БАҒдарламасы ( syllabus) kmh 3219 «Құрылыс материалдар химиясы» пәні



жүктеу 200.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі200.19 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 



 

 

 



Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

KMH 3219 «Құрылыс материалдар химиясы»  пәні 

 

BZHM 24 «Байланыстырғыш заттар химиясы және модификаторлар» модулі 



 

5В073000 - «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын 

өндіру»  мамандығының студенттері үшін 

 

Архитектура және құрылыс  институты 



 

Құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру технологиясы 

кафедрасы 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

2015 


 

Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus)  т.ғ.д., 



профессор Шайкежан А.Ш.  әзірлеген. 

 

 



«Құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру технологиясы » 

кафедрасының отырысында талқыланады  

 

«____»______________20__ ж. № _______ хаттама  



 

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________20___ ж. 

                                                     (қолы) 

 

 



Машина жасау институтының оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдайды 

 

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама  



 

Төраға _______________ Орынтаева Г.Ж.  «____»____________ 20___ ж. 

    

 

 (қолы)



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

«Құрылыс  материалдары  мен  бұйымдарын  өндіру  технологиясы» 

кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Шайкежан Аманкелды Шайкежанұлы.

 

 



«Құрылыс  материалдары  мен  бұйымдарын  өндіру  технологиясы» 

кафедрасы  ҚарМТУ  бірінші  корпусында  (Бейбітшілік  бульвары,  56), 

аудитория 219 орналасқан, байланыс телефоны 56-59-32 қосымша 1031. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем



ес

тр

 



К

ре

ди



тт

ер 


са

ны

/



 

ECTS


 

Сабақтардың түрі 

СӨЖ 

сағат-


тары-

ның 


саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


байланыс сағаттарының саны  СОӨЖ 

сағатта-


рының 

саны 


сағат-

тардың 


барлы-

ғы 


дәрістер 

тәжірибелік 

сабақтар 

зертхана-

лық са-

бақтар 


3/5 


30 

15 


45 


90 

45 


135 

Тестік 


тапсырма 

 

 Пәннің сипаттамасы 

«Құрылыс  материалдар  химиясы»  пәні  базалық  пәндердің  таңдау 

бойынша компонентіне жатады. Бұл пән құрылыс  материалдарының физико 

-химиялық  және  термодинамикалық  зерттеудің  практикалық  қолдануының 

технологиясы мен шешуінің тоериялық білім қоры болып табылады. 

 

Пәннің мақсаты  

Берілген  пәнді  зерделеудің  мақсаты  студенттердің  білімдерін  жетілдіру 

және  қалыптастыру,  кәсіпқой  және  табиғи  ғылымның  тапсырмаларын 

шешуде керекті, бастапқы білімнің қалыптасуы болып табылады. 

 

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері теориялық негіздер мен тәжірибелік даярлауды игеру, 

сонымен  қатар  қазіргі  деңгейде  байланыстырғыш  материалдарды  алу 

үрдісінің  теориясымен  студентттердің  танысуы  мен  байланыcтырғыш 

материалдарды дайындаудың физико-химиялық урдістерін түсіну. 

Пәнді оқыған кезінде студент міндетті: 

-

 



өндіріс  алдында  тұрғын,  негізгі  мәселелер  тұрғысынан  бастапқы 

цемент  шикізатының  теориялық  және  эксперименталдық  әдістемелік 

бағытын; 

-

 



құрылыс индустриясында материал тану қызметіне қатысты нормативті 

және құқықтық құжаттарды құрастыру және пайдалану туралы түсінігі болу 

керек. 

-

 



құрылыстық саланы дамытудағы перспективалық сұранымдарға жауап 

беретін, жобалық шешімдер құрастыруын білуі керек; 

-

 

түрлі шикізаттардан және түрлі қондырғыларда, құрылыс материалды, 



бұйымдарды  және  конструкцияларды  өндіру  технологиялық  пен  жылу 

техникалық үрдістерін экономикалық негіздеу және нұсқасын таңдау



 

 

-



 

құрылыс 


нормасымен 

ережелік 

заңнамалар, 

технологиялық 

регламенттердің талаптарын істей алуы керек; 

-

 



өз  білімін  эффективті  қлдану  және  құрылыс  материалдары, 

экономикалық  қоғам,  ақпарат  тануда,  еңбек  қорғанысы,  қоршаған  ортаны 

қорғау және табиғи қолдану салаларын дұрыс қолдана білу; 

-

 



әртүрлі  техникалық  қайта  өндіру  дайын  құрылыс  бұйымдар  мен 

материалдардың сапасын бақылап практикалық дағдыларын иеленуі керек. 



 

Пререквизиттер 

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

 

Пән 



Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы  

1 Химия  

Химия  заңдарының  негізгі  түсінігі;  химиялық  байланыс; 

химиялық термодинамика.  

2  Құрылыс материалы  

Ауалық  және  гидравликалық  байланыстырғыш  заттар; 

қосымша 

заттар; 


бетонның 

бейорганикалық 

байланыстырғыш 

заттар 


негізінде; 

темірбетон 

конструкциялары және бұйымдары. 

3 Процесстер мен аппараттар  Термиялық  өндеу.  Кептіру.  Күйдіру.  Гидратация.  ТЖӨ. 

Химиялық процесстер. Гидромеханикалық процесстер. 

 

Постреквизиттер 

«Құрылыс  материалдар  химиясы»  пәнін  зерделеу  кезінде  алынған 

білімдер, 

келесі 

пәндерін 



меңгеру 

кезінде 


пайдаланылады: 

«Байланыстырғыш  заттар»,  «Бетон  технологиясы  І»,  «Бетон  технологиясы 

ІІ», «Құрылыс керамикасы ІІ». 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

дәрістер 

Практикал

ық саб. 

Зертханалық 

саб. 

ОСӨЖ 


СӨЖ 

1.Хмиялық  байланыстар  мен 

заттар құрылымы 

 4 



  

13 



2.Химиялық 

термодинамиканың 

элементтері 

 2 



  



3.Химиялық тепе-теңдік 

 2 



  



4.Дисперстік 

жүйелер 


(коллоидтар)  



  

23 


5.Құрылыс материалдар 

химиясының анализі 

  



  

 



6.Құрылыс материалдарындағы 

кремнеорганикалық 

қосылыстар 

  



  

 



7.Полимерлерді өндіру және 



 

 



 

 

қолданылуы 



Барлығы 

30 


15 

 

45 



45 

 

Тәжіребиелік (семинарлық) сабақтардың тізімі  

1-тақырып Химиялық байланыстар мен заттарды құру   

№1 практиалық сабақ. Қазіргі химияның негізгі түсініктері 

2-тақырып. Химиялық термодинамиканың элементтері 

№2 практикалық сабақ. Химиялық термодинамиканың элементтері 

3-тақырып Химиялық тепе-теңдік 

№3  практикалық  сабақ.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы  және 

кинетикасы 

4-тақырып Дисперсті жүйелер (коллоидтар) 

№4 практикалық сабақ. Дисперсті жүйелер  (коллоидтар) 

7- тақырып Полимерлерді алу және қолдану әдістері 

№5 практикалық сабақ. Полимерлерді қолдану және алу әдістері 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 

барынша  үлкен  көрсеткіштерінің  (60%  дейін)  және  қорытынды 

аттестацияның  (емтиханның)  (40%  дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады 

және кестеге сәйкес 100% дейінгі мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау  түрі 

Тапсырманың мақсаты  

мен мазмұны 

Ұсыныла 


тын 

әдебиеттер 

Орындау 

ұзақтығы 

 

Бақылау  



түрі 

Тапсыр


у 

мерзімі 


Тестілік 

(жазбаша) сұрақ 

Практикалық 

дағдыларын және 

дәрістік білімдерді 

бекіту 


[1], [2], 

дәрісті 


конспектілер 

байланысты 



сағат 

Аралық 


7 апта 

Тестілік 

(жазбаша) сұрақ 

Практикалық 

дағдыларын және 

дәрістік білімдерді 

бекіту 

[3], [4], 



дәрісті 

конспектілер 

байланысты 



сағат 

Аралық  14 апта 

Дәріс 

конспектісін 



және 

практикалык 

тапсырмаларды 

тексеру 


Практикалық 

дағдыларын және 

дәрістік білімдерді 

бекіту 


[3], [4], [5], 

[7], дәрісті 

конспектілер 

байланысты 



сағат 

 

Ағымды 



3, 5, 7, 

10, 12 , 

14 

апталар 


Емтихан 

Пән материал-дарының 

меңгерілу деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиет тізімі 

байланысты 



сағат 

Қорытың


ды 

Сессия 


кезеңін

де 


 

 

Саясаты және процедуралары 

 

 

«Құрылыс  материалдар  химиясы»  пәнін  зерделеу  кезінде  келесі  ережелерді 



сақтауды өтінемін: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1 Артеменко А.И. Органическая химия –М: ВШ, 2003, 605с. 

Хаскова, Т. Н.



 Коллоидная химия: поверхностные явления и дисперс-

ные системы. Пенза: ПГАСА, 2003. - 152 с. 1 

3  

Вернигорова, В. Н.



  Современные химические методы исследования 

строительных материалов. М.: АСВ, 2003. - 223 с.17 

4  

Ахметов, Н. С.



    Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 

2003. - 743 с. 1 

5  

Лидин, Р. А.



  Химические свойства неорганических веществ. М.: Ко-

лосС, 2003. - 480 с. 



 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

6 Егембердиева Г.А. Полимеры в д/о. Учебное пособие, Алматы, КазГА-

СА, 2004, 108с. 

Баженов, Ю. М.



 Технология бетона. М.: АСВ, 2003. - 500 с. 9 

8 Технология бетона, строительных изделий и конструкций. М.: АСВ, 

2004. - 235 с.4 

9 Практикум по общей и неорганической химии. М.: ВЛАДОС, 2004. - 

319 с.9 

10 


Гельфман, М. И.

  Коллоидная химия. М.; Краснодар, 2003. - 332 с.  

11 Волокитина Г.Г., Козлова Э.В. Физико-химические основы строитель-

ного материаловедения. М.: АСВ, 2004. - 190 с. 6 

12 

Глинка, Н. Л.



  Общая химия. М.: Интеграл-Пресс, 2004. - 727 с. 

13 Травень В.Ф. Органическая химия.- М: ИНУ «Академкнига», 2004г., 1 

книга, 727с., 2 книга, 282с.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

 

 

 

 

KMH 3219 «Құрылыс материалдар химиясы»  пәні 

 

BZHM 24 «Байланыстырғыш заттар химиясы және модификаторлар» модулі 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц. 

Басуға қол қойылды            .  Пішімі 60 х 90/16 

Есептік баспа табағы                ш.б.п.       Таралымы              дана 

Тапсырыс                   Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 



Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> СилабусыСМиТ -> Силабусы%20на%20каз.яз%20СМиТ
Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> Қжткш кафедрасының профессоры, т.ғ. к. Оразалы Е. Е
Силабусы%20на%20каз.яз%20СМиТ -> БАҒдарламасы ( syllabus) aa 4304 «Автоматика және автоматтандыру» пәні
Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> Әзірлеген: аға оқытушы Кикнадзе Р. К
Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Пән agm 4309 «Арнайы ғимараттарды монтаждау»
Силабусы%20на%20каз.яз%20СМиТ -> БАҒдарламасы ( syllabus) bz 3226 «Байланыстырғыш заттар» пәні
Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> Аға оқытушы Рожков Андрей Владимирович
Силлабусы%20кафедры%20СМиТ -> «Бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы

жүктеу 200.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет