі құру әдістерін қамту

-

 ашық  экономикадағы  экзогенді  және  эндогенді  айнымалылардың  байланысын 

орната білу; 

істей алуы керек: 

-

 қоғамдық  ӛндірісте    барлық  еңбек  күші  мен  жеке  еңбек  күшінің  ӛнімділігін 

салыстырмалы түрде талдай білу; 

практикалық машықтануы керек: 

-

 елдегі  макроэкономикалық  жағдайды  және  экономикалық  ӛсу  жлдарын 

анықтауда . Пререквизиттер 

Бұл  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  игеру  қажет:  Экономикалық  теория  негіздері, 

Микроэкономика 

 

Постреквизиттер 

 «Макроэкономика»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  МАК  барысында 

қолданылады 

      

      Пәннің тақырыптық жоспары 

  


Тарау атауы (тақырыпттар)  

Сабақ 


түрлері 

бойынша 


еңбек 

кӛлемділігі,сағат. 

Дәріс 

практикалык 

зертхана


лық 

СОӚ


Ж 

СӚЖ 


1. Макроэкономика пәні және әдістері. 

2. 

Макроэкономикалық  кӛрсеткіштер 

және олардың ӛзара байланыстылығы. 

3.  Жалпы  макроэкономикалық  тепе- 

теңдік. AD-AS үлгісі.  

2

 4. Тұтыну және жинақтау.  2

 5. Ақша нарығы. 

2

 6.Тауар  және  ақша  нарықтарындағы 

макроэкономикалық  тепе-теңдік.  IS-LM 

үлгісі 

4

 4

 

7. Монетарлық саясат  

2

 

2 

8. Бюджет- салық саясаты. 

2

 

2 

9. 


Капиталдың 

қорлануы 

және 

экономикалық ӛсу. 2

  

2

 2

 

10.  Мемлекеттік  бюджет  және  оның құрылымы 

2

  

2 

2

 11.  Мемлекеттік  қарыз  және  оны 

қаржыландыру әдістері 

2

  

2

 2

 

12. Тӛлем балансы және оның құрылымы 2

  

2

 2

 

13. Валюта жүйесі және айырбас бағамы 2

  

2

 2

 

14.  Халықаралық  сауда  және  сауда саясаты 

2

  

2 

2

 Барлығы: 

30 


15 

30 30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1. Макроэкономика пәні және әдістері. 

2. Макроэкономикалық кӛрсеткіштер және олардың ӛзара байланыстылығы. 

3. Жалпы макроэкономикалық тепе- теңдік. AD-AS үлгісі.   

4. Тұтыну және жинақтау. 

5. Ақша нарығы. 

6.Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі 

7. Монетарлық саясат 

 8. Бюджет- салық саясаты. 

9. Капиталдың қорлануы және экономикалық ӛсу. 

10. Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы 

11. Мемлекеттік қарыз және оны қаржыландыру әдістері 

12. Тӛлем балансы және оның құрылымы 

13. Валюта жүйесі және айырбас бағамы 

14. Халықаралық сауда және сауда саясаты 

 

СӚЖ –ге арналған бақылау тапсырмаларының  тақырыптары 

1. Макроэкономика пәні және әдістері.

 

2. Макроэкономикалық кӛрсеткіштер және олардың ӛзара байланыстылығы. 

3. Жалпы макроэкономикалық тепе- теңдік. AD-AS үлгісі.   4. Тұтыну және жинақтау. 

5. Ақша нарығы. 

6.Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі 

7. Монетарлық саясат 

 8. Бюджет- салық саясаты. 

9. Капиталдың қорлануы және экономикалық ӛсу. 

10. Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы 

11. Мемлекеттік қарыз және оны қаржыландыру әдістері 

12. Тӛлем балансы және оның құрылымы 

13. Валюта жүйесі және айырбас бағамы 

14. Халықаралық сауда және сауда саясаты 

 

Студенттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және  қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  кӛрсеткіштерінің 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін мәнді құрайды.  

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

 түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

Практикал

ық сабақты 

орындау 


(есеп 

шығару) 


Теориялық 

және 


практикалық 

білімді бекіту 

Дәріс 

конспектілері негізгі 

және 


қосымша 

қосымша 


әдебиеттер 

тізімі


 

 15 апта 

Ағымдағы 

1, 3, 5, 7, 

9, 

11, 


13, 

15 


апталар 

20 


СӚЖ 

тапсырмал

арын 

орындау 


Теориялық 

және 


практикалық 

білімді бекіту 

Дәріс 

конспектілері негізгі 

және 


қосымша 

қосымша 


әдебиеттер 

тізімі


 

15 апта 


Ағымдағы 

1, 3, 5, 7, 

9, 

11, 


13, 

15  


апталар

ы 

20 Аралық 

бақылау 


Теориялық 

білімін 


кеңейту 

Дәріс 


конспектілері 

негізгі 


және 

қосымша 


қосымша 

әдебиеттер 

тізімі 

3  қатынас сағаттары 

межелік 


7,14 

апта 


20 

Емтихан 


Пән 

материалының  

игерілуін 

тексеру 


Негізгі 

және 


қосымша 

әдебиеттер 

тізімі 

2  қатынас сағаттары 

Қорытынды   Сессия 

кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

 

 

 

Саясат және процедуралар 

«Макроэкономика» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда 

түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  кӛрсеткен  уақытта 

ӛтеу. 

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Мамыров  .Н.,  Есенғалиева  Қ.С.,Тлеужанова  М.Ә.,  макроэкономика.  Алматы.: 

Экономика, 2003 

2.

 

Макроэкономика.  Оқу  құралы./  Жалпы  редакциясын  басқарғандар:  Ә.Ә.  Әбишев, Қ.А. Хубиев.- Алматы: Экономика баспасы, 2008. -368б 

3.

 Агапова Т.А., Серегина С.Ф.  Макроэкономика: учеб./ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина.- 

9-е изд., дополненное.- М.:МАркет ДС, 2009.- 416с 

4.

 

Ивашутин  А.Л.  макроэкономика:  учеб.  Пособие/  А.Л.  Ивашутин.-  Минск:  Амалфея, 2008.-340с. 

5.

 Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: учеб. Пособие/ Матвеева Т.Ю.; Гос. ун-

т- Высшая школа экономики.- 6-е изд., испр.-М. изд.  дом ГУ ВШЭ,2008.-511с. 

6.

 

Вечканов  Г.С.,  Вечканова  Г.Р.  Макроэкономика:  учебник  для  вузов.  4-е  изд.  СПб.: Питер, 2011.-2008.-511с 

7.

 Макроэкономика:  Учебник/  Под  общ.  ред.  А.А.Абишева,  К.А.  Хубиева.-  Алматы: 

«Экономика», 2007.- 666с, Қосымша әдебиет 

1.  Мэнкью  Н.Г.  Принципы  макроэкономики:  Учебник  для  вузов/  Пер.  с  англ.  СПб.:, 

2006.-576с 

2.  Никифоров  А.А.  Макроэкономика:  научные  школы,  концепции,  экономическая 

политика: учеб. пособие/ А.А.Никифоров , О.А. Антипина, Н.А. Миклашевская; под 

общ.  ред.  д.э.н.  проф.  А.В  Сидоровича.-  М:  издательство  «Дело  и  Сервис»,  2008.- 

534с. 

3. Моисеев С.Р. Макроэкономика: учебник/ С.Р. Моисеев.- М.: КНОРУС, 2012.-320с. 4. Бугаян И.Р. Современная макроэкономика: учебник/ И.Р. Бугаян, И.П. Маличенко, 

Ю.А. Корчагин.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 508с. 

5.  Киреев  А.П.  Прикладная  макроэкономика.  Учебник.  М.:  Международные 

отношения, 2006.-456с. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Maк 2213 «Макроэкономика» пәні бойынша 

 

КЕ 3  «Қазіргі экономика» модулі  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц.  Басуға қол қойылды                                   Пішімі 60х90/16  

Есептік баспа табағы    ш.б.п.  Таралымы   дана   Тапсырыс              Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ЭП -> ЭП%20Оценка%20бакалавр%202016 -> Оценка%20силабусы%202016
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) kвshT 2216 «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні Til 4 Тілдік модулі
syllabus -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Оценка%20силабусы%202016 -> Әзірлеген: км кафедрасының аға оқытушысы Жуманбаева Т. К

жүктеу 74.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет