БАҒдарламасы ( syllabus) bapa 3321 «Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері» пәніжүктеу 89.88 Kb.

Дата20.05.2017
өлшемі89.88 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

BAPA 3321 «Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері»  

 пәні   

 

BI 10 «Басқару және инновация» модулі  

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

 

мамандығының студенттері үшін  

«Инженерлік экономика және менеджмент» факультеті 

 

 

«Кәсіпорын менеджменті» кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

2015 


Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) «Кәсіпорын  менеджменті»  кафедрасының  аға  оқытушысы  Жарылкасынова 

А.К. әзірледі. 

 

 

«Кәсіпорын менеджменті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды   

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________20___ ж.  

 

Инженерлік  экономика  және  менеджмент  факультетітың  оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

 

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама   

Тӛраға ________________        «____»____________ 20___ ж. 

 

  


1 Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат 

Аты-жӛні: Жарыркасынова Ария Каргуловна аға оқытушы. 

Кәсіпорын  менеджменті  кафедрасы  ҚарМТУдің  4  корпусында 

(Б.Бульвары,  56)  орналасқан,  220  ауд.,  байланыс  телефоны:  56-  75-94  

қос.2036. 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

 

Сем

ес

тр 

Кр

едитт

ер 


са

ны

/ECTS 

Сабақтардың түрі 

СӚЖ 

сағаттар саны 

Жалпы 


сағатта

р саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы


ғы 

сағатт


ар 

саны 


лекциял

ар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

3/5 


30 

15 


45 


90 

45 


135  Емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

 

«Басқарудың әлеуметтік-психологиялық 

әдістері» 

пәні 

5В051000 «Мемлекеттік  және  жергілікті  басқару»  мамандығының  студенттеріне 

арналған. Базалық пәндердің циклына кіреді. 

 

Пәннің мақсаты 

Басқарушыларды  дайындау  болашақ  мамандарды  еңбек  ұжымында 

тұлғааралық  қарым-қатынас  жасауға  дайын  болуды  қамтиды.  Осыған 

байланысты  менеджердің  кәсіпорындағы  (мекемедегі,  ұйымдағы)  ұжымның 

бастапқы  деңгейін  анықтау,  жағымсыз  бағыттарды  түзету,  позитивті  бағдар 

беру мәселесі ӛзекті болып табылады.  

«Басқарудың  әлеуметтік-психологиялық  әдістері»    пәні  –студенттерде 

басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері туралы білімді қалыптастыру 

мақсатын алға қояды.  

 

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай: 

-әлеуметтік-психологиялық  әдістерді    ұйымдастырудың,  ӛткізудің  және 

талдаудың әдістері туралы; 

-әлеуметтік-психологиялық әдістерді қолдану барысында студент жастардың 

қарым-қатынас тәсілдері туралы туралы түсінікке ие болуға

-әлеуметтік-психологиялық  басқарудың  қазіргі  заманғы  теориялық  және 

практикалық проблемалары туралы білімі болу

-әлеуметтік-психологиялық 

басқарудың 

негізгі 

ұстанымдарын: 

психологиялық және әлеуметтік теориялар мен еңбектерді білуге;  

-әлеуметтік-психологиялық  әдістерді    ұйымдастыру,  ӛткізу  және  талдау 

жасай білуге; 


-кәсіпорындағы  (мекемедегі,  ұйымдағы)  ұжымның  бастапқы  деңгейін 

анықтауды,  жағымсыз  бағыттарды  түзетуді,  позитивті  бағдар  беруді  істей 

білуге. 

-әлеуметтік-психологиялық  жүйелік  зерттеулер  жүргізіп,  жағдайды  талдау, 

проблемаларды,  мақсаттар  мен  міндеттерді  анықтау,    тұжырымдамаларды 

қалыптастыру бойынша практикалық дағдыларды меңгеруге.  Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: Экономикалық саясат; 

Менеджмент 

Постреквизиттер 

«Басқару мәдениеті және мемлекеттік қызметкерлердің этикасы» пәнін 

оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәндерді  «Экономиканы  мемлекеттік 

реттеу»,  «Қазақстан  экономикасын  басқару»,  меңгеру  барысында 

қолданылады. 

 

Пәннің мазмұны 

Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 

сыйымдылығы 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

лекция

лар 


Практик

алық саб. 

Зертхана

лық саб. 

ОСӚ

Ж 

СӚЖ Тақырып 1.Басқарудағы 

коммуникация процесінің 

ерекшеліктері. 

Тақырып2.  Әлеуметтік  топтардың 

жіктемесі. 

  2 


Тақырып3.Әлеуметтік-

ртихплпгиялық әдіттес. 

Тақырып4.Зесттеу  қпсытындылас өодеу.  

 1   2 Тақырып 5. Социометрия (Дж. 

Морено). 

      1 
Тақырып 6.Сұрау әдістері. 

 1   2 Тақырып 7. Деңгейлеу, бағаналау 

әдістері.  

      1 
Тақырып 8. Брейнсторминг. 

 1   2 Тақырып  9.  Психологияның  негізгі 

әдістері. 

      1 


  2 Тақырып10.Социологиялық 

пилотажды ұйымдастыру әдістері.   

 1 
Тақырып11. 

Қарым-қатынасты 

трансактілік талдау (Э. Берн). 

     1 


      1 

  2 Тақырып 12. Ойын әдістерін қолдану.       2 

     2 


   4 


   4 

Тақырып  13.  Оқытудың  қарқынды 

әдістері.  

     2 


        4 

   4 


БАРЛЫҒЫ: 

 15 


    15 

  - 


30 

30 


Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1 Басқарудағы коммуникация процесінің ерекшеліктері. 

2 Әлеуметтік топтардың жіктемесі.  

3 Әлеуметтік-психологиялық әдістер.  

4 Зерттеу қорытындылар ӛңдеу. 

5 Социометрия (Дж. Морено). 

6 Сұрау әдістері. 

7. Деңгейлеу, бағаналау әдістері. 

 

8 Брейнсторминг. 9 Психологияның негізгі әдістері. 

10. Социологиялық пилотажды ұйымдастыру әдістері.   

11. Қарым-қатынасты трансактілік талдау (Э. Берн). 

12. Ойын әдістерін қолдану 

13. Оқытудың қарқынды әдістері. 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

 

1.

 Ойын әдістерін қолдану 

2.

 Ұйымдастырулық-ойлау ойындары (ҰОО). 

3.

 Іскер ойын. 

4.

 Психотехникалық ойын жаттығулары. 

5.

 Социологиялық  пилотажды ұйымдастыру. 

6.

 Таңдау әдісі және оны қолдану. 

7.

 Социологиялық  пилотажды ӛткізу. 

8.

 Психологияның негізгі әдістері. 

9.

 Экспериментті ӛткізу әдістемесі. 

10.Байқауды ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

11.Брейнсторминг. 

12.Брейнстормингті ұйымдастырудың және ӛткізудің әдістемесі. 

13.Деңгейлеу және бағаналау әдістемесі. 

14.Сұрау әдістері. 

15.Анкеталау әдістері. 

16.Интервью. 

17.Әңгімелесу әдістері. 

18.Социометрияны ӛткізу ерекшеліктері.(Дж. Морено) 

19.Социометрияны ӛткізу әдістемесі.. 

20.Социометрия нәтижелерін ӛңдеу. 

21.Зерттеу қорытындыларын ӛңдеу. 

22.Эмпирикалық материалдарды фиксациялау тәсілдері. 

23.Зерттеу нәтижелерін ӛңдеудің математикалық әдістері.  


24.Әлеуметтік-псхологиялық әдістер. 

25.Әлеуметтік-псхологиялық әдістердің жіктемесі. 

26.Зерттеу әдістері. 

27.Басқарудағы коммуникация үрдісінің ерекшеліктері. 

28. «Коммуникация» және  «қарым-қатынас» ұғымдарының анықтамалары. 

29.Қарым-қатынас түрлері, функциялары.  

30.Конфликт ұғымы. 

31.Конфликттің түрлері және оны шешу тәсілдері.  

32.Әлеуметтік тағайындамаларды ӛлшеу.  

33.Топ, топ динамикасы. 

34.Іскер ойын.  

35.Лидерлік теориясы. 

36.Социологиялық зерттеулер. 

37.Транзактілі талдау. 

38.Диагностикалау әдістері. 

39.Қарым-қатынас жасау үрдіс ретінде.    Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақыла

у түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


№1,2,3,6,7

,9,13 


тақырыпт

ар 


бойынша 

ауызша 


сұрау. 

 

Теориялық материалдарды 

қолдану  

Практикалық 

сабақтарға 

дайындалуға 

ұсынылған 

әдебиеттерді 

қолдану  

 

Курсты оқыту барысында 

сабақ кестесі 

және оқу 

жоспарына 

сәйкес  

Ағымда


ғы  

әр апта 


сайын  

№4,5,11 


тақырыпт

ар 


бойынша 

с

итуациялық 

тапсырма


ларды 

шешу  


 

Тапсырмаларды 

шешу  барысында 

әдістер  кешенін 

қолдану және оны 

жағдайды  талдау 

барысында 

пайдалану  

Практикалық 

сабақтарға 

дайындалуға 

ұсынылған 

әдебиеттерді 

қолдану


 

біріккен 

сағат 


Ағымда

ғы

 5,6,14 

апталар 


Жазбаш

а 

Алынған білімдерді 

бақылау 


және 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттерді 

біріккен


 

сағат 


Аралық 

7,14 


апталар 

бақылау 

жұмыс 


 

алынған 


нәтижелерді 

интерпретациялау

ды тексеру  

 

қолдану  Тест 

тапсырма


ларын 

орындау  

Теориялық 

материалдарды 

меңгеруді 

бақылау  

 

Негізгі және қосымша 

әдебиеттерді 

қолдану 

біріккен 

сағат 


Ағымда

ғы

 3,8,13 

апталар 


№6,9,10,1

1,12 


тақырыпт

ар 


бойынша 

р

ефераттарды 

қорғау   

СӚЖ-ге  арналған 

бақылау 


тақырыптарының 

сұрақатарын оқып 

білу  

СӚЖ-ге 


дайындалуға 

ұсынылған 

әдебиеттерді 

пайдалану  

біріккен


 

сағат 


Ағымда

ғы

 4,7,10, 

13 апталар 

Емтихан 

Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4

 біріккен сағаттар 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


 

Саясаты және процедуралары 

«Басқару  мәдениеті  және  мемлекеттік  қызметкерлердің  этикасы»  пәнін 

оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2.  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5.  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Жарықбаев Қ. Б. Жалпы психология А.,2004 

2.

 Управление  персоналом  организации.  Практикум:  Уч.  пос.  Под  ред. 

Ки-банова А.Я. М.: ИНФРА-М, 2001 

3.

 

Попов С.Г. Социальный менеджмент. Учебное пособие. М.: «Ось-89», 2000 

4.

 Гамезо И.А. Атлас по психологии. Учебное пособие. М.: Просвещение, 

1986 


5.

 

Савруков Н.Т. Проблемное обучение студентов. Чебоксары, 1998 6.

 

Управление организацией. Под ред.Поршнева А. – М - ИНФРА , 1999. 7.

 

 Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческой    

    судьбы. М., 1988 


8.

 

 Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. Учебник. М.:  

Росс. пед. агентство, 1995 

9.

  Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. Часть 1. Пенза, 1994 

10.Практикум по общей психологии. Учебное пособие. Под ред. 

11.Щербакова. М.: Просвещение, 1990 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

1.

 Макшанов СИ. Психогимнастика в тренинге. Ч. 1  Каталог. Спб., 1993   

 

2. 

 Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. М.: Новая школа,   

 

        1994      3.Сост. Т. Кутасова. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994 

     4. Грейсон Дж. (мл), О Дели К. Американский менеджмент на пороге  

        XXI века/ Пер. с англ. М.: Экономика. 1999. 

     5.Модульная    программа    для    менеджеров    /Под    ред.     

       А.М.Зобова, Н.Б.Филинова и др. - М., 1999  

     6. Костинская А.Т. Социально-перцептивные процессы в условиях        

        группового принятия решений. Вопросы психологии. № 1, 1984 Спб.,    

        1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

BAPA 3303 «Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері»   пәні   

 

BME 32 «Басқару мәдениеті және этика» модулі  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал