БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі



жүктеу 148.24 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.05.2017
өлшемі148.24 Kb.
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 



 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 



 

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Him1211 «Химия» пəні 



  

ZhT 3  «Жалпы техникалық» оқу модулі 

 

5В071000 – «Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы» мамандығы 



 

Тау-кен факультеті 

 

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

2015



 

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) əзірленді: 



доцент, х.ғ.к. Кабиева С.К., оқытушы Карилхан А. К., Сұлтанмахмұт А. 

 

 



 

 

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  мəжілісінде 



талқыланды  « ____ »  ________  2015 ж. № __  хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К., «____»______2015 ж. 

 

 

Тау-кен факультетінің əдістемелік кеңесі мақұлданды 



«____»______________2015ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.    «____»____________ 2015 ж. 

 

 

 



 

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасымен келісілген 

Кафедра меңгерушісі ___________  Кабиева С.К., «___»_______2015 ж. 

 

 



 

 

 



 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Кабиева Сауле Казжановна, ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к.; 

Карилхан  Айдынгул    ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  аға  оқытушысы,  техника 

жəне технология магистрі. 

Сұлтанмахмұт  Ақмарал,  ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  ассистенті,  педагогика 

ғылымдарының магистрі. 

 

ӨЭ жəне Х кафедрасы ҚарМТУ 5 корпусында (Терешкова 19) орналасқан, 



32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

 

 

Пəннің сипаттамасы 

«Химия»  пəні  5В071000–«Материалтану  жəне  жаңа  материалдар 

технологиясы» 

мамандығының 

базалық 


пəндердің 

меңгеру 


кезінде 

пайдаланылатын циклына жатады. 

 

Пəннің мақсаты 

«Химия»  пəні  студенттерді  химияның  заңдылықтарының  негіздерімен 

теориялық жағынан дайындау  мақсатын алға қояды. 

 

Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-  заттың  құрылысы  туралы,  органикалық  емес  заттардың  негізгі  кластары 

туралы, химиялық реакциялардың заңнамалары туралы, ерітінділер мен тотығу-

тотықсыздану  процестеріндегі  құбылыстар  туралы  білімді    қалыптастыру 

жолымен химиялық  ойлауды дамыту. 

        Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: 

- химия ғылымының дамуы туралы  

-  жаратылыстану ғылымындағы химия орны 

 -  химиялық құбылыстарды зерттеу əдістері   

-  химия ғылымының табиғатты зерттеу жəне техника дамуындағы маңызы; 

-  Қазақстандағы    химия  ғылымының    мəселелері  туралы  түсінікке  ие            

болуға; 

-негізгі анықтамалар мен химия заңдарын;  

-органикалық емес қосылыстар-дың номенклатурасы мен қасиеттерін;  

Семестр


 

Кредиттер

 

са

ны



 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 

сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы



 

сағат


 саны

 

Бақылау



 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

2 5 3 15 

30 


45  90  45  135 

емтихан


 

-атомның құрылысы мен химиялық элементтердің систематикасын; 



-  химиялық  байланыстың  қазіргі  теориясын;  химиялық  процестердің  жалпы   

заңнамаларын, 

термохимия 

заңдарын, 

процесс 

ықтималдығының 

термодинамикалық  шартын,  қолданылып  жүрген  массаларды  жəне    оның  əр 

түрлі химиялық  процестерге қосымшасын; 

-ерітінділер,  тотығу-тотықсыздану  реакциялары  мен  электр-химиялық 

процестер туралы ілімге қатысты, негізгі түсініктер мен заңдар туралы білуге;  

-  деректерді    жіктеуді,  есептің  типін    анықтауды,  оны  шешу  алгоритмін 

құрастыруды;  электролиттік  диссоциация  теңдеулерін,  алмасу  реакциялары-

ның,  гидролиздің  молекулалық  жəне  иондық  теңдеулерін,  тотығу-тотықсыз-

дану реакциялары теңдеулерін, радиоактивті ыдырауды құрастыруды;  

-  ерітінділер    мен  гетерогенді    жүйелердегі  тепе-теңдік  константалары  үшін 

өрнекті  жазуды, оның термодинамикалық параметрлері бойынша реакцияның  

өту  ықтималдығын  бағалауды;  қауіпсіздік  техникасының  ережелерін  сақтап 

тəжірибелер  өткізуді істей білуге; 

–  оқу  жəне  арнайы  əдебиеттермен  өзіндік  жұмыс  істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет: 

Пəн 

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 



1.

 

Химия 



Мектеп бағдарламасы щенберінде 

2.

 



Математика  

Мектеп бағдарламасы щенберінде 

3.

 

Физика 



Мектеп бағдарламасы щенберінде 

 

Постреквизиттер 

 «Химия»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пəндерді: «Жоғарғы 

молекулалық  қосылыстар  химиясы», «Стандарттау,  сертификаттау  жəне 

метрология»   меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, 

сағ. 


дəріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

ОСӨЖ СӨЖ


№1 Дəріс  Кіріспе. Химия пəні. Материалтану 

мен 


жаңа 

материалдар 

технологиясы 

мамандығы үшін химияның маңызы.  

1.1.  Химияның  негізгі  түсініктері  мен 

заңдары. 



 

1 - 




№2 дəріс  

Атом құрылысы. Д.И.Менделеевтің 

периодтық заңы жəне химиялық элементтер 

3 - 




 

жүйесі .  



2.1. Көпэлектронды атомдардың құрылысы. 

Атомдардың электрондық қабаттарының 

толтырылуы. Валенттілік электрондар.   

2.2. Химиялық элементтер жүйесінің 

құрылымы. Химиялық элементтердің 

қасиеттерінің топтар мен периодтар бойынша 

өзгеруі. Периодтық жүйенің атом 

құрылысымен байланысы. 

№3 дəріс Химиялық байланыс жəне 

молекулалардың құрылысы. 

3.1. Валенттілік байланыс əдісі.Байланыстың 

негізгі түрлері. Ковалентті байланыс, түзілу 

əдістері, қасиеттері. Молекулалық 

орбитальдар əдісі. 

3.2. Атомның негізгі жəне қозған күйі. 

Атомдық орбитальдардың гибридтелуі жəне 

молекулалар құрылысы.  

2 - 




№4 дəріс Химиялық процесстер жүруінің 

негізгі заңдылықтары. 

4.1. Химиялық термодинамика, негізігі 

түсініктер. Термодинамиканың бірінші,екінші 

заңдары. Процестердің өздігінен жүру 

заңдылықтары. 

4.2. Химиялық кинетика Химиялық реакция 

жылдамдығы. Массалардың əректеттеу заңы. 

4.3. Химиялық тепе – теңдік. Химиялық тепе- 

теңдіктің ығысуы. Ле- Шателье принципі.  

1 - 





№5 дəріс Ерітінділер. Жалпы түсініктер. 

Ерітінділер құрамын белгілеу əдістері. 

ерігіштік.  

5.1. Электролит емес сұйытылған 

ерітінділердің қасиеттері.Рауль заңы. 

Криоскопия жəне эбулиоскопия, осмос.  

5.2. Электролит ерітініділері. Электролиттік 

диссоциация теориясы. Электролиттік 

диссоциация теориясы тұрғысынан 

қышқылдардың, негіздердің қасиеттер. 

5.3. Сутектік көрсеткіш. Тұздар гидролизі. 

Ерігіштік көбейтіндісі. 

1 - 




№6 дəріс Тотығу- тотықсыздану процестері. 

Электрохимия негіздері. 

6.1. Тотығу дəрежесі. Тотығу –тотықсыздану 

реакцияларының типтері. Тотығу – 

тотықсыздану реакцияларының теңдеулерін 

құрастыру. 

6.2. Электрохимиялық процестер. 

Металдардың Электрхимиялық кернеу 

қатары. Гальваникалық элемент 

6.3. Электролиз. Ерітінділер мен 

балқымалардың электролизі.  Фарадей 

заңдары. Электролиздің қолданылуы. 

3 - 







 

6.4. Коррозия типтері. Металдардың 



электрхимиялық коррозиясы. Коррозиядан 

қорғану əдістері  

№7 Комплексті қосылыстар, номенклатурасы 

жəне жіктелуі. Компоексті қосылыстағы 

химиялық байланыс табиғаты. 

2 - 




№8 дəріс Элементтер химиясы. Орган икалық 

химияның негіздері 

2 - 





№1 зертханалық сабақ  Бейорганикалық 

қосылыстардың негізгі кластары 

 



-

 

          





№2 зертханалық сабақ  Металдың  

эквиваленттік массасын анықтау. 

 

         -



 

 

4



 

- 2 


№3 зертханалық сабақ Химиялық  кинетика. 

Химиялық тепе-теңдік. 

-

 



 

4

 



- 2 

№4 зертханалық сабақ  Ерітінділер 

-

 



 

4

 



- 2 

№5 зертханалық сабақ  Ионалмасу  

реакциялары. Тұздар гидролизі 

         -



 

 

4



 

- 2 


№6 зертханалық сабақ  Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. 

-

 



 

4

 



- 2 

№7 зертханалық сабақ  Гальваникалық 

элементтер. Коррозия 

-



 

2 - 1 


№8 зертханалық сабақ  Сулы ерітінділердің 

электролизі 

-

 



4 - 2 

№1 ОСӨЖ  Кіріспе. Химия жаратылыстану 

ғылымы ретінде. Химиялық құбылыстар. 

Қазіргі химия мəндеттері. 

- - 





№2 ОСӨЖ Химияның негізгі ұғымдары мен 

заңдары.  

- - 




№3 ОСӨЖ Заттың құрылысы. 

Д.И.Менделеевтің периодтық заңы жəне атом 

құрылысы. Химиялық байланыстар.Ядролық 

химия. 


- - 



№4 ОСӨЖ Химиялық үрдістердің  жалпы 

заңдылықтары. Негізгі термодинамикалық 

түсініктер. термохимия жəне термодинамика. 

химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік 

- - 




№5 ОСӨЖ Су. Ерітінділер. Ерітінділер 

концентрациялары. Электролиттер. Тұздар 

гидролизі. Электролиттік диссоциация 

- - 




№6 ОСӨЖ  Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. Электрліхимиялық процестер 

- - 





№7 ОСӨЖ  Металдардың жалпы қасиеттері. 

Құймалар. Металдардың коррозиясы 

- - 




№1 Аралық бақылау  





№2 Аралық бақылау - 



БАРЛЫҒЫ: 



15 - 

30 


45 

45 


 

 

Тəжірибелік (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1 Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

2 Металдың эквиваленттік массасын анықтау 

3 Химиялық кинетика.

 

Химиялық тепе-теңдік 

4 Ерітінділер 

5 Ионалмасу  реакциялары. Тұздар гидролизі 

6 Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

7 Гальваникалық элементтер. Коррозия 

8 Сулы ерітінділердің электролизі 

 

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӨЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 


Сабақтың  

түрі 


Тапсырманың 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиет 


  1 тақырып. Кіріспе 

Пəн туралы 

жəне қазіргі 

химия мəселері 

туралы түсінік 

қалыптастыру 

семинар 

Пəнді зерттеу 

жəне қазіргі 

химия 


мəселері 

туралы талдау 

жасау. 

[1] [2] [3] 



2  тақырып.    Химияның 

негізгі 


ұғымдары 

мен 


заңдары 

2.1.Бейорганикалық 

қосылыстардың 

негізгі 


кластары  

Бейорганикалық 

қосылыстардың 

маңызды 


қасиеттерімен 

танысу 


Жеке 

тапсырманы 

орындау

 

Тестлік 



бақылау 

ға дайындық  

[ 4,7-14бет],  

[ 1 ]. 


2.2. 

Зат 


мөлшері. 

Газ 


заңдары. 

Газдардың 

парциальдық 

қысымы. 


Формулаларды өрнектеу. 

Газ заңдарына 

есептер шығару  

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4.14-39 бет],

 [ 1 ]. 

тақырып.Заттың 



құрылысы. 

3.1.Д.И.Менделеевтің 

периодтық  заңы  жəне  атом 

құрылысы 

Электрондық 

формулаларды 

құрастыру  

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,40-53], [1] 

3.2.Химиялық байланыс 

Химиялық 

байланыс 

түрлерін талдау  

Жеке 

тапсырманы 



орындау

 

Теориялық 



білімді бекіту 

[4,53-73], [1] 

4 тақырып. Химиялық 

үрдістердің жалпы 

заңдылықтары. 

4.1.Термодинамика.Гиббс 

энергиясы. Энтальпия. 

Энтропия.   

Жүйенің 

термодинамика 

лық анализі  

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4, 73-89], 

[1] 

4.2.  Химиялық  кинетика 



негіздері. 

Кинетикалық 

есептер. 

Вант-Гоффа 

ережесі. Аррениус теңдеуі. 

Химиялық 

реакция 

жылдамдығына 

есептер. 

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

 [1], [5] 



 

 



СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1Химиялық негізгі түсініктер жəне заңдылықтар. Мырыштың эквиваленттік  

массасын анықтау. 

2 Атом құрылысы. 

3 Химиялық байланыс. 

4 Термодинамика. 

5 Химиялық кинетика негіздері. 

6 Ерітінділер. Ерітінді концентрациясын анықтау. 

7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

8 Электрохимия. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 

Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Лекция 


конспектісі 

тексеру 


Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 


Ағымдағы 

4,6,12,15 

апталар 

5тақырып.  Ерітінділер.  

4.1.Гидролиз.Концентрация 

түрлері. 

Гидролиз 

теңдеулерін 

қарастыру, 

концентрацияға 

есептер шығару. 

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,73-89], [1] 

6 тақырып. 

Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. 

6.1. 


Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының типтері 

Тотығу-

тотықсыздану 



реакциялары 

түрлері, 

теңдеулерін 

қарастыру. 

Жеке 

тапсырманы 



орындау

 

Теориялық 



білімді бекіту 

[4, 156-167 

бет.], 

 [1- 3, 6] 



6.2.Электрохимия.   

Электролиз. 

Гальваникалық  элемент. 

Электролиз жəне 

гальваникалық  

элемент 


схемасын құру. 

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,.117-124 

бет], [1] 

 7 тақырып.  Металдардың 

жалпы қасиеттері. 

Құймалар. Металдардың 

коррозиясы  

Металдардың 

негізгі 


қасиеттерімен 

танысу. 


Жеке 

тапсырманы 

орындау 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,.218-236 

бет], [1] 


 

Жазбаша  жауап 



алу №1 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



Ағымдағы 2 

апта 


№1 зертханалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



Ағымдағы 2 

апта 


№2 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

1 апта 



Ағымдағы 3 

апта 


Жазбаша  жауап 

алу №2 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын 



сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


№3 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



Ағымдағы 5 

апта 


СӨЖ  тапсыру 

№1 


 

Теориялық 

білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1байланыс 



сағаты 

 

 



Ағымдағы

 

6 апта 



№4 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



 

 

Ағымдағы



 

7 апта 


№5зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



Ағымдағы 9 

апта 


Жазбаша жауап 

алу №3 


Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

2 апта 

Ағымдағы 10 



апта 

10 

 

бекіту 



мен 

дəрістер 

конспектілері

 

№6 зертханалық 



жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын 



сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 11 

апта 


Жазбаша жауап 

алу №4 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын 



сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1 апта 


Ағымдағы 12 

апта 


№7 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



Ағымдағы 13 

апта 


СӨЖ  тапсыру 

№2 


 

Теориялық 

білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1байланыс 



сағаты 

 

 



Ағымдағы

 

13 апта 



№8 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер 



конспектілері

 

2 апта 



Ағымдағы 14 

апта 


Аралық бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7, 14 


апта 

Емтихан 


Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 

əдебиеттің 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағат 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


 

Саясат жəне процедуралар 

 

«Химия» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1

 

Сабаққа кешікпей келуді. 



2

 

Дəлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 



жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3

 



Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

11 

 

4



 

Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сəйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5

 



Жіберілген  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6

 

Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 



7

 

Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек. 



 

 

Негізгі əдебиет тізімі

 

1.Аханбаева К.А. Жалпы аноганикалық химия – Алматы, 2008 ж, -558 б. 



2.Бірімжанов Б.А., Нурахметов Н.Н. Жалпы химия – Алматы, Ана тілі, 2011 – 

624 б. 


3.Ахметов  Н.С.  Общая  и  неорганическая  химия/  Учеб. 2-е  изд.  перераб.и  доп. 

М. Высшая школ; 2013. – 369 С. 

4.Рэмсден Э.Н. Начала современной химии. – Л.: 2011.- 784 С. 

5.Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл – Пресс, 2009. – 752 С. 

6.Угай Я.А. Общая химия. Учеб. 2 – е изд., перераб. и доп. М: Высшая школа. 

2010. – 410 С 

7. Гельфман М.И.,Юстратов В.П. Химия.- СПб.: Лань, 2008. – 480 С. 

8.  Васильева  З.Г.  Лабораторные  работы  по  общей  и  нероганической  химии. – 

М,: «Химия!, 1979. – 336 С. 

9. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. 2- е изд. – Л.: 

Химия, 2011. – 240 С 

10.Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Интеграл – Пресс, 

2009. 240 С. 

 

Қосымша əдебиет тізімі 

1.Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков.  Жалпы жəне анорганикалық 

химияның теориялық кіріспесі – А.: 2007. – 358 бет, 2009 – 624 б. 

2.Шайхутдинов  Е.М.,  Хұсайынова  С.Х. – Органикалық  химия. – А.:  ҚазҰТУ, 

2001. – 262 бет. 

3.Коровин Н.В. Общая химия. – М.: Высшая школа, 2002. 560 с. 

4.Карапетьянц А.А. Составление химических уравнений, А.: «Высшая школа», 

1988ж. 

5.Романцева  Л.М.  и  др.  Сборник  задач  и  упражнений  по  общей  химии. – М.: 



Высшая школа, 2011. – 43 с. 

6.Любимова  Н.Б.  Вопросы  и  задачи  по  общей  и  нероганической  химии. – М.: 

Высшая школа, 2013. – 352 с. 

 

 



СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 


12 

 

 



Him1211 «Химия» пəні 

 

ZhT 3  «Жалпы техникалық» оқу модулі 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 



Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана 

Көлемі  ___ оқу бас. п.  № __________ тапсырыс 

   Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

13 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц. Басуға қол қойылды   

  ж.  

Пішімі 60 х 90/16 



Есептік баспа табағы 0,9 ш.б.п. Таралымы       дана  Тапсырыс   Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 



Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> СИЛЛАБУСЫ%20ХТОВ -> сил.%20на%20каз.яз
сил.%20на%20каз.яз -> БАҒдарламасы ( syllabus) ozttn 3217 «Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері» пəні
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі

жүктеу 148.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет