БАҒдарламасы ( syllabus) ккт 3201 «Кәсіби қазақ тілі»жүктеу 300.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі300.03 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

 

                                                                  

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,                                                                                                     

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

 БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

ККТ 3201 «Кәсіби қазақ тілі»  пәні  

 

ККТ 12  «Кәсіби қазақ тілі»  модулі  

                                            

5В073700 – «Пайдалы қазбаларды байыту»  мамандығы 

 

Тау-кен  институты  

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы 

 

 

  

 

                                                             

 

  

 

                                                           2013 

 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus):   ф.ғ.к., аға  оқытушы  Кенжеғалиев  Саян  Ақылжанұлы,  п.ғ.м.,  аға  оқытушы 

Иманбаева Света Бақытқызы әзірлеген 

 

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  

 

«____»______________2013 ж. № ____ хаттама   

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2013 ж. 

            (қолы) 

 

  

Жол-кӛлік институтының әдістемелік бюросымен мақұлданды 

 

«____»______________2013 ж. № _______ хаттама   

Тӛраға ________________        «____»____________ 2013  ж. 

 

 

 Ӛндірістік экология және химия  кафедрасымен келісілді 

 

 Кафедра меңгерушісі_______________  «____»____________2013  ж. 

 

   

 

  

 

  

 


 

  Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

ф.ғ.к.,  аға оқытушы  Кенжеғалиев  Саян  Ақылжанұлы,  п.ғ.м.,  аға  оқытушы 

Иманбаева Света Бақытқызы 

 

 Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында 

(Б.Бульвары,  56)  орналасқан,  329  ауд.,  байланыс  телефоны  56-59-32  ішкі 

1123. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер

 

саны

 

Сабақтардың түрі СӚЖ 

сағат 


тар 

саны 


Жалпы 

сағат 


тар 

саны 


Бақы 

лау түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Бар 


лық 

сағат 


тар 

саны 


Л

е

кц

и

я л

а

р Практи 

калық 


сабақтар 

Зертхана- 

лық сабақтар 

кре


дит

 

ECTS кредит 30 30 


60 

30 


90 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Кәсіби  қазақ    тілі  базалық  пәндер  циклына  кіреді  (міндетті 

компонент).  Пәнді  оқытуда  танымдық  қызметін  ынталандыратын, 

ӛзектендіретін  ұстанымдарға  негізделіп,  жеңілден  күрделіге  қарай 

бағытталып,  кәсіби  қазақ  тілін  коммуникативтік-прагматикалық  дәрежеде 

меңгерген тілдік тұлға қалыптастыруды кӛздейді.  

Пәннің мақсаты 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәні  белгілі  мамандықтар  бойынша  даярланатын 

студенттердің  коммуникативтік  және  танымдық  қажеттіліктерімен 

анықтауды,  кәсіби-бағыттаушы  тілдік  дайындықты  қамтамасыз  етуді 

мақсат етеді.  

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты:  

-

 

Коммуникативтік:  коммуникативтік  іс-әрекет  салалары,  машина жасау  мамандығына  байланысты  тақырыптардан  қажетті  ақпарат  алып, 

оны сипаттауға, талдауға үйрету. Әр түрлі жағдаяттарда ойлау логикасын 

дамыту; 

-

 тілдесім құралдарын (лексикалық бірліктер, грамматикалық тұлғалар 

және құрылымдар, тілдесім орамдары) меңгерту

-

 

жанр,  стиль,  мазмұны  жағынан  әртүрлі  сипаттағы  мәтіндерді  және кәсіби білімнің элементтерін меңгерту; 

-

 сӛйлеу  әрекетінің  кәсіби  ауызекі  және  жазба  түрлеріндегі  тіл 

 

материалдарын тыңдап түсіну және қолдануды үйрету; -

 

болашақ  маманның  қызмет  саласы  бойынша  қазақ  тілінде  ауызша және жазбаша тілдесе білуін қалыптастыру; 

-

 танымдық:  мамандыққа  сәйкес  білімді  игеруге  тіл  үйренушінің 

жалпы дүниетанымын кеңейту;  

-

 

тәрбиелік:  тіл  үйренушінің  мемлекеттік  тілге  деген  құрмет  сезімін күшейту, қызығушылығын арттыру; 

-

 жалпы  қолданыстағы  сӛздер  мен  сӛз  тіркестерінің  лексикалық 

минимумын кеңейту; 

-

 

 грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды  сӛйлеу  процесінде дұрыс қолдану; 

-

 белгілі мәтіндерді қайта ӛңдеу; 

-

 тілдік  қызметтің  әр  түрінде  (сӛйлеу,  тыңдау,  оқу,  жазу)  қиын  емес 

прагматикалық  мәтіндерді,  әлеуметтік-тұрмыстық  және  кәсіби  саладағы 

ӛзекті  тақырыптардағы  сұхбаттар  мен  монологтарды  ауызша  және 

жазбаша түрде ӛңдеу; 

-

 

кәсіби білімін дамыту: а) әр түрлі ғылыми мәтіндерді оқулықтардағы мәтіндер  мен  дәрістерге  мамандығына  байланысты  сұқбаттар  мен 

монологтар құру; 

-

 

сӛйлеудің түрін: әңгімелесу, суреттеу, хабарлауды құрастыру болып табылады. 

 

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесідей: 

-  берілген  сұрақтарға  ӛзінде  бар  сӛздік  қорды  пайдалана  отырып,  дұрыс 

жауап беруге үйрету; 

-

 

белгілі бір тақырып бойынша ӛз ойын дұрыс жүйелі түрде айта алатын дәрежеге жеткізу; 

-

 кәсіби мәтінмен жұмыс істеу барысында кӛлемді мәтінді оқып түсінуге, 

мәтіннің мазмұнын ӛз сӛзімен жеткізе білуге дағдыландыру; 

-

 

естігені  бойынша  қабылдаған  мәліметті  қорытып,  ӛз  ойын  айта  білуге үйрету; 

-

 тілдегі  қолданыс  деңгейіне  қарай  грамматикалық  формалар  мен 

құрылымдары,  меңгерту; 

-

 

пікірін  білдіруге:  монолог–суреттеу,  сұхбат,  пікірталас  ұйымдастыруға дағдыландыру; 

-

 ғылыми-кәсіби  сӛйлеуді  дамыту:  а)  ғылыми-кәсіби  сӛйлеуде  белсенді, 

жалпылама,  кӛлемді  біліктілігі  мен  дағдысын  қалыптастыру  болып 

табылады. 

Берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  мамандықтары 

бойынша 

ақпараттардан, 

ӛз 

саласына байланысты 

әлемдегі 

жаңалықтардан, металлургия жетістіктері   жайлы  түсінігі болуы керек. 

Бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  кәсіби 

қазақ тілінен алған білімін әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуі 

керек. 


 

Кәсіби  қазақ  тілі  сабағындағы  синтаксистік    тақырыптардың  негізінде студенттер жаттығу жұмыстарын, тапсырмаларын  істей алу керек. 

Кәсіби  қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  мәтіндерді  түсініп, 

мәнерлеп  оқу,  тыңдай  білу  қабілеттерін  жетілдіру,  сӛйлеу  тілін  меңгеру, 

сауатты  жазуға  үйрену,  шығарма  жазуға  жаттықтырылу,  шығармалардың 

мазмұның  дұрыс  айтып  беру  туралы  практикалық  дағдыларына  иеленуі 

керек. 


 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Қазақ тілі 

Қазақ тілінің грамматикасы. 

 

       Тұрақты деректемелер 

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімдері арнайы базалық 

және профильдік оқыту үшін пайдаланылады.  

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) 

атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. Лекциялар 

Практика 

лық 

сабақтар Зертхана- 

лық 


сабақтар 

ОСӚЖ 


СӚЖ 

І семестр 

1 тақырып. Қазақстандағы 

пайдалы қазбалар. Сӛз 

тіркесінің түрлері. Қабыса 

байланысқан сӛз тіркестері. 

  2 тақырып. Қазақстан кӛмір кендері. Матаса байланысқан 

сӛз тіркестері. 

  3 тақырып. Кен орындарын ашып, қазып алуға дайындық 

жасау жолдары. Меңгеріле 

байланысқан сӛз тіркестері. 

  4 тақырып. Пайдалы 

кенбайлықты қазу. Жанаса 

байланысқан сӛз тіркестері. 

  5 тақырып. Минералды 

шикізаттарды байыту. Жай 

сӛйлемнің түрлері. 

  6 тақырып. Қазақстанның 

бейметалды пайдалы 

қазындылары. Сӛйлем 

мүшелері. Бастауыш. 

  

 

Баяндауыш. 7 тақырып.

  

Тау жыныстарының негізгі 

физикалық қасиеттері. 

Толықтауыш. Анықтауыш. 

Пысықтауыш. 

  8 тақырып. Жерасты кеніштеріндегі 

электртасығышты жобалау. 

Салалас құрмалас сӛйлемдер.  

  9  тақырып.  Жезқазған  мыс 

кен  орны.  Сабақтас  құрмалас 

сӛйлемдер. 

Мезгіл 


бағыныңқылы 

сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

  10  тақырып.  Жер  сілкіну 

зардабы. 

Мақсат 

бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

  11 тақырып. Кен орнын ашу қазбалары. Себеп 

бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер.  

  12 

тақырып. 

Жерасты 

жарылғыш  заттар  қоймасын 

орналастыру  орны.  Амал 

бағыныңқылы 

сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

  13 тақырып.  Тау жыныстарын 

жарылыспен бұзу. Шартты 

бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

  14 тақырып. Жерасты тау жұмыстарының процестері. 

Қарсылықты бағыныңқылы 

сабақтас құрмалас 

сӛйлемдер. 

  15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 90  

30 


 

30 


30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1  тақырып.  Қазақстандағы  пайдалы  қазбалар.  Сӛз  тіркесінің  түрлері. 

Қабыса байланысқан сӛз тіркестері. 

2 тақырып. Қазақстан кӛмір кендері. Матаса байланысқан сӛз тіркестері. 

3 тақырып. Кен орындарын ашып, қазып алуға дайындық жасау жолдары. 

Меңгеріле байланысқан сӛз тіркестері. 

4  тақырып.  Пайдалы  кенбайлықты  қазу.  Жанаса  байланысқан  сӛз 


 

тіркестері. 5 тақырып. Минералды шикізаттарды байыту. Жай сӛйлемнің түрлері. 

6  тақырып.  Қазақстанның  бейметалды  пайдалы  қазындылары.  Сӛйлем 

мүшелері. Бастауыш. Баяндауыш. 

7 тақырып. Бақылау жұмысы. Жазба жұмыстары. 

8  тақырып.  Жерасты  кеніштеріндегі  электртасығышты  жобалау.  Салалас 

құрмалас сӛйлемдер. 

9 тақырып. Жезқазған мыс кен орны. Сабақтас құрмалас сӛйлемдер. Мезгіл 

бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлемдер. 

10  тақырып.  Жер  сілкіну  зардабы.  Мақсат  бағыныңқылы  сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

11  тақырып.  Кен  орнын  ашу  қазбалары.  Себеп  бағыныңқылы  сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер.  

12  тақырып.  Жерасты  жарылғыш  заттар  қоймасын  орналастыру  орны. 

Амал бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлемдер. 

13 тақырып. Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Шартты бағыныңқылы 

сабақтас құрмалас сӛйлемдер. 

14 тақырып. Аралық тест. Ауызша, жазбаша тапсырмалар орындау. 

15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

ОСӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

ӛткізу түрі 

Тапсырманың 

мазмұны 

Ұсы-


ны-

латын 


әде-

биет-


тер 

І семестр 

1 тақырып. 

Қазақстандағы пайдалы 

қазбалар. Сӛз тіркесінің 

түрлері. Қабыса 

байланысқан сӛз 

тіркестері. 

Мамандық 

бойынша 

лексикалық 

және 

грамматикалық тақырыптарды 

меңгеру 


Пікір алысу 

Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 

[6] 


[7] 

[8] 


[18] 

 

2 тақырып. Қазақстан кӛмір кендері. Матаса 

байланысқан сӛз 

тіркестері. 

Мамандық 

бойынша 

лексикалық 

және 

грамматикалық тақырыптарды 

меңгеру


 

Әңгіме 


Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


 

3 тақырып. Кен 

орындарын ашып, 

Мамандық 

Дӛңгелек 

үстел 


Грамматикалық 

тапсырмаларды 

[5] 

[6] 


 

қазып алуға дайындық жасау жолдары. 

Меңгеріле байланысқан 

сӛз тіркестері. 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

орындау. Оқу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[7] 

[8] 


[18]

 

4 тақырып. Пайдалы кенбайлықты қазу. 

Жанаса байланысқан 

сӛз тіркестері. 

Мамандық 

бойынша 

лексикалық 

және 

грамматикалық тақырыптарды 

меңгеру


 

Интерактивті 

ойын 

Грамматикалық тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 

[6] 


[7] 

[8] 


[18] 

5 тақырып. Минералды 

шикізаттарды байыту. 

Жай сӛйлемнің түрлері. 

Мамандық 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

Пікір алысу Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


6 тақырып. 

Қазақстанның 

бейметалды пайдалы 

қазындылары. Сӛйлем 

мүшелері. Бастауыш. 

Баяндауыш. 

Мамандық 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

Әңгіме Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


7 тақырып.

  

Бақылау жұмысы. Жазба 

жұмыстары. 

Мамандық 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

Жазбаша және ауызша 

сұрақ-жауап 

Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


8 тақырып. Жерасты 

кеніштеріндегі 

электртасығышты 

жобалау. Салалас 

құрмалас сӛйлемдер.  

Мамандық 

бойынша 

лексикалық 

және 

грамматикалық тақырыптарды 

меңгеру


 

Дӛңгелек 

үстел 

Грамматикалық тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 

[6] 


[7] 

[8] 


[18] 

 

9  тақырып.  Жезқазған мыс кен орны. Сабақтас 

құрмалас 

сӛйлемдер. 

Мезгіл  бағыныңқылы 

сабақтас 

құрмалас 

сӛйлемдер. 

Мамандық 

бойынша 

лексикалық 

және 

грамматикалық тақырыптарды 

меңгеру


 

Интерактивті 

ойын 

Грамматикалық тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 

[6] 


[7] 

[8] 


[18] 

10 


тақырып. 

Жер 


сілкіну 

зардабы. 

Мақсат  бағыныңқылы 

сабақтас 

құрмалас 

сӛйлемдер. 

Мамандық 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

Пікір алысу Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


11 тақырып. Кен орнын 

ашу қазбалары. Себеп 

бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер.  

Мамандық 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

Әңгіме Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


12  тақырып.  Жерасты 

жарылғыш 

заттар 

қоймасын  орналастыру орны. 

Амал 


бағыныңқылы  сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

Мамандық 

бойынша 


лексикалық 

және 


грамматикалық 

тақырыптарды 

меңгеру

 

Дӛңгелек үстел 

Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 

[6] 


[7] 

[8] 


[18] 

13 тақырып.  

Тау жыныстарын 

жарылыспен бұзу. 

Шартты бағыныңқылы 

сабақтас құрмалас 

сӛйлемдер. 

Мамандық 

бойынша 

лексикалық 

және 

грамматикалық тақырыптарды 

меңгеру


 

Интерактивті 

ойын 

Грамматикалық тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 

[6] 


[7] 

[8] 


[18] 

14 тақырып. Аралық 

тест. Ауызша, жазбаша 

тапсырмалар орындау. 

Тілдік 

материалды меңгеру 

Жазбаша 


және ауызша 

сұрақ-жауап 

Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


 

10 


мәтіндерді 

мазмұндау. 

15 тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

Мамандық 

аясында алған   

тілдік білімдері 

мен сӛйлеу 

дағдыларын 

жүйелеу және 

қорытындылау 

Презентация, 

пікір алысу 

Грамматикалық 

тапсырмаларды 

орындау. Оқу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мамандықтары 

бойынша 

мәтіндерді 

мазмұндау. 

[5] 


[6] 

[7] 


[8] 

[18] 


 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

6 семестр 

1.

 

«Қазақстан кӛмір кендері» тақырыбына шығарма.  2.

 

«Қазақстанның пайдалы қазбалары» тақырыбына шығарма.  3.

 

«Кен  орындарын  ашып,  қазып  алуға  дайындық  жасау  жолдары.»  тақырыбына материал жинау. 

4.

 «Минералды шикізаттарды байыту» тақырыбына слайд, презентация 

әзірлеу.  

5.

 

  «Жезқазған мыс кен орны» тақырыбына слайд, презентация әзірлеу.  6.

 

«Жер сілкіну зардабы» тақырыбына презентация немесе жоба жазу. 7.

 

«Тау  жыныстарын  жарылыспен  бұзу»  тақырыбына  материалдар жинау. 

8.

 «Кен орнын ашу қазбалары.» тақырыбына реферат жазу.  

9.

 «Жерасты  кеніштеріндегі  электртасығышты  жобалау»  тақырыбына 

материалдар жинау.  

10.

 

«Пайдалы  кенді  қазып  ӛндіру  тәсілдері»  тақырыбына  слайд, презентация әзірлеу. 

11.


 

 «Кӛмір  кенорындарын  жерасты  қазып  ӛндіру»  тақырыбына 

материалдар жинау.  

12.


 

 «Пайдалы  кенорындарын  ашық  әдіспен  қазып  ӛндіру»  тақырыбына 

презентация әзірлеу. 

13.


 

 «Адамдардың 

қатысуынсыз 

орындалатын 

кӛмір 

қазу 


технологиялары» тақырыбына әңгіме жазу.  

14.


 

 «Пайдалы кенді байыту» тақырыбына слайд әзірлеу.  

 

Студенттердің білімін бағалау ӛлшемі 

Пән бойынша емтихандық бағалау  меже бақылау (50%-ға дейін) және 

қорытынды  аттестаттау  (емтихан)  (50%-ға  дейін)  бойынша  ең  жоғарғы 

үлгерімдік  кӛрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  белгіленеді  және  кестеге 

сәйкес  100%-дейінгі мәнді құрайды.  

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 


Балдар 

%-тік құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

4,0 


95-100 

Ӛте жақсы  

11 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

D-  


2,33 

2,0 


1,67 

1,33 


1,0 

70-74 


65-69 

60-64 


55-59 

50-54 


Қанағаттанарлық 

  

30-49  

Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А» (ӛте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  ӛте  жақсы  білім  кӛрсеткен,  сонымен 

қатар, ӛздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы  сұрақтарды  оқуда  дербестік  кӛрсете  білген    жағдайда 

қойылады. 

«А-»  (ӛте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді, 

ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін ӛте жақсы 

меңгеруін,  аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық 

тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды. 

«В+»  (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы 

және  ӛте  жақсы  білімдер  кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  кӛбінесе 

«ӛте  жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі  

 мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер 

кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «ӛте  жақсы»  және 

«жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, 

дәл  солай  СӚЖ  тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және 

қолданбалы  сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық 

тапсырмаларды  жиі  тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік 

тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген, 

семестрлік  тапсырмаларды  «жақсы»  және  «қанағаттанарлық»  бағаға 

тапсырған жағдайда қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген, 

семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.   

12 


«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 

СӚЖ 


барлық 

түрлері 


бойынша 

жалпы 


мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың 

шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын 

жағдайда қойылады.  

«D-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен 

СӚЖ  бойынша  білімі  тӛмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӚЖ және сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  және  практикалық  білімнің  тӛмен  деңгейіне 

де  ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші  және  14-ші  апталарында  жүргізіледі 

және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Бақыла

у т


үр

і 

%-тік

  қ


ұр

амы


 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Бар

лы

ғы, %

 

1  2  3  4  5  6 9  10  11  12  13  14  15 Сабаққа 

қатысушы


лық 

0,+  +  +  +  +  + 

+  +  + 

 

7,0 Бақылау 

жұмысы 


11

,5 


 

 

    

  

 

  

 

  

23,0 Аралық 

тест 


3,

  

   


 

  

 

  

 

  

12,0 Реферат 

3, 

 

+   +   

  

   

6,0 


СӚЖ 

3,+  +  +  +  +  + 

+  +  + 

 

12,0 Барлығы 

(аттестаци

я 

бойынша)  

 

    

 

 30   

 

  

 

 30   

60 


Емтихан 

 

  

   


 

 

  

 

  

 

  

 

40 Барлығы 

 

  

   


 

 

  

 

  

 

  

 

100  

 

 

13 


Саясат және рәсімдер 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  сабақтарды  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6 Қосымша белгіленген уақытта келу.  

Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

Автордың  

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің 

атауы 

Баспасы, шыққан 

жылы 


Даналар саны 

кітап-


ханада 

кафед


рада 

             1      4 Негізгі  әдебиет 

1 Ақанова Д.Х., 

Алдашева А.М., т.б.  

Ресми-іскерлік қазақ тілі. 

Алматы, 


Арман, 

2002ж.  


2 Күзекова З.  Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу 

орындарына 

арналған 

оқулық  (тілдерді  оқытып 

үйретудің  ортаңғы  кезеңі 

үшін). 


Астана: 

Таным, 2003. 

60 

10 


3 Кубаева И.  

Қазақ тілі 

Алматы, 2003 

(электронды 

нұсқасымен). 4 Түймебаев Ж.  

Қазақ  тілі  (Грамматикалық 

анықтағыш). 

Алматы, 2004 

 

106 


5 Сағынов А.С., 

Смағұлов З.М., 

Арыстан И.Д., 

Исабек Т.К. 

Пайдалы 


кенорындарын 

қазып ӛндіру технологиясы. 

Қарағанды, 

2006. 


12 

6 Тұрсынова Г. Т Кәсіби  қазақ  тілі:  оқулық: 

жоғары  оқу  орындарының 

техникалық мамандықтарына 

арналған 

Алматы: 

ҚазҰТУ, 


2010. 

 

 

14 


7  Кӛшербаев Қ.Т 

Кен байыту негіздері. 

Алматы, 2011 

 

 8 Бегалинов Ә. Тау-кен  кәсіпорындарының 

жерасты кешендерін жобалау 

Алматы, 

2011. 


Қосымша әдебиет 9 Нұрғожина Г.М.,  

     Әбілқасов Ғ.М. 

Қазақ  елінің  мемлекеттік 

рәміздерін оқыту әдістемесі. 

ҚарМТУ, 2001 

20 


10 

10 


Нүрпейісова 

С.К.,    Жӛкебаева 

Т.Ж.. 

Техникалық  мәтіндер  мен сӛздіктер жинағы. 

ҚарМТУ, 


2002. 

20 


11 


Нұрғожина 

Г.М., 


Әбілқасов 

Ғ.М., 


Жетпісбай 

Ш.А. 


Қазақ 

мәдениеті 

(Қазақ 

тіліне  арналған  мәтіндер жинағы). 

ҚарМТУ, 


2003. 

30 


15 

12 


Нұрғожина 

Г.М.,  Хасен  М.Ә., 

Хамзина Қ.М. 

Суретті  қазақ  тілі.  Оқу 

құралы.   

Қарағанды: 

ҚарМТУ,  

2006. 


10 


10 

13 


Нұрғожина 

Г.М., 


Кинбаева 

А.Б. 


Қазақ 

тілі 


(Кредиттік 

технология 

 

 

жүйесі бойынша  оқыту).  ).  Оқу 

құралы.   

Қарағанды: 

ҚарМТУ, 


2007. 

 

57 14 Әлметова Ә.С. 

Қазақ 

тілі 


сабағында 

студенттердің  сұхбаттастық 

тілдесім 

мәдениетін 

қалыптастырудың  ғылыми-

әдістемелік негіздері. 

Алматы,  2007. 

 

10 15 


Нұрғожина 

Г.М., 


Әбілқасов 

Ғ.М., 


Жетпісбай Ш.А. 

Қазақ 


мәдениеті 

(Қазақ 


тіліне  арналған  мәтіндер 

жинағы). 

ҚарМТУ, 

2003. 


15 

20 


16 Алдашева А. 

Тілді  оқыту  әдістемесінің 

негізгі түсініктері (Әдістеме 

әлемінде. 

Ғылыми 

әдістемелік жинақ). Алматы, 2008. 

 

20 10 

17  Нығметова Н.Т. 

Нұржанова Қ.Қ. 

 

 Студенттердің 

дербес 


жұмысына 

арналған 

мәтіндер жинағы 

Қарағанды, 

ҚарМТУ, 2009 

86 


20 

 

15 


18 Кинбаева А.Б. 

     Қоңырова Н.Ә. 

Тау-кен 

факультетінің 

студенттеріне 

арналған 

кәсіби мәтіндер жинағы 

Қарағанды, 

ҚарМТУ, 2009 

120 


50 

 

  

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты 

және 


мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылы

ғы 


Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


ІІІ семестр 

Сабаққа 


қатысушыл

ық  


Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін бекіту  

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

1-13 апта 

Ағымдағы   7, 14 апта 

Бақылау 

жұмысы 


Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін бекіту 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

1-13 апта 

Аралық 


7, 14 апта 

Аралық    

тест 

Практикалық сабақтағы 

білімдерін бекіту 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

1-13 апта 

Аралық 

7, 14 апта Реферат 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін бекіту 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

14 апта 


Ағымдағы 

14 апта 


СӚЖ 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін бекіту 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы 

1-14 апта 

Аттестация 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін бекіту 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

1-13 апта 

Аралық 

7, 14 апта Емтихан 

Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 


Негізгі 

және 


қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4  біріккен 

сағаттар 

Қорытын-


ды 

Сессия 


кезеңін- 

де 


 

 

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

        1 Қазақ тіліне тән дауысты дыбыстарды атаңыз. 

2 Фонетика нені зерттейді? 

3 Буынның неше түрі бар? 

4 Үндестік заңы деген не? 

5 Кейінді ықпал мен ілгерінді ықпал туралы не білесіз? 

6 Лексика нені зерттейді? 

7 Омоним, синоним, антоним туралы айтыңыз. 

8 Морфология нені зерттейді? 

9 Сӛздік құрамға нелер жатады? 

10 Зат есім деген не? 

11 Туынды зат есім қалай жасалады? 

12 Зат есімнің қандай жалғаулары бар? 


 

16 


13 Сын есім нені білдіреді? 

14 Сын есім мағынасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

15 Дара , күрделі сын есімдер қалай жасалады? 

16 Сан есім деп қандай сӛз табын айтамыз? 

17 Сан есім тұлғасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

18 Болжалдық, жинақтау, бӛлшектік сан есімдер қалай жасалады? 

19 Реттік, есептік, топтау сан есімдері туралы айтыңыз. 

20 Есімдік  деп қандай сӛз табын айтамыз? 

21 Есімдік мағынасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

22 Сілтеу есімдіктері тәуелдене ме? Мысал келтіріңіз. 

23 "Ӛз, ӛзім, ӛздерің" қандай есімдіктер? 

24 Үстеулер тұлғасына қандай түрге бӛлінеді? 

25 Үстеу қандай сұрақтарға жауап береді? 

26 Туынды үстеулер қалай жасалады? 

27 Іс-әрекет, қимылдың атауын қай сӛз табы білдіреді? 

28 Болымды, болымсыз етістіктер қалай жасалады? 

29 Салт етістік пен сабақты етістік деген не? 

30 Тұйық етістік деген не ? 

31 Неше етіс бар? Әр түріне мысалдар келтіріңіз. 

32 Етістіктің неше шақтары бар? Атаңыз. 

33 Етістіктің райлары туралы әңгімелеңіз. 

34 Есімше туралы айтыңыз. 

35 Кӛсемшенің жасалу жолдары. 

36 Кӛмекші сӛздерге нелер жатады? 

37 Шылаулардың қандай түрлері бар? 

38 Септеуліктердің түрлерін атаңыз. 

39 Демеуліктер қалай жасалады? 

40 Модаль сӛздерді атаңыз. 

41 Одағай деген не, түрлерін айтыңыз. 

42 Синтаксис нені қарастырады? 

43  Сӛйлем  айтылу  мақсатына  қарай  нешеге  бӛлінеді?  Мысал 

келтіріңіз.  

44 Жай сӛйлемнің түрлері. 

45 Сӛйлем мүшелері қандай түрлерге бӛлінеді? 

46 Құрмалас сӛйлем деген не? Қандай түрлері бар? 

47 Салалас құрмалас сӛйлем туралы не білесіз? 

48 Сабақтас құрмалас сӛйлемнің түрлерін айтып беріңіз. 

49 Салалас құрмалас пен сабақтас құрмаластың айырмашылығы. 

50 Тӛл сӛз бен тӛлеу сӛз қалай жасалады? 

 

  

 

  

17 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                                                                               

 

               ж. берілді. №        мемл.Лиц.Басуға қол қойылды             . Пішіні 60х90/16 Есептік баспа табағы 1,4. Тарамы             Тапсырыс                Баспа келісімді 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы  

100027, қарағанды қ., Бейбітшілік б., 56 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202013
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus)
Силлабусы%202013 -> «бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабусы%202013 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202013 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор

жүктеу 300.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет