БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəніжүктеу 119.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.05.2017
өлшемі119.96 Kb.
түріБағдарламасы

 

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ҚарМТУ ректоры,  

ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2016 ж. 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

DPT  4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні   

 OZTS 12 «Органикалық заттардың технологиясы жəне синтезі» модулі 

 

5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»  мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 2016

 

Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасы (syllabus) əзірленді: доцент,  х.ғ.к.  Кабиева  С.К.,  аға  оқытушы  Карилхан  А.  К.,  доцент,  х.ғ.к. 

А.Х.Жакина. 

 

 

  

«Өнеркəсіптік экология жəне химия» кафедрасының отырысында талқыланған 

«  »        2016ж. №   хаттама.  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К. «____»______2016 ж. 

 

 

Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған «____»______________2016ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.    «____»____________ 2016 ж. 

 

 

  

 


 

Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Кабиева Сауле Казжановна, ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к.; 

Карилхан  Айдынгул    ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  аға  оқытушысы,  техника 

жəне технология магистрі; 

Жакина Алма Хасеновна ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к. 

 

ӨЭ  жəне  Х  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5 корпусында  (Терешкова 19) орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі  

 

Пəннің сипаттамасы 

«Дəрілік  полимерлердің  технологиясы»  пəні  5В072100 –«Органикалық 

заттардың химиялық технологиясы» мамандығының бейінді пəндерінің таңдау 

циклына жатады.  

 

Пəннің мақсаты 

«Дəрілік  полимерлердің  технологиясы»

 

пəні


 

студенттерді  органикалық 

дəрілік  полимерлерлік

 

заттар  туралы  жалпы  мағлұматтар,  олардың  қоры  мен тұтынылуы,  құрамы  мен  қасиеттері  туралы;  олардың  құрамы  мен  қасиеттері, 

оларды өндіру, өндеу туралы;  жоғары молекулалық қосылыстар, соның ішінде 

полимерлер  дайындау,  дəрілік  заттар  туралы  ұғымдарды  оқыту  жəне 

таныстыру, игеруі мақсатын ұстанады.   

Пəннің міндеттері 

Осы пəнді оқу нəтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

- дəрілік полимерлердің химиялық құрамы туралы мағлұмат; 

-  дəрілік  полимерлерді  жəне  олардың  шикізаттарын  өндірудің  негізгі 

əдістері туралы ақпарат; 

 

білуі керек: -  жүргізілетін  технологиялық  операциялардың  орындалу  дағдыларымен 

таныстыру; 

-  полимерлер  мен  полимерлік  бұйымдарды  алудың  технологиялық 

операцияларын меңгеру; 

- шығарылатын өнімдердің негізгі сипаттамаларын анықтау; 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 

сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы 

сағат


 саны

 

Бақылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

7 3 5 30 

15 


45  90  45 135 

тестлеу 


 

дəрілік  полимерлер  негіздерімен  танысу;  дəрілік  полимерлерді  өндеу əдістерімен танысу; əдебиет көздерімен  жұмыс істей білу. 

 

істей алуы керек:   

пəнді  жемісті  меңгеру  үшін  жаңа  білім  технологиялары  мен  оқытудың 

интерактивті  əдістерін  қолдана  отырып  негізгі  əдебиеттер  жəне  лекциялық 

материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады. 

 Студенттердің  аудиториядан  тыс  өзіндік  жəне  оқытушының  қатысуымен 

өзіндік  жұмыс  (СОӨЖ)  жасауына  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Əрбір  СОӨЖ  келесі 

материалдар- кейстер, ролді ойындар, тест тапсырмалар, сөзжұмбақтар жəне т.б 

ұсынылады.

 

практикалық машықтануы керек: –  оқу  жəне  арнайы  əдебиеттермен  өзіндік  жұмыс  істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет:

 

Полимерлерді өндіру жəне қайта өңдеу технологиясы. 

 

Постреквизиттер 

«Дəрілік  полимерлердің  технологиясы»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білім 

«Дипломалды  практикаcы», «Диплом  жұмысын  (жобасын)  жазу  жəне  қорғау» 

пəндерін игеру кезінде қолданылады.

 

 

Пəннің тақырыптық жоспары   

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

Дəрістер


Зертхана-

лық саб. 

Практикалық 

саб. 


СОӨЖ СӨЖ

№1  Дəріс    Кіріспе.  Полимерлердің 

негізгі 

топтары 


жəне 

олардың 


медицинада 

қолданылу 

аймақтары. 

Физиологиялық белсенді полимерлер 

2 - 

-  - 


№2 


дəріс 

Макромолекулалық 

терапевтикалық жүйелер. 

4 - 


-  - 

№3 дəріс Трансдермалды терапевтикалық  жүйелер 

4

 - - №4 дəріс Полимерлі гидрогельдер 

4

 - - №5 дəріс Полимерлер деструкциясы 

жөнінде жалпы түсініктер. 

4

 

- - №6 дəріс Полимерлердің деструкция үрдістеріне негізделген 

биомедициналық  технологиялар. 

4

 

- - №7 дəріс Полимерлердің медицинадағы рөлі 

4

 - -  

№8 дəріс Полимерлік нанобөлшектер 4

 

- - -

 №1 зертханалық сабақ  Трансдермальды 

терапевтикалық жүйелерді алу. 

 Дəрілік фитомайларды алу.  

- 2 


 

-

 - - 

№2 зертханалық сабақ   

Дəрілік фитожабындарды алу.  

Дəрілік  фитожабындардың  сапалық 

сипаттамаларын анықтау.  

- 4 


 

-

 - - 

№3  зертханалық  сабақ    Дəрілік 

полимерлерді алу. 

А)Полимерлердің гомополимеризациясы. 

Б) Полимерлердің сополимеризациясы. 

В) Полимерлердің терполимеризациясы. 

- 2 

 

         - 

- - 


№4 зертханалық сабақ   Полистиролдың 

суспензияда алынуы. 

А) Полистиролды суспензияда алу үшін 

рецепт құрастыру.  

Б)  Стиролдың  полимерленуін  келесі 

тəртіпте жүргізу: 80 

0

С – 2 с, 90 0

С - 2 с, 

98-100 

0

С  - 1 с.  В) Полимердің шығымын анықтау. 

- 2 


 

 

  

-

 - - 

№5  зертханалық  сабақ      Полимердің 

сипаттамалық  тұтқырлығын  анықтау 

жəне молекулалық массасын есептеу. 

- 2 

 

- 

- - 


№6 зертханалық сабақ   

Полимерлік нанобөлшектерді алу. 

Поли(изобутилцианокрилат) 

жəне 


гидроксипропил-(3-циклодикстриннен 

алынған 


комбинирленген 

нб 


стероидтермен жүктелуіне ерігіштік пен 

таралу коэффициентінің əсерін анықтау.

- 3 

       


 

 

             - 

- - 


№1  СОӨЖ    Кіріспе.  Полимерлердің 

негізгі 


топтары 

жəне 


олардың 

медицинада 

қолданылу 

аймақтары. 

Физиологиялық белсенді полимерлер 

- -  -  6 

№2 


СОӨЖ 

Макромолекулалық 

терапевтикалық жүйелер. 

- -  - 


6

 

6 

№3 СОӨЖ Трансдермалды 

терапевтикалық  жүйелер 

- -  - 


4

 

5 

№4 СОӨЖ Полимерлі гидрогельдер - -  - 4

 

5

 №5 СОӨЖ Полимерлер деструкциясы 

жөнінде жалпы түсініктер. 

- -  - 

6

 6

 

№6 СОӨЖ Полимерлердің деструкция үрдістеріне негізделген 

биомедициналық  технологиялар. 

- -  - 

6

 6

 

№7 СОӨЖ Полимерлердің медицинадағы рөлі 

- -  - 


6

 

6 

№8 СОӨЖ Полимерлік нанобөлшектер  

 

 № 1 Межелік бақылау  

№2 Межелік бақылау - 

БАРЛЫҒЫ: 

30 15 

-  45 


45 

 

Зертханалық сабақтар тізімі 

№1 зертханалық сабақ  Трансдермальды терапевтикалық жүйелерді алу. 

 Дəрілік фитомайларды алу.  

№2 зертханалық сабақ   

Дəрілік фитожабындарды алу.  

Дəрілік фитожабындардың сапалық сипаттамаларын анықтау.  

№3 зертханалық сабақ  Дəрілік полимерлерді алу. 

А)Полимерлердің гомополимеризациясы. 

Б) Полимерлердің сополимеризациясы. 

В) Полимерлердің терполимеризациясы. 

№4 зертханалық сабақ   Полистиролдың суспензияда алынуы. 

А) Полистиролды суспензияда алу үшін рецепт құрастыру.  

Б) Стиролдың полимерленуін келесі тəртіпте жүргізу: 80 

0

С – 2 с, 90 0

С - 2 с, 98-

100 

0

С  - 1 с.  В) Полимердің шығымын анықтау. 

№5 зертханалық сабақ   Полимердің сипаттамалық тұтқырлығын анықтау жəне 

молекулалық массасын есептеу. 

№6 зертханалық сабақ   

Полимерлік нанобөлшектерді алу. 

Поли(изобутилцианокрилат) 

жəне 

гидроксипропил-(3-циклодикстриннен алынған  комбинирленген  нб  стероидтермен  жүктелуіне  ерігіштік  пен  таралу 

коэффициентінің əсерін анықтау.  

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

№1  СӨЖ    Полимерлердің  негізгі  топтары  жəне  олардың  медицинада 

қолданылу аймақтары. Физиологиялық белсенді полимерлер 

№2 СӨЖ Макромолекулалық терапевтикалық жүйелер. 

№3 СӨЖ Трансдермалды терапевтикалық  жүйелер 

№4 СӨЖ Полимерлі гидрогельдер 

№5 СӨЖ Полимерлер деструкциясы жөнінде жалпы түсініктер. 

№6 СӨЖ Полимерлердің деструкция үрдістеріне негізделген биомедициналық  

технологиялар. 

№7 СӨЖ Полимерлердің медицинадағы рөлі 

№8 СӨЖ Полимерлік нанобөлшектер 

№1  СӨЖ    Кіріспе.  Полимерлердің  негізгі  топтары  жəне  олардың  медицинада 

қолданылу аймақтары. Физиологиялық белсенді полимерлер 

№2 СӨЖ Макромолекулалық терапевтикалық жүйелер. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 


 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

Балл Лекция 

конспектісі 

тексеру 

Пəн 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілері 

1 апта 


Ағымдағы 

4,6,12,15 

апталар 

 

  

6,0 


Жазбаша 

жауап алу №1 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 2 

апта 


 

 

 4,0 

№1 


зертханалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 2 

апта 


 

 

 2,0 

№2 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 апта 


Ағымдағы 3 

апта 


 

 

 2,0 

Жазбаша 


жауап алу №2 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


 

 

 4,0 

№3 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 


 

2,0 


СӨЖ 

тапсыру №1 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 қатынас сағаты 

 

 Ағымдағы

 

6 апта  

 

 3,0 

№4 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

2 апта 


 

 

Ағымдағы 

7 апта 


 

 

 2,0 

 

бекіту мен  дəрістер 

конспектілері

 

Жазбаша 


жауап алу №3 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері 

 

2 апта 


Ағымдағы 10 

апта 


 

4,0 


Жазбаша 

жауап алу №4 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 апта Ағымдағы 12 

апта 


 

 

 4,0 

№5 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 13 

апта 


 

 

2,0 СӨЖ 

тапсыру №2 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

1 қатынас сағаты 

 

 Ағымдағы

 

13 апта  

 

 3,0 

№6 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен  дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 14 

апта 


 

 

 2,0 

Межелік 


бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 қатынас 

сағаттар 

Межелік 

7, 14 


апта 

 

 20,0 

Тестлеу 


Пəн 

материалының 

игерілуін тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 

əдебиет тізімі 

1 қатынас 

сағаттары

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


 

 

40,0 Барлығы  

 

  

 

 100 

 

Саясат жəне процедуралар 

«Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді 

ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сəйкес  барлық  бақылау  түрін тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  практикалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу. 

6  Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 

7  Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек. 

 

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Вейганд  К.,  Хильгетаг  Г.  Методы  эксперимента  в  органической  химии. — 

М.: Химия, 2008. - 944 с. 

2.

 

Днепровский  А.  С.,  Темникова  Т.Н.  Теоретические  основы  органической химии. — 2-е изд. перераб. и доп. — Л.: Химия, 2011. — 560 с. 

3.

 Защитные группы в органической химии / Под ред. Дж. Макоми. — М.: Мир, 

2012. - 391 с. 

4.

 

Иванский В.И. Химия гетероциклических соединений. — М.: Высш. школа, 2008. — 559 с. 

5.

 Марч Дж. Органическая химия, углубленный курс для университетов: В 4 т. 

- М.: Мир, 2008. 

6.

 

Мищенко Г.Л., Вацуро К. В. Синтетические методы в органической химии. — М.: Химия, 2012. — 440 с. 

7.

 Рубцов  М.В.,  Байчиков  А.Г.  Синтетические  химико-фармацевтические 

препараты. — М.: Медицина, 2011.—328 с.  

Қосымша əдебиет тізімі 

8.

 Новые  процессы  органического  синтеза / Под  ред.  С.П.  Черных. — М.: 

Химия, 2009. — 400 с. 

9.

 

Общий практикум по органической химии / Под ред. А.Н. Коста. — М.: Мир, 2015. - 678 с. 

10.


 

 Пакетинг  Л.  Основы  современной  химии  гетероциклических  соединений. - 

М.: Мир, 2012. - 352 с. 

11.


 

 Правила  производства  лекарственных  средств. GMP Европейского 

сообщества. — М., 2008. — ПО с. 

12.


 

 Препаративная органическая химия / Под ред. Н.С. Вульфсона. — М.: ГХИ, 

2009. - 888 с. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 10 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

 

DPT  4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні 

  

 OZTS 12 «Органикалық заттардың технологиясы жəне синтезі» модулі 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 17.06.2016 -> 17-06-2016 14-57-43
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі
17.06.2016 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mk 1202 «Мамандыққа кіріспе» пəні кв 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1206
17-06-2016 14-57-43 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mgkhf 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні
17.06.2016 -> Əзірлеген: х.ғ. к., доцент Оралова А. Т., т.ғ. к., аға оқыт. Цой Н. К., аға оқыт
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1207 «Химия»пəні Him17 «Химия» оқу модулі

жүктеу 119.96 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет