БАҒдарламасы ( syllabus) Геодезиялық құралтану пәні бойыншажүктеу 209.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.06.2017
өлшемі209.45 Kb.
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 Бекітемін 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 200___ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

 Геодезиялық құралтану пәні бойынша 

 

 050711 – Геодезия және картография мамандығының студенттері үшін 

    


 

   


 Тау-кен   факультеті 

 

     Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2008 

 Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасы  (syllabus) әзірленеді:  Аға  окытушы  Жунусова  Гульнар  Ерғалиқызы,  аға  окытушы 

Ожигина Светлана Борисовна 

 

 

 «___________________________» кафедрасының мәжілісінде талқыланады  

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________200___ ж. 

            (қолы) 

 

 

 _______________________ 

факультетінің 

әдістемелік 

бюросымен 

мақұлданады 

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама  

Тӛраға ________________        «____»____________ 200___ ж. 

 

   

 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Аға оқытушы  - Жунусова Гульнара Ергалиевна,  

аға окытушы Ожигина Светлана Борисовна 

 

 

Маркшейдерлік  іс  және  геодезия  кафедрасы  ҚарМТУ  –нің  екінші  оқу корпусында  (мекен-жайы),  406  аудиторияда  орналасқан,  байланыс  телефоны 

56-26-27, факс _____________, электрондық адресі  

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

емес

тр

 Кр

еди


тт

ер 


са

ны

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағаттар 

саны 


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау  түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Барлы

ғы 


сағатт

ар 


саны 

лекция 


лар 

Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

III 


15 


15 


30 

60 


30 

90 


Емтихан 

IY 


30 


15 


45 

90 


45 

135 


Емтихан 

Курстық 


жоба 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Геодезиялық  құралтану»  пәні  міндетті  компоненттің  базалық  пәндердің 

циклына кіреді.  

Пәннің мақсаты 

«Геодезиялық  құралтану»    пәнді  зерделеудің  мақсаты  нақтылықты  ерекше 

бейнелеу  әдісі  ретінде 

студенттерді  жаңа  геодезиялық  аспаптарды  дурыс 

тәжірибелі колдануды уйрету 

мақсатын алға қояды.

 

 

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай:  

       - 

геодезиялық аспаптаркұрудың даму деңгейі

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:        –   

геодезияның  тәжірибелік  есептерін  шығарған  кезде  жаңа  аспаптардың 

мумкіншіліктері

 туралы; 

–  

сондай-ақ қай жагдайда қандай аспаптарды қолдану туралы түсінікке ие 

болуға; 


– 

негізгі  геодезиялық  аспаптардың  жұмыс  принциптерін  және  олардың 

конбетуктивтік ерекшеліктерін 

білуге; 


– 

аспаптармен  кұралдарды  жұмысқа  дайындауды,  жаңа  геодезиялық 

аспаптармен  жұмыс  icтey,  кажетті  тексермелерін  жұргізу  мен  аспаптарды 

зерттеу  және  тузетуді,  аспаптардың  кӛп  уакытқа  сақталуды  қамтамасыз  етуді  

істей білуге; 

– 

аспаптармен  жумыс  icтey,  тасымалдау  мен  сақтау,  есептерді  әр  турлі аспаптарында ӛлшеу 

практикалық дағдыларды меңгеруге.  

 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 1 Геодезия 

Жергілікті  жердің  жоспары  мен  шартты 

белгілері.  Карта  масштабы.  Жердің  пішіні. 

Меридиандар  мен  параллелдер.  Карта  жер 

бедерін  кескіндеу.  Карта  бойынша  жер 

бедерінің  профилін  салу.  Жердің  жалпы 

сипаттамасы 

2 Математика  

Геометрия және тригонометрия 

3 Физика 

Оптика 

Тұрақты деректемелер 

«Геодезиялық  құралтану»    пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі 

пәндерді:  «Қолданбалы  геодезия»,  «Жоғары  геодезия»,  «Радиогеодезия», 

«Геодезиялық ӛлшемдерді автоматтандыру» меңгеру барысында қолданылады. Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің, (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

лекция

лар 


практи-

калық 


зертха-

налық 


ОСӚЖ 

СӚЖ 


3 семестр 

Пәннің максаты мен міндеті Геодезиялық аспаптардың даму тарихы 

  

 

 

Геометриялық  оптиканың  негізгі  ұсы-

ныстар. Оптикалық бӛлшектер. 

   Оптикалық  жүйелер.  Центрленген  опти-

калық жуйесінің нeriзri нүктелер.

  

 4.Геодезиялық  аспаптардың  оптикалық 

бӛлшектер.Микроскоп.  

  5.Геодезиялық 

аспаптардың  есеп  алу 

күрылымы.Бағалау-микроскоп  

  6.Деңгейлерді зерттеу  

 

  7.Теңгермелерді зерттеу  

 

  8.Теодолиттің  осьтік  жүйелерінің  Heriзri 

турлерін зерттеу  

 

  

9.Теодолиттерді зерттеу   

  

10.Нивелірлерді зерттеу   

  

11.МСД-1М зерттеу  

  

БАРЛЫҒЫ: 

15 


 

15 


30 

30 


 

4 семестр 12.  Шкалалық  микроскоп.  Біржақты  және 

екіжақты 

оптикалық 

микрометрлер 

Бipiктipгeн есептеу  принңиптер. Шкалалық 

микроскоптарды  және  оптикалық  микро-

метрлерді зерттеу.  

  13. Бағдарлау кұрылымы. Деңгейлер, олар-

дың  түpi  және  кұрылымы.  Кӛлбеудің  тен-

гермесі.  

  14. Остіқ  жуйелермен  механикалық күры-

лым. Tiк және жазық остік жуйесінің кон-

бетукциялық 

түрлер.Әлеваңиялық 

винттер. Деңгейді тузету винттер  

  15.Теодолиттер.  Қaзipгi  замандағы  теодо-

литтер  тұралы  жалпы  ұсыныстар.  Техни-

калық дәлдікті, дәл және жоғары дәлдікті 

теодолиттер.  

 

 16.Нивелирлер.  Нивелирлердің  түрлер және  жалпы  ұсыныстар.  Жоғары  дәлдңті 

нивелирлер,  дәл  және  техникалық  ниве-

лирлер.  Нивелирліқ  рейкалар.  Лазерлік 

нивелирлер  

 

 17.Қашықтықты ӛлшеу 

аспаптар. 

Қашықтықты 

ӛлшеу 


механикалық 

аспаптар.  Кӛру  тутіктін  жіптік  қашықты 

ӛлшегіш. Eкi бейлені қашықтықты елшегіш 

  18.Жарықтық қашықтықты ӛлшегіш 

тер.Қaзipгi замандағы спутникалық елшеу 

әдістер.  Курделі  НАВСТАР  (NAVSTAR) 

және ГЛОНАСС навигациялық жүйелер  

 

 19.Тахеометрлер  мен  кипрегельдер.  Та-хеометрлер  мен  кипрегельдердің  түрлер 

және жалпы ұсыныстар. Номограммалық 

тахеометрлер 

мен 


кипрегел-

дер.Редукциондық тахеометр.  

 

 20.СТ-5 зерттеу  

 21.Тахеометрлер  мен  кипрегельдерді  зерт-теу  

 

 

22.ТА-5 электрондық тахеометрді зерттеу. 

 

 

23.ЗТА-5 электрондық тахеометрді зерттеу  

 

 

24.ТС-307 электрондық тахеометрді зерттеу  

 

 

БАРЛЫҒЫ:

 

30  

15 


45 

45 


Жалпы сағаттар саны 

45 


 

30 


75 

75 


 Зертханалық сабақтардың тізімі 

1.Деңгейлерді зерттеу  

2.Теңгермелерді зерттеу  

3.Теодолиттің осьтік жүйелерінің Heriзri турлерін зерттеу  

4.Теодолиттерді зерттеу  

5,Нивелірлерді зерттеу  

6..МСД-1М зерттеу 

7.МСД-1М жарықтық кашықтық ӛлшегішті зерттеу 

8.СТ-5 жарықтық кашықтық ӛлшегішті зерттеу 

9.Тахеометрлер мен кипрегельдерді зерттеу  

10.ТА-5 электрондық тахеометрді зерттеу. 

11.ЗТА-5 электрондық тахеометрді зерттеу  

12.ТС-307 электрондық тахеометрді зерттеу   

Курстық жобалардың тақырыбы 

1.Теодолит тахеометрдін есептері 

2.Теодолит тахеометрдін есептері 

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӚЖ тақырыбының 

атауы 


Сабақтың 

мақсаты 


Сабақтың 

түрі 


Тапсырманың 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 
3 семестр 1-тақырып Пәннің 

максаты мен міндеті  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Есептерді 

шығару 


Геодезиялық 

аспаптардың 

даму тарихы 

[1] бет 


 

5,14,25,32 

2-тақырып 

Геометриялық 

оптиканың негізгі 

ұсыныстар.  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Есептерді 

шығару 


Айна, тeric 

паралель 

пластинқалар, 

призма оптика 

лық сыналар.  

[1] бет. 

41,54.69 

3-тақырып Оптикалық 

жүйелер 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Аспапты 


үйрену 

Линзалар. 

Аберрация 

түрлер 


[1]бет. 95-102 

4-тақырып Геодезиялық 

аспаптардың оптикалық 

бӛлшектер 

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Аспапты 

үйрену 


Кӛру түтігі- 

нің тутпар- 

лық  

[1] 


Бет. 95-102 

5 -тақырып 

Геодезиялық 

аспаптардың есеп алу 

күрылымы 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Есептерді 

шығару 

Есеп алу кү- рылымының 

түрлер. 


Верньер. 

[1] бет104-109  

6 -тақырып Бағдарлау 

кұрылымы. Деңгейлер, 

олардың түpi және 

кұрылымы 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Аспапты 


үйрену 

Деңгейдің 

бӛлікті анықтау 

[1] бет. 104-118 

7-тақырып Остіқ 

жуйелермен 

механикалық күрылым. 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Аспапты 


үйрену 

Деңгейді тузе 

ту винттер жә 

не жіп торлар 

[1] бет. 156-167 

8-тақырып. 

Редуцириялау кұрылым. 

Автоматты 

редуцириялау кұрылым.  

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Есептерді 

шешу 

Қайтакелтіру номограммалар 

[1] бет199-208 

9-тақырып Геодезиялық 

аспаптармен жұмыс 

істеу жалпы ұсыныстар. 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Есептерді 

шешу 

Аспаптарды ашу мен жи 

нау, тазалау мен 

майлау жалпы 

ережелер 

[1] бет. 209-255 

10-тақырып 

Теодолиттер. 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Аспапты 


үйрену 

Теодолиттердің 

негізгі аспа 

птық қателік 

тер және олар 

ды зерттеу. 

[1] бет. 266-289 

11-тақырып 

Нивелирлер. 

Нивелирлердің түрлер 

және жалпы ұсыныстар. 

Жоғары дәлдңті 

нивелирлер, дәл және 

техникалық нивелирлер.  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Аспапты 

үйрену 


Тексеруді және 

нивелирдің 

аспаптық 

кателіктерді 

зерттеу 

[1] бет. 

291-293 

4 семестр 

12-тақырып 

Қашықтықты ӛлшеу 

аспаптар. 

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Есептерді 

шешу 

Қашықтықты ӛлшеу 

механикалық 

аспаптар 

[1] бет. 320-341 

13-тақырып Жарықтық 

қашықтықты 

ӛлшегіштер.  

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Аспапты 


үйрену 

Жарықтық 

кашықтықты 

олшегіштердің 

турлер. 

[1] бет125.293 

Дәріс 

14-тақырып Тахеометрлер мен 

кипрегельдер.  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Аспапты 

үйрену 


Номограммалық 

тахеометрлер 

мен 

кипрегельдер. [1] бет 2207-

215 


15-тақырып Кӛру 

дурбілердің оптикалық 

сипаттамаларын  

зерттеу  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

 

Аспапты 


үйрену 

оптикалық 

сипаттамаларын 

зерттеу 


[1]бет. 58-96 

16 тақырып. 

Деңгейлерді зерттеу  

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 

налын 


ӛңдеу 

Ұзындық ӛлшеу 

[1] бет.191-205 

 


 

17. тақырып 

Теңгермелерді зерттеу  

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 

налын 


ӛңдеу 

Ұзындық ӛлшеу  [1] бет. 178-188 

18. тақырып 

Теодолиттің осьтік 

жүйелерінің Heriзri 

турлерін зерттеу  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 


налын 

ӛңдеу 


Ұзындық ӛлшеу 

Әдістемелік 

нусқа 

19 тақырып. Теодолиттерді зерттеу  

Тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 

налын 


ӛңдеу 

Ұзындық ӛлшеу  [1]бет. 246-259 

20. тақырып 

Нивелірлерді зерттеу  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 


налын 

ӛңдеу 


Ұзындық ӛлшеу  [1]бет. 320-344 

21 тақырып.МСД-іМ 

жарықтық кашықтық 

ӛлшегішті зерттеу 

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 


налын 

ӛңдеу 


Ұзындық ӛлшеу 

Әдістемелік 

нусқа 

22.тақырып СТ-5 жарықтық кашықтық 

ӛлшегішті зерттеу 

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 


налын 

ӛңдеу 


Ұзындық ӛлшеу 

[ [1]бет. 

250-255 

23.тақырып 

Тахеометрлер мен 

кипрегельдерді зерттеу  

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 


налын 

ӛңдеу 


Ұзындық ӛлшеу 

Әдістемелік 

нусқа 

24.тақырып ТА-5 электрондық 

тахеометрді зерттеу. 

Тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Ӛлшем алу 

жур- 


налын 

ӛңдеу 


Ұзындық ӛлшеу 

[1]бет251 

-286 

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

 

1.Вертикальды    және  горизонтальды  бұрыштарды  жеке  әдіспен  ӛлшеудің 

реті; жергілікті жерге байланысты ара қашықтықты лентамен ӛлшеу дәлдігі.  

2.Топографиялық түсірістердің міндеті, түсірісті жүргізудің реті. 

3.Геометриялық нивелирлеудің мәні, бекеттегі жұмыстар. 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 

кӛрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін 

мәнді құрайды.  

 

  

Әріптік баға бойынша 

бағалау 


Сандық 

бағалау экви-

валенттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік 

мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А»  (ӛте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша ӛте жақсы білім кӛрсеткен, сонымен қатар, 

ӛздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын 

пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және  қолданбалы 

сұрақтарды оқуда дербестік кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-»  (ӛте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  ӛте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+»  (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  және 

ӛте жақсы білімдер кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды кӛбінесе «ӛте жақсы» 

және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В»  (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер 

кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «ӛте  жақсы»  және  «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл 

солай  СӚЖ  тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі 

тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  және  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған  жағдайда 

қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 


 

10 


сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған 

және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың 

ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӚЖ бойынша білімі тӛмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӚЖ  және  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің тӛмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,    СӚЖ  және  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің тӛмен деңгейіне де ие 

емес,  сабақтардың  жартысынан  кӛп  қалатын  және  семестрлік  тапсырмаларды 

ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші,  14-шы

   

апталарында  жүргізіледі  және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Бақы-

ла

у  түрі

 

%ік

 құра

м

ы 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Ба

р-

лығы,  

%

 1  2  3  4 

10  11 

12 


13  14  15 3  4  5  6 10  11  12  13 

14 

15  16  17 18 

3 семестр 

Сабаққа 

қатысушылық 

0,22 

*  *  *  * 

3,0 СӚЖ 

  *  

 

  

  

 

  

  

ОСӚЖ 2,75 

 

  

  

  

  

  

11 


Зерт.жұмыс 

тар қорғау 

5,0 

  * 


 

  

  

   

30 


Тестілеу 

  

 

  

  

 

  

 

  

10 Барлығы 

(аттестация 

бойынша ) 

30 


 

 

  

 

 30 

 

  

 

  

30 


 

60 


Емтихан  

40 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 40 

Барлығы  

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100 


 

 

  

 

  

11 


Б

ақ

ылау  

түрі


 

%ік

 

құрам

ы

 Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Б

арлығы,  

%

 2  3 


10 

11 


12  13  14 

15 


4 семестр 

Сабаққа 


қатысушыл

ық 


0,22  *  * 

3,0 Зертханалық

7,8 жұмыс 

 

  

  

  

 

  

 

  

10 


Зертханалық 

9,10,11жұм

ыс   

 

  

 

  

  

  

18 Тестілеу 

  

 

  

  

 

  

 

  Курстық 

жоба 


 

  

 

  

 

  

 

  

  

СӚЖ  

  

  

  

  

 

  

ОСӚЖ   

 

  

  

 

  

  

Барлығы (аттестация 

бойынша ) 

30 

 

  

 

  

30 


 

 

  

 

 30 

 

60 Емтихан 

40 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 40 

Барлығы 


100   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 100 

 

Саясат және рәсімдер 

«Геодезиялық  құралтану»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

ӛтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақты  орынды  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайда  –  анықтаманы, 

басқа жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын. 

3. Дәрісті конспектілеу. 

4. Оқу процесінде белсене қатысу. 

5. Бақылау жұмыстарын жүргізуге дайын болу 

6. Уақытысында зертханалық жұмыстарды орындап және тапсырыу керек. 

7.  Курстастармен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтқысыз  және 

тілектес болу.  Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың  

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа, басылып 

шығатын күні 

Даналар саны 

кітапха

нада 


Кафедра 

да 
Негізгі әдебиеттер  

12 


Кузнецов П.Н., 

Васютинский 

И.Ю., ЯмбаевХ.К. 

Геодезическое инстру-

ментоведение 

М. Недра, 1984. 

20 Пащенков В.З. Радио-и светодально-

меры 


М.Недра, 1980 

10 


Захаров А.И. 

Справочник. Геодези-

ческие приборы. М., 

Недра, 1989 

М., Недра, 1989 

 

25 


Қосымша әдебиет  

Спиридонов А.И., 

Кулагин Ю. Н 

Справочник - каталог 

геодезических прибо-

ров. 

М, Недра, 1981. 20 

Спиридонов А.И., Кулагин Ю. Н., 

Кузьмин М.В., 

Поверки геодезических 

приборов 

М., Недра, 1981. 

20 


Лысов Г.Ф. 

Поверки и исследо-

вания теодолитов и 

нивелиров в полевых 

условиях 

М., Недра, 1978. 

10 


 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығ

ы 

Бақылау түрі 

Тапсыр


у 

мерзімі 


зертханалық 

жұмыс №1 

Пәнді игеруін 

тексеру 


[1] бет 141-155 

Әдістемелік 

нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  2апта 

зертханалық 

жұмыс №2 

Есеп шығару 

[1,2,3] 

 

2 апта ағымдағы  4апта 

зертханалық 

жұмыс №3 

Есеп шығару 

[1] бет 118-

122Әдістемелік 

нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  6 апта 

Тестік сұрақтар

 

Барлық ӛткен графиктік және 

есептеу 


жұмыстарын 

безендіру 

Кафедра 

дағы барлық 

әдістемелік 

нұсқана 


малар 

1біріккен 

сағат 

аралық 


7апта 

зертханалық 

жұмыс №4 

Пәнді игеруін 

тексеру 

[1] бет 208-

213Әдіст. нұсқа 

 

2 апта. ағымдағы  10апта 

зертханалық 

жұмыс №5 

Пәнді игеруін 

тексеру 

[1] бет 291-

293 

Әдістемелік нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  13апта 

зертханалық 

жұмыс №6 

Пәнді игеруін 

тексеру 

Әдістемелік 

нұсқа[1] бет 

291-293 


 

2 апта 


ағымдағы  14апта 

 

13 


Тестік сұрақтар

 

Барлық ӛткен графиктік және 

есептеу 


жұмыстарын 

безендіру 

Кафедра 

дағы барлық 

әдістемелік 

нұсқана 


малар 

1біріккен 

сағат 

аралық 


14апта 

Емтихан,III 

семестр 

Пән 


материалының 

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттер 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағаттар 

Қорытын 


ды  

Сессия 


кезеңін

де 


зертханалық 

жұмыс №7 

Пәнді игеруін 

тексеру 


[1] бет 207-

215Әдісте- 

мелікұсқа 

2 апта 


ағымдағы  3апта 

зертханалық 

жұмыс №8 

Пәнді игеруін 

тексеру 

[1] бет 246-

256 

Әдістемелік нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  6апта 

Тестік сұрақтар

 

Барлық ӛт кен графи 

ктік және есептеу 

жұ 

мыстарын безендіру 

Кафедра 


дағы барлық 

әдістемелік 

нұсқана 

малар 


Семестр 

бойы 


аралық 

7апта 


зертханалық 

жұмыс №9 

Пәнді игеруін 

тексеру 


[1] бет 150-

157Әдісте-

мелік нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  9апта 

зертханалық 

жұмыс №10 

Пәнді игеруін 

тексеру 

[1] бет 165-

167 

Әдістемелік нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  11апта 

зертханалық 

жұмыс №11 

Пәнді игеруін 

тексеру 

Әдістемелік 

нұсқа 

2 апта 


ағымдағы  14апта 

Тестік сұрақтар

 

Барлық ӛт кен графи 

ктік және есептеу 

жұ 

мыстарын безендіру 

Кафедра 


дағы барлық 

әдістемелік 

нұсқана 

малар 


Біріккен 

сағат 


аралық 

14апта 


Емтихан,IV 

семестр 


Пән 

материалының 

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттер 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағаттар 

Қорытын 

ды  


Сессия 

кезеңін


де 

 

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

Пәннің максаты мен міндеті 

Геодезиялық аспаптардың даму тарихы 

Геометриялық оптиканың негізгі ұсыныстар. 

Геометриялық оп-тиканың негізгі заңдар. 

 

14 


Оптикалық  бӛлшектер.  Айна,  айна  жүйелер,  тeric  паралель 

пластинқалар, призмалар, призма жүйелер, оптикалық сыналар.

 Оптикалық бӛлшектеріндегі сәуле жүрісі

 Оптикалық жүйелер.

 Центрленген оптикалық жуйесінің нeriзri нүктелер

 Тегіз және фокустық арлықтар

 

10 Жүйенің оптикалық куші

 

11 Линзалар.

 

12 Әрекет ететін және дала диафрагмалар тұралы түciнігi

 

13 Оптикалық жүйесіндегі бейнелеу жетімсіздіктер

 

14 Оптикалық  жүйесіндегі  бейнелеу  жетімсіздіктер  және  олармен  күресу 

шаралар


 

15 


Аберрация түрлер

16 Геодезиялық аспаптардың оптикалық бӛлшектер 

17 


Үлкейткі әйнектер 

18 


Микроскоп 

19 


Сыртқы және iшкi фокустау мен кӛру түтіктер   

20 


Кӛру түтіктердің объективлермен окулярлар 

21 


Кӛру түтіктер жіп торлар 

22 


 Кӛру түтіктерін зерттеу 

23 


Ұлғайтуды, кӛру түтіктің кушін шешетін кӛру алаңды, бейне са-пасын 

24 


Кӛру түтігінің тутпарлық және аберрациялық есептерін шешу 

25 


Кӛру түтіктін нысаналау дәлдігін анықтау 

26 


Геодезиялық аспаптардың есеп алу күрылымы 

27 


Есеп алу күрылымының түрлер 

28 


Лимбалар. Верньер. Бағалау-микроскоп 

29 


Шкалалық микроскоп 

30 


Шкалалық микроскоптарды және оптикалық микрометрлерді зерттеу. 

31 


Біржақты және екіжақты оптикалық микрометрлер.  

32 


Бipiктipгeн есептеу принңиптер 

 

Каталог: fulltext -> RMEB
fulltext -> Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіы
fulltext -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
fulltext -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
fulltext -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
RMEB -> Жалпы педагогика
RMEB -> Г. Е. Самашова, С. М. Ударцева
RMEB -> БАҒдарламасы ( syllabus) Наноқұрылымдық материалдарды алу пәні бойынша
RMEB -> Ж. М. Қуанышбаев, Н. У. Асылбекова
RMEB -> БАҒдарламасы ( syllabus) Металдардың механикалық қасиеттері пәні бойынша

жүктеу 209.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет