БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оны


G.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет9/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

 
G.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Электр қондырғыларын қызмет көрсетуге 
Электрослесарлық 
Қызмет көрсетілетін электр қондырғыларының, 

және жөндеуге дайындауға дербестіктің 
белгілі дәрежесі және жауапкершілік 
саймандардың 
жиынтығымен жұмыс. 
электротехниканың пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, слесарлық және монтаждау ісінің 
негіздері; қызмет көрсетілетін машиналарды 
пайдалануға қойылатын техникалық талаптар, ЕҚ 
және ҚТ талаптары 
 
G.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Электр қондырғыларын ағымдағы қызмет 
көрсетуге дайындау 
1.1 Жұмыс жасайтын және резервтік жабдығының жарамды жай-күйін 
ұстау бойынша профилактикалық жұмыстарды жүргізу; 
1.2 Бекітілген бөлімшедегі бекітілген электр жабдығының жұмыс істеу 
тәртібін, дыбыс және жарық сигнал беру жүйесінің жұмысқа 
қабілеттілігін бақылау;  
1.3 Жұмыс орындарын жарықтандыруды бақылау және жарықтандыруға 
жөндеу жүргізуге, жанып кеткен электр шамдарын, бұзылған 
шамдалдарды ауыстыруға қатысу; 
1.4 Механимздердің электр сұлбаларын ажыратуды, бөлшектеуді және 
құрастыруды жүргізу.  
2. Электр жабдығына техникалық қызмет 
көрсету және диагностика жасау жұмыстары 
2.1 Өлшеу аспаптарының және сигнал беру жүйесінің көрсетулерін 
тексеру; 
2.2 Зауыттар-дайындаушылардың техникалық жетекшілігінде 
көрсетілген жабдықты пайдалану ережелерінің орындалуына бақылау 
жүргізу; 
2.3 Жабдықты тазалауды, реттеуді, ретке келтіруді орындау; 
2.4 Жерге қосатын құрылғылардың жарамдығын тексеру; 
2.5 Электр жабдығының жұмысындағы ұсақ олқылықтарды және 
ақауларды жою.  

2.6 Орнатылған жұмыс тәртібі орнатылған бойынша электр 
қондырғыларына, электр жабдығына, агрегаттарға және машиналарға 
қызмет көрсетуді жүргізу.  
 
G.3 Модулінің технологиялық картасы «Электр қондырғыларына қызмет көрсету электрмонтерінің жұмыс орнын 
дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 82 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.  
Электр 
қондырғыларын
а қызмет 
көрсету 
электромонтері
нің жұмыс 
орнында табылу 
ережелері 
Электр 
қондырғыларына 
қызмет көрсету 
электромонтеріні
ң жұмыс орнында 
табылу 
ережелерін білу 
- жұмыс орнында табылу 
ережелері; 
- жұмысты бастау 
алдындағы қауіпсіздік 
талаптары;  
- жұмыс уақытындағы 
қауіпсіздік талаптары; 
- апаттық жағдайлардағы 
қауіпсіздік талаптары; 
- жұмыстың соңындағы 
қауіпсіздік талаптары. 
- электр өлшейтін 
аспаптар; 
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- әр түрлі электр 
қондырғылары. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
2. 
Даярлау 
жұмыстары 
 
Электромонтерді
ң жұмыс орнын 
даярлауды 
орындау. 
- даярлау жұмыстарының 
мақсаты, мазмұны; 
- жұмыстардың көлемдерін 
анықтау. 
- электрослесарьдің 
жұмыс орнын 
дайындауды орындау. 
 
3.  
Тау-кен 
машиналараның 
Тау-кен 
машиналараның 
- электр қозғалтқыштар 
және генераторлар: 
- электр қозғалтқыштары 
және генераторлар; 

және 
стационарлық 
қондырғыларды
ң электр 
жабдығы 
және 
стационарлық 
қондырғылардың 
электр жабдығын 
білу 
жіктелуі, пайдалану 
мақсаты, сипаттамалары, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, қолдану 
шарттары, мүмкін 
олқылықтар және оларды 
жою тәсілдері;  
- электр жетектер: 
пайдалану мақсаты, 
құрылысы, оларды 
дистанциялық және 
автоматтық басқару 
жүйелері; 
- тасымалдау көліктерінің 
(кеніш конвейерлерінің, 
жерасты жүкарбаларының, 
көтеру механизмдерінің, 
сутөкпе, компрессорлық 
және желдеткіш 
қондырғылардың) электр 
жабдығы: элементтер, 
пайдалану мақсаты, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, техникалық 
пайдалану;  
- забой машиналарының 
және механизмдерінің 
электр жабдығы: электр 
- электр жетектері; 
- тасымалдау көліктерінің 
электр жабдығы; 
- забой машиналарының 
электр жабдығы. 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б; 
- - Красник В.В. Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 

сұлбалары, оның 
элементтері, басқару 
электр жүйелері, 
техникалық пайдалану. 
потребителей в вопросах 
и ответах. 2009 - 136 бет 
- Кудрин Б.И., Минеев 
А.Р. 
Электрооборудование 
промышленности. 2008. 
- 432 бет 
- Варварин В.К.. Выбор 
и наладка 
электрооборудования. 
2008. - 240 бет 
- Иванов Б.К. 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования. 
2008. - 312 бет. 
4. 
Тау-кен 
кәсіпорнының 
электр 
жабдықталуы 
Тау-кен 
кәсіпорнының 
электр 
жабдықталуын 
білу 
- тау-кен кәсіпорнын 
электрлендіру: 
шахталардың және 
кеніштердің үстеріне, 
аралық станцияларға 
(жабық, түрлендіргіш, 
жылжымалы), қорғаныс 
және жұмыс 
трансформаторларына, 
жерге қосуға, сигнал беру 
жүйесіне, шахталардың 
сыртындағы электр 
энергиясын 
тұтынушыларға, әуе және 
кабельді электр желілеріне 
электр энергияларын бөлу;  
- жерасты тау-кен 
қазбаларын электрмен 
жабдықтау жүйесі: 
бөлімшелерді оқпандар, 
ұңғымалар және шурфтар 
арқылы электр 
энергиясымен  
қоректендіру, электр 
- тау-кен кәсіпорнын 
электрлендіру; 
- жерасты тау-кен 
қазбаларын электрмен 
жабдықтау жүйесі. 

энергиясын кеніштерге, 
жерасты 
трансформаторлық аралық 
станцияларға 
(сипаттамасы, құрылысы, 
әрекет ету қағидасы) 
электр энергиясын 
жерасты бөлу сұлбалары,  
электр жүктемелерін 
есептеу және аралық 
станциялардың, шахталық 
кабельді желілердің 
қуатын анықтау. 
5. 
Тау-кен 
жабдығының 
құрылысы және 
оны техникалық 
пайдалану 
Тау-кен 
жабдығының 
құрылысын білу 
- электр берудің әуе 
желілері; 
- аспалы және рельсті 
жолдар; 
- тасымалдағыштар,  
бөлгіш құрылғылар, 
түрлендіргіш 
қондырғылар; 
- сорғылар, көмір 
тартқыштар және желдету 
желдеткіштері; 
- шахтаішілік көлік; 
- конвейерлік көлік; 
- стационарлық сутөкпе 
және көмір тартқыш 
- аспалы және рельсті 
жолдар; 
- транспортеры, бөлгіш 
құрылғылар, 
түрлендіргіш 
қондырғылар; 
- сорғылар, көмір 
тартқыштар және 
желдету желдеткіштері; 
- шахтаішілік көлік; 
- конвейерлік көлік; 
- стационарлық сутөкпе 
және көмір тартқыш 
қондырғылар; 
- компрессорлық 

қондырғылар; 
- компрессорлық 
станциялар және 
тоңазытқыш қондырғылар. 
станциялар және 
тоңазытқыш 
қондырғылар. 
 
G.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Электр қондырғыларын қызмет көрсетуге 
және жөндеуге дайындауға дербестіктің 
белгілі дәрежесі және жауапкершілік 
Электрослесарлық 
саймандардың жиынтығымен 
жұмыс. 
Қызмет көрсетілетін электр 
қондырғыларының, электротехниканың 
пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, слесарлық және монтаждау 
ісінің негіздері; қызмет көрсетілетін 
машиналарды пайдалануға қойылатын 
техникалық талаптар, ЕҚ және ҚТ 
талаптары 
 
G.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Электромонтаждау жұмыстарының 
технологиясы 
1.1  Электр жабдықтарын қызмет көрсету бойынша негізгі 
операцияларды орындау; 
1.2 Жалғауларды құрастырудың дұрыс реттілігін анықтау; 
1.3 Жылжымайтын ажырамайтын жалғауларды құрастыруды орындау; 
1.4 Жылжымайтын ажырайтын жалғауларды құрастыруды орындау. 
2.Электр өлшеуіш аспаптарын құрастыру, 
реттеу және сынау технологиясы 
2.1 Электр қондырғыларын қызмет көрсету электромонтерінің жұмыс 
орнын даярлау; 
2.2 Арнаулы жұмыс киімін, арнаулы аяқ-киімді және бекітілген үлгі 

каскасын кию; 
2.3 Жеке қорғаныстың қажетті құралдарын дайындау, олардың 
жарамдығын тексеру; 
2.4 Жұмысты орындау кезінде қажетті сайманды, жабдықты және 
технологиялық жарақты таңдау, олардың жарамдылығын және 
қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеру; 
2.5 Электр өлшеуіш аспаптарын сынауды жүргізу.  
2.6 Ауысымды қабылдау-тапсыру журналынан, оның соңғы 
кезекшілігінен өткен уақыттағы барлық жазбалармен және өкімдермен 
танысу, жазба жасау.  
2.7 Ток басқару бөлігінде және айналасында кернеуді алу; кернеуді 
алмау; кернеуде орналасқан ток басқару бөліктерінен алыстағы кернеуді 
алу жұмыстарын орындау кезінде жұмыс орнын дайындау,  
 
H.1 Модулінің технологиялық картасы«Бөлек белгілері және аспаптардың көрсетулері бойынша жабдық жұмысының 
олқылықтарын анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 76 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Ретке келтіру 
туралы жалпы 
мәліметтер 
Білдектің 
түйіндерін ретке 
келтіруді және 
тексеруді орындау 
- реттеу: пайдалану 
мақсаты, технологиялық 
реттілік; 
- технологиялық үдерісті 
ретке келтіру; 
- жабдық аспаптарының 
және түйіндерінің 
- сайманды, күш беретін 
басшаларды, күш беретін 
оқпандарды ретке 
келтіруді орындау; 
- реттеуіш және 
автоматтық тәртіптегі бос 
жүрісіндегі түйіндерді 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- әр түрлі электр 
қондырғылары. 

жұмысындағы 
олқылықтар; 
- жұмыс барысында 
жабдық механизмдерін 
және аспаптарын ретке 
келтіру және 
олқылықтарын жою. 
және білдектерді ретке 
келтіруді және тексеруді 
орындау. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
2. 
Тау-кен 
жабдығының 
сенімділігі 
Тау-кен 
жабдығының 
сенімділігін 
анықтау 
- тау-кен жабдығының 
анықтамасы, негізгі 
түсініктері (төзімділігі, 
қызмет ету мерзімі, жұмыс 
кезінде тоқтап қалу
бұзылу, техникалық қор, 
жұмысқа жарамды күй), 
жұмыс сенімділігіне жету 
шарттары. 
- тау-кен жабдығының 
сенімділігін анықтау. 
3. 
Тау-кен 
жабдығының 
жұмысқа 
қабілеттілігіне 
қол жеткізу 
жүйесі 
Тау-кен 
жабдығының 
жұмысқа 
қабілеттілігіне қол 
жеткізу жүйесін 
білу 
 
-техникалық қызмет 
көрсету; 
- жөндеу; 
- жөндеу циклі; 
 - жөндеуге жарамдылығы; 
- жөндеу түрлері; 
- дайындық коэффициенті. 
- тау-кен жабдығының 
жұмысқа қабілеттілігіне 
қол жеткізу жүйесі. 
4. 
Тау-кен 
жабдығын 
жөндеу жүйесі 
Тау-кен жабдығын 
жөндеу жүйесін 
білу 
 
- жөндеу міндеттері, 
түрлері, олардың 
мерзімділігі; 
- жүргізуді ұйымдастыру, 
құжаттама
- ағымдағы жөндеуді 
жүргізу технологиясы; 
- күрделі жөндеуді 
жүргізу технологиясы. 
 

- ағымдағы жұмыс: 
белгілеуі, мақсаты, 
жұмыстардың жіктелуі, 
жүргізу технологиясы; 
- күрделі жөндеу: 
орындалатын 
жұмыстардың міндеттері, 
көлемі, жүргізу 
технологиясы. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б; 
- - Красник В.В. Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей в вопросах 
и ответах. 2009 - 136 бет 
- Кудрин Б.И., Минеев 
А.Р. 
Электрооборудование 
промышленности. 2008. 
- 432 бет 
- Варварин В.К.. Выбор 
и наладка 
электрооборудования. 
2008. - 240 бет 
- Иванов Б.К. 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования. 
2008. - 312 бет. 
5. 
Электрмен 
жабдықтау 
сенімділігіне 
және сапасына 
қойылатын 
талаптар 
Электрмен 
жабдықтау 
сенімділігіне  және 
сапасына 
қойылатын 
талаптарды білу 
- тау-кен жабдығының 
электрмен жабдықтау 
сенімділігі және сапасы; 
- электрмен жабдықтауды 
қорда сақтау тәсілдері; 
- электр желілеріндегі, 
аралық станциялардың 
және тұтынушылардағы 
кернеуді реттеу; 
- дизельді электр 
станциялары, күн және 
жел энергия 
қондырғылары 
- машиналарды және 
механизмдерді жөндеу. 
6.  
Электр 
қондырғылары
н техникалық 
диагностикала
у 
Электр 
қондырғыларын 
техникалық 
диагностикалай 
білу 
- техникалық 
диагностикалаудың жалпы 
әдістемесі; 
- электр қондырғыларын 
диагностикалау 
сенімділігінің және 
- электр тогын, кернеуін, 
кедергісін, құуатын, 
электр энергиясының 
шығынын есептеу. 

дәлдігінің көрсеткіштері; 
- диагностикалау 
параметрлерінің 
сипаттамасы; 
- техникалық 
диагностикалау әдісі; 
- техникалық 
диагностикалау 
құралдары; 
- техникалық 
диагностикалау ережелері; 
- техникалық 
диагностикалау 
нәтижелерін өңдеу. 
 
H.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Электр қондырғыларын жөндеу, монтаждау 
және демонтаждау бойынша қарапайым 
жұмыстарды орындауға дербестіктік белгілі 
дәрежесі және шектелген жауапкершілік 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен 
және аппаратурасымен, 
дәнекерлегіш және басқа 
монтаждау саймандарымен 
жұмыс 
Электро- және радиотехнкиа, 
электроника негіздері; прнципті 
электрлік және радио сұлбалар 
 
H.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1

Тау-кен жабдығын жөндеу, 
1.1 Кернеуі төмен айнымал ток электр қозғалтқыштарын тексеруді және ағымдағы 
жөндеуді орындау; 

монтаждау және техникалық 
қызмет көрсету технологиясы 
1.2 Электр берудің әуе желілерін, қондырғыларды, найзағайдан сақтауыштарды 
жөндеуді және монтаждауды жүргізу; 
1.3 Жоғары қуатты икемді кабельдерді және конвейерлік ленталарды жөндеуді, 
өңдеуді және вулканизацияны жүзеге асыру; 
1.4 Электр беру желілерінің тірегін жылжыту жұмыстарын жүргізу; бақылау-өлшеу 
аспаптарын: амперметрлерді, вольтметрлерді, манометрлерді ауыстыру және қосу 
жұмыстарын орындау; 
1.5 Электр күш беретін қондырғыларды жерге қосу және нөлге теңдеу жұмыстарын 
жүргізу. 
 
H.2 Модулінің технологиялық картасы«Қозғалтқыштардың қарапайым бұзылуларын жөндеу. Жабдықтың бөлек 
түйіндерін ішінара бөлшектеу және тазалау. Жарықтандыруды монтаждау жұмыстарын орындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 77 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Бақылау-
өлшеу 
саймандары 
және 
аспаптары 
Әмбебап және 
арнайы бақылау-
өлшеу 
саймандарын және 
аспаптарын 
қолданып 
бөлшектердің 
өлшемдерін 
бақылау. 
- БӨА: құрылысы, 
пайдалану мақсаты, 
қолданылу; 
- бақылау әдістері 
(пассивті және активті); 
- бөлшектерді 
білдектердегі өңдеуге 
дейін және кейін пассивті 
әдіспен өлшеу; - өлшеудің 
біріктірілген әдісі; 
- активті бақылау әдістері 
- бақылау-өлшеу 
саймандарын және 
аспаптарының құрылысы, 
пайдалану мақсаты, 
баптау және реттеу 
ережелері; 
- өңделген беттерді 
бақылау әдістері және 
құралдары. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- әр түрлі электр 
қондырғылары. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 

(тура және жанама); 
- пассивті және активті 
бақылау аспаптары: 
түрлері, пайдалану 
мақсаты, құрылысы, 
қолдану ережелері, 
артықшылықтары және 
кемшіліктері;  
- өлшеу-басқару 
құрылғылары: жіктелуі, 
құрылымдық 
ерекшеліктері, әрекет ету 
қағидасы, артықшылықтар 
және кемшіліктері. 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
2. 
Электр 
қозғалтқыштар
ының 
олқылықтары 
Электр 
қозғалтқыштарын
ың ең көп тараған 
олқылықтарын 
білу 
- электр 
қозғалтқыштарының ең 
көп тараған олқылықтары: 
түрлері, пайда болу 
себептері, дефектировка, 
жөндеуге жарамдылығын 
анықтау тәсілдері, 
профилатикалық шаралар; 
- электр қозғалтқыштарын 
жөндеу технологиясы: 
негізгі операциялар, 
олардың мазмұны, 
реттілігі, өткізуге 
қойылатын талаптар, 
- электр 
қозғалтқыштарын жөндеу 
технологиясы 

орындау тәсілдері және 
амалдары, қолданылатын 
материалдар.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б; 
- - Красник В.В. Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей в вопросах 
и ответах. 2009 - 136 бет 
- Кудрин Б.И., Минеев 
А.Р. 
Электрооборудование 
промышленности. 2008. 
- 432 бет 
- Варварин В.К.. Выбор 
и наладка 
электрооборудования. 
2008. - 240 бет 
- Иванов Б.К. 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования. 
2008. - 312 бет. 
3. 
Трансформато
рларды, электр 
кабельдерін 
техникалық 
пайдалану 
және олардың 
құрылысы 
Трансформаторлар
дың, электр 
кабельдерінің 
құрылысын білу 
- жіктелуі, пайдалану 
мақсаты, техникалық 
сипаттамалар, құрылысы, 
мүмкін олқылықтар және 
оларды жою реті 
- трансформаторларды, 
электр кабельдерін 
техникалық пайдалану. 
4. 
Электр 
машиналарын 
жөндеу 
технологиясы 
Электр 
машиналарын 
жөндеу 
технологиясын 
білу 
- электр машиналарын 
бөлшектеу және құрастыру 
технологиясы: негізгі 
операцияларын орындау 
реті, жұмыс орнын 
ұйымдастыру; 
- жөндеу кезіндегі өлшеу: 
түрлері, мақсаты, 
құралдары; 
- жөндеу кезіндегі сынау: 
негізгі шаралар, даярлау, 
жүргізу реті, жабдық; 
- жұмыстарды жүргізу 
жабдығы, аспаптары және 
саймандары: түрлері, 
мақсаты, қолдану 
тәсілдері.  
- әрбір жөндеу түрі 
бойынша операцияларды 
орындау. 

5. 
Жөндеу 
технологиялық 
үдерісінің 
негізгі 
кезеңдері 
Жөндеу 
технологиялық 
үдерісінің негізгі 
кезеңдері туралы 
түсінігі бар 
- даярлау; 
- бөлшектеу; 
- бөлшектерді тазалау және 
шаю; 
- бөлшектерді бақылау; 
- бөлшектерді жөндеу; 
- құрастыру; 
- техникалық құжаттама; 
- жөндеу реттілігі; 
- орындау ережелері. 
- тау-кен машиналарын 
бөлшектеу. 
6. 
Электр 
қозғалтқыштар
ын, 
генераторлард
ы, 
трансформатор
ларды, іске 
қосу 
аппаратурасын

дистанциялық 
басқару және 
қорғаныс 
аппаратурасын 
жөндеу 
Электр 
қозғалтқыштарын, 
генераторларды, 
трансформаторлар
ды, іске қосу 
аппаратурасын, 
дистанциялық 
басқару және 
қорғаныс 
аппаратурасын 
жөндеуді 
орындайды 
- олқылықтарды жою, 
саймандарды, құралдарды 
дайындау, бөлшектеу, 
жөндеу, құрастыру, сынау, 
реттеу, пайдалануға өткізу. 
- бөлшектегі түйіндерді 
және механизмдерді 
бөлшектеу;  
- бөлшектерді шаю және 
маркілеу. 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет