БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модуліжүктеу 196.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.09.2017
өлшемі196.67 Kb.
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  Бекітемін 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

КТ 1106 «Қазақ тілі»  пәні  

 

КТ 06 «Қазақ тілі»  модулі  

 

5В090100 - Кӛлікті пайдалану  және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы 

 

 Жол – кӛлік институты 

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

2014  

Алғы сӛз  

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлегендер:  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы  Нығметова  Нұргүл  Тұрсынқызы,  аға 

оқытушы  Жетпісбай  Шолпан  Аханқызы,  п.ғ.м.,  Кулейменова  Ләйла 

Мәдениетқызы.  

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі______________ «____» ____________2014 ж.          (қолы) 

 

 «Жол-кӛлік институтының» оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға _______________ «____» ____________ 2014 ж.     

       (қолы)

 

 

«Ӛндірістік  кӛлігі» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі________________ «____» ____________2014 ж.                                             

(қолы)


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Оқытушылар  туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

ф.ғ.к. аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

аға оқытушы Жетпісбай Шолпан Аханқызы 

п.ғ.м. оқытушы Күлейменова Ләйла Мәденинтовна әзірлеген 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы ҚарМТУ І корпусында (Б.Бульвары, 56) 

орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны 56-95-06.  

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 са

ны

  

ECTS


 

Сабақ түрі 

С

ӚЖ 


са

ға

ттар с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта 


рының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

3     4,5 45 


45     90 

45 

135 


Тест 

тапсырма


лары 4,5 

45 45     90 

45 

135 


емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні жалпы білім пәндері циклына кіреді. 

 

Пәннің мақсаты 

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты:  

      

Студенттің қазақ тілі сӛйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруға дағдыландыру. Студенттің жалпы 

тұлғалық  әдебін,  мәдени  деңгейін  кӛтеруге,  қазақ  елінің  тарихы  мен 

мәдениетіне,  ұлттық  ерекшелігіне  мән  беріп,  құрметтеуге,  мамандығына 

сәйкес ӛз саласында жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі 

синтаксистік құрылымдарды қолдана білу мақсатын алға қояды.

 

 Пәннің міндеттері 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

 

 күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу  жағдаяттрында  сұхбат  түрлеріне  еркін араласып, сӛйлесу, әңгімені қолдау дағдыларын қалыптастыру; 

  мамандығы  бойынша  қажетті  тақырыптардағы  орташа  және  күрделі 

мәтіндерді түсіну және қабылдай алу; 

 

 негізгі  терминдерді,  ұғым-түсініктерді  қолдана  отырып,  ӛтілетін тақырыптар  негізінде  эссе,  баяндамалар,  хабарламалар  жазу,  студенттің 

ӛзіндік жұмыстарын дайындау барысында тезис құра білу. білуі керек 

 

  –  күнделікті  қарым-қатынаста  ӛзі  туралы,  отбасы,  университет 

туралы айтады, сұрақтар қоя алады, шағын мәтіндерді түсінеді. 

 

 

  –  ӛзіне  қатысты  тақырыптар  бойынша  жекелеген  сӛздермен  сӛз  

тіркестерін  түсінеді.  Ӛз  елі,  тарихы,  табиғаты,  ӛзінің  қызығушылығы, мақсаттары  туралы  әңгімелей  алады.  Осы  тақырыптағы  мәтіндерді  оқып, 

негізгі ақпаратты түсіне алады. 

 

 

  –  мәтіндердегі  негізгі  ойды  түсінеді.  БАҚ  –тағы  күнделікті жаңалықтан  кәсібіне  қатысты  ақпараттарды  түсінеді.  Ӛз  мамандығы 

бойынша  жалпы  тақырыптарға  әңгімелесе  алады,  сұхбат  құра  алады.  Ӛзін 

қызықтыратын  тақырыптарға  ойын  жаза  алады,  ӛз  мамандығы,  болашақ 

қызметі туралы баяндай біледі. 

 

  

– таныс тақырыптардағы баяндамалар мен дәрістерді тыңдап түсінеді. Тіл  иесімен  дайындықсыз  сұхбаттаса  алады.  Ӛз  мамандығы  бойынша 

пікірталасқа  қатысады,  ӛз  кӛзқарасын  дәлеледей  алады.  Ӛз  саласына 

байланысты ұғым, түсініктерді сұхбат барысында қолдана біледі. 

 

   –  БАҚ  ақпараттарынан  алынған  мәліметтерді  тыңдап  түсінеді.,  ӛз 

мамандығына  қатысты  мәтінді,  терминдерді,  тілдік  бірліктерді  дұрыс 

қолдана біледі. Кәсіби сӛйлесу жағдаяттарында еркін қарым-қатынасқа түсе 

алады.  


 

 

  –  тіл  иесінің  жылдам  айтылған  сӛзіне  еркін  түсінеді.  Ғылыми еңбектерді  оқып  түсінеді,  пікір  білдіре  алады,  ӛзінің  ғылыми  зерттеу 

тақырыбы бойынша мақала, баяндама, пікір жаза алады. үйрену қажет  

  монолог,  диалог  түрінде  берілген  мәтіннің  жеке  мағыналық  бӛліктері 

бойынша негізгі ойды, ақпаратты есту, тыңдау арқылы түсіне білу дағдысын 

қалыптастыру; 

 ӛтілген  тақырыптар  негізінде  қажетті  ақпараттарды  талдай,  сұрыптай 

білу; 


 

мамандығына  қажетті  құжаттарды  сауатты  құрастыра  және  толтыра білу; 

 іскерлік ортада шебер сӛйлей алу, мақал-мәтелдерді, қанатты сӛздерді 

қажетті тұстарда оңтайлы қолдана алуы. дағды алады 

 студент  сұхбаттасушының  кәсіби  тақырып  аясында  сұрағын,  айтқан 

ойының мазмұнын тыңдай отырып, түсініп, жауап қайтара білуге; 

 

шығарма,  эссе,  реферат  немесе  ӛз  кәсібіне  байланысты  оқыған кітаптары,  мақалалары  немесе  тыңдаған  хабарлары  жайында  шағын 

мәлімдеме, түйіндеме жаза білуге; 

 

қоғамға,  дүниетанымға,  кәсіпке  байланысты  ӛз  ойларын,  тұжырымын еркін жеткізе білуге. 

 

       Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Қазақ тілі (орта 

мектеп деңгейі)

 

Фонетика, лексика, морфология, синтаксис.  

 


 

  

Тұрақты деректемелер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пән  кәсіби  қазақ 

тілін меңгеру барысында қолданылады. 

 

     Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. 

Лекциялар 

Практика

лық 


сабақтар 

Зертхана- 

лық 

сабақтар ОСӚЖ 

СӚЖ 


І семестр 

1-тақырып. Тәуелсіз 

Қазақстан.

 

«Қазақстан -2050» стратегиясы. Сӛз құрамы 

және қосымша. Синоним. 

Омоним. Антоним.  

  2-тақырып. Қазақтың ӛнері 

мен мәдениеті. Ӛнер тӛрінен 

орын алған ӛнерпаздар.

 

Қазақ тіліндегі жалғау түрлері: 

кӛптік, септік, тәуелдік, 

жіктік.

 

  3-тақырып. Қазақтың салт -

дәстүрлері. Қыз ұзату. 

Сӛз таптары. Сан есім. 

  4-тақырып. Мен және қоршаған орта. Қазақстан 

экологиясы. Фонетика 

(Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз 

тудырушы және сӛз 

түрлендіруші. 

  5-тақырып. Мамандық 

әлемінде. Менің мамандығым. 

 Зат есім. 

  6-тақырып. Адам және 

табиғат. Бурабай. Кӛмекші 

есімдер.

 

  7-тақырып. Денсаулық зор 

байлық. Аралық бақылау. 

 

  8-тақырып. Мемлекеттік тіл  - 

Қазақстан халықтарын 

біріктіретін фактор. ҚР тіл 

туралы заңы. Сын есім 

шырайлары. 

  9-тақырып. Қазақстанның білім беру жүйесі. Тілдерді 

қолдану мен дамытудың 2010-

2020 жылдарға арналған 

   

мемлекеттік бағдарламасы. Есімдік. 

 

10-тақырып. Қоғам және жастар. 

 

Жастар – қоғамның 

маңызды бӛлшегі. Етістік 

(дара, күрделі, негізгі, 

кӛмекші, болымды, 

болымсыз, тұйық). 

  11-тақырып. Адамдармен қарым-қатынас. Сӛйлеу 

мәдениеті. Етістіктің 

шақтары: осы шақ, келер шақ

 

  12-тақырып. Қазақстан 

әлемдік кеңістікте. 

Қазақстанның сыртқы 

саясаты. Етістіктің рай 

формасы.


 

  13-тақырып. Адам және заң. 

Конститутциялық құқық. 

Етіс категориясы. 

  14-тақырып. Халықаралық 

қатынастар. Етістіктердің 

жіктелуі.Аралық тест.  

  15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

ІІ семестр 

1-тақырып. Ғылым мен 

техника. Есімше. 

  2-тақырып. Менің мамандығым. Кӛсемше.

 

  3-тақырып. Отандық кӛлік 

түрлері тарихы. Үстеу. 

  4-тақырып. Темір жол кӛлігі. 

Шылаулар. Септеулік

жалғаулық, демеулік 

шылаулар. 

  5-тақырып. Қазақ даласындағы алғашқы темір 

жолдар. Одағай. Еліктеу 

сӛздер. 

  6-тақырып. Ресей темір жол 

құрылысының дамуы. Жай 

сӛйлем. 

  7-тақырып. Паровоздың шығу 

тарихы. Аралық тест.

  

  8-тақырып. Аймақтық 

жүйелерді құрудың негіздері. 

Айтылу мақсатына қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

  

 

9-тақырып. Кӛлік кәсіпорындарын басқару. 

Сӛйлем мүшелері.

 

  10-тақырып. Теміржолды 

пайдалану принциптері. 

Салалас құрмалас сӛйлем. 

Ыңғайлас салалас құрмалас 

сӛйлем. Қарсылықты салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  11-тақырып. Автомобиль кӛлігінің тарихы. Салалас 

құрмалас сӛйлем.  Талғаулық-

ты салалас сӛйлем. Себеп-

салдар салалас құрмалас 

сӛйлем. 

  12-тақырып.  Мемлекеттік 

автомобиль инспекциясы. 

Мезгіл, мекен, мақсат 

бағыныңқы сабақтас құрмалас 

сӛйлем. 

  13-тақырып.

 

Жол-кӛлік оқиғалары. Сабақтас құрмалас 

сӛйлем: қимыл-сын, 

қарсылықты, себеп, шартты. 

  14-тақырып. Жолда жүру 

ережесі. Тӛл сӛз. Тӛлеу 

сӛз.Аралық тест. 

 

  15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі: 

І семестр 

1.  Тәуелсіз  Қазақстан.

 

«Қазақстан  -2050»  стратегиясы.Сӛз  құрамы  және қосымша. Синоним. Омоним. Антоним.  

2. Қазақтың ӛнері мен мәдениеті. Ӛнер тӛрінен орын алған ӛнерпаздар.

 

Қазақ 


тіліндегі жалғау түрлері: кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік. 

3. Қазақтың салт -дәстүрлері. Қыз ұзату. Сӛз таптары. Сан есім. 

4. Мен және қоршаған орта. Қазақстан экологиясы. Фонетика (Үндестік 

заңы). Жұрнақ: сӛз тудырушы және сӛз түрлендіруші. 

5. Мамандық әлемінде. Менің мамандығым.  Зат есім. 

6. Адам және табиғат. Бурабай. Кӛмекші есімдер. 

7. Денсаулық зор байлық. Сын есім. Аралық бақылау.  

8. Мемлекеттік тіл  - Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор. ҚР тіл 

туралы заңы. Сын есім шырайлары. 

9. Қазақстанның білім беру жүйесі. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2010-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Есімдік. 

10. Қоғам және жастар. Жастар – қоғамның маңызды бӛлшегі.

 


 

Етістік (дара, күрделі, негізгі, кӛмекші, болымды, болымсыз, тұйық).  

11.  Адамдармен  қарым-қатынас.  Сӛйлеу  мәдениеті.  Етістіктің  шақтары:  осы 

шақ, келер шақ, ӛткен шақ. 

12. Қазақстан әлемдік кеңістікте. Қазақстанның сыртқы саясаты.  Етістіктің 

рай формасы. 

13. Адам және заң. Конститутциялық құқық. Етіс категориясы. 

14. Халықаралық қатынастар. Етістіктердің жіктелуі. Аралық тест.  

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр 

1. Ғылым мен техника. Есімше. 

2. Менің мамандығым. Кӛсемше. 

3. Отандық кӛлік түрлері тарихы. Үстеу. 

4. Темір жол кӛлігі. Шылаулар. Септеулік, жалғаулық, демеулік шылаулар. 

5. Қазақ даласындағы алғашқы темір жолдар. Одағай. Еліктеу сӛздер. 

6. Ресей темір жол құрылысының дамуы. Жай сӛйлем. 

7. Паровоздың шығу тарихы. Аралық тест. Ӛндірістік кӛлік. 

8. Аймақтық жүйелерді құрудың негіздері. Айтылу мақсатына қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

9. Кӛлік кәсіпорындарын басқару. Сӛйлем мүшелері. 

10. Теміржолды пайдалану принциптері. Салалас құрмалас сӛйлем. Ыңғайлас 

салалас құрмалас сӛйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сӛйлем. 

11. Автомобиль кӛлігінің тарихы. Салалас құрмалас сӛйлем. Талғаулықты 

салалас сӛйлем. Себеп-салдар салалас құрмалас сӛйлем. 

12. Мемлекеттік автомобиль инспекциясы. Мезгіл, мекен, мақсат бағыныңқы 

сабақтас құрмалас сӛйлем. 

13. Жол-кӛлік оқиғалары. Сабақтас құрмалас сӛйлем: қимыл-сын, 

қарсылықты, себеп, шартты. 

14. Жолда жүру ережесі. Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз.Аралық тест.  

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

Оқытушымен  жетекшілігмен  орындалатын  студенттердің    ӛздік 

жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӚЖ 


тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

түрі 

Тапсырманың мазмұны Ұсыныла-

тын 


әдебиеттер 

І семестр 

1-тақырып. ҚР 

рәміздерінің тарихы. 

Жаттығулар орындау. 

Берілген 

тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Сұрақ-


жауап, 

әңгіме. 


Тапсырма: 1.Сӛздер мен 

сӛз тіркестеріне 

морфологиялық талдау 

жасату. Ережелер сұрау. 

 

[  1 ] , [6 ] 2-тақырып. Қазақ 

отбасының салт-дәстүр-

Сӛйлеу 

тілін 


Сұрақ-

жауап, 


Тапсырма: 1. Жалғау-

лардың түрлеріне 

[2] ,[ 2 ] 


 

лерімен әдет-ғұрыптар.  

Тапсырмаларды орындау. 

 

жетілдіру әңгіме. 

жаттығу жұмыстарын 

жүргізу. 

3 –тақырып.  Қазақ 

отбасының мерекелік 

дастарханы. Жаттығулар 

орындау. 

 

Аталған тақырып-

тар 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Пікір 


алмасу, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 1. Сӛз 

таптарын қайталау. 

2. Мәтіннен сан есімдерді 

тапқызу. 

 [3], [6] 

4-тақырып. Қазақстан 

экологиясы. Тапсырма-

ларды орындау. 

 

 

Тақырып аясында 

сӛйлей 


білуге 

үйету 


Жаттығу-

лармен 


жұмыс 

Тапсырма: 1.Сӛздік 

диктант алу (жұрнақ 

түрлері). 

2.Мысалдармен 

сӛйлемдер құрату. 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып. Жануарлар 

әлемі.  Жаттығулар 

орындау. 

 

Сӛздік қорын 

молайту 


Тапсырма 

мен 


жаттығу-

ларды 


орындау 

Тапсырма: 1. Зат есімнің 

жалғаулары туралы 

айтыңыздар. 

 

[1],[5],[9] 6 – тақырып. Қоршаған 

ортаны қорғау. 

Тапсырмаларды орындау. 

 

Ӛз ойын жүйелі, 

еркін 


жеткізуге 

дағдылан-

дыру 

Лексика-


лық 

материал-

дар 

бойынша 


жауап 

беру 


Тапсырма: 1. Кӛмекші 

есімдер туралы 

айтыңыздар 

 

  

 

 [2],[9] 

7-тақырып. Экологияның 

адамға әсері. Жаттығулар 

орындау. 

 

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Ӛздік 

жұмыс 


Тапсырма: 1. Мәтіннен 

сын есімдерді тапқызу. 

 

[10],[6] 8-тақырып.  Наурыз 

мерекесі. Тапсырмаларды 

орындау. 

 

Ӛз ойын 

жетілдіре 

білуді 

дағдылан-дыру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 1. Карточ-

калармен жұмыс. 

 

[7],[5],[16] 9-тақырып. Бабалар сӛзін 

тыңдайық. 

 

Жаттығулар орындау. 

 

Аталған мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме- 

леу 


Тапсырмалар: 1. Есімдік 

түрлеріне жаттығулар 

орындау. 

 

[3],[11],[4] 10-тақырып. Қазақстанның 

тарихи қалалары. 

Тапсырмаларды орындау. 

 

 Сӛйлеу 

деңгейін 

жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 1. Мәтін 

бойынша етістіктің 

түрлерін тапқызу. 

 

[6],[8],[14] 11-тақырып. Қазақ халқы-

ның ӛнері, оның түрлері. 

Жаттығулар орындау. 

 

Сӛйлеу мәдениетін 

дамыту 


жаттығу-

лар 


орындау 

Тапсырма: 1. Етістіктің 

шақтарына арналған 

сӛздерді жекеше, кӛпше 

түрде жіктеңіздер. 

 

 [6],[14],[5] 

12-тақырып. Ұлы адамдар 

ӛмірінен.  Тапсырмаларды 

Студенттер

дің 

тілге 


Пікір 

алысу 


Тапсырма: 1. Ережелерді 

қайталап, мысал келтіру. 

 

[24],[10], 10 

 

орындау.  

деген  ынта-

жігерін 

арттыру 


[12] 

13-тақырып. Ӛнер алды – 

қызыл тіл. Тапсырмаларды 

орындау.  

Ӛз 


ойын 

еркін 


жеткізуге 

үйрету 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма: 1. Етіс 

түрлеріне слайд-сабақ 

жасату. 


[7],[9],[16] 

14-тақырып. Тән сұлулығы 

– жан сұлулығы. 

Жаттығулар орындау. 

 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма: 1.10 етістікті 

жекеше, кӛпше жіктеу. 

 

[8],[14],[17] 15-тақырып. Мамандық 

тарихы.  Емтиханға 

дайындық. 

 

Білім 


деңгейле-

рін тексеру 

Тест  

Тапсырма: 1. Ӛткен материалдарды қайталау. 

2. Емтиханға дайындық. 

[4],[13],[27] 

ІІ семестр 

1-тақырып. Мен және басқа 

дам.  Қоғамның ең басты 

құндылығы – адам. 

Жаттығулар орындау. 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Сұрақ-

жауап, 


әңгіме. 

Тапсырма: 1. Есімше 

туралы ережені 

қайталап, мысалдар 

келтіру. 

[1] , [6] 

2-тақырып. Қазақ тілі 

мемелекеттік тіл.  

Тапсыр-


маларды орындау. 

 

Сӛйлеу тілін 

жетілдіру 

Сұрақ-

жауап, 


әңгіме. 

Тапсырма: 1. Мәтіннен 

кӛсемшелерді тапқызу. 

[2] ,[2] 

3 –тақырып. Кредиттік 

технология. 

 

Жаттығулар орындау. 

 

Аталған тақырыптар 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Пікір 

алмасу, 


әңгімелеу 

Тапсырма: 1. Мульти-

медикалық сабақ жасау. 

 

 [3], [6] 4-тақырып. Жастар - біздің 

болашағымыз.

 

Тапсырмаларды орындау.  

Тақырып 


аясында 

сӛйлей 


білуге 

үйрету 


 

Жаттығу-


лармен 

жұмыс 


Тапсырма: 1. Реферат. 

«Қазақстаннан шыққан 

аттақты ғалымдар». 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып. Сӛз мәдениеті, 

тіл мәдениеті.

  

Жаттығулар орындау. 

 

Сӛздік қорын 

молайту 


Тапсырма 

мен 


жаттығул

арды 


орындау 

Тапсырма: 1. Одағай, 

еліктеу сӛздерін 

қатыстырып «Қыс» 

тақырыбына әңгіме 

құрау. 


[1],[5],[9] 

6–тақырып.  Қазақстанның 

бүгіні мен ертеңі. 

Тапсырмаларды орындау. 

 

Ӛз ойын 


еркін 

жеткізуге 

дағдылан-

дыру 


Лексика-

лық 


материал 

бойынша 


жауап 

беру 


Тапсырма: 1. Мәтіннен 

жай сӛйлем түрлерін 

тапқызу. 

 

  

 

 [2],[9] 

7-тақырып. Жеті жарғы. 

  Тест тапсырмалары. 

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Ӛздік 

жұмыс 


Тапсырма: 1. Әңгіме. 

«Қарағанды - ӛнеркәсіпті 

қала» 

 

[10],[6] 8-тақырып. Досымның 

келбеті және мінезі. 

Ӛз ойын 

жетілдіре 

Сұрақ-

жауап, 


Тапсырма: 1. Сӛйлемнің 

айтылу мақсатына қарай 

 

[7],[5],[16] 11 

 

Жаттығулар орындау.  

білуді 


дағдылан-

дыру 


әңгімелеу  бӛлінетін түрлерінің 

ережелерін айтқызу. 

9-тақырып. Қазақстан 

дипломатиясы.

  

Тапсыр- 


маларды орындау. 

 

Аталған мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме-

леу 


Тапсырмалар: 1. Мәтін-

нен 5 сӛйлемді алып, 

талдату. 

 

[3],[11],[4] 10-тақырып.  Жақсы жұмыс 

– жанға тыныс.

 

Жаттығулар орындау.  

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Сұрақ-

жауап, 


әңгімелеу 

Тапсырма: 1. Мәтіннен 

жай сӛйлемдерді алып, 

ыңғайлас және 

қарсылықты салалас 

құрмалас сӛйлемдер 

жасау. 

 

[6],[8],[14] 11-тақырып. Ислам діні. 

Тест тапсырмалары. 

Сӛйлеу 

мәдениетін дамыту 

жаттығу-


лар 

орындау 


Тапсырма: 1. Слайд-

лекцияға материалдар 

жинау. 

 

 [6],[14],[5] 

12-тақырып. Мамандық 

әлемінде.

  

Жаттығулар орындау. 

 

Студенттердің 

тілге 


деген  ынта-

жігерін 


арттыру 

Пікір 


алысу 

Тапсырма: 1. Сабақтас 

құрмалас сӛйлем 

түрлерін оқыту. 

 

[24],[10], [12] 

13-тақырып. Теміржол 

тарихы.

  

Тапсырмаларды орындау. 

 

Ӛз ойын 


еркін 

жеткізуге 

үйрету 

Әңгіме, 


сұрақ-

жауап 


Тапсырма: 1. Шартты 

бағыныңқы сабақтас 

құрмалас сӛйлемнің 

жасалу жолы. 2. Қимыл-

сын, себеп, қарсылықты 

сабақтастарға 

жаттығулар орындату. 

[7],[9],[16] 

14-тақырып. Нобель 

сыйлығы.  Тест 

тапсырмалары. 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма: 1. Тӛл сӛз бен 

тӛлеу сӛзге карточкалар 

арқылы жаттығу жүргізу.  

 

[8],[14],[17] 15-тақырып. Жүрісті 

басқару.  

Қайталау. 

 

Білім 


деңгейле-

рін тексеру 

Тест  

Тапсырма:1. Ӛткен грамматикалық 

материалдарды қайталау. 

2. Емтиханға дайындық. 

[4],[13],[27]  

  

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

   І семестр 

1.  «Адам  және  қоғам»  тақырыбына  әңгіме  құраңыздар.  «Адам  және 

айналадағы дүние» реферат 

2. Әлемдегі әр елдің амндасу салты.  Әңгіме. Адам ӛміріне не қажет? Сұқбат. 

3. Отбасы тәрбиесі? әңгіме.  Отбасы дәстүрлері мен мерекелері. Сұқбат. Ата-

ана туралы 10 мақал-мәтел жазып, жаттап келіңіз. 

4.  Біздің    ықшамаудан.  Әңгіме  құрастыру.  Досымның  келбеті  мен  мінез 

құлқы. Сұқбат.  Достық  тақырыбына 10 мақал-мәтел жазып, жаттап келіңіз. 

5. Емдеу және сауықтыру орындары. Сұқбат. Халықтық  медицина салалары. 12 

 

тақырыбына презентация жасау.  6.  Ұлттық  тағамдар  тақырыбына  презентация  жасау.  Қазақ  халқы  қонақжай 

халық. Әңгіме.  

7. Бүгінгі сән үлгісіне ілесе аласыз ба? тақырыбына  пікір талас. Ұлттық киім 

үлгілері тақырыбына презентация жасау. 

8. Сән үлгісіндегі соңғы ағымдар тақырыбына әңгіме. Отандық ӛнеркәсіптер  

тақырыбына реферат.  

9.  Қазіргі  заман  кӛліктері  тақырыбына  реферат  жазу.    Қоғамдық  кӛлікте 

жүріп тұру мәдениеті. Әңгіме. 

10. Жеке меншік жұмыс орындары  туралы әңгімелеңіз. Қазақ кәсіпкерлері  

тақырыбына презентация жасау.  

11.  Біз қалай демаламыз? Пікірталас. Кездесулер мен кештер. Әңгіме. 

12. Адамның табиғаттағы орыны. Реферат. Табиғат байлықтары тақырыбына 

презентация жасау.  

13. Саяхатшылар орталығы туралы әңгімелеңіз.

 

Қазақстанның атақты кӛлдері – екінші Швецариясы. тақырыбына презентация жасау.  

14.  Қазақ  атауының  шығу  тарихы.  Сұқбат.  Ұрпақ  үшін  ӛмір  сүрген  халық. 

Әңгіме.  

15. Емтихан сұрақтарын қайталау. 

 

ІІ семестр 

1.  Қазақстан  қорықтары  туралы  әңгімелеп  беріңіз.  Киелі  Түркістан  және 

қаланың әсем ғимараттары. Сұқбат. 

2.  Қазақстан  кӛп  ұлтты  мемелекет.  Сұхбат.

 

«Қазақстан  -2050»  стратегиясы. Пікір талас. 

 

3. 

Халықтық қолӛнер. Әңгіме. Қазақ халқының ән, күй, би ӛнері. Реферат. 

4.  Тіл  жалпы  адамзаттық  құндылық  туралы  әңгіме  жазыңыз.  Тіл  құдіретіне 

байланысты ӛлең-жырларды жаттап, 10 мақал-мәтелдер жазып келіңіз.  

5. Білікті маман қоғам сұранысы. Сұхбат. Қабілет және мүмкіндік. Әңгіме.  

6.  Қазіргі  заман  жастары  және  саясат  туралы  пікіріңіз

  Дарындылық  пен бейімділік. Сұқбат. 

7.   Ұлттық тәлім-тәрбие.

 

Сұхбат. Студенттік ӛмір. Әңгіме. 8.  Қазақстан  жаһандану  үрдісінде  туралы  ойыңызды  айтыңыздар.  Елімнің 

ертеңі мен болашағы шығарма жазыңыздар. 

9. Біздің университет. Сұхбат. Білім де бәсекеге түсіледі. Әңгіме. 

10. Адам және азамат құқығы. Сұхбат. Коституциялық құқық. Пікір бӛлісу.  

11.  Қазақстанның  ішкі  және  сырты  саясаты.  Сұхбат.  Бүгінгі  Қазақстанның 

халық аралық қатынасы. Әңгіме. 

12. Ғылым мен техниканың даму тарихы. Реферат. Ғалым маман. Сұқбат.

   


13.  Түркістан  –  Сібір  теміржолы.  Әңгіме.  Темір  жол  кӛлігінің  Қазақстан 

экономикасына тигізетін пайдасы. Сұхбат. 

14.  Қазақстанда  автомобиль  және  темір  жол  кӛліктерінің  қандай  деңгейде?  

Әңгіме. Жол қозғалысы ережелері. Ситуативтік тапсырма. 

15. Емтихан сұрақтарын талдау.  

 


13 

 

  

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсыныла-

тын 


әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

Балл Мәтіндер, 

граммати-

калық 

тапсырма-лар 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

 

 10 

Реферат, 

эссе, әңгіме 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

10 


Аралық  тест 

тапсырма-

лары 

Практикалық сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

3  қатынас 

сағаттары 

Межелік 


7, 14 апта 

10 


СӚЖ 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1-13 апта 

10 


Аттестация 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[ 1], [ 2 ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

20 


Емтихан 

Пән 


материалының  

игерілуін 

тексеру 

Негізгі 


және 

қосымша 


әдебиет-

тің  жалпы 

тізімі 

3  қатынас сағаттары 

Қоры-


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

«Қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3.  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 14 

 

жатады. 4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

6. Қосымша белгіленген уақытта келу. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Күзекова  З.  С.  Қазақ  тілінің  практикалық  курсы.  Оқулық.  Алматы: 

Раритет, Ғылым, 2003. 

2.

 

Күзекова  З.  Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу  орындарына  арналған  оқулық (тілдерді оқытып үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). Астана: Таным, 2003. 

3.

 Кубаева И. Қазақ тілі Алматы, 2003 (электронды нұсқасымен). 

4.

 Бектұров  Ш.К.,      Бектұрова  А.Ш.  Қазақ  тілі  (Ана  тілі  деңгейінде 

үйрету құралы). Алматы, 2002. 

5.

 

Түймебаев Ж. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш). Алматы, 2004.  

Қосымша әдебиет тізімі 

        1.  Жетпісбай  Ш.А.,    Ботабек  А.Ә.,    Байпелова  Г.С.,            Әбілқасов 

Ғ.М.,  Сағатова  Г.Қ..  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология  жүйесі  бойынша  оқу 

құралы). ҚарМТУ, 2004.  

        2.Жетпісбай  Ш.А.  Техникалық  мәтіндер  жинағы  (жол-кӛлік 

факультетінің студенттеріне арналған кӛмекші құрал) ҚарМТУ, 2004. 

3.Нұрғожина Г.М., Әбілқасов Ғ.М.. Қазақ елінің мемлекеттік рәміздерін 

оқыту әдістемесі. ҚарМТУ, 2001. 

        4.Нұрғожина Г.М., Әбілқасов Ғ.М., Жетпісбай Ш.А. Қазақ мәдениеті 

(Қазақ тіліне арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

5.Ибатов  М.К.  Жол  қозғалысын  ұйымдастыру  және  қауіпсіздік 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2000, Қарағанды: ҚарМТУ, 2001. 

       6.  Әлиев  Ж.А.,  Қабыкенов  С.Ж.,  Кириевский  М.М.  ААК  үшін 

технологиялық  жабдықтарды  жобалау,  есептеу  және  пайдалану  негіздері. 

Оқу құралы 

 

  7    Молдағалиев  З.А.,Бестембек  Е.С.,  Нүрпейісова  С.К.  Жол машиналары. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2004. 

  8.  Дедов  А.Н.,  Малыбаев  С.Қ.  Бірыңғай  кӛлік  жүйесі.  Оқу  құралы.  

Қарағанды: ҚарМТУ, 20047. 

  9.  Балғабеков  Т.К.  Тасымалды  ұйымдастыру  және  қозғалысты  басқару 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2007. 

  10.  Әлиев  Ж.А.,    Жәкенов  Б.К.,    Жетпісбай  Ш.А.  Автомобильдерге   15 

 

техникалық  қызмет  кӛрсету  және  жӛндеудің  технологиялық  порцестері. Қарағанды: ҚарМТУ, 2007. 

 

  

 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

 

 КТ 1106 «Қазақ тілі» пәні  

КТ 06 «Қазақ тілі» модулі

                                           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    31.03.2004 ж. №50 мемл. Бас. лиц.  

Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 16 

 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген    

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014 -> силлабусы%20%20ТДФ,%20%202014
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
силлабусы%20%20ТДФ,%20%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М

жүктеу 196.67 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет