БАҒдарламасы ( syllabus) Kas 3304 «Кәсіпкерлік» пәні бойынша кb 5 «Кәсіптік- бағытталған» модуліжүктеу 216.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі216.52 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

           

 

                                                                   БЕКІТЕМІН 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ  ректоры,  ҚР  ҰҒА 

академигі  Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2015ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Kas 3304 «Кәсіпкерлік» пәні бойынша 

 

КB 5  «Кәсіптік- бағытталған» модулі  

5В050600 – «Экономика» мамандығы 

 

 

Инженерлік экономика және менеджмент факультеті   

 

«Кәсіпорын менеджменті» кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

2015  

 

Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген: аға оқытушы Шаймерденова Р.Т 

 

 «Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі________________  Давлетбаева Н.Б. 

 

  

Инженерлік  экономика  және  менеджмент  факультетінің  оқу-әдістемелік 

кеңесі мақұлдаған 

 «____»______________2015 ж. № _______ хаттама  

Тӛраға ________________  Н.А. Нурмағамбетова         

 

 «Кәсіпорын экономикасы» кафедрасымен келісілген 

Кафедра меңгерушісі__________  А.Б. Ахметжанов «____»_____2015 ж. 

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас  ақпараты 

Аты-жӛні: Шаймерденова Рымтай Токеновна аға оқытушы 

 Кәсіпорын  менеджменті  кафедрасы  ҚарМТУдің  4  корпусында  (Б.Бульвары,  56) 

орналасқан, 224 ауд., байланыс телефоны:  56-75-94 (2036) 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі   

 

С

емес

тр

 Кр

еди


тт

ер 


са

ны

/ECTS

 

Сабақ түрі СӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қатынас сабақтарының саны 

ОСӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Барлы

қ 

сағат саны 

дәріс 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

2/3 


15 

15 


30 


60 

30 


90 

 емтихан  

     Пән сипаттамасы 

«Кәсіпкерлік»  пәні базалық  пәндердің циклына жатады.  

    Пәннің мақсаты 

«Кәсіпкерлік»  пәні    бәсекелік  ортада  кәсіпорындардың  кәсіпкерлік  қызметін 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларын үйрету мақсатын алға 

қою мақсатын ұстанады.  

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік 

негіздерін қарастыру; 

түсінік алуы керек: 

-

 

кәсіпкерліктің теориялық  және әдістемелік негіздері туралы; -

 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау үрдістері туралы; -

 

 кәсіпкерлікті дамытуды қолдау мен реттеудің мемлекеттік механизмдері туралы. білуы керек: 

-

 кәсіби  білім  берудің  ажырамас  бӛлігі  болып  табылатын  және  тәжірибелік 

қызметті  жүзеге  асыру  барысында  тиімді  шешім  қабылдауға  мүмкіндік  беретін 

алуан  түрлі  ұйымдық-  құқықтық  нысандағы  кәсіпорындар  мен  фирмалардың 

қызмет ету механизмдері туралы 

істей алуы керек: 

-

 бизнесті құрудың тиімді жүйесін жасап шығару үшін алынған білімдерді қолдана 

білу  және  зерттеу  аясындағы  мәселелерді  шешу  үшін  қажетті  құзіреттілікке  ие 

болу; 

-

 кәсіпкерлік  аясындағы,  соның  ішіндегі  қазақстандық  кәсіпорындарды 

ұйымдастыру, дамыту және басқару бойынша ӛз білімдерін кӛрсете білу; 

-

 

мүдделі  тұлғаларға  және  кәсіпкерлік  аясындағы  мамандарға  мәліметтерді, идеяларды, мәселелерді шешу жолдары туралы ақпарат беру; 

-

 әлеуметтік,  экономикалық,  ғылыми  немесе  этикалық  кӛзқарастарды  ескере 

отырып, тұжырымдарды жасап шығару үшін кәсіпкерлік теориялық негіздері мен 

тәжірибесі туралы ақпаратты жинақтау және түсіндіре білу. 

практикалық машықтануы керек: 

-

 

білімді ӛз бетінше ары қарай жалғастыру үшін қажетті -

 

кәсіпкерлікті ұйымдастыру үшін. .  

Пререквизиттер 

Бұл  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  игеру  қажет:  Экономикалық  теория,  Кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер 

 «Кәсіпкерлік» пәнін оқу кезінде алынған білімдер «Кәсіпорын қызметін жоспарлау», 

«Ӛндірісті ұйымдастыру» пәндерін игеру кезінде қолданылады 

 

           Пәннің тақырыптық жоспары 

  

Тарау атауы (тақырыпттар)  Сабақ 

түрлері 


бойынша 

еңбек 


кӛлемділігі,сағат. 

Дәріс 


практикал

ык 


зертхана

лық 


СОӚ

Ж 

СӚЖ 1.  Кәсіпкерлік:  мәні,  түсінігі,  негізгі 

түрлері 


және 

ұйымдастырушылық 

нысандары 

2.  Кәсіпкерлік  қызмет  жүйесіндегі 

бизнес- жоспарлау 

3. Кәсіпкерлік қызметтегі  тәуекелдер 

4. Кәсіпкерлік қызметі қаржыландыру 

5.  Кәсіпкерлік  қызметтегі    кадрлармен қамтамасыз ету 

6. Кәсіпкерлік мәмлелерді ұйымдастыру 

7. Коммерциялық құпия және оны қорғау 

тәсілдері 

8.  Кәсіпкерлік  қызмет  субъектілерінің жауапкершілігі 

9. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы 

10.  Кәсіпкерлік  қызметтің  тиімділігін 

талдау және бағалау 

11.  Кәсіпкерлікті  мемлекеттік  қолдау және оның инфрақұрылымы 

12. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату 

Барлығы: 

15 


15 

30 30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1. Кәсіпкерлік: мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары 

2. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес- жоспарлау 

3. Кәсіпкерлік қызметтегі  тәуекелдер 

4. Кәсіпкерлік қызметі қаржыландыру 

5. Кәсіпкерлік қызметтегі  кадрлармен қамтамасыз ету 

6. Кәсіпкерлік мәмлелерді ұйымдастыру 

7. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері 

8. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі 

9. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы 

10. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау 

11. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы 

12. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату СӚЖ –ге арналған бақылау тапсырмаларының  тақырыптары 

1. Кәсіпкерлік: мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары 

2. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес- жоспарлау 

3. Кәсіпкерлік қызметтегі  тәуекелдер 

4. Кәсіпкерлік қызметі қаржыландыру 

5. Кәсіпкерлік қызметтегі  кадрлармен қамтамасыз ету 

6. Кәсіпкерлік мәмлелерді ұйымдастыру 

7. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері 

8. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі 

9. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы 

10. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау 

11. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы 

12. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату 

 

Студенттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және  қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  кӛрсеткіштерінің 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін мәнді құрайды.   

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

 түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

Практикал

ық сабақты 

орындау 


(есеп 

шығару) 


Теориялық 

және 


практикалық 

білімді бекіту 

Дәріс 

конспектілері негізгі 

және 


қосымша 

қосымша 


әдебиеттер 

тізімі


 

 15 апта 

Ағымдағы 

1, 3, 5, 7, 

9, 

11, 


13, 

15 


апталар 

20 


СӚЖ 

тапсырмал

арын 

орындау 


Теориялық 

және 


практикалық 

білімді бекіту 

Дәріс 

конспектілері негізгі 

және 


қосымша 

қосымша 


әдебиеттер 

тізімі


 

15 апта 


Ағымдағы 

1, 3, 5, 7, 

9, 

11, 


13, 

15  


апталар

ы 

20 Аралық 

бақылау 


Теориялық 

білімін 


кеңейту 

Дәріс 


конспектілері 

негізгі 


және 

қосымша 


қосымша 

әдебиеттер 

тізімі 

3  қатынас сағаттары 

межелік 


7,14 

апта 


20 

Емтихан 


Пән 

материалының  

игерілуін 

тексеру 


Негізгі 

және 


қосымша 

әдебиеттер 

тізімі 

2  қатынас сағаттары 

Қорытынды   Сессия 

кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

«Кәсіпкерлік» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда 

түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  кӛрсеткен  уақытта 

ӛтеу. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

1.  Сейдахметов  А.С.,  Елшибекова  К.Ж.  «Предпринимательство»:  Учебное  пособие. 

Алматы: Экономика 2010 – 304 с. 

2. Елшібаев Р.Қ.- Кәсіпкерліқ. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2014 ж. 

3.  А.С.Сейдахметов,  Қ.Ж.Елшібекова,  А.Қ.Ізмаханова,  Кәсіпкерлік.  Оқулық.  ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- Алматы.: «Экономика», 2011.-344 б. 

4. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. и др. Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 2013г. 

5.  Предпринимательство:  учебник./В.Я.  Горфинкель,  В.Б.  Поляк,  В.А.  Швандар,  М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2012г. (Золотой фонд российских учебников) 

6.  Атаев  М.К.,  Елоев  Ю.Т.,  Чапек  В.Н.  Экономика  малого  предпринимательств: 

учебное пособие. М: Феникс - 2011г. 

7.  Гарина  Е.П.,  Медведева  О.В.,  Шпилевская  Е.В.  Основы  предпринимательской 

деятельности - М: Феникс, 2010г. 

8.  Предпринимательство  и  бизнес  /Авторы  составители:  А.П.Дашков,  А.И.Данилов, 

Е.Б.Тютюкина М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 2012 

9.  Пелих  А.С.  Бизнес-план  или  как  организовать  собственный  бизнес:  анализ, 

методика, практикум. - М.: Ось-89, 2012г. 

10. Токсанова А.Н. Основы предпринимательской деятельности. Астана: 2007-480 с. 

11. Jhon Roberts «The Modern Firm Organizational Design for Performance and Growth». 

Издательство – Вильямс, 2011г. 

12.  Roberts  S.  Kamp  «Business  Process  Benchmarking:  Finding  and  Implementing  Best 

Practices», 2012 

13. Competiton and Entrepreneuship. Израэл Кирцнер Изд.: Социум, 2010 

14. Christopher Cupido Barriers to Entrepreneuship in the Western Cape, 2010 Қосымша әдебиет тізімі 

1. Кармин Гало «Правила Джобса» 2012г. 224 с. 

2.  Bill  Mascull  «Business  Vocabulary  in  Use  Elementary»  Издательство:  Cambridge 

University Press, 2012 

3. А.Б.Крутик, М.В.Решетова. Теория и методика обучения предпринимательству – М: 

Академия, 2010 

4. Черняк В.З. История предпринимательства – Юнити-Дана, 2010 

5. Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства. Алматы, 2002 

6. Смагулова Н.Т., Елшибекова К.Ж. Кәсіпкерліқ. Алматы, 2008 

7. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». Учеб.пособие – 

Мн: «Новое знание», 2013 

8. Савицкая Г.В. «Экономический анализ». Учеб.пособие – Мн: «Новое знание», 2013 

9.  И.И.Кузнецова  «основы  малого  предпринимательства»  Учебное  пособие  –  М: 

Академия, 2012 

10. Тимур Славянский «Сэркинг» - Москва, 2012 

Нормативті- құқықтық база: 


1.  ҚР  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстан  жолы-  2050:  бір  мақсат,  бір  мүдде, 

бір болшақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы 17.01.2014;. 

2. ҚР Еңбек кодексі.  «Юрист» баспасы. Алматы, 2013 

3 ҚР Кеден кодексі. Лем. баспасы 2012 

4.  «2013-2015  жылдарға  арналған  республикалық  бюджет  туралы»  ҚР  Заңы,  Астана, 

Акорда, 23 қараша, 2012ж 

5.  Предпринимательство  в  Республике  Казахстан.  Сборник  нормативных  актов.  – 

Алматы: ЮРИСТ, 2013 

6.  «Салықтар  және  бюджетке  тӛленетін  міндетті  тӛлемдер»  (Салық  кодексі)  туралы 

ҚР Кодексі2013; 

7.  «Жеке  кәсіпкерлік  туралы»  ҚР  Заңы  2006  жылдың  31  қаңтары,  2009  жылдың  10 

қаңтарындағы №124-ІІІ  ӛзгерістері мен толықтыруларға сәйкес.  

8.  «Қазақстан  Республикасының  үдемелі  индустриалды-  инновациялық  дамуының 

2010-2014  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасы»  ҚР  Президентінің  №958 

жарлығы 19 наурыз 2010ж. 

9. Қазақстанның 2010-2014 жылдарға арналған индустриалдыру картасы 

10. «Бизнестің жол картасы 2020»  бағдарламасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Kas 3304 «Кәсіпкерлік» пәні бойынша 

 

КB 5  «Кәсіптік- бағытталған» модулі  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц.  Басуға қол қойылды                                   Пішімі 60х90/16  

Есептік баспа табағы    ш.б.п.  Таралымы   дана   Тапсырыс              Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20МП -> Силлабусы%20кафедры%20МП -> Шаймереденова
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Шаймереденова -> БАҒдарламасы ( syllabus) Kas 3307 «Кәсіпкерлік» пәні Kas 32 «Кәсіпкерлік» модулі
Силлабусы%20кафедры%20МП -> БАҒдарламасы ( syllabus) bapa 3321 «Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері» пәні

жүктеу 216.52 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет