БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модуліжүктеу 174.59 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.05.2017
өлшемі174.59 Kb.
#10035
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014_ж. 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Him1202 «Химия» пəні   

Him13 «Химия» оқу модулі 

 

5В073100–«Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау» мамандығы 

 

Тау-кен институті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2014


 

Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасы (syllabus) əзірленді: доцент, х.ғ.к. Кокжалова Б. З., оқытушы Карилхан А. К. 

 

  

 

«Өнеркəсіптік экология жəне химия» кафедрасының мəжілісінде талқыланды   «   »         2014 ж. №    хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К.  «____»______2014 ж. 

 

 

 Тау-кен институтінің əдістемелік бюросымен мақұлданды 

«____»______________2014ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Нокина Ж.Н.    «____»____________ 2014ж. 

 

  

 

 «          » кафедрасымен келісіледі 

Кафедра меңгерушісі ___________             «___»_______ 2013ж. 

 

 

  

 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Кокжалова  Бибимариам  Закировна,  ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  доценті, 

х.ғ.к.; 


Карилхан Айдынгул  ӨЭ жəне Х кафедрасының оқытушысы, техника жəне 

технология магистрі. 

 

ӨЭ жəне Х кафедрасы ҚарМТУ 5 корпусында (Терешкова 19) орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Семестр

 

Кредиттер саны

 

Сабақтардың түрі СӨЖ

 сағаттар

 саны

 

Жалпы  сағаттар

 саны


 

Бақылау


 түрі

 

Қосылған сағаттар саны ОСӨЖ 

сағаттары-

ның саны 

Барлы-


ғы 

сағаттар 

саны 

Дəрістер  Тəжірибелік 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

1 2/3 

15 


15 


30 

60  30 90 Емтихан

 

Пəннің сипаттамасы 

«Химия»  пəні  5В073100–«Тіршілік  əрекетінің  қауіпсіздігі  жəне  қоршаған 

ортаны  қорғау»  мамандығының  базалық  пəндердің  меңгеру  кезінде 

пайдаланылатын циклына кіреді. 

 

Пəннің мақсаты 

«Химия»  пəні  студенттерді  химияның  заңдылықтарының  негіздерімен 

теориялық жағынан дайындау  мақсатын алға қояды. 

 

Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-  заттың  құрылысы  туралы,  органикалық  емес  заттардың  негізгі  кластары 

туралы, химиялық реакциялардың заңнамалары туралы, ерітінділер мен тотығу-

тотықсыздану  процестеріндегі  құбылыстар  туралы  білімді    қалыптастыру 

жолымен химиялық  ойлауды дамыту. 

        Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: 

- химия ғылымының дамуы туралы  

-  жаратылыстану ғылымындағы химия орны 

 -  химиялық құбылыстарды зерттеу əдістері   

-  химия ғылымының табиғатты зерттеу жəне техника дамуындағы маңызы; 

-  Қазақстандағы    химия  ғылымының    мəселелері  туралы  түсінікке  ие            

болуға; 

-негізгі анықтамалар мен химия заңдарын;  

-органикалық емес қосылыстар-дың номенклатурасы мен қасиеттерін;  

-атомның құрылысы мен химиялық элементтердің систематикасын;  

-  химиялық  байланыстың  қазіргі  теориясын;  химиялық  процестердің  жалпы   заңнамаларын, 

термохимия 

заңдарын, 

процесс 


ықтималдығының 

термодинамикалық  шартын,  қолданылып  жүрген  массаларды  жəне    оның  əр 

түрлі химиялық  процестерге қосымшасын; 

-ерітінділер,  тотығу-тотықсыздану  реакциялары  мен  электр-химиялық 

процестер туралы ілімге қатысты, негізгі түсініктер мен заңдар туралы білуге;  

-  деректерді    жіктеуді,  есептің  типін    анықтауды,  оны  шешу  алгоритмін 

құрастыруды;  электролиттік  диссоциация  теңдеулерін,  алмасу  реакциялары-

ның,  гидролиздің  молекулалық  жəне  иондық  теңдеулерін,  тотығу-тотықсыз-

дану реакциялары теңдеулерін, радиоактивті ыдырауды құрастыруды;  

-  ерітінділер    мен  гетерогенді    жүйелердегі  тепе-теңдік  константалары  үшін 

өрнекті  жазуды, оның термодинамикалық параметрлері бойынша реакцияның  

өту  ықтималдығын  бағалауды;  қауіпсіздік  техникасының  ережелерін  сақтап 

тəжірибелер  өткізуді істей білуге; 

–  оқу  жəне  арнайы  əдебиеттермен  өзіндік  жұмыс  істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

Пəн 

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 1.Химия 

Мектеп бағдарламасы щенберінде 

2.Математика  

Мектеп бағдарламасы щенберінде 

3.Физика 

Мектеп бағдарламасы щенберінде  

Тұрақты деректемелер 

«Химия»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пəндерді: «Химия 

ғылымдары», «Өнеркəсіптегі зиянды заттар» меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары  

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Дəрістер

Практика


лық саб. 

Зертханалық 

саб. 

ОСӨЖ СӨЖ


№1  Дəріс    Кіріспе.  Химияның  негізгі 

ұғымдары мен заңдары. 

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі 

кластары. 

1 -  -  - 

№2 дəріс  Заттың құрылысы. Д.И.Менделеевтің 

периодтық заңы жəне атом құрылысы . 

Химиялық байланыстар 

3 -  -  - 

№3 дəріс Химиялық термодинамика.   

Химиялық реакциялардың энергетикасы. Процестердің өздігінен 

орындалу шарттары 

№4 дəріс Химиялық кинетика. реакция 

жылдамдығы жəне оны реттеу əдістері. 

Катализаторлар жəне каталитикалық 

жүйелер 


1 -  -  - 

№5 дəріс Химиялық жəне фазалық тепе-теңдіктер 

1 -  -  - 

№6 дəріс Ерітінділер. Электролиттер. Тұздар гидролизі. Электролиттік 

диссоциация. Концентрация. 

3 -  -  - 

№7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрліхимиялық процестер  

2 -  -  - 

№8 дəріс Металдардың жалпы қасиеттері. Құймалар. Металдардың 

коррозиясы 

2 -  -  - 

№1 зертханалық сабақ  Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

 -

 

2 - №2 зертханалық сабақ  Металдың  

эквиваленттік массасын анықтау. 

          -

 

2 - №3 зертханалық сабақ Химиялық  

кинетика. Химиялық тепе-теңдік. 

- 

2 - 


№4 зертханалық сабақ  Ерітінділер - -

 

2 - 


№5 зертханалық сабақ  Ионалмасу  

реакциялары. Тұздар гидролизі 

         - 

2 - 


№6 зертханалық сабақ  Тотығу-

тотықсыздану реакциялары. 

- 

2 - 


№7 зертханалық сабақ  Гальваникалық 

элементтер. Коррозия 

- 

1 - 


№8 зертханалық сабақ  Сулы 

ерітінділердің электролизі 

- 

2 - 


№1 ОСӨЖ  Кіріспе. Химия 

жаратылыстану ғылымы ретінде. 

Химиялық құбылыстар. Қазіргі химия 

мəндеттері. 

- -  -  1 

№2 ОСӨЖ Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары.  

- -  -  5 

№3 ОСӨЖ Заттың құрылысы. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы жəне 

атом құрылысы. Химиялық 

байланыстар.Ядролық химия. 

- -  -  4 

№4 ОСӨЖ Химиялық үрдістердің  жалпы заңдылықтары. Негізгі 

термодинамикалық түсініктер. 

термохимия жəне термодинамика. 

химиялық кинетика. Химиялық тепе-

теңдік 

- -  -  6 №5 ОСӨЖ Су. Ерітінділер. Ерітінділер 

концентрациялары. Электролиттер. 

Тұздар гидролизі. Электролиттік 

- -  -  6  

диссоциация №6 ОСӨЖ  Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. Электрліхимиялық 

процестер 

- -  -  4 

№7 ОСӨЖ  Металдардың жалпы қасиеттері. Құймалар. Металдардың 

коррозиясы 

- -  -  2 

№1 Аралық бақылау  

№2 Аралық бақылау - 

БАРЛЫҒЫ: 

15 -  15 30 

30 


 

Тəжірибелік (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1 Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

2 Металдың эквиваленттік массасын анықтау 

3 Химиялық кинетика. 

Химиялық тепе-теңдік 

4 Ерітінділер 

5 Ионалмасу  реакциялары. Тұздар гидролизі 

6 Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

7 Гальваникалық элементтер. Коррозия 

8 Сулы ерітінділердің электролизі 

 

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӨЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 


Сабақтың  

түрі 


Тапсырманың 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиет 


  1 тақырып. Кіріспе 

Пəн туралы 

жəне қазіргі 

химия мəселері 

туралы түсінік 

қалыптастыру 

семинар 

Пəнді зерттеу 

жəне қазіргі 

химия 


мəселері 

туралы талдау 

жасау. 

[1] [2] [3] 2  тақырып.    Химияның 

негізгі 


ұғымдары 

мен 


заңдары 

2.1.Бейорганикалық 

қосылыстардың 

негізгі 


кластары  

Бейорганикалық 

қосылыстардың 

маңызды 


қасиеттерімен 

танысу 


Жеке 

тапсырманы 

орындау

 

Тестлік бақылау 

ға дайындық  

[ 4,7-14бет],  

[ 1 ]. 


2.2. 

Зат 


мөлшері. 

Газ 


заңдары. 

Газдардың 

парциальдық 

қысымы. 


Формулаларды өрнектеу. 

Газ заңдарына 

есептер шығару  

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4.14-39 бет],

 [ 1 ]. 

тақырып.Заттың құрылысы. 

3.1.Д.И.Менделеевтің 

периодтық  заңы  жəне  атом 

құрылысы 

Электрондық 

формулаларды 

құрастыру  

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,40-53], [1] 

3.2.Химиялық байланыс 

Химиялық 

байланыс 

Жеке 


тапсырманы 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,53-73], [1]  

 СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1Химиялық негізгі түсініктер жəне заңдылықтар. Мырыштың эквиваленттік  

массасын анықтау. 

2 Атом құрылысы. 

3 Химиялық байланыс. 

4 Термодинамика. 

5 Химиялық кинетика негіздері. 

6 Ерітінділер. Ерітінді концентрациясын анықтау. 

7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

8 Электрохимия. 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) жəне қорытынды 

аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 

көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес  100% дейін 

мəнді құрайды.  

түрлерін талдау   орындау

 

4 тақырып. Химиялық үрдістердің жалпы 

заңдылықтары. 

4.1.Термодинамика.Гиббс 

энергиясы. Энтальпия. 

Энтропия.   

Жүйенің 


термодинамика 

лық анализі  

Жеке 

тапсырманы орындау

 

Теориялық білімді бекіту 

[4, 73-89], 

[1] 

4.2.  Химиялық  кинетика негіздері. 

Кинетикалық 

есептер. 

Вант-Гоффа 

ережесі. Аррениус теңдеуі. 

Химиялық 

реакция 

жылдамдығына 

есептер. 

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

 [1], [5] 

5тақырып.  Ерітінділер.  

4.1.Гидролиз.Концентрация 

түрлері. 

Гидролиз 

теңдеулерін 

қарастыру, 

концентрацияға 

есептер шығару. 

Жеке 

тапсырманы орындау

 

Теориялық білімді бекіту 

[4,73-89], [1] 

6 тақырып. 

Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. 

6.1. 


Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының типтері 

Тотығу-

тотықсыздану реакциялары 

түрлері, 

теңдеулерін 

қарастыру. 

Жеке 

тапсырманы орындау

 

Теориялық білімді бекіту 

[4, 156-167 

бет.], 

 [1- 3, 6] 6.2.Электрохимия.   

Электролиз. 

Гальваникалық  элемент. 

Электролиз жəне 

гальваникалық  

элемент 


схемасын құру. 

Жеке 


тапсырманы 

орындау


 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,.117-124 

бет], [1] 

 7 тақырып.  Металдардың 

жалпы қасиеттері. 

Құймалар. Металдардың 

коррозиясы  

Металдардың 

негізгі 


қасиеттерімен 

танысу. 


Жеке 

тапсырманы 

орындау 

Теориялық 

білімді бекіту 

[4,.218-236 

бет], [1] 


 

Əріптік баға бойынша 

бағалау 


Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мəні 

Дəстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

F 0 

0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

«А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пəннің  барлық 

бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, 

өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын 

пəн  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  жəне  қолданбалы 

сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пəннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  жəне  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы)  деген  баға,  студент  пəннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне 

өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» 

жəне кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пəннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «өте  жақсы»  жəне  «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дəл 

солай  СӨЖ  тақырыптары  бойынша  пəннің  теориялық  жəне  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі 

тапсыратын  жəне  пəн  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пəннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  жəне  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған  жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пəннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған 


 

жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  жəне  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  жəне  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық жəне практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын жəне уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы

 

апталарында  жүргізіледі  жəне бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Бақылау


 түрі

 

%-тік

 мəн


і 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Барлығы

, % 


1  2 3 4 5 6

8 9 10 11 12  13  14  15Қатысу 0,2 

* * * * **  * *

*  *  *  *  *  *  3,0 

Лекция конспектісі 

1,0    *


 *

      *    * 4,0 

Зертхана.жұмыстарды 

қорғау 


2,0  * *

 *

 *  * *  * *  16 

Жазбаша жауап алу 

4,0  *

  *


    *  *      16 

Аралық бақылау 

8,0       *            *    16 

СӨЖ 


3,0      *

           *      6,0 

Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

40 Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

        30

          30   60 

Барлығы 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100


 

Саясат жəне рəсімдер 

 

«Химия» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1

 

Сабаққа кешікпей келуді. 2

 

Дəлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3

 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4

 Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сəйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5

 

Жіберілген  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

6

 Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 

7

 Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек. 

 

10 

 

  

Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың аты-жөні  

Оқу-əдістемелік 

əдебиеттің атауы 

Баспа, 

басылып 


шығатын күні 

Даналар саны 

кітапханада  кафедрада 

Негізгі əдебиет 

1.Глинка Н.Л. 

Общая химия  

М., 2003 

150 


2.Ахметов Н.С.  

Неорганическая химия  

М., 2001  

100 3.Некрасов Б.В Учебник общей химии  

М. 2008 


100 

4.Глинка Н.Л.  

Задачи  и  упражнения  по 

общей химии  

Л., 2005 

 

50 1 


5.Коровин Н.В.  

Лабораторные  работы  по 

химии  

М., 2001   

50 2 


6.Фролов В.В. 

Химия 


М., 2012 

50 


Қосымша əдебиет 

1. Угай Я.А.  

 

Общая  и  неорганическая химия. 

М., 2000 2.ПаничевС.А.   

Химия.Основные  понятия 

и термины.  

М., 2000  3.КоровинН.В. Общая химия 

М., 2000 4. Химия. 

Справочное 

издание. 

М., 2000 5.Зайцев О.С  

Химия.  


М., 2001 6.Хомченко И.Г. 

 

Общая химия.  М., 1999 7.Оралова А.Т. 

 

Вопросы  общей  химии. Теоретические  и  тестовые 

материалы.  

Караганда, 

2002 


4 1 

8.Гольбрайх З.Е. 

 

Практикум по 

неорганической химии  

М.: 

Высш. 


шк., 2008 

2 1 


9.Левант 

Г.Е., 


Райцын Г.А. 

 

Практикум по 

общей 


химии  

М.: 


Высш. 

шк., 2006 

70 4 

10.Соколовская Е.М.,  Зайцев  О.С., 

Дитятьев А.А. 

Программированные 

задачи по общей химии. 

М.: 

МГУ, 


2007 

2 1 


Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Лекция 


конспектісі 

тексеру 


Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

1 апта 


Ағымдағы 

4,6,12,15 

апталар 


11 

 

конспектілері Жазбаша  жауап 

алу №1 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 2 

апта 


№1  зертханалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 2 

апта 


№2  зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

1 апта Ағымдағы 3 

апта 


Жазбаша  жауап 

алу №2 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


№3 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 5 

апта 


СӨЖ 

тапсыру 


№1 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1байланыс сағаты 

 

 Ағымдағы

 

6 апта №4 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта  

 

Ағымдағы 

7 апта 


№5зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 9 

апта 


Жазбаша жауап 

алу №3 


Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


2 апта 

Ағымдағы 10 

апта 


12 

 

дағдыларын бекіту 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

№6 зертханалық жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 11 

апта 


Жазбаша жауап 

алу №4 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1 апта 


Ағымдағы 12 

апта 


№7 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 13 

апта 


СӨЖ 

тапсыру 


№2 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1байланыс сағаты 

 

 Ағымдағы

 

13 апта №8 зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 14 

апта 


Аралық бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7, 14 


апта 

Емтихан 


Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттің 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағат 


Қоры 

тынды 


Сессия 

кезеңін 


де 

 

Өзін өзі бақылау сұрақтары 

1. Оксидтер, гидроксидтер, қышқылдар, тұздар кластарына қандай қосылыстар 

жатады? 

2. Металдың валенттілігінің  өсуі оксидтер қасиеттеріне қандай əсер етеді? 

3. Негіздердің қышқылдығы, негіздің қалдығы дегеніміз не, көп қышқылдарда 

қанша қышқыл қалдығы болуы мүмкін? 

4.  Негіздердің  қышқылдығы,  негіздің  қалдығы  дегеніміз  не,  көп  қышқылды 


13 

 

негіздің қанша негіздік қалдықтары бар? 5. Қышқылдық, негіздік тұздар орта тұздарға қалай айналады? 

6. Энтальпия- ол... 

7. Энтропия – ол... 

8. Өздігінен жүретін процесстерде энтропия... 

9. Экзотермиялық реакция – ол реакция жылуы...  жүреді. 

10. Эндотермиялық реакция-  ол реакция жылуы... жүреді. 

11. Химиялық реакцияда Гиббс энергиясының мəні нөлден кіші болса, онда... 

12. Мендеелев- Клапейрон теңдеуін жазыныз. 

13. Гиббс энергиясын есептеуде мына теңдік қолданылады... 

14.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы  мына  формуламен  өрнектеледі... (с- 

концентрация, t- уақыт). 

15. Химиялық реакцияның жылдамдығына қандай фактор əсер етпейді? 

16. Химиялық тепе- теңдік- жүйенің мынадай жағдайына...байланысты... 

17. Химиялық тепе- теңдіктің ығысуына қандай факторлар əсер етеді?  

18. Газдардың судағы ерігіштігі көбейеді, егерде... 

19. Ертіндінің пайыздық  концентрациясы дегеніміз не? 

20. Молярлық концентрация дегеніміз не ? 

21.Ерітіндінің жəне таза еріткіштің қайнау температураларын салыстырса, онда 

ертіндінің қайнау температурасы... 

22.  Ерітіндінің  жəне  таза  еріткіштің  қату  температураларын  салыстырса,  онда 

ерітіндінің қату температурасы... 

23. Ерітіндінің қайнау температурасының таза еріткіштің температурасына қарағанда 

жоғарылауы мына формуламен табылады: 

24.  Ерітіндінің  қату  температурасының  таза  еріткіштің  температурасына  қарағанда 

төмендеуі мына формуламен табылады: 

25. Электролиттер – ол... 

26. Тотықтырғыштар- атомдар, молекулалар жəне иондар – электрондарды... 

27. Тотықсыздандырғыштар- атомдар, молекулар, иондар- электрондарды... 

28. Тотығу- процессі, онда электрондар... 

29. Тотықсыздану- процесс, онда электрондар... 

30. Электролиттер ертіндісі катодта электролиз процесінде таза түрінде ... бөлінеді. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

14 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц. Басуға қол қойылды   

  ж.  

Пішімі 60 х 90/16 Есептік баспа табағы 0,9 ш.б.п. Таралымы       дана  Тапсырыс   Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 


15 

 

100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 17.06.2016 -> 17-06-2016 16-14-48
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
17.06.2016 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mk 1202 «Мамандыққа кіріспе» пəні кв 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1206
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mgkhf 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні
17.06.2016 -> Əзірлеген: х.ғ. к., доцент Оралова А. Т., т.ғ. к., аға оқыт. Цой Н. К., аға оқыт
17-06-2016 16-14-48 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1207 «Химия»пəні Him17 «Химия» оқу модулі

жүктеу 174.59 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет