БАҒдарламалар жинағының жобасы


В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей)жүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет8/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Кәсіби әрекеттеде қиын жағдайларда 
басшылықтың қол астында типтік жағдайларды өз 
бетінше басқаруды ұйымдастыру, оқытуды өз 
бетінше ұйымдастыру 
Берілген технологиялық режимді 
сақтай отырып, тоқылмаған 
материалдарды  өндіру процесін 
жүргізу 
Жабдық құрылысы мен оның жұмыс 
қағидаларын білу, бекітілген 
технологиялық параметрлер, оларды 
жөндеу тәсілдері 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Кенепті кетігі бар инелермен шаншып тесу ерекшелігін 
білу  
1.1. Кенепті кетігі бар инелермен шаншып тесу ерекшелігін 
көрсету. 
2. Табиғи талшық қалдықтарын жылу-дыбы-жұту қабатына 
қолдана алу 
2.1. Табиғи талшық қалдықтарынан жылу-дыбы-жұту қабатын 
құру 
3. Арнайы өңдеу әдістерін білу 
3.1. Арнайы өңдеу әдістерін атау. 
4. Ине шаншитын агрегаттарда жұмыс істей алу 
4.1. Ине шаншитын агрегаттарда жұмыс істеу. 
5. Ине шаншитын кездемелердің тығыздау тәсілдерін білу  5.1. Ине шаншитын кездемелердің тығыздау тәсілдерін көрстеу.  
6. Геотоқыма ерекшелігі мен қолдану аймағын білу 
6.1. Геотоқыма ерекшелігі мен қолдану аймағын  көрстеу. 
7. Қорытынды өңдеудің тағайындалуын білу 
7.1. Қорытынды өңдеудің тағайындалуын сипаттау.   
 
В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 

Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Тоқылмаған кездемелердің 
сапасын анықтап, техникалық 
реттегішке сай маркілеуді 
өткізу 
Сәйкессіздік тууының себептерін 
білу, оларды жою әдістері, сапа 
бойынша нұсқаулық 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Кенепті кетігі бар инелермен шаншып тесу ерекшелігін білу   1.1. Кенепті кетігі бар инелермен шаншып тесу ерекшелігін 
көрсету. 
2.  Табиғи  талшық  қалдықтарын  жылу-дыбы-жұту  қабатына 
қолдана алу 
2.1. Табиғи талшық қалдықтарынан жылу-дыбы-жұту қабатын 
құру 
3. Арнайы өңдеу әдістерін білу 
3.1. Арнайы өңдеу әдістерін атау. 
4. Ине шаншитын агрегаттарда жұмыс істей алу 
4.1. Ине шаншитын агрегаттарда жұмыс істеу. 
5. Ине шаншитын кездемелердің тығыздау тәсілдерін білу 
5.1. Ине шаншитын кездемелердің тығыздау тәсілдерін 
көрстеу.  
6. Геотоқыма ерекшелігі мен қолдану аймағын білу 
6.1. Геотоқыма ерекшелігі мен қолдану аймағын  көрстеу. 
7. Қорытынды өңдеудің тағайындалуын білу 
7.1. Қорытынды өңдеудің тағайындалуын сипаттау.   
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы «Тоқымалы емес материалдардың сапасын бақылау, беттік төсеменің 
тығыздығының айқындау, маркалау, үйреншікті құжаттарды толтыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 132 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 


Иірілген 
жіптерге  негізгі 
техникалық 
талаптар 
Иірілген 
жіптерге 
негізгі 
техникалық 
талаптарды білу 
Иірілген жіптерге негізгі 
техникалық  талаптарға 
техникалық  процестерге 
сәйкестілігіне  бекітілген 
тексеру білу 
Техникалық талаптарды 
бақылау 
салалық 
стандарттарда,  типтік 
технологиялық 
режимде 
өндірістің, 
мекеменің 
технологиялық 
режимінде 
өндірістің 
талаптарымен танысу 
Жабдықтар: 
- лабораториялық үстелдер 
- орындықтар 
-сору құралдары 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Материалдар: 
- мақта-мата жібі, 
- жүн жібі, 
-бобина конусты, 
катушкалар 
Жұмысшы аспаптар  
орау басы МТ-150 
Оқу материалдар: 
тесттер: 
стандартты үлгілер, мақта 
мата жіптері, тоқыма 
жіптері, стандарттар, 
жеке тапсырмалар; 
лабораториялық жұмыстар;  
Оқу құрал: 
Назарова М. В., Романов В. 
Ю. Теория процессов 
подготовкжәне жіптер к 
ткачеству: Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, Волгоград, 2004. 
– 108 с. 

Техникалық 
бақылау 
түрлері 
Бақылау әдістері мен 
тәсілдерін 
бақылаудың, өлшеу 
кезінде жіберілетін 
қателіктерді білу  
Кіріспе, операциялық, 
қабылдау бақылаулары 
Бақыланатын 
обьектілер мен бақылау 
белгілерін анықтау 

Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурас
ы 
Тоқылмаған 
кездемелердің сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасын 
орнату тәртібін білу 
Тоқылмаған 
кездемелердің сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасын таңдау 
шынайы кездеме 
сапасын нақты анықтау 
үшін 
Тоқылмаған 
кездемелердің сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасын  
тағайындалуы мен  
қолдану шарттарына, 
тұтынушы 
талаптарына, негізгі 
сапалық 
көрсеткіштеріне, мата 
сапасы көрсетішінің 
қолдану аймағына 
талдау жасау 


Әдістері мен 
техникалық 
құралдары  
тоқылмаған 
материалдар 
сапасын 
бақылау. 
Тоқылмаған 
материалдарды  сынау 
әдістерін білу 
Тоқылмаған 
материалдарға 
стандарттар, 
реттейтін 
жалпы 
техникалық 
талаптар 
Тоқылмаған 
материалдарға 
мемлекеттік және 
салалық стандарт 
талаптарға сай 
әдістермен сынамалар 
жүргізу 
Бурдюков А.В., Петухов 
Г.Н. Механическая 
технология производства 
нетканых материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. М.: 
Легпромбытиздат, 1989. – 
336 с. 
Лабораторный практикум 
по технологии нетканых 
материалов: Усағ. Пособ 
для вузов/ Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. Шошин. –
М.: Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., Андросов 
В.Ф. Ассортимент, 
свойства и применение 
нетканых материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 1991. – 
208 с. 
Гензер М.С. Өндіріс 
нетканых полотен. Усағ. 
Пособ. Для втузов. –М.: 
Легкая и пищевая пром-ть, 
1982. -248 с. 

Тоқылмаған 
материалдарды
ң 
тығыздылығын 
анықтау 
әдістері 
Кездемелердің 
созылуы барысында 
жыртылуы, жыртылу 
салмағын анықтау 
әдісін білу 
Жыртылмай салмаққа 
қарай созылуын 
тоқылмаған 
матреиалдардың 
қабілетін  бағалау 
Жырту машинасында 
маятник типтегі 
тұрақты деформация 
жылдамдығында сынау 
жүргізу 

Тоқылмаған 
мата 
бетінің 
тығыздылығын 
анықтау 
әдістері 
Тоқылмаған 
мата 
бетінің тығыздылығын 
үлгілерінің  салмағын 
өлшеу  және  формула 
бойынша 
есептеу 
арқылы анықтау  
Тоқылмаған мата бетінің 
тығыздылығын 
үлгілерінің 
салмағын 
өлшеу  және  формула 
бойынша есептеу арқылы 
анықтау әдістері 
Тоқылмаған мата 
бетінің тығыздылығын 
ұзындығы мен 
енділігін, мата  салмағы 
бойынша анықтау 
 

С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Кәсіби әрекеттеде қиын жағдайларда басшылықтың 
қол астында типтік жағдайларды өз бетінше 
басқаруды ұйымдастыру, оқытуды өз бетінше 
ұйымдастыру 
Майда үзілулер мен 
ақауларды, 
сәйкессіздіктерді жою 
тәсілдерін білу 
Жабдықтардың құрылысын, жұмыс 
қағидасын, орнатылған технологиялық 
парметрлерін, брак туу себептерін, оларды 
жою әдістерін, жұмыс істеу тиімділігі 
жоғарылатуды білу 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Иірілген жіптерге негізгі техникалық талаптарды білу 
1.1. Бақылау техникалық талаптарды атау. 
2. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу кезінде 
жіберілетін қателіктерді білу  
2.1. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу 
кезінде жіберілетін қателіктерді  сипаттау 
3. 
Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасын орнату тәртібін білу 
3.1. Тоқылмаған кездемелердің сапалық көрсеткіші 
номенклату-расын орнату тәртібін анықтау. 
4. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін білу 
4.1. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін қолдану. 
5. Кездемелердің созылуы барысында жыртылуы, жыртылу 
салмағын анықтау әдісін білу 
5.1. Жыртылуы, жыртылу салмағын анықтау әдісін атау. 
6.  Тоқылмаған  мата  бетінің  тығыздылығын  үлгілерінің 
салмағын  өлшеу  және  формула  бойынша  есептеу  арқылы 
анықтау  
6.1. Мата бетінің тығыздылығын материалдардың өлшеу. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 

Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Тоқылмаған кездемелердің 
сапасын анықтап, техникалық 
реттегішке сай маркілеуді өткізу 
Сәйкессіздік тууының себептерін 
білу, оларды жою әдістері, сапа 
бойынша нұсқаулық 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Иірілген жіптерге негізгі техникалық талаптарды білу 
1.1. Бақылау техникалық талаптарды атау. 
2. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу кезінде 
жіберілетін қателіктерді білу  
2.1. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу кезінде 
жіберілетін қателіктерді  сипаттау 
3. 
Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасын орнату тәртібін білу 
3.1. Тоқылмаған кездемелердің сапалық көрсеткіші 
номенклату-расын орнату тәртібін анықтау. 
4. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін білу 
4.1. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін қолдану. 
5. Кездемелердің созылуы барысында жыртылуы, жыртылу 
салмағын анықтау әдісін білу 
5.1. Жыртылуы, жыртылу салмағын анықтау әдісін атау. 
6.  Тоқылмаған  мата  бетінің  тығыздылығын  үлгілерінің 
салмағын  өлшеу  және  формула  бойынша  есептеу  арқылы 
анықтау  
6.1. Мата бетінің тығыздылығын материалдардың өлшеу. 
 
С.2 Модулінің технологиялық картасы «Жұмыс орнын тазалау және жабдықтарды тазалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 42 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 


 
 
 
Орау 
машинасын 
тазалау 
тәсілдері 
Бригадада 
тазалағыштардың 
жұмысын 
ұйымдастыру, 
жабдықтарға 
күтім 
жасау 
әдістерін 
анықтауды білу 
Тазалау  кестелері,  осы 
операцияларды 
орындау 
әдістері, 
олардыі 
ұзақтығы, 
құралдар 
мен 
механизмдер 
тоқу 
машинасын 
тазалау 
үшін 
Тазалау  операциясын 
орындау 
тәртібімен 
танысу 
Жабдықтар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті   
  тақта  
- түктеу машинасы  
Материалдар: 
- талшық 
Жұмысшы аспаптар  
Оқу материалдар: 
- тесттер: 
-чертежи, жеке тапсырмалар; 
- лабораториялық жұмыстар; 
- практические работы;  
Оқу құрал: 
Е.Д.Агаджанова 
А.М.Белопольский 
«Лабораторный практикум по 
прядению шерсти»: учебное 
пособие для техникумов-
М.:Легпромбытиздат, 1989 

Орау 
машиналарыны
ң 
қалдықтарының 
түрлері 
Орау 
машиналарының 
қалдықтарының 
түрлері мен оладың 
орналасу жерлерін 
білу 
Орау машиналарының 
қалдықтарының түрлері 
мен оладың орналасу 
жерлері. Қалдықтарды 
иіру өндірісінде 
қолдану 
Орау  машиналарының 
қалдықтарының 
түрлері  мен  оладың 
орналасу  жерлерімен 
танысу.  Қалдықтарды 
жинап,өткізу  қалдық 
цехына,  өз  өндірісі 
қоспасында 

Ауысымды 
қабылдау және 
өткізу 
Ауысымды қабылдау 
және өткізу 
ережелерін білу 
Ауысымды қабылдау 
және өткізу ережелері 
Ауысымды қабылдау 
және өткізу 
ережелерімен танысу. 
Өндірістік шарттарда 
Ауысымды қабылдау 
және өткізу 
процестеріне бақылау 
жасау 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
 

Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Кәсіби әрекеттеде қиын жағдайларда 
басшылықтың қол астында типтік 
жағдайларды өз бетінше басқаруды 
ұйымдастыру, оқытуды өз бетінше 
ұйымдастыру 
Жабдықтарға күтім жасау 
режиміне сай орнатылған, 
машина бөлшектерін 
жұмысшы, тазалаудан өткізу 
Жабдықтардың құрылысы мен түйін, 
механизмдерін, орнатылған жұмыс режимддерін, 
оларға күтім жасауды білу, техника қауіпсіздігі 
мен өртке қарсықауіпсіздікті және ішкі тәртіп 
ережесін білу 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Бригадада  тазалағыштардың  жұмысын  ұйымдастыру, 
жабдықтарға күтім жасау әдістерін анықтауды білу 
1.1.Тазалағыштардың жұмысын ұйымдастыру, жабдықтарға 
күтім жасау әдістерін  
2. Орау машиналарының қалдықтарының түрлері мен 
оладың орналасу жерлерін білу 
2.1.Орау машиналарының қалдықтарының түрлері мен оладың 
орналасу жерлерін атау.  
3. Ауысымды қабылдау және өткізу ережелерін білу 
3.1. Ауысымды қабылдау және өткізу ережелерін көрсету.  
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, жүргізілуін 
бақылау 
Шикізат пен материалдардың 
шығынын есепке алу 
Шикізат пен материалдардың 
шығынын, мөлшерін, экономдау 
әдістерін, тиімділігін арттыру 
тәсілдерін өндірісте  есепке алу 
және білу 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Бригадада  тазалағыштардың  жұмысын  ұйымдастыру, 
жабдықтарға күтім жасау әдістерін анықтауды білу 
1.1.Тазалағыштардың жұмысын ұйымдастыру, жабдықтарға 
күтім жасау әдістерін  

2. Орау машиналарының қалдықтарының түрлері мен оладың 
орналасу жерлерін білу 
2.1.Орау машиналарының қалдықтарының түрлері мен 
оладың орналасу жерлерін атау.  
3. Ауысымды қабылдау және өткізу ережелерін білу 
3.1. Ауысымды қабылдау және өткізу ережелерін көрсету.  
 
С.3 Модулінің технологиялық картасы «Алынған өнімді санау, компоненттері, өнімнің шығысымен қалдықтары » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 64 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Техникалық 
бақылау түрлері 
Бақылау әдістері 
мен тәсілдерін 
бақылаудың, 
өлшеу кезінде 
жіберілетін 
қателіктерді білу  
Кіріспе, операциялық, 
қабылдау 
бақылаулары 
Бақыланатын обьектілер 
мен бақылау белгілерін 
анықтау 
Жабдықтар: 
- лабораториялық үстелдер 
- орындықтар 
-сору құралдары 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Материалдар: 
- мақта-мата жібі, 
- жүн жібі, 
-бобина конусты, 
катушкалар 
Жұмысшы аспаптар  
орау басы МТ-150 
- арқауға өткізу 
машинасының партионды 
макеті 
Оқу материалдар: 

Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасы 
Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық көрсеткіші 
номенклатурасын 
орнату 
тәртібін 
білу 
Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық көрсеткіші 
номенклатурасын 
таңдау шынайы 
кездеме сапасын 
нақты анықтау үшін 
Тоқылмаған кездемелердің 
сапалық көрсеткіші 
номенклатурасын  
тағайындалуы мен  
қолдану шарттарына, 
тұтынушы талаптарына, 
негізгі сапалық 
көрсеткіштеріне, мата 
сапасы көрсетішінің 
қолдану аймағына талдау 
жасау 


Әдістері мен 
техникалық 
құралдары  
тоқылмаған 
материалдар 
сапасын 
бақылау. 
Тоқылмаған 
материалдарды 
сынау 
әдістерін 
білу 
Тоқылмаған 
материалдарға 
стандарттар,  реттейтін 
жалпы 
техникалық 
талаптар 
Тоқылмаған материалдарға 
мемлекеттік және салалық 
стандарт талаптарға сай 
әдістермен сынамалар 
жүргізу 
тесттер: 
стандартты үлгілер, мақта 
мата жіптері, тоқыма 
жіптері, стандарттар, 
жеке тапсырмалар; 
лабораториялық жұмыстар;  
Оқу құрал: 
Назарова М. В., Романов В. 
Ю. Теория процессов 
подготовкжәне жіптер к 
ткачеству: Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, Волгоград, 2004. 
– 108 с. 
Бурдюков А.В., Петухов 
Г.Н. Механическая 
технология производства 
нетканых материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. М.: 
Легпромбытиздат, 1989. – 
336 с. 
Лабораторный практикум 
по технологии нетканых 
материалов: Усағ. Пособ 
для вузов/ Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. Шошин. –

Кездемелердің 
сыртқы  түрлері 
бойынша 
ұқсастығы 
Халықаралық 
стандарт 
талаптарын білу 
Тоқылмаған 
материалдарды сынау 
әдістері 
ИСО 9073-2:1995 стандарт 
талаптары мен 
мазмұнымен танысу 

Тоқылмаған 
материалдардың 
тығыздылығын 
анықтау әдістері 
Кездемелердің 
созылуы 
барысында 
жыртылуы, 
жыртылу салмағын 
анықтау әдісін білу 
Жыртылмай салмаққа 
қарай созылуын 
тоқылмаған 
матреиалдардың 
қабілетін  бағалау 
Жырту машинасында 
маятник типтегі тұрақты 
деформация 
жылдамдығында сынау 
жүргізу 

Тоқылмаған мата 
бетінің тығызды-
лығын анықтау 
Тоқылмаған  мата 
бетінің 
тығыздылығын 
үлгілерінің 
салмағын 
өлшеу 
және 
формула 
бойынша  есептеу 
арқылы анықтау  
Тоқылмаған 
мата 
бетінің тығыздылығын 
үлгілерінің  салмағын 
өлшеу  және  формула 
бойынша 
есептеу 
арқылы 
анықтау 
әдістері 
Тоқылмаған мата бетінің 
тығызды-лығын егер 
ұзындығы, ені, массасы 
белгілі болса,анықтау 

Тығыздылық 
бетін 
анықтау 
Есептеу әдісінің 
негізін білу 
Тығыздылық 
бетін 
анықтау  үшін  есептеу 
Эксперименттің дұрыс 
өткізілуін тексеру, 

үшін 
есептеу 
әдісі 
әдісі 
материалдың 
құрылымдық  сипатын 
анықтау үшін 
материалдың құрылымдық 
сипатын анықтау үшін 
М.: Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., Андросов 
В.Ф. Ассортимент, 
свойства и применение 
нетканых материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 1991. – 
208 с. 
Гензер М.С. Өндіріс 
нетканых полотен. Усағ. 
Пособ. Для втузов. –М.: 
Легкая и пищевая пром-ть, 
1982. -248 с. 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Кәсіби әрекеттеде қиын жағдайларда басшылықтың 
қол астында типтік жағдайларды өз бетінше 
басқаруды ұйымдастыру, оқытуды өз бетінше 
ұйымдастыру 
Жабдықтарға күтім жасау 
режиміне сай орнатылған, 
машина бөлшектерін 
жұмысшы, тазалаудан 
өткізу 
Жабдықтардың құрылысы мен түйін, 
механизмдерін, орнатылған жұмыс 
режимддерін, оларға күтім жасауды білу, 
техника қауіпсіздігі мен өртке 
қарсықауіпсіздікті және ішкі тәртіп 
ережесін білу 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу 
кезінде жіберілетін қателіктерді білу. 
1.1. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу кезінде 
жіберілетін қателіктерді  сипаттау 
2. 
Тоқылмаған 
кездемелердің 
сапалық 
көрсеткіші 
номенклатурасын орнату тәртібін білу 
2.1. Тоқылмаған кездемелердің сапалық көрсеткіші номенклату-
расын орнату тәртібін анықтау. 
3. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін білу 
3.1. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін қолдану. 
4. Халықаралық стандарт талаптарын білу 
4.1. Халықаралық стандарт талаптарын атау. 
5. Кездемелердің созылуы барысында жыртылуы, жыртылу 
салмағын анықтау әдісін білу 
5.1. Жыртылуы, жыртылу салмағын анықтау әдісін атау. 
6.  Тоқылмаған  мата  бетінің  тығыздылығын  үлгілерінің 
салмағын  өлшеу  және  формула  бойынша  есептеу  арқылы 
анықтау  
6.1. Мата бетінің тығыздылығын материалдардың өлшеу. 
7. Есептеу әдісінің негізін білу 
7.1. Есептеу жүргізу тәртібін көрсету. 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет