БАҒдарламасы ( syllabus) Kas 3307 «Кәсіпкерлік» пәні Kas 32 «Кәсіпкерлік» модуліжүктеу 79.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі79.13 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

  

«Бекітемін» 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,     

ҚарМТУ  ректоры,  ҚР  ҰҒА 

академигі Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Kas 3307 «Кәсіпкерлік» пәні  

Kas 32 «Кәсіпкерлік» модулі   

 

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы  

 

Экономика және менеджмент факультеті Кәсіпорын менеджменті кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

  

2014


Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген: Шаймерденова Р.Т. аға оқытушы 

 

 «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының отырысында талқыланды  

 «___»  _____  №    хаттама  

Кафедра  меңгерушісі   Давлетбаева Н.Б.  _________ 

«___»  _____2014ж. 

            (қолы) 

 

  

Экономика  және  менеджмент  факультеті  оқу-әдістемелік  кеңесі  

мақұлдаған 

 «___»  _____ №     хаттама  

Тӛраға ___________      Нурмагамбетова Н.А. «___»_______2014ж. 

 

  

 

   

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпарат 

Аты-жӛні Шаймерденова Р.Т. 

Ғылыми дәрежесі, лауазымы, қызметі  аға оқытушы 

 

 «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасы ҚарМТУ 4 корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 209 ауд., байланыс телефоны 56-75-94, 2036 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

ем

естр

 

Креди

тт

ер са

ны

 ECTS

 

Сабақ түрі СӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта


рының 

саны 


Барлығы 

сағаттар 

саны 

Дәріс 


Практикалық 

сабақтар 

Зертхана

лық 


сабақтар 30 


15 

45 90 

45 


135 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы  

«Кәсіпкерлік»

 

пәні  таңдау  компоненті  бойынша  профильді  пәндердің циклына жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

«Кәсіпкерлік»  пәні  бағдарламасында  кәсіпкерлік  қызметтің,  оның 

ұйымдық  нысандары  мен  функцияларының,  бизнес-жоспарлаудың  ережелері 

мен  қағидаларының,  компанияның  бизнес-жоспарын  құрудың  әдістемесінің  

теориялық  аспектілері  қарастырылады,  кәсіпкерлік  ойдың  қалыптасуы  білікті 

мамандарды дайындаудың қажетті шарттарының оқу мақсатын ұстанады.  

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді  оқу нәтижесінде студентттер: 

түсінік  алуы керек:  

-

 кәсіпкерліктің теориялық негіздерін қарастыру; 

-

 кәсіпкерлік  қызметті  ұйымдастыру  үрдісін  зерттеу  және  оның  тиімділігін 

бағалау; 

-

 

кәсіпкерліктің дамуын мемлекеттік қолдау аспектілерімен таныстыру; -

 

шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік тәуекелін анықтау мен бағалау-

 

Қазақстан  Республикасындағы  кәсіпкерлік  қызмет  механизмін  реттеудің заңнамасымен танысу. 

білуы керек: 

-

 

 «кәсіпкер», «кәсіпкерлік», «кәсіпкерлік қызмет» 

туралы түсінігін, 

-

 

кәсіпкерлік  қызметтің  қағидаларымен  жағдайларын;кәсіпкерлік  қызметтің түрлерін. 

істей алуы керек: 

-

 

 кәсіпкерлік  қызметтің  ресурстпен  қамтамасыз  етілуін;  кәсіпкерлік қызметтің құқықтық қамтамасыз етілуін; кәсіпкерлік қызметтің ақпаратпен 

қамтамасыз  етілуін;  кәсіпкерлік  қызметтің  инвестициямен  қамтамасыз 

етілуін  


 

практикалық машықтануы керек:  

 кәсіпкерлік  қызметтің  қандай  да  бір  түрінің  базалық  процестерін  айқындауды; 

кәсіпкерлік  қызметтің  сәттілігін  сипаттай  алуды;  коммерциялық  және  тағы  да 

басқадай келісімдер түрлерін, бизнес-жоспарларын құруды: кәсіпкерлік қызметті 

экономикалық  және  әлеуметтік  басқару  саласында  дұрыс  және  орынды 

шешімдер қабылдай алудың. 

 

Пререквезиттер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  игеру  қажет:    «Экономикалық 

теория», «Кәсіпорын экономикасы», «Менеджмент», «Маркетинг», «Қаржы». 

Постреквезиттер 

«Кәсіпкерлік»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер:««Мемлекет  және 

бизнес»,  «Жобаларды  басқару»,  «Еңбек  ресурстарын  басқару  және  еңбекті 

қорғау» пәндерін игеру кезінде қолданылады.  

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақырыптар)  

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

кӛлемділігі, сағ. 

Дәріс 

практика лық  

зертха


налық  

СОӚЖ  СӚЖ 

1  Кәсіпкерлік:  мәні,  мазмұны  мен 

қалыптасу шарттары  

2.  Кәсіпкерліктің-  ұйымдық-  құқықтық нысандары 

3.Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер 

4. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-

жоспарлау 

5.Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру 

6.  Кәсіпкерлік  қызметтегі  кадрлармен қамтамасыз ету 

7. Кәсіпкерлік мәмлелерді ұйымдастыру 

8.  Кәсіпкерлік  құпия  және  оны  қорғау 

тәсілдері 

9.  Кәсіпкелік  қызмет  субъектілерінің жауапкершілігі 

10. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы 

11.  Кәсіпкерлік  аясындағы  бәсеке  мен 

бәсекеге қабілеттілік 

12.  Кәсіпкерлік  қызметтің  тиімділігін талдау және бағалау 

13.  Кәсіпкерлікті  мемлекеттік  қолдау 

және оның инфрақұрылымы 

14. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату 

Барлығы 30 

15 


45 


45 

 

 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1 Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны мен қалыптасу шарттары  

2. Кәсіпкерліктің- ұйымдық- құқықтық нысандары 

3.Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер 

4. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау 

5.Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру 

6. Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету 

7. Кәсіпкерлік мәмлелерді ұйымдастыру 

8. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері 

9. Кәсіпкелік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі 

10. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы 

11. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік 

12. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау 

13. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы 

14. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату 

 

СӚЖ-ге  арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы 

1 Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны мен қалыптасу шарттары  

2. Кәсіпкерліктің- ұйымдық- құқықтық нысандары 

3.Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер 

4. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау 

5.Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру 

6. Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету 

7. Кәсіпкерлік мәмлелерді ұйымдастыру 

8. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері 

9. Кәсіпкелік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі 

10. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы 

11. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік 

12. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау 

13. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы 

14. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер  (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

Бақылау 


 түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

Практика


лық 

тапсырма


сын 

Практикалық 

дағдыларды 

бекіту 


[1,2,3,4,5,6,7,8

1-14 апта Ағымдағы 

1-14 апта 

15 


орындау 

СОӚЖ 


орындау 

Теоретикалық 

білімін және 

практикалық 

дағдыларды 

бекіту 


Дәріс 

конспектісі, 

практика 

сабақтың 

материалдары 

1-14 апта 

Ағымдағы 

1-14 апта 

15 

СӚЖ 


орындау 

Тақырыпты 

меңгеру және 

сұрақтарға 

жауап беру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

1-14 апта 

Ағымдағы 

1-14 апта 

15 

Аралық 


бақылау 

(2 блок 


аттестаци

ясы 


Теоретикалық 

білімін және 

практикалық 

дағдыларды 

бекіту 

Дәріс 


конспектісі. 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

1 қатынас 

сағаттары 

межелік 


7,14 апта 

15 


Емтихан 

Пән 


материалының  

игерілуін  

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қорытынды 

 

Сессия кезінде 

 

40 Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

«Кәсіпкерлік»

 

пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5 Қатыспаған практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру.  

    Негізгі әдебиет тізімі 

1

 Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс. М., Дело. 2003.  

2

 Предпринимательство. Учебник/Под ред. М.Г. Лапусты  .  – М.: ИНФРА-

М, 2002. 

3

 

Горфинкель В.Я. Предпринимательство. М. ЮНИТИ, 2004. 4

 

Основы  предпринимательства.  Мамыров  Н.К.,  Смагулова  Н.Т.  и  др., Алматы, Экономика, 1997. 

5

 Предпринимательство  в  Республике  Казахстан.  Под  ред.  Окаев  К.О. 

Алматы, Экономика, 2000. 

     6  Грибов В.Д. Основы бизнеса. – Москва: Финансы и статистика, 2001. 

     7  Бизнес-планирование. Учебник/Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова.  – 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

     8  Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес.  – Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.  

     9    Смагулова  Н.Т.  Планирование  и  организация  предпринимательства. 

Алматы, 2002. 

    10    Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан  ӛз  дамуындағы  жаңа  серпіліс  жасау 

қарсаңында»    (Қазақстанның  әлемдегі  бәсекеге  барынша  қабілетті  50 

елдің қатарына кіру стратегиясы). Астана, 2006. 

    11  2006-2008  ж.ж.  арналған  ҚР-ң  Үкіметінің  бағдарламасы  /«Егемен 

Қазақстан», 1.04.2006ж. 

    12  2010 ж. арналған  ҚР даму стратегиялық жоспары / Астана,2005. 

    13    Қазақстан  Республикасының  «Инновациялық  қызметті  мемлекеттік 

қолдау туралы» Заңы/ Егемен Қазақстан, 31 наурыз, 2006ж. 

    14    «Бәсеке және  монополистік  қызметті    шектеу  туралы»  ҚР Заңы. Астана, 

2006ж. 

    15. 07.02.06 жылдың ҚР-сының «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңы.     16.  Қазақстан  Республикасындағы  кәсіпкерлік.  Заңдылық  құжаттар  мен 

ақпараттар. 2006ж.  Қосымша әдебиет тізімі 

1 Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. 

М.: Наука, 2000. 

2  Ардиашвили  А.  Предпринимательские  сети  –  форма  сотрудничества 

малых фирм. – М.: Проблемы теории и практики управления, 2001. 

3  Афанасьев  Н.В.,  Багиев  Г.Л.  и  др.  Концепция  и  инструментарий 

эффективного предпринимательства. Учебное пособие. СПб, 2003. 

4  Баташев  А.В.  Психология  предпринимательской  деятельности.  Таллин, 

2004. Богачев В., 

Кабаков 


В., 

Ходачен 


А. 

Стратегия 

малого 

предпринимательства. СПб.: Северо-запад, 2003. 6  Геммерлинг  Г.А.  Ваше  дело:  практический  курс  предпринимательства. 

М.: Блном, 2003. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

 

Kas 3307 «Кәсіпкерлік» пәні  

Kas 32 «Кәсіпкерлік» модулі   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

        


31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц.  

Басуға қол қойылды                    ж.  Пішімі 60 х 90/16 

 Есептік баспа табағы 0,1     ш.б.п.       Таралымы              дана    

 Тапсырыс               Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

     Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

      100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

 Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20МП -> Силлабусы%20кафедры%20МП -> Шаймереденова
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Шаймереденова -> БАҒдарламасы ( syllabus) Kas 3304 «Кәсіпкерлік» пәні бойынша кb 5 «Кәсіптік- бағытталған» модулі

жүктеу 79.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет