БАҒдарламасы ( syllabus) Kar 2202 Картография пәні кв 5 «Кәсіптік бағытталған» модульжүктеу 95.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі95.74 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,  

ҚарМТУ ректоры 

Газалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20  ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Kar 2202 Картография  пәні 

 

КВ 5 «Кәсіптік бағытталған» модуль  

5B071100 «Геодезия және картография» мамандығы 

 

 

Тау-кен факультеті  

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2015 Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) 

әзірлеген: 

т.ғ.м., аға оқытушы Куанышбекова А.А. 

 

 

 Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының отырысында талқыланған.  

 

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама   

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2015 ж.  

 

 

Тау-кен факультетінің оқу- әдістемелік кеңесі мақұлдаған.  

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама  

 

Төраға ________________        «____»____________2015 ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

 

Куанышбекова А.А. 

т.ғ.м., аға оқытушы 

 

Маркшейдерлік  іс  және  геодезия  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  ІІ  корпусында орналасқан (Бейбітшілік бульвары, 56), 415 аудитория, байланыс телефоны 56-

26-27. 


 

Пәннің еңбек көлемділігі 

 

Сем

ес

тр 

К

реди

тт

ер/ са

ны

 ECTS

 

Сабақ түрі С

ӨЖ са


ға

т-

тарының

 с

аны 

 

Жалп

ы 

саға

т 

саны

 

Бақ

ыла


у т

үрі


 

Қатынас сабақтарының 

саны 

СОӨЖ 


сағат-

тарының 


саны 

Барлық 


сағат 

саны  


дәріс 

практика-

лық 

сабақтар зертхана-

лық 


сабақтар 15 


30 


45 

90 


45 

135 


емтихан 

 

Пән сипаттамасы 

 

«Картография»  пәні  базалық  пәндер  циклының  міндетті  компонентіне жатады. 

 

Пәннің мақсаты  

«Картография»  пәні  бітірушіні  профессионалды  есептерді  шешуге,  өз 

еркімен  картаның  географиялық  негізін  құру  жұмыстарын  орындауға,  картаға 

арнайы  объекттердің  мазмұны  мен  құбылыстарды  топографиялық  және 

тематикалық  карталарға  еңгізуге,  карталарда  бұрмаланыларды  есептеуде 

формулаларды  қолдана  білуге,  проекцияларды  құруда  есептерді  орындауға, 

масштаб  қатарымен  генерализацияны  орындауға,  картаны  басып  шығаруда 

дайындық  жұмыстарының  теориясын  білуге,  сандық  карталар  мен  пландарды 

құруда заманауи программаларын оқу мақсатын ұстанады. 

 

Пән міндеттері 

 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: түсінік алуы керек: 

–    картографияның  құрылымы,  географиялық  карталар,  картографиялық 

проекциялар, бейнелеу әдістері, картографиялық шығармалар, картографиялық 

карталарды  құру,  картографиялық  сызу,  географиялық  карталардағы  жазулар 

туралы; 

–    картографиялық  көріністер,  географиялық  карталардың  жіктелуі  және 

практикада  қолданылуы,  географиялық  карталардың  жалпы  және  арнайы 

түрлерімен жұмыс жасау туралы; білуі керек: 

–    топографиялық  карталарды  қолдану  ерекшеліктерін,  олардың  номен-

клатурасын  және  жеке  параққа  торлануын,  географиялық  карталардағы 

бұрмалануларды; 

істей алуы керек: 

–    жалпыгеографиялық  және  тақырыптық  карталардың  түрлерімен,  карто-

графиялық  салындылардың,  мәтіндік  және  географиялық  карталардың  жасалу 

әдістері  мен  түрлерімен,  сапалы  және  сандық  сипаттамаларын    анықтау, 

олармен жұмыс; 

практикалық машықтануы керек: 

–    практикалық  қолдануында  қажетті  географиялық  карталардың  және 

атластардың  классификациялау  негізгі  принциптерін,  карта  талдауы  және 

бағалауы, картаны жасап шығаруға материал дайындауды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер   

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Геодезия  

Жергілікті жердің планы және шартты белгілер. Карта 

масштабы.  Жердің  пішіні.  Меридиандар  мен  параллель-

дер.  Картада  жер  бедерін  кескіндеу.  Карта  бойынша 

жергілікті  жердің  рельеф  профилін  құру.  Жердің  жалпы 

сипаттамасы. Жер қабатының құрылымы. 

 

Постреквизиттер 

 

«Картография»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім  келесі  пәндерді «Инженерлік геодезия», «Жоғары геодезия» және «Фотограмметрия» пәндерін 

игеру кезінде қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақырыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дәріс 


практик

алық 


зертханалық 

 

СОӨЖ  СӨЖ 1  Кіріспе.  Пәннің  мақсаты  мен 

мазмұны 
2  Картографияның  анықтамасы, оны  құратын  пәндерге  бөлінуі, 

басқа пәндермен байланысы 

Топографиялық 

карталар. Мазмұн 

элементтерін 

анализдеу  және 

сипаттау (6сағ.) 

  3  Географиялық  карталар,  олар-

дың  қасиеттері,  мағынасы  және 

қолдану салалары 

 

  Географиялық  карталардың 

классификациясы.  Картаның  маз-

мұн элементтері 

5  Картаның  математикалық  негі-

зі.  Масштаб, рамкалар, разграфка 

және карта компоновкасы  -  

Меридиан 

мен 

параллельдердің доға 

ұзындық-


тарын 

есептеу. 

Бұрмалануды 

анықтау (6сағ.) 

  6  Жер  эллипсоиды,  география-

лық,  полярлы  сфералық  және 

тікбұрышты  сфералық  координа-

талар.  Картадағы  бұрмаланулар, 

эллипс  бұрмалануы,  бұрмалану-

ды анықтау тәсілдері 

 

  

7  Картографиялық  проекциялар-дың  жалпы  теориясы.  Картогра-

фиялық  проекциялардың  класси-

фикациясы  8  Азимуттық,  цилиндрлік,  конус-

тық және басқа проекция түрлері. 

Карта номенклатурасының проек-

циясы 

-  

Әр түрлі проек-

цияларға карто-

графиялық тораб-

тар құру (6сағ.) 

   

9  Картографиялық  мәліметтер. Картаның  редактрлік  жобасы. 

Карта құру кезегі 

 

  

10  Картографиялық  генерализа-цияның  қасиеті  және  негізгі 

факторлары, 

картографиялық 

генерализацияны  орындау  әдіс-

тері 11  Картаның  әр  түрлі  мазмұны 

элементтерін  бейнелеудің  карто-

графиялық  тәсілдері,  олардың 

түрлері 
1:10000  масштаб-

та  берілген  номе-

нклатура  бойын-

ша  трапецияның 

географиялық 

координаталарын 

анықтау (6сағ.) 

   

12  Картаның  баспаға  дайындық әдістері.  Басылып  шығарылатын 

оригиналдар,  оларды  дайындау 

әдістері 

13  Картаны  басып  шығаруға 

дайындауда қолданылатын аспап-

тар  мен  құралдар.  Картаны 

безендіру 

Берілген 

карта 


масштабы бойын-

ша 


жергілікті 

жердің  профилін 

құру (6сағ.) 

   14  Сандық  карталар.  Сандық 

карталардың 

түстерге 

бөлу 


принциптері. 

Картографияда 

автоматизацияның 

техникалық 

құрылымдары. 

15  Картаны  басып  шығару. 

Печатта  карталарды  заманауи 

әдістермен шығару. Картография-

ның  жаңа  заман  күйі,  оның 

перспективалары және дамуы 

БАРЛЫҒЫ: 

15 


30 


45 

45 


 

Зертханалық сабақтар тізімі 

 

1 Топографиялық карталар. Мазмұн элементтерін анализдеу және сипаттау 2  Меридиан  мен  параллельдердің  доға  ұзындықтарын  есептеу.  Бұрма-

лануды анықтау  

3 Әр түрлі проекцияларға картографиялық торабтар құру 

4  1:10000  масштабта  берілген  номенклатура  бойынша  трапецияның 

географиялық координаталарын анықтау 

5 Берілген карта масштабы бойынша жергілікті жердің профилін құру 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

 

1 Картография пәні мен есептері. 

2 Картография дамуының қысқаша көрінісі. 

3 Географиялық карталарды анықтау және негізгі қасиеттері.  

4 Картографиялық проекциялар туралы түсініктер.  

5 Картографиялық көріністер. 

6 Картографиялық бұрмаланулар және олардың таралуы. 

7 Проекцияны таңдау. 

8 Картографиялық белгілер және картографиялық көріністер 

әдістері. Картадағы жазбалар.  

9 Картографиялық генерализация. 

10 Географиялық карталардың түрлері мен классификациялары. 

11 Тақырыптық карталар. 

12. Географиялық карталар мен атластар 

13. Картаны құру және жаңарту негіздері 

14. Картографиялық тор 

15. Көппарақты карталар 

16. Карталардың жіктелуі 

17. Географиялық картадағы белгілер 

18. Картаны құру және жаңарту негіздері 

19 Картографиялық карталарды құру және қолдану ғылымы 

20 Географиялық карталармен атластар 21 Географиялық карталардың математикалық негізі 

22 Картографиялық бейнелеудің әдістері 

23 Картографиялық шығармалар 

24 Картографиялық бейнелеу әдістері 

25 Картаны құрудағы компьютерлік технологиялар 

26 Геоақпараттық жүйелер 

27 Ұсақ масштабты карталарды жасаудағы негізгі кезеңдер 

28 Картографиялық сызулар 

 

Студенттер білімін бағалау критерийлері 

 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40% -ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды.  

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

 

Бақылау түрі Тапсырма мақсаты 

мен мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл  

№1 Зертхана-лық жұмыс 

Топографиялық кар-

талар.  Мазмұн  эле-

менттерін анализдеу 

және сипаттау 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 


ағымдағы 

4 апта 


№2 Зертхана-

лық жұмыс 

Меридиан  мен  пар-

аллельдердің 

доға 


ұзындықтарын есеп-

теу. 


Бұрмалануды 

анықтау 


[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 

ағымдағы 6 апта 

Бақылау жұмысы 

Теориялық білім 

мен практикалық 

дағдыны бекіту 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары 

межелік 

7 апта 


№3 Зертхана-

лық жұмыс 

Әр түрлі проекция-

ларға картография-

лық торабтар құру 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 

ағымдағы 9 апта 

10 


№4 Зертхана-

лық жұмыс 

1:10000  масштабта 

берілген  номенкла-

тура  бойынша  тра-

пецияның 

геогра-

фиялық координата-ларын анықтау 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 


ағымдағы  11 апта 

10 


№5 Зертхана-

лық жұмыс 

Берілген 

карта 


масштабы  бойынша 

жергілікті 

жердің 

профилін құру [1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 

ағымдағы  13 апта 10 

Бақылау 


жұмысы 

Теориялық білім 

мен практикалық 

дағдыны бекіту 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары 

межелік 

14 апта 
Емтихан 


Пән материалының 

игерілуін тексеру 

негізгі және 

қосымша 


әдебиет 

тізімі 


2 қатынас 

сағаттар 

Қоры-

тынды  


Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы  

 

 

  

 

100  

Саясат және процедуралар 

 

«Картография» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу. 

6 Оқу процесіне белсене қатысу. 

7 Қосымша әдебиеттермен жұмыс жасау. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

 

1  Южанинов  B.C.  Картография  с  основами  топографии.  -  М.:  Высш.  шк., 2005. - 302 с. 

2  Комиссарова  Т.С.  Картография  с  основами  топографии.  -  М.: 

Просвещение, 2001. 180с. 

3 Берлянт A.M. Картография. - М: Аспект Пресс, 2002. – 336 с. 

4  Колосова  Н.Н.,  Чурилова  Е.А.,  Кузьмина  Н.А.  Картография  с  основами 

топографии 2–е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2010. 272с. 

5  Низаметдинов  Ф.К.,  Старостина  О.В.,  Долгоносов  В.Н.  Картография.  -

Караганда: Изд–во КарГТУ, 2011. – 209с. 

 

Қосымша әдебиет тізімі 

 

1  Старостина  О.В.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных работ №1-4 по дисциплине «Картография». - Караганда. 2004. 54с. 

2  Старостина  О.В.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных 

работ №5. Решение картометрических и морфометрических задач по карте, по 

дисциплине «Картография». – Караганда. 2004. 15с. 

3 Пакет программ Leica Geosistems 2005. 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Kar 2202 Картография  пәні 

 

КВ 5 «Кәсіптік бағытталған» модуль  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. берілген № 50 мемл. баспа лиц. 

Баспаға _____20____ж. қол қойылды. Пішімі 60 х 90/16. Таралымы __ дана 

Көлемі ____ оқу бас.п.       №_______ тапсырыс. Бағасы келісілген 

______________________________________________________________  

100027, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20МДиГ -> Кафедра%20МДиГ
syllabus -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Кафедра%20МДиГ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы, Қар мту ректоры ҚР ҰҒА академигі

жүктеу 95.74 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет