БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1107 «Информатика» пəні zhgig 2 Жаратылыстану ғылымы, информатика жəне графика модуліжүктеу 198.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі198.32 Kb.
түріБағдарламасы

 

 Қазақстан Республикасының Білім жəне Ғылым Министрлігі 

Қарағанды Мемлекеттік  Техникалық Университеті 

 

 

 БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

ҚарМТУ ректоры  

Ғазалиев А.М. 

_________________________ 

      «______»__________ 20___ж. 

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Inf 1107 «Информатика» пəні   

ZHGIG 2 Жаратылыстану ғылымы, информатика жəне графика модулі 

 

5B071200 - «Машина жасау» мамандығы  

Ақпараттық технологиялар факультеті 

 

«Ақпараттық технологиялар жəне қауіпсіздік» кафедрасы  

 

  

 

  

 

 2015

 

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) əзірлегендер: Жаксыбаева С.Р., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б. 

 

  

«Ақпараттық  технологиялар  жəне  қауіпсіздік»  кафедрасының  отырысында 

талқыланған  

 «___»____________20___ж. № ______ хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі_______ Көккөз М.М. «___»____________20___ж.             

 

«Ақпараттық технологиялар» факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған  «___»______________20___ж. № _______ хаттама 

 

Төрайымы__________ Мустафина Л.М. «___»____________20___ж.  

 

 «Машина жасау технологиясы» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі _____________     Шеров К.Т.  «___»__________20__ж.  

 

  

 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Жаксыбаева Саулеш Рахметоллаевна, аға оқытушы; 

Кадирова Жанар Бакбергеновна, аға оқытушы;  

Жаркимбекова Айжан Темиржановна, аға оқытушы. 

АТҚ  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  бас  корпусында  (Бейбітшілік  бульвары, 56), 

429 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-75-98 (1028). 

Пəннің еңбек көлемділігі 

Семестр


 

Кредиттер

 саны

 

ECTS Сабақтардың түрі 

СӨЖ


 сағаттар

  

саны 

Жалпы


 сағат

  

саны 

Бақылау


 түрі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағатта-


рының 

саны 


Барлық 

сағат 


саны 

дəріс 


практика

лық 


сабақтар 

зертхана


лық 

сабақтар


1 3  5 

15 


30 

 

45 90 

45 


135  Емтихан

 

Пəн сипаттамасы 

«Информатика»  пəні жалпы білім беретін пəндердің міндетті компонентіне 

жатады. 

Пəннің  мақсаттары:  студенттер  білім  алу  жəне  басқа  мақсаттары  үшін, 

кəсіби  қызметтердін  əртүрлі  салаларында,  ғылыми  жəне  тəжірибелік 

жұмыстарда  заманауи  ақпараттық  технологияларды  қолдануға  мүмкіндік 

беретін  кəсіби  жəне  жеке  басының  құзыреттілігін  меңгеру  тиіс.  Тəжірибелік 

мақсаттарының  қатарында  курс  білім  беру  жəне  тəлімдік  мақсаттарын 

студенттердің  ойлау  қабілеттерін  кеңейте  отырып,  олардың  жалпы  мəдениеті 

мен  зиялылығын  көтере  отырып,  олардың  жалпы  мəдениеті  мен  зиялылығын 

көтере отырып жүзеге асырады.  Пəн міндеттері 

Бұл  пəннің  міндеті  кəсіби  облыс  саласында  заманауи  ақпараттық 

технологияны қолдану дағдысы бар жоғары білікті маманды дайындау. 

Осы пəнді оқу нəтижесінде студенттер: Түсінік алуы керек: 

-  ақпараттарды автоматтандырылған өңдеудің негізгі ұғымдары; 

- ақпаратты өңдеудің, сақтаудың, жіберу мен жинақтаудың негізгі  əдістері 

мен құралдары; 

- есептерді алгоритмдеудің негіздері; 

-  жүйелік  жəне  қолданбалы  бағдарламалық  қамтамаларды  қолданудың 

міндеттері мен принциптерін; 

-  ақпараттық  телекоммуникациялық  желілер  жұмысының  негізгі 

компоненттері мен принциптерін қолдануды; 

- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін негізгі қауіптері мен əдістерін; 

-  ақпараттық  технологиялары  жəне  бағдарламалық  қамтамаларды 

қолданудың құқықтық аспектілері туралы. Білуі керек: 

-

 ақпараттарды  сақтау  жəне  іздеуге  арналған  ақпараттық  ресурстардың 

қолданылуын; 

-

 

 іс- қағаздарын 

жүргізудің 

автоматтандырылған 

жүйелерінің  

қолданылуын  тиісті  салада  есептерді  шешу  үшін  мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің қолданылуын; 

-

 ақпараттарды қорғаудың əдістері мен құралдарының қолданылуын; 

-

 кəсіби  білімдерін  кеңейту  үшін  электрондық  оқытулардың  əртүрлі 

пішіндерінің қолданылуын. Істей алуы керек: 

-

 алгоритмдерді  құру  жəне  қолданбалы  бағдарламалар  пакеттерін 

қолдануды;  

-

 

операциялық  

жүйелер 


жəне 

желілер, 

есептеу 

жүйелерінің 

архитектурасын;  

-

 негізгі  ақпараттық  қауіпсіздіктермен, Web жəне  желілік  қосымшаларды 

құрудың негізгі концепцияларын;  

-

 

заманауи  ақпараттық  технологиялар  мүмкіндігін  жəне  олардың  даму тенденцияларын зерттеуді. 

Практикалық машықтануы керек: 

- блок-схемаларды жəне алгоритмдерді құру; 

- негізгі кеңселік қосымшалармен,  деректер қорымен жұмыс істеу

ақпараттарды іздеу 

жəне 


өңдеуге 

арналған 

ақпараттық-

телекоммуникациялық технологияларды қолдану. Пререквизиттер 

Бұл  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  игеру  қажет:  мектептегі  информатика, 

математика, физика. 

Постреквизиттер 

«Информатика»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер: «Машина  жасаудағы 

ақпараттық  технологиялар», «АЖЖ  негіздері»  пəндерін  меңгеру  кезінде 

қолданылады.  

Пəннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек 

көлемділігі, сағ. 

дəріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

СОӨЖ СӨЖ


1. Информатиканың негізгі түсініктері  

Информатика  ғылым  жəне  техниканың  бірлестігі. 

Қазіргі  заманғы  информатиканың  құрылымы.  Ғылым 

жүйесіндегі  информатиканың  орны.  Ақпарат,  оның 

түрлері  мен  қасиеттері.  Деректерді  тасмалдаушылар. 

Деректермен  жұмыс  істеу  операциялары.  Деректерді 

өңдеу  əдістері.  Бульдік  алгебра.  Логика,  логикалық 

байланыстар  жəне  ақиқаттық  кестелер  негіздері. 

Графтар  жəне  ағаштар:  ағаштар,  бағытталмаған 

графтар, бағытталған графтар.  

2     6 6 

2. Компьютер архитектурасына кіріспе. 

Компьютер  архитектурасының  дамуы.  Компьютер 

типтері.  Компьютердің  негізгі  компоненттері.  Сандық 

логикалық 

сұлбалар. 

Жадының 


микросұлбасы. 

Деректердің  компьютер  жадысының  көрінісі  (сипаты). 

Командалар  жүйесі,  командалар  типтері,  адрестеу 

2     6 6  

тəсілдері.  Фон-Нейман  архитектурасы.  Компьютердің негізгі жұмыс істеу принциптері. Процессор құрылғысы 

жəне  оның  міндеті.  Компьютердің  жедел  жадысы. 

Қайталамалы 

жады 


құрылғысы. 

Енгізу-шығару 

құрылғылары. 

3. Есептеудің алгоритмдік шешімдері  

Есепті  шешудің  жəне  шешімді  іздеу  стратегиялары. 

Алгоритмдердің 

концепциялары 

мен 

қасиеттері, алгоритмдерді  жүзеге  асыру.  Алгоритмнің  графикалық 

өңделуі блок-схема. Блок-схемалардың əртүрлі түрлері. 

Сызықты  жəне  сызықты  емес  деректер  құрылымы. 

Деректердің 

динамикалық 

құрылымы. 

Деректер 

типтері. 

Сұрыптау 

жəне 


іздеу 

алгоритмдері. 

Рекурсиялар, 

рекуррентілік 

жəне 

итерациялар. Алгоритмдер анализі жəне есептеу күрделілігі. Ақырлы 

автоматтар. Пост жəне  Тьюринг машиналары.  

Алгоритмдік  тілде  бағдарламалау.  Бағдарламалау 

парадигмалары. Бағдарламалау тілдеріне шолу. Жоғары 

деңгейлі  алгоритмдік  тілдер.  Бағдарлама  құрылымы.  

Бағдарламалаудың  негізгі  конструкциясы:  жоғары 

деңгейлі  бағдарламалау  тілінің  семантикасы  мен 

синтаксисі;  деректер  типтері;  айнымалылар,  өрнектер; 

қарапайым енгізу-шығару; меншіктеу; тармақталу жəне 

циклдық 


операторлар. 

Бағдарламалау 

стилі, 

бағдарламаны  құрастыру  жəне  верификация  тəсілдері. Бағдарламалық кодты тестілеу жəне дұрыстау.  

2     6 6 4. Жүйелік бағдарламалық каптама 

Операциялық  жүйелердің  негізгі  концепциялары. 

Типтік  операциялық  жүйелердің  жұмыс  істеуі. 

Үрдістерді  басқару.  Жадыны  басқару.  Файлдық 

жүйелер. 

Файлдармен, 

каталогтармен 

жұмыс. 


Енгізілген бағдарламалар. Утилиттер, олардың типтері.  

Драйверлер,  олардың  типтері.Жүйелік  бағдарламалау. 

Тұтынушы интерфейсі.   

2     6 6 5. Қолданбалы  бағдарламалық камтама 

Заманауи  қоланбалы  бағдарламалық  қамтамағаларға 

шолу. 

Ақпаратты өңдеу 

құралдары. 

Кестелік 

процессорлар. 

Баспа 

жүйелері. Растрлік 

жəне 


векторлық  графика  жүйелер.  Графикалық  редакторлар. 

Графикалық  бағдарламалық  қамтамалар  иерархиясы. 

Мультимедиялық қосымшалар.  

Деректер  қорын  басқару  жүйелері(ДҚБЖ).  ДҚБЖ 

анықтамалары  мен  функциялары,  ДҚБЖ  негізгі 

архитектуралық  шешімдері.  Концептуальды  моделдеу. 

ER-диаграмма. ДҚБЖ деректерінің моделі. Реляциялық 

деректер  моделі.  Сұраныстарды,  пішіндер  мен 

есептерді 

жасау. 


Деректер 

қорын 


тиімділеу. 

Ақпараттық  жүйелердегі  деректер  қорының  рөлі. 

Бағдарламалық  қамтаманы  өңдеу  модельдері  жəне 

олардың деректер қорының өмірлік цикліне əсері.  

Web-қосымшаларын  құру  технологиялары. Web-

браузерлер. Web-беттерін дайындау құралдары. HTML–

құжатының  жалпы  құрылымы.   HTML тегтері: 

2     6 6  

контейнерлер,  атрибуттар  жəне  ішкі  тегтер.  Пішіндер. Динамикалық 

жəне 


статикалық 

беттер. Web 

бағдарламалау  тілдері: JSP, PHP, ASP. Сайтты  құру 

мақсатын  анықтау.  Техникалық  тапсырмаларды  жасау. 

Доменді  тіркеу.  Сайтты  хостингке  орналастыру. 

редакторлар  6.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  түсінігі. 

Желілік  технологиялар  жəне  телекоммуникациялар. 

Желі 


топологиялары, 

ІР-адрестеулер. 

Стектік 

хаттамалар:  ТСР/ІР, OSI. Аумақтық  жəне  жергілікті 

желілер.  Сымды  жəне  сымсыз  желілік  технологиялар. 

Интернет көздері мен тарихы. Интернет қызметтері.  

Электронды  үкімет.  Мемлекеттік  басқару  жүйесіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар. 

Электронды 

үкімет 

инфроқұрылымы. Бизнес 

процесстерді  талдау  жəне  құру  технологиялары. 

Техникалық тапсырмаларды жасау принциптері. Бизнес 

процесстерді құру есебінің қойылымы.  

«E-Learning» 

электронды 

оқыту. «E-Learning» 

электронды  оқыту  негізі.  Электронды  оқыту  əдістері. 

Курсты  құру  əдістемелері,  оның  өнімділігін  бағалау. 

Электронды  оқытуда  қолданылатын  коммуникациялық 

технологиялар. «E-Learning»ортасының 

негізгі 


компоненттері. Білімді бағалау əдістемесі. «E-Learning» 

ортасында  қашықтықтан  оқытуды  құрудың  заманауи 

технологиялары.  

2     6 6 7. Ақпараттық қауіпсіздік  негіздері 

Ақпараттық қауіпсіздік  жəне оны құрушылар. Ақпарат 

қауіпсіздігінің  қатері  жəне  олардың  классификациясы. 

Ақпараттық  қауіпсіздік    саласындағыстандарттар  жəне 

спецификациясы.  Ақпаратты  қорғау  өлшемдері  мен 

құралдары. 

Антивирустық 

бағдарламалар. 

Архиваторлар.  Ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы 

құқықтық 

қатынасты 

басқаратын, 

Қазақстан 

Республикасының заңды актілері. 

1     3 3 

8.  Кəсіби  салада  ақпараттық  технологияларды 

қолдану 

Ақпараттық 

ресурстарды 

басқару. 

Ақпараттық 

ресурстардың 

қорғалуы. 

Ақпараттық 

жүйелер. 

Ақпараттық  жүйелерді  нақты  бір  пəн  саласында 

қолдану.  Ақпараттық  процесстерді  жобалауға  жəне 

сүйемелдеуге  арналған  жүйелік  тəсіл.  Ақпараттық 

камтама.  Қолданбалы  бағдарламалардың  мəселелік – 

бағытталған пакеттері.  

1     3 3 

9.  Информатиканың  дамуының  келешектегі  даму 

бағыттары  

Ақпараттық  технологиялардың  даму  тенденциялары 

жəне  бағыттары.  Жоғары  өнімді  есептеу  жүйелерінің 

даму  тенденциялары.  Жасанды  интеллект  жүйесінің 

даму  болашағы.  Параллельді  жəне  үлестірілмелі 

есептеу 


технологиялары. 

Сымсыз 


желілік 

технологиялар. 

Мобильді 

қосымшалар. 

Бұлтты 

1     3 3  

есептеулер. Работотехника. Бульдік  алгебра.  Логикалық  амалдар.  Формула  жəне 

оларды түрлендіру. 

   

 

Санау  жүйелері.  Бір  санау  жүйесінен  басқа  санау 

жүйесіне  ауыстыру.  Санау  жүйесіндегі  арифметикалық 

əрекеттер. 

   

 

Компьютер  компонеттері.  Жүйелік  ресурстар.  Сақтау 

құрылғылары.  Ақпараттарды  сақтау.  Перифериялық 

құрылғыларды  орнату,  жұмыс  істеу  қабілеттілігін 

тексеру. 

  

 

 Алгоритмдер.  Алгоритмдерді  өңдеу  негіздері.  Блок-

схемалар  (блок-схема  элементтері,  блоктар  типтері). 

Сұрыптау жəне іздеу алгоритмдері.  

  

 

 Бағдарлама 

құрылымы. 

Деректер 

типтері, 

айнымалылар,  жиымдар.  Бағдарламалау  тілдерінің 

операторлары. 

Компиляция 

жəне 

бағдарламаны орындауға жіберу. 

  

 

 Кестелік процессор. Деректер қорын басқару жүйелері. 

Сұраныстарды,  пішіндер  мен  есептерді  жасау. 

Графикалық қосымшалармен жұмыс.  

  

 

 Операциялық 

жүйелерді 

баптау. 

Жүйе 


конфигурациясының  құралдары.  Реестр  редакторы. 

Командаларды өңдеуші.  Операциялық  жүйенің  стандартты  қосымшалары

Операциялық жүйенің командалары мен утилиттері. 

   

 

Интернет.  Негізгі  түсініктер:  сайт, IP- адрес,  порт, 

сокет,  сервер,  клиент.  Интернетке  қосылу.  Интернетте 

адрестеу. Web-беттерін 

көрудің 

қолданбалы 

бағдарламалары. 

Электронды 

пошта. 

Web 

қосымшаларды жобалау. Деректерді серверге жіберу. 

Web  қосымшалардың  графикалық  интерфейсін  таңдау. 

Стиль құру. 

  

 

 Деректерді  құрудың  сервистік  бағдарламалақ 

құралдары: стандартты жəне қызметтік бағдарламалар, 

деректерді архивтеу, антивирустық бағдарламалар.  Компьютерге  вирус  түсуінің  белгілерін  анықтау

Вирустан  сақтауға  арналған  бағдарламалар. 7.0 

касперский антивирусы, AVAST!, Norton Fnti Virus. 

  

 

 «Электронды 

үкімет» 

инфроқұрылымы. «E-

Learning»  ортасының  негізгі  компоненттері. «E-

Learning» ортасымен жұмыс. 

   

 

БАРЛЫҒЫ 15 30 

 

45 45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1.

 Бульдік алгебра. Логикалық амалдар. Формула жəне оларды түрлендіру. 

2.

 Санау жүйелері. Бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстыру. Санау 

жүйесіндегі арифметикалық əрекеттер. 

3.

 

Компьютер  компонеттері.  Жүйелік  ресурстар.  Сақтау  құрылғылары. Ақпараттарды  сақтау.  Перифериялық  құрылғыларды  орнату,  жұмыс  істеу 

қабілеттілігін тексеру. 

4.

 

Алгоритмдер.  Алгоритмдерді  өңдеу  негіздері.  Блок-схемалар  (блок-схема  

элементтері, блоктар типтері). Сұрыптау жəне іздеу алгоритмдері.  5.

 

Бағдарлама  құрылымы.  Деректер  типтері,  айнымалылар,  жиымдар. Бағдарламалау  тілдерінің  операторлары.  Компиляция  жəне  бағдарламаны 

орындауға жіберу. 

6.

 

Кестелік  процессор.  Деректер  қорын  басқару  жүйелері.  Сұраныстарды, пішіндер мен есептерді жасау. Графикалық қосымшалармен жұмыс.  

7.

 Операциялық  жүйелерді  баптау.  Жүйе  конфигурациясының  құралдары. 

Реестр редакторы. Командаларды өңдеуші. Операциялық жүйенің стандартты 

қосымшалары. Операциялық жүйенің командалары мен утилиттері. 

8.

 Интернет.  Негізгі  түсініктер:  сайт, IP- адрес,  порт,  сокет,  сервер,  клиент. 

Интернетке қосылу. Интернетте  адрестеу. Web-беттерін көрудің қолданбалы 

бағдарламалары.  Электронды  пошта. Web қосымшаларды  жобалау. 

Деректерді  серверге  жіберу. Web қосымшалардың  графикалық  интерфейсін 

таңдау. Стиль құру. 

9.

 Деректерді  құрудың  сервистік  бағдарламалақ  құралдары:  стандартты  жəне 

қызметтік бағдарламалар, деректерді архивтеу, антивирустық бағдарламалар. 

Компьютерге вирус түсуінің белгілерін анықтау. Вирустан сақтауға арналған 

бағдарламалар. 7.0 касперский антивирусы, AVAST!, Norton Fnti Virus. 

10.

 

«Электронды  үкімет»  инфроқұрылымы. «E-Learning» ортасының  негізгі компоненттері. «E-Learning» ортасымен жұмыс. 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1-тақырып. Сандық жəне символдық ақпараттардың компьютердебейнеленуі.  

2-тақырып. Объектілер, олардың қасиеттері жəне олардың арасындағы қатынас 

туралы ұйғарым.  Предикат логикаларыныңэлементі. 

3-тақырып. Параллель жұмыс жасайтын компьютерлердің архитектуралары.  

4-тақырып. Алгоритмдердің тиімділігін талдау жəне бағалау.  

5-тақырып. Бағдарламаларды жөндеу жəне верификациялау тəсілдері. 

6-тақырып. Мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер. 

7-тақырып.  Электронды  оқулықтарды  құруға  арналған  мультимедиялық 

құралдарды қолдану. 

8-тақырып.  Деректердің  концептуальды,  логикалық  жəне  физикалық 

модельдері. 

9-тақырып.  Динамикалық  мазмұнды Web –сайттарды  құрудың  заманауи 

құралдары. 

10-тақырып. OSI моделінің  қолданбалы  деңгейінің  хаттамалары:  міндеті  жəне 

пішінделуі.  

11-тақырып.  Қазақстан    Республикасының  электронды  үкіметі  порталының  

құрылымы жəне қызметі.  

12-тақырып.  Қашықтықтан  оқыту  сабағының  құрылымын  жəне  мазмұнын 

жобалау. Компоненті  талдау.  

13-тақырып.  Ақпаратты  қорғау  бойынша  ұйымдастырылатын  іс-шаралар. 

Ақпаратық қауіпсіздік құралдарын талдау. Ақпараттық сақтандыру.  

14-тақырып.  Қолданбалы  бағдарламалардың  мəселелі-бағытталған  пакеттерін 

кəсіби салада қолдану. 

15-тақырып.  Мобильдібайланыстар  мен  бұлтты  есептеулер  технологиясының 


 

бірігуі.  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды.  

  

 Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма мақсаты мен мазмұны 

Ұсынылат

ын əдебиет 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақыл

ау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл 


1 2  3 №1 практика

лық 


сабақ 

Бульдік 


алгебра. 

Логикалық 

амалдар.  Формула  жəне  оларды 

түрлендіру. 

[1]-[33], 

дəріс 


конспектісі

1 апта 


Ағымда

ғы 


2 апта 4 

№2 


практика

лық 


сабақ 

Санау 


жүйелері. 

Бір 


санау 

жүйесінен  басқа  санау  жүйесіне 

ауыстыру. 

Санау 


жүйесіндегі 

арифметикалық əрекеттер. 

[1]-[33], 

дəріс 


конспектісі

1 апта 


Ағымда

ғы 


3 апта 4 

№3 


практика

лық 


сабақ 

Компьютер  компонеттері.  Жүйелік 

ресурстар.  Сақтау  құрылғылары. 

Ақпараттарды 

сақтау. 

Перифериялық 

құрылғыларды 

орнату,  жұмыс  істеу  қабілеттілігін 

тексеру. 

[1]-[33], 

дəріс 

конспектісі1 апта 

Ағымда


ғы 

4 апта 4 

№4 

практика


лық 

сабақ 


Алгоритмдер.  Алгоритмдерді  өңдеу 

негіздері.  Блок-схемалар  (блок-

схема 

элементтері, блоктар 

типтері).  Сұрыптау  жəне  іздеу 

алгоритмдері. 

[1]-[33], 

дəріс 

конспектісі1 апта 

Ағымда


ғы 

5 апта 4 

№5 

практика


лық 

сабақ 


Бағдарлама  құрылымы.  Деректер 

типтері,  айнымалылар,  жиымдар. 

Бағдарламалау 

тілдерінің 

операторлары.  Компиляция  жəне 

бағдарламаны орындауға жіберу. 

[1]-[33], 

дəріс 


конспектісі

1 апта 


Ағымда

ғы 


6 апта 4 

Теориялы


қ модуль 

Пəн материалының меңгерілу 

деңгейін тексеру 

[1]-[33] 

əдебиеттер, 

дəріс 


конспектісі

0,5 


қатынас 

сағаттары 

Меже

лік 


7 апта 10 

№6 


практика

лық 


сабақ 

Кестелік 

процессор. 

Деректер 

қорын 

басқару 


жүйелері. 

Сұраныстарды, 

пішіндер 

мен 


есептерді 

жасау. 


Графикалық 

қосымшалармен жұмыс.  

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[33], дəріс 

конспектісі

4 апта 

Ағымда


ғы 

10 апта 4 

№7 

практика


лық 

сабақ 


Операциялық  жүйелерді  баптау. 

Жүйе 


конфигурациясының 

құралдары. 

Реестр 

редакторы. Командаларды 

өңдеуші. 

Операциялық  жүйенің  стандартты 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[33], дəріс 

конспектісі

1 апта 


Ағымда

ғы 


11 апта 4 

10 

 

қосымшалары. Операциялық 

жүйенің 


командалары 

мен 


утилиттері. 

№8 


практика

лық 


сабақ 

Интернет.  Негізгі  түсініктер:  сайт, 

IP-  адрес,  порт,  сокет,  сервер, 

клиент. 


Интенетке 

қосылу. 


Интенетке  адрестеу. Web-беттерін 

көрудің 


қолданбалы 

бағдарламалары. 

Электронды 

пошта. Web қосымшаларды 

жобалау. 

Деректерді 

серверге 

жіберу. Web қосымшалардың 

графикалық  интерфейсін  таңдау. 

Стиль құру. 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[33], дəріс 

конспектісі

3 апта 

Ағымда


ғы 

13 апта 4 

№9 

практика


лық 

сабақ 


Деректерді 

құрудың 


сервистік 

бағдарламалақ 

құралдары: 

стандартты 

жəне 

қызметтік бағдарламалар, 

деректерді 

архивтеу, 

антивирустық 

бағдарламалар.  Компьютерге  вирус 

түсуінің 

белгілерін 

анықтау. 

Вирустан 

сақтауға 

арналған 

бағдарламалар. 7.0 касперский 

антивирусы, AVAST!, Norton Fnti 

Virus. 


[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[33], дəріс 

конспектісі

1 апта 

Ағымда


ғы 

14 апта 4 

№10 

практика


лық 

сабақ 


«Электронды 

үкімет» 


инфроқұрылымы. «E-Learning» 

ортасының  негізгі  компоненттері. 

«E-Learning» ортасымен жұмыс. 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[33], дəріс 

конспектісі

1 апта 


Ағымда

ғы 


15 апта 4 

Теориялы


қ модуль 

Пəн материалының меңгерілу 

деңгейін тексеру 

[1]-[33]  

əдебиеттер, 

дəріс 


конспектісі

0,5 


қатынас 

сағаттары 

Меже

лік 


14 апта 10 

Емтихан 


Пəн материалының игерілуін 

тексеру 


[1]-[33]  

əдебиеттер 

тізімі қатынас сағаттары 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы  

 

  

 

100  

Саясат жəне процедуралар 

«Информатика» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дəлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа  жағдайларда 

түсіндірме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сəйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5 Қатыспаған практикалық жəне зертханалық сабақтарды оқытушы көрсеткен уақытта өтеу. 

6. Курстастармен жəне оқытушылармен сыйластық, ашық қарым-қатынаста болу. 

 

Негізгі əдебиеттер тізімі 

1.

 Джумагалиева  А.М.,  Нургазинова  А.Ж.,  Смаилова  Л.Қ,  Күлмүратова  А.Ш., 

Информатика:  ақпараттық  жүйелер,  Оқулық / Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым 

министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011. – 247б. 

2.

 Симонович  С.В.  и  др.  Информатика.  Базовый  курс:учебное  пособие  для  высших 

11 

 

технических учебных заведений. - СПб.: 2011.-639с     3.

 

Бөрібаев  Б.Б.,  Махметова  А.М.  Алгоритмдеу  жəне  программалау  тілдері.  Оқулық/ Қазақстан Білім жəне ғылым министрлігі. –Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011.-327б. 

4.

 Мадешова  А.Б.,  Габдуллаев  Д.Г.  Компьютер  архитектурасы:  оқулық/  Қазақстан  Білім 

жəне ғылым министрлігі. –Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011.-303б. 

5.

 

Мырзабекова  Г.Е.,  Күлмұратова  А.Ш.,  Смаилова  Л.К.,  Тəжібай  Л.К.,  Интернет технологиясы. Оқулық / Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі. – Алматы: 

ЖШС РПБК «Дəуір», 2011. – 191б.   

Қосымша əдебиеттер тізімі  

6.

 Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структура данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2009. – 

400с 


7.

 

Бөрібаев  Б.Б.,  Мадьяров  Г.А. Web- технологиялар,  Оқулық / Қазақстан  Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011. – 375б. 

8.

 Балапанов  Е.Қ.  Бөрібаев  Б.  Жаңа  информациялық  технологиялар:  Информатикадан 30 

сабақ. Алматы, 2001ж., 438 бет 

9.

 

Аяжанов С.С., Сатымбекова С.Б., Компьтерлік желілер. Оқулық / Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011. – 375б. 

10.


 

Аяжанов  С.С.,  Сатымбекова  С.Б.  Компьютерлік  желілер.  Оқулық / Оқулық / Қазақстан 

Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011. – 239б. 

11.


 

Таненбаум  Э.,  Уэзеролл  Д.  Компьютерлік  желілер. 1-бөлім.  Оқулық/  Аудармашылар: 

Махметова А.М., Беркимбаева С.Б. – Алматы: Дəуір, 2013.-552б. 

12.


 

Шəріпов А. жəне т.б. Ағылшынша-орысша-қазақша информатикадан түсіндірме сөздік = 

Англо-русско-казахский солварь по информатике.- Алматы: Сөздік-словарь, 2002.-172б. 

13.


 

Тұңғатаров Н.Н. Windows, Word, Excel, Power Point  пайдаланушыларға мысал түрінде. 

Оқу құралы. – 2 басылым. Өңд. жəне толықт. – Алматы, «Қазақ университеті» 

14.


 

Теория  и  практика  дистанционного  обучения.  Учебное  пособие.  Издательский  центр 

«Академия», 2004г. 

15.


 

Пфаффенбергер  Б.,  Шафер  С.,  Уайт  Ч.,  Кароу  Б. HTML, XHTML, CSS. Библия 

пользователя. М.: 2008. 

16.


 

Жарқымбекова  А.Т.,  Қадырова  Ж.Б.,  Бейсенова  А.С.  Оқу  құралы: «Информатика», 

Қарағанды қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2011жыл, 87 бет. 

17.


 

Кан  О.А.,  Жарқымбекова  А.Т.  Оқу  құралы: «Visual Basic 6.0 тілінде  бағдарламалау 

негіздері», Қарағанды қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2011 жыл, 57 бет. 

18.


 

Жарқымбекова  А.Т.,  Қадырова  Ж.Б.,  Қадырова  Л.Б.  Оқу  құралы: «Microsoft Office 

пакеттері», Қарағанды қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2012 жыл, 60 бет. 

19.


 

Жақсыбаева  С.Р.,  Жарқымбекова  А.Т.,  Қадырова  Ж.Б.,  Қадырова  Л.Б.,  Сүлеймен  А.Е. 

Оқу  құралы: «Компьютерлік  графика  негіздері».  Қарағанды  қаласы,  ҚарМТУ  баспасы, 

2014жыл, 82 бет. 

20.

 

Жақсыбаева  С.Р.,  Жарқымбекова  А.Т.,  Қадырова  Ж.Б.,  Қадырова  Л.Б.,  Сүлеймен  А.Е. Оқу құралы: «Операциялық жүйе негіздері». Қарағанды қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2014жыл, 

81 бет. 


21.

 

Likhachev V.V., Kan O.A., Zharkimbekova A.T. The tutorial: “Informatics”. Karaganda, Publishing house of KSTU, 2015. - 82 page. 

22.


 

Жаркимбекова  А.Т.,  Кадирова  Ж.Б.,  Жаксыбаева  С.Р., «Информатика»  пəні  бойынша 

студенттердің  оқытушымен  өздік  жұмысына  арналған  əдістемелік  нұсқаулар,  Қарағанды 

қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2011 жыл, 50 бет. 

23.

 

Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б. «Информатика» пəні бойынша курстық жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқаулар» г.Караганда, КарГТУ, 2011г. 33 бет. 

24.


 

Кан  О.А.,  Жаркимбекова  А.Т.,  Кадирова  Ж.Б.,  Жаксыбаева  С.Р.,  Бейсенова  А.С. 

«Информатика»  пəні  бойынша  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  əдістемелік 

нұсқаулар, 1,2-бөлім, г. Караганда, КарГТУ, 2011г. 48 стр.  

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

Inf 1107 «Информатика» пəні   

ZHGIG 2 Жаратылыстану ғылымы, информатика жəне графика модулі 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. Баспаға ______    2015ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ИТБ -> Кафедра%20ИТБ -> 11082016 -> Силлабусы%20по%20информатике%20каз%202015
Кафедра%20ИТБ -> БАҒдарламасы (syllabus) ezhZhU2205 «Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру» пәні бойынша
Кафедра%20ИТБ -> БАҒдарламасы ( syllabus) і-т 3222 «Интернет-технологиялар» пәні wka 27 «Web-қосымшалар әзірлеу» модулі
Кафедра%20ИТБ -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы
Силлабусы%20по%20информатике%20каз%202015 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1106 «Информатика» пəні gzh 2 Ғылыми-жаратылыстану модулі
Кафедра%20ИТБ -> Бекітемін Ғылыми кенес төрағасы
Силлабусы%20Кафедры%20ИТБ -> БАҒдарламасы ( syllabus) akt 1114 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні
Кафедра%20ИТБ -> Кафедра меңгерушісі Көккөз М. М. 2015 ж
Силлабусы%20по%20информатике%20каз%202015 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1106 «Информатика» пəні gzh 2 Ғылыми-жаратылыстану модулі

жүктеу 198.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет