БАҒдарламасы ( syllabus) Қат 2213 «Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәніжүктеу 130.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі130.54 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2015ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

ҚАТ 2213 «Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәні  

MRZh 11 «Мехатронды және роботталған жүйелер» модулі 

 

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының  студенттері үшін 

 

Энергетика, автоматика және телекоммуникация факультеті   

Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

2015 Алғы сӛз 

 

Оқу  модулін  сипаттайтын  құжатты  әзірлеген:  ӨПА  кафедрасының  аға оқытушысы  Нұрмағамбетова Г.С.  

 

«Өндірістік  процестерді  автоматтандыру»  кафедрасының  мәжілісінде талқыланады  

 

«07» қыркүйек 2015 ж. № 2 хаттама  

Кафедра меңгерушісі ___________ Брейдо И.В.  «____»__________2015 ж. 

 

Энергетика,  телекоммуникация    және  автоматика  институтінің  оқу-әдістемелік кеңесі  мақұлдайды 

 

«22» қыркүйек 2015 ж. № 1 хаттама    

Төраға ________________ Тенчурина А.Р.    «____»____________ 2015 ж. 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Нұрмағамбетова Гүлмира Сахитқызы, аға оқытушы 

 «Өндірістік 

процестерді 

автоматтандыру» 

кафедрасы 

ҚарМТУ 

(Б.Бульвары,  56),  бас  корпусында  орналасқан,  131  аудитория,  байланыс телефоны 56-51-84 (ӨПА кафедрасы). 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер с

ан

ы 

 ECS


T

 

Вид занятий СӨЖ 

сағатта


р саны 

Жалпы 


сағатта

р саны 


Бақылау түрі 

количество контактных часов 

ОСӨЖ 

сағаттар саны 

Барлығы 


сағаттар 

саны 


Дәрістер 

Тәжірибе 

лік  

Зертхана лық 

Оқытылу формасы: толық күндізгі (4 ж.) 

15 

15 


15 

45 


90 

45 


135 

Экзамен 


Оқытылу формасы:ьолық, қысқартылған  (3 ж.) 15 


15 

15 


45 

90 


45 

135 


Экзамен 

 

Пәннің сипаттамасы  

 «Қолданбалы  ақпараттар  теориясы»  пәні  5В070200  –  «Автоматтандыру 

және  басқару»  мамандығының  оқу  жоспарына  сәйкес  негізгі  кәсіптік  пән 

қатарына енеді. 

 

Пәннің мақсаты 

«Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәні келесі түсініктерді мақсат етеді: 

-

 

Студенттердің  ақпараттық  тория  негізіндегі  негізгі  теориялық  әдістер  мен ақпарат өңдеу және жинақтау түсініктерін оқып білуге; 

-

 Студенттердің ақпарат кодтау кезеңіндегі  негізгі процесстермен, сондай  – 

ақ хаттарды сигналға түрлендіру  танысу; 

-

 

Цифрлық  ақпаратты  өңдеудегі,  кодтау  және    кері  кодтау,  сондай  –  ақ, арналар және байланыс желілер арқала ақпарат тарату  әдістерін меңгеру; 

-

 Жинақтау  жүйесінің  жалпы  сұрақтары  мен  ақпарат  тарату  және  өңдеу 

әдістерін меңгеру; 

-

 

Кешендік  жинақтау  және  ақпарат  тарату  және  өңдеу  жүйесінің  теориялық және эксперименталды қолданысынан тәжірибелік дағды алу. 

 

Пәннің міндеттері  

«Қолданбалы 

ақпараттар 

теориясы» 

пәнін 


меңгеру 

нәтижесінде 

мамандықтың Мемлекеттік қағидаларына сәйкес студенттер міндетті: 

Түсінік алу: 

-

 

Ақпаратты тарату және өңдеудің жинақтау жүйесі туралы; -

 

Кодтау әдістері туралы; -

 

Ақпаратты жүйеде ақпаратты өңдеу әдістері туралы Білу керек: 

-

 

Хаттарды  сигналға  түрлендіру  кезінде  орын  алатын  негізгі  процесстерді және олардың байланыс желілері және арналар арқылы ақпарат тарату; 

-

 Байланыс арналарының негізгі техникалық сыйпаттамалары; 

-

 Қолданбалы  ақпарат  ттеориясының    техникада  және  технологияда 

қолдану аясы. 

 

Істей білуі керек: Жинақтау  жүйесінің  және  ақпарат  тарату  және  өңдеу  жүйесінің  

құрылымдық сұлбасын құру; 

Алынған және таратынған ақпаратты кодтау және кері кодтау. 

 

Тәжірибелік дағды алу : -

 

Ақпарат тарату және өңдеу жүйесінің  кешенді жинақтау жүйесін зерттеу; -

 

Ақпаратты өңдеу жүйесін жобалау; -

 

Ақпарат тарату жүйесінің байланыс арналарын ұйымдастыр.     

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

-

 Inf 1117 Информатика; 

-

 ZhM (II) Жоғары  математика 2. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің атауы  (тақырыптар) 

Сабақтың түріне байланысты еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

дәрісте


р 

Тәжіриб


елік  

зертхана


лық 

СОӨЖ  СӨЖ 

1.Ақпарат теориясына кіріспе 

 

  – 

– 2. Ақпаратқа айналым санаты. Ақпаратты 

берудің бірарналы жүйенің құрылымдық 

сұлбасы 


– 

– 3.Сигналдардың математикалық моделі. Им-пульс түсінігі, импульстік белгілер 

– – 4.  Детерминделеген  сигналдардың  ұсыну 

формасы. Кездейсоқ процесстердің жіктелуі  

– 

– 5. Үзіліссіз сигналдарды дискреттіге 

түрлендіру

. Квантталған  функция алу, ин-

терполяция 

– 

– 6. 

Модуляция, модуляцияның үзіліссіз 

әдістері. 

– – 7. Манипуляция, модуляцияның импулсті 

әдістері. 

– 

– 8. Ақпарат санын өлшеу теориясына кіріспе. Ақпараттың құрылымдық өлшемдері  

– – 9. Ақпараттың статикалық шамалары. 

Ақпараттың семантикалық шамалары  

– 

– 

Бөлімнің атауы  (тақырыптар) 

Сабақтың түріне байланысты еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

дәрісте


р 

Тәжіриб


елік  

зертхана


лық 

СОӨЖ  СӨЖ 

10. Энтропия ақпараттың анықталмаған 

шамасы ретінде Энтропия құрылымы. 

– 

– 11. Шартты энтропия және оның құрылымы. – 

– 12. Бөгет арнасы үшін ақпаратты кодтау. Тиімді кодтау  

– – 13. Дискретті байланыс арнасы бойынша  

жіберу ақпаратты кодтау. Шеннон – Фано 

және Хаффмен әдісі бойынша тиімді кодтау  

– – 14. Арнаны кодтау туралы негізгі Шеннон 

теоремасы. Бөгетке төзімді кодтау

.

 – 

– 15. Циклдік код. Негізгі анықтамалар мен 

түсініктер. Циклдік кодтарға арналған 

математикалық кіріспе. 

– 

– Тәжірибелік жұмыс № 1 – 

– Тәжірибелік жұмыс № 2 – 

– Тәжірибелік жұмыс № 3 – 

– Тәжірибелік жұмыс № 4 – 

– Тәжірибелік жұмыс № 5 – 

– Тәжірибелік жұмыс № 6 – 

– Тәжірибелік жұмыс № 7 – 

– Зертханалық жұмыс №1  – 

– Зертханалық жұмыс №2 – 

– Зертханалық жұмыс №3  – 

– Зертханалық жұмыс №4  – 

– Зертханалық жұмыс №5 – 

– Зертханалық жұмыс №6 – 

– Зертханалық жұмыс №7 – 

– Барлығы 15 

15 


15 

45 


45 

 

Тәжірибелік  (семинарлық) сабақтардың тізімі 

Тәжірибелік жұмыс № 1. Ақпараттың сандық бағасы. 

Тәжірибелік  жұмыс  №  2.  Шеннон  –  Фано  және  Хаффмен  әдісі  бойынша 

тиімді кодтау. 

Тәжірибелік жұмыс № 3 Энтропия және оның құрасмы. 

Тәжірибелік  жұмыс  №  4.  Сигналдардың  математикалық  моделі.  Периодты 

және периодты емес сигналдардың спектрлары. 

Тәжірибелік жұмыс № 5. Хэмминг кодтары. 

Тәжірибелік жұмыс № 6. Циклдық кодтар. Циклдық кодтардың тұрғызылу 

әдісі. 


Тәжірибелік  жұмыс  №  7.  Кодтау  және  кері  кодтау  процесстерін  жүзеге 

асырудың техникалық құралдары 

 

 


Зертханалық сабақтардың тізімі 

Пәнді  оқу  барысында  студенттер  келесі  тақырыптағы  зертханалық 

жұмыстарлы орындайды: 

Зертханалық жұмыс №1. Сигналдардың уақыттық көрінісін зерттеу. 

Зертханалық  жұмыс  №2.  Жиі  таралған  сигналдар  спектрін  және  жиілікті 

көрінісін зерттеу. 

Зертханалық  жұмыс  №3.  Тікбұрышты  сигналдың  ұзын  желіден  өтуін 

зерттеу. 

Зертханалық жұмыс №4. Амплитудалық модуляция және оның қасиеттері. 

Зертханалық жұмыс №5. Жиіліктік модуляция және оның құрамы. 

Зертханалық жұмыс №6. Еңдік-импульстік модуляция  және оның құрамы. 

Зертханалық жұмыс №7. Ақпарат тарату барысында  каналдардың бөлінуі

 

 

 СӚЖ – ге арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары  

1.

 Ақпаратты сандық бағалаудың әдістері. 

2.

 Кездейсоқ процесстердің сыйпаттамалары. 

3.

 Сигналдарды кванттау және и дискретизация әдістері. 

 

4. 

Дискретті байланыс арнасының ақпатраттық сыйпаттамасы. 

5.

 

Сигналдың  және  байланыс  арнасының    физикалық  сыйпаттамасының үндесуі. 

6.

 Котельник  теоремасының  қолдануының  теориялық  және  тәжірибелік 

аспектісі. 

7.

 

Квнттық функцияның спасының қалыпқа келу критериилері. 8.

 

Кодтау ақпаратты цифрлық түрінде белгілеу. 9.

 

Бөгеттерсіз арнаға арналған,  ақпаратты кодтау тралы Шеннон теоремасы. 10.

 

Тиімді кодтау.  11.

 

Шеннона-Фано кодтау әдісі. 12.

 

Хаффмен кодтау әдісі. 13.

 

Бөгеттерсіз арнаға арналған,  ақпаратты кодтау тралы Шеннон теорем. 14.

 

Бөгеттерге төзімді кодтау. Хэмминг  кодтары. 15.

 

Итеративті кодтар. 16.

 

Циклдық кодтар. 17.

 

Ақпатратты қысу әдістері. 18.

 

Сигналдардағы бөгеттерге төзімділікті жоғарлату құралдары. 19.

 

Ақпаратты кодтау және кері кодтаудың техникалық құралдары.  20.

 

Рұқсатсыз кіруден сақтайтын және ақпаратты қорғайтын әдістер.  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды 

аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары 

көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% 

дейін мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 


Бақылау 

түрі 


Тапсырманың мақсаты 

және мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығ

ы 

Бақылау түрі Тапсыру 

мерзімі 


Баллдар 

№1 Зертханалы

қ жұмыс 


Electronics Workbench 

бағдарламасындағы 

осцилограф дағдыларын 

алу,   уақыт және типтік 

сигналдарды оқып үйрену. 

3-5], [15], дәріс 

конспекттері 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

2 апта 


№1 


тәжірибелік 

жұмыс 


Ақпарат санын бағалаудың 

негізгі әдістерімен танысу. 

Энтропия 

[2-3], [6], [15], 

дәріс 

конспекттері Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


есеп

 

2 апта №2 


Зертханалы

қ жұмыс  

Гормоникалық сигнал 

спектрмен және тікбұрыш 

түріндегі сигналмен танысу. 

Спектордың 

артықшылықтары мен 

кемшіліктерін анықтау.  

[3], [5], [13], 

дәріс 


конспекттері 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп

 

4 апта №2 


тәжірибелік 

жұмыс 


Энтропияны анықтау 

ережелерімен және 

құрамымен  танысу  

[2], [3], [5], [6], 

дәріс 

конспекттер Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


есеп 

4 апта 


№3 


Зертханалы

қ жұмыс  

Ұзын желі эквивалент 

бойымен  өткендегі сигнал 

спектрінің  тікбұрыш 

формасының  өзгерін оқу    

[1], [7], [11], 

[13], дәріс 

конспекттер 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

6 апта 


№3 


тәжірибелік  

жұмыс  


Шеннона-Фано и Хафмена 

тиімді кодтау әдісін оқып 

үйрену    

2], [3], [6], дәріс 

конспекттер  

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

6 апта 


3  

№1 модуль   Сұрақтарға жазбаша жауап 

Негізгі 

әдебиеттер 

тізімі, дәріс 

конспекттер 

Аралық 


7 апта 

№4 Зертханалы

қ жұмыс  

Амплитуда –модульденген 

сигналмен  және оның түрлі 

индексті модуляциядағы 

спектрімен танысу  

1], [3], [5], [7], 

дәріс 


конспекттер 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

8 апта 


№4 


тәжірибелік 

жұмыс 


 

Сигналдардың 

математикалық модельдерін 

оқып үйрену. Периодты 

және периодты емес 

сигналдардың спектрлерін 

анықтау  

1-3], [6], [8], 

дәріс 

конспекттер  Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


есеп 

8 апта 


№5 


Зертханалы

Модуляцияның түрлі 

индекстарында жиілік- -

[1], [3], [5], [7], 

дәріс Зертханалық жұмыс 

10 
қ жұмыс 

модульді сигналды оқып 

үйрену 

конспекттер бойынша 

есеп 


№5 

тәжірибелік 

жұмыс 

 

Хэммингтің классикалық коддының тұрғызу әдісін 

оқып үйрену  

2], [4], [5], [12], 

дәріс 


конспекттер 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

10 


№6 


Зертханалы

қ жұмыс 


Electronics Workbench 

бағдарламасының 

көмегімен ендік – 

импульстік сигналмен 

танысу 

[1], [3], [13], дәріс 

конспекттер  

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

12 


 

№6 


тәжірибелік 

жұмыс 


 

Циклдық кодтарды тұрғызу 

әдістерімен танысу  

[2], [8], [5], [12], 

дәріс 

конспекттер Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


есеп 

12 


№7 


Зертханалы

қ жұмыс 


Electronics Workbench 

бағдарламасының 

көмегімен ақпаратты тарату 

барысында арналардың 

жиілік бөлінісін оқып 

үйрену.  

[1], [3], [5], [7], 

[13], дәріс 

конспекттер  

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

14 


№7 


тәжірибелік 

жұмыс 


 

Кодтау мен кері кодтауды 

жүзеге асыратын 

сұлбаларды оқып үйрену. 

[4], [5], [12], 

[13], дәріс 

конспекттер 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


есеп 

14 


№2 Модуль  Сұрақтарға жазбаша жауап 

Негізгі 

әдебиеттер 

тізімі, дәріс 

конспекттер 

Аралық  


14 

СОӨЖ Өзіндік оқылған 

ақпараттарды меңгеру 

деңгейін бақылау  

Реферат 


тақырыптарына 

сәйкес 


45 

Реферат, 

есеп 

СОӨЖ 


тақырыпт

арына 


сәйкес 

Емтихан Сұрақтарға жазбаша жауап 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі, 

дәріс 


конспекттер 

2 біріккен 

сағаттар 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


40 

Барлығы  

 

 

  

 

100  

Саясат және процедуралар 

«Қолданбалы  ақпараттар  теориясы»    пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді 

сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық сабақтар оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6.  Оқу  аудиторияларында  студенттердің  мінез-құлқына  қатысты,  дәрістік, 

зертханалық және басқа сабақтарда ішкі тәртіп ережелерін сақтау. 

7.  Оқудан  тыс  дайындық  барысында,  жақында  тыңдалған  дәрісті  ұқыпты 

және  терең  ойланып  оқу,  қосымша  әдебиет  пен  басқа  деректемелерді  жүйелі 

қолдану.  

8.  Зертханалық  жұмыстарды  орындамай  тұрып,  басында  зертханалық 

жұмыстың  сипатымен  танысу,  зертханалық  жұмысқа  қатысты  теориялық 

мәліметтерді  оқу,  тиісті  бланктер  мен  дайындалған  кестелер  мен  графиктер 

қажет. 


9.  ОСӨЖ-ге  дайындалғанда  пәннің  сәйкес  тараптарын  оқу,  оқытушымен 

қойылған  бақылау сұрақтарға жауап беру.  

10. Оқу процесінде белсенді қатысу  

 

Негізгі  әдебиеттер тізімі 

1. Скляр Б. Цифровая связь. – М, С- Питер., Киев: изд. дом  Вильямс, 2003.- 

1104 с. 


2. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. – М.: Высш. шк., 1989.- 

320 с.  


3.  Лисицын  Д.В.,  Смагулова  К.К.  Прикладная  теория  информации,  часть I: 

Учебное пособие / Карагандинский государственный технический университет. 

– Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 130 с. 

4. Лисицын Д.В. Прикладная теория информации, часть II: Учебное пособие 

/  Карагандинский  государственный  технический  университет.  –  Караганда: 

Изд-во КарГТУ, 2014. – 90 с. 

5. Тутевич В.Н. Телемеханика. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1985.-423 с. 

6.  Коган И.М. Прикладная теория информации. – М.: Радио и связь, 1981 – 

216 с. 

7.Электроника  и  электротехника  в  экспериментах  и  упражнениях.  Под  ре-дакцией Д.И.Панфилова.- Том 2 - М.: Додека. 2000,- том 2. 

8.Блейхут  Р.  Теория  и  практика  кодов,  контролирующих  ошибки.  –  М.: 

Мир, 1986. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

9. Цымбал В.П. Задачник по теории информации и кодированию. К.: Вища 

школа, 1976. – 276 с. 

10. Орлов В.А., Филиппов Л.И. Теория информации в упражнениях и зада-

чах. – М.: Высш. шк., 1976. – 13 с.  

11. Абдулаев Д.А., Арипов М.Н. Передача дискретных сообщений в задачах 

и упражнениях: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь. 1985. – 126 с., ил. 

12. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды исправляющие ошибки. – М.: Мир, 1976. 13. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высш. шк., 1988. 

14. Демченко Н.П. Технические средства передачи информации в системах 

управления угольных шахт. – М.: Недра, 1990. – 206 с. 

15. Федорашко И.Н. Основы теории систем передачи информации: Учебное 

пособие / Карагандинский государственный технический университет.  – Кара-

ганда: Изд-во КарГТУ, 2005. – 48 с. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

ҚАП 2213 «Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәні  

MRZh 11 «Мехатронды және роботталған жүйелер» модулі 

 

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының  студенттері үшін 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц. 

Басуға қол қойылды 09.01.09 ж.  Пішімі 60 х 90/16 

Есептік баспа табағы                ш.б.п.       Таралымы              дана 

Тапсырыс           1        Бағасы келісімді 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20АПП
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> Әзірлеген: аға оқытушылары Эм Г. А., Нұрмағамбетова Г. С
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> БАҒдарламасы ( syllabus)

жүктеу 130.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет