БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оны


F.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет8/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

 
F.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді 
пайдалануға беруге дербестік және 
жауапкершілік 
Карьер жабдығымен және 
механимздермен жұмыс 
Жабдықты реттеу және баптау тәсілдері; 
агрегаттарды және машиналарды 
пайдалануға қосу кезінде сынау ережелері 
 
F.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Пайдалану кезіндегі 
ТКМжәнеЖ техникалық жай-
күйі 
 
1.1 Агрегаттарды және машиналарды пайдалануға қосу кезінде сынау ережелерін білу; 
1.2 ТКМжәнеЖ техникалық жай-күйінің парамтерлерінің және жұмысқа 
қабілеттілігінің пайдалану шарттарынан және құрылымдық, өндірістік-технологиялық 
және эксплуатациялық факторлардан тәуелділігін білу; 
1.3 Тау-кен, тасымалдау және стационарлық машиналардың тоқтап қалуының негізгі 
түрлерін және себептерін атап шығу;  
1.4 Жабдықты және оны пайдалану тәртіптерін таңдауды жүргізу. 
2. Жабдықты жөндеуден кейін 
2.1 Жабдықтың барлық жүйелеріне диагностика және жөндеу жасау жұмыстарын 

кешенді сынау 
орындау амалдарын білу;   
2.2 Жабдықты реттеуден кейін кешенді сынауды орындау; 
2.3 Жұмыс орнын тазалау. 
3. Құрылымдық бөлімше 
қызметін жоспарлау.  
3.1 Жұмыс уақытын, тоқтап қалуларды ескеріп алғашқы құжатты рәсімдеу; 
3.2 Ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. 
 
F.3Модулінің технологиялық картасы«Бекітілген техникалық құжаттаманы жүргізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 48 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Технологиялы
қ құжаттама 
Жасалған жұмыс 
есебі, 
технологиялық 
құжаттаманы 
толтыру 
- нормативтік-
технологиялық құжаттама; 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру 
ережелері; 
- сапа менеджменті жүйесі. 
- жасалған жұмыстың 
есебін орындау; 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
2. 
Сапа 
менеджменті 
жүйесі 
Жасалған жұмыс 
есебін орындау. 
 
-стандарттау; 
- сертификаттау; 
- метрология; 
- нормативтік-
технологиялық құжаттама; 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру 
ережелері. 
- сапа менеджменті жүйесі; 
- ИСО 9000 халықаралық 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру; 
- өнім сапасының 
деңгейін бағалау; 
- жасалған жұмыстың 
есебін орындау. 

стандарттарының 
құрылымы;  
- TQM қағидалары және 
олардың  ИСО 9000 
бойынша сапа менедменті 
жүйесімен әрекеттесуі. 
-дербес тапсырмалар
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б 
3. 
Деректерді 
өңдеудің 
компьютерлік 
технологиялар
ы 
Деректерді жинау, 
орналастыру, 
сақтау, қорлау, 
түрлендіру және 
кәсіби хабардар 
ақпарат 
жүйелеріне тарату 
технологияларын 
қолдану.  
 
- ақпараттық технология 
түсінігі; 
- ғаламтор; 
- CALS-технологиясының 
ақпараттық үдерістерін 
ұйымдастыру; 
- ақпараттық-
компьютерлік 
технологиялар (жүйенің 
CAD және САМ); 
 - дерекқорларды басқару 
жүйелері; 
- сапаны басқарудың 
ақпараттық 
технологиялары. 
- бағдарламалық 
құралдарды және 
есептеуіш техниканы 
қолданып ақпаратты 
өңдеу және талдау. 
 

F.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді 
пайдалануға беруге дербестік және 
жауапкершілік 
Карьер жабдығымен және 
механимздермен жұмыс 
Жабдықты реттеу және баптау тәсілдері; 
агрегаттарды және машиналарды 
пайдалануға қосу кезінде сынау ережелері 
 
F.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Күші бар нормативтік-техникалық құжаттамаға 
сәйкес технологиялық және құрылымдық 
құжаттаманы рәсімдеу. 
1.1Құрылымдық және технологиялық құжаттамаларды орындау және 
оқу ережелерін білу; 
1.2 Өндірістік қызметтегі метрологияның, стандарттаудың және 
сертификаттаудың негізгі ережелерін қолдану негізінде күші бар 
нормативтік базаға сәйкес технологиялық және техникалық 
құжаттаманы рәсімдеу. 
1.Бөлшектер сапасының техникалық құжатамма 
талаптарына сәйкестігіне бақылау жүргізу. 
1.1 СМЖ құжаттамасын білу
1.2 Жолдама құжаттаманың формасын толтыру; 
1.3 Өнімдердің өлшемдерінің, формаларының, орналасуларының 
жарамдылығын анықтау. 
3. Құрылымдық бөлімше қызметін жоспарлау.  
3.1 Жұмыс уақытын, тоқтап қалуларды ескеріп алғашқы құжатты 
рәсімдеу. 
 
 
 
 
 
 

3 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электр қондырғыларына қызмет көрсету электрмонтері 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3.    
 
G.1 Модулінің технологиялық картасы«Электр қондырғыларын электр көзінен ажырату» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 128 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Техникалық 
өлшеу 
негіздерімен 
техникалық 
механика 
Техникалық өлшеу 
негіздерімен 
техникалық 
механиканы білу 
- машиналардың және 
механизмдердің түрлері, 
әрекет ету қағидасы, 
кинематикалық және 
динамикалық 
сипаттамалар; 
- кинематикалық будың 
түрлері; 
- бөлшектерді және құрама 
бірліктерді жалғау сипаты; 
- бөлшектерді және 
машиналарды жалғау 
түрлері; 
- қозғалыс түрлері және 
қозғалысты түрлендіретін 
механизмдер; 
- беру түрлері;  
олардың құрылысы, 
пайдалану мақсаты, 
- кинематикалық 
сұлбаларын оқу; 
- бөлшектерді және 
құрама бірліктерді жалғау 
сипатына сәйкес 
құрастыру-бөлшектеу 
жұмыстары; 
- қарапайым 
бөлшектердің және 
түйіндердің беріктігін 
есептеу. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- әр түрлі электр 
қондырғылары. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқу материалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 

артықшылықфтары мен 
кемшіліктері, 
сұлбалардағы шартты 
белгіленулері; 
- беріліс қатынасы және 
саны; 
- рұқсат етулерге және 
отырғызуларға қойылатын 
талаптар; 
- техникалық өлшеу 
қағидалары; 
- өлшеу құралдары туралы 
жалпы мәліметтер және 
олардың жіктелуі 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б; 
- Красник В.В. Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей в вопросах 
и ответах. 2009 - 136 бет 
2. 
Материалтану  Өндірісте 
қолданылатын 
материалдардың 
қасиеттерін 
анықтай 
және 
жіктей білу 
- өндірісте қолданылатын 
негізгі құрылымдық 
материалдардың түрлері, 
қасиеттері және қолданылу 
аясы; 
- төсейтін және 
тығыздайтын 
материалдардың түрлері; 
- металдардың және 
қоспалардың, негізгі 
қорғаныс 
материалдарының, 
козмпозициялық 
материалдардың жіктелуі 
- жылулық кеңеюдің 
қолайлы 
коэффициенттері бар 
негізгі құрылымдық 
материалдарды таңдау; 
- физика-механикалық 
және технологиялық 
қасиеттері бойынша 
негізгі құрылымдық 
материалдарды ажырату. 

және қасиеттері; 
- материалдардың 
параметрлерін өлшеу және 
қасиеттерін анықтау 
әдістері; 
- балқытпалардың 
кристалдануы және 
құрылымы туралы негізгі 
мәліметтер; 
- полимерлердің негізгі 
қасиеттері және оларды 
қолдану; 
- металдарды жылумен 
өңдеу және тоттанудан 
сақтау тәсілдері 
- Кудрин Б.И., Минеев 
А.Р. 
Электрооборудование 
промышленности. 2008. 
- 432 бет 
- Варварин В.К.. Выбор 
и наладка 
электрооборудования. 
2008. - 240 бет 
- Иванов Б.К. 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования. 
2008. - 312 бет. 
3. 
Электротехник
а негіздері 
Электротехника 
негіздерін білу 
- тұрақты және айнымалы 
электр тогы туралы негізгі 
түсініктері; 
- өткізгіштерді және ток 
көздерін тізбекті және 
параллель жалғау; 
- ток күшінің, электр 
тогының кернеуінің, 
қуатынің, өткізгіштің, 
электр және магнит 
өрістерінің  кедергісінің 
өлшем бірліктері
- электр шамаларының 
- электр жабдығының 
жұмыс параметрлерін 
бақылау; 
- принципті, электр және 
монтаждау сұлбаларын 
оқу; 
- сымдарды тұтастыруды, 
дәнекерлеуді және 
оқшаулауды жүргізу және 
орындалатын 
жұмыстадың сапасын 
бақылау. 

мәні және өлшеу әдістері, 
өлшеу аспаптарының 
құрылымдық және 
техникалық 
сипаттамалары; 
- графикалық бейне 
түрлері және ережелері 
және электр сұлбаларын 
жасау; 
- электр желілерінің негізгі 
элементтері; 
- электр өлшейтін 
аспаптардың, электр 
машиналардың, басқару 
және қорғаныс 
аппаратурасының әрекет 
ету қағиадалары, 
құрылысы, негізгі 
сипаттамалары, электр 
жабдықтау сұлбалары. 
4. 
Слесарлық 
істің негіздері 
Өндірістің әртүрлі 
салаларында 
жалпы слесарлық 
жұмыстарын 
қолдану 
- слесарлық жұмыстың 
негізгі түрлері; 
- слесарлық жұмыстар 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы ережелері; 
- саймандарды таңдау және 
қолдану ережелері; 
- слесарлық 
- жазық беттерді белгілеу;  
- металл шабу; 
- металл өңдеу; 
- металлдың иілуі; 
- металл кесу; 
- металлды арамен кесу; 
- саңылауларды 
бұрғылау, үңгілеу және 

операциялардың реттілігі; 
- жалпы слесарлық 
жұмыстарды орындау 
амалдары; 
- бөлшектерді өңдеу 
сапасына қойылатын 
талаптар; 
- бөлшектердің және 
түйіндердің тозу түрлері; 
- майлау материалдарының 
түрлері. 
жазу; 
- сыртқы және ішкі 
бұранданы кесу; 
- шегелеу; 
- дәнекерлеу және 
қалайылау; 
- желімдеу; 
- қыру. 
5. 
Электромонта
ждау 
жұмыстары 
Электромонтажда
у жұмыстарын 
орындау 
- кабельдердің және 
сымдардың ұштарын 
өңдеу; 
- сымдардың және 
кабельдердің тарамдарын 
жалғау және тармақтау; 
- тарамдарды және 
сымдарды ұштау; 
- электр өткізгіштер; 
- электр өткізгіштердің 
трассаларын дайындау; 
- электр өткізгіштерді 
төсеу; 
- шина өткізгіштер; 
- кабельді және ауа 
желілері. 
- сымдардың және 
кабельдердің ұштарын 
өңдеуді орындау;  
- сымдардың және 
кабельдердің тарамдарын 
жалғауды, тармақтауды 
және ұштауды орындау; 
- шиналарды монтаждау. 

6. 
Электр газ 
дәнекерлеу 
жұмыстары 
Электр газ 
дәнекерлеу 
жұмыстарын 
қолдану 
- дәнекерлеу, кесу, 
дәнекерленген жалғаулар 
және жапсарлар туралы 
негізгі мәліметтер;  
 - қол доғалы дәнекерлеу: 
жабдығы, электродтары, 
орындау технологиясы;  
 - газ дәнекерлеу: 
жабдығы, аппаратурасы, 
дәнекерлеу және кесу 
материалдары, 
дәнекерлеуді және кесуді 
орындау технологиясы;  
 - дәнкерленген 
жапсарларды бақылау. 
- электр газ дәнекерлеу 
жұмыстарын орындау. 
7. 
Тау-кен 
жұмыстарыны
ң 
технологиясы 
Тау-кен 
жұмыстарының 
технологиясын 
білу 
- көмір шахталарының 
даярлау және тазалау 
забойларындағы жұмыстар 
технологиясы туралы 
мәліметтер: 
технологиялық 
операциялар, машиналар 
мен механизмдер, тау-
кенді комбайнмен тәсілмен 
және қазба жүргізгіш 
кешендерді қолданумен 
қазудың типтік 
технологиялық сұлбалар;  
- көмір шығару бойынша 
технологиялық 
операцияларын орындау 
реті; 
- көмір шығару бойынша 
технологиялық 
операцияларын орындау 
реті; 
- уатылған көмірді беттегі 
забойдан 
гидротасымалдау. 
 

- механикаландырылған 
кешендерді және 
механизмдерді қолдану 
мүмкіндігін және 
мақсаттылығын 
анықтайтын негізгі 
факторлар; 
- көмір шахталардың 
даярлау және тазалау 
забойларындағы жұмыстар 
технологиясы 
- гидрошахтадан көмірді 
қазып алу технологиясы; 
- көлденең, көлбеу және 
тік тау-кен қазбасы; 
- көмір шығарудың 
қопарғыш тәсілі; 
- тау-кен қазбасын кең 
забоймен өткізу; 
- тау-кен қазбасын бекіту; 
- шахта оқпандарын 
ұңғылау және тереңдету; 
- ашық тау-кен 
жұмыстарының 
технологиясы. 

8.  
Еңбекті қорғау  Туннелдік 
пештердің 
құрылысын  және 
жұмыс 
істеу 
қағидасын білу 
- еңбекті қорғау бойынша 
нұсқалықтардың түрлері 
және оларды жүргіщу 
ережелері; 
- ықтимал қауіпті және 
зиянды факторлар және 
қорғаныс құралдары; 
- уыт заттардың адам 
ағзасына әсері; 
- өрттердің және 
жарылыстардың негізгі 
пайда болу себептері; 
- өндірісте еңбекті қауіпсіз 
жағдайын қамту 
ерекшеліктері 
- ұйым аумағындағы және 
өндірістік 
ғимараттардағы еңбектің 
қауіпсіз амалдары; 
- кәсіптік қызметтегі 
травматикалық және 
зиянды факторларды 
талдау; 
- жұмысшыларды қорғау 
шаралары және төтенше 
жағдайлардың жағымсыз 
әсерінен орнығу. 
 
G.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Электр қондырғыларын қызмет көрсетуге және 
жөндеуге дайындауға дербестіктің белгілі 
дәрежесі және жауапкершілік 
Электрослесарлық 
саймандардың 
жиынтығымен 
жұмыс. 
Қызмет көрсетілетін электр қондырғыларының, 
электротехниканың пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, слесарлық және монтаждау ісінің 
негіздері; қызмет көрсетілетін машиналарды 
пайдалануға қойылатын техникалық талаптар, ЕҚ 
және ҚТ талаптары 
 
 
 

G.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Электротехника негіздері 
 
1.1 Жерге қосуды, нөлге теңдеуді орындау; 
1.2 Электр жабдығының жұмыс параметрлерін бақылауды орындау; 
1.3 Пайдаланатылатын жабдықта орнатылған электр қозғалтқыштарын қосу 
және тоқтату; 
1.4 Параметрлерді есептеу, сұлбаларды жасау және құрастыру, әр түрлі электр 
шамаларын, электр машиналарын және механизмдерін өлшеу кезінде 
аспаптарды қосу; 
1.5 Жұмыс көрсеткіштерін жазып алу және электр жабдықты қауіпсіздік 
технкиасының нормалары мен пайдалану ережелерін сақтап қолдану; 
1.6 Принципті, электр және монтаждау сұлбаларын оқу; 
1.7 Сымдарды тұтастыруды, дәнекерлеуді және оқшаулауды орындау 
орындалған жұмыстың сапасын бақылау. 
2.Техникалық өлшеу негіздерімен 
техникалық механика 
2.1 Кинематикалық сұлбаларын оқу; 
2.2 Бөлшектерді және құрама бірліктерді жалғау сипатына сәйкес құрастыру-
бөлшектеу жұмыстарын орындау; 
2.3 Қарапайым бөлшектердің және түйіндердің беріктігін есептеуді орындау; 
2.4 Бақылау-өлшеу аспаптарын және саймандарын қолдану. 
3.Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы, өрт қауіпсіздігі 
талаптарын және ішкі тәртіп 
ережелерін орындау, экологиялық 
нормаларды және өндірістік 
санитарияны сақтау. 
3.1 Негізгі заңнамалық актілерін және нормативтерін, стандарттарын, 
МЕСТтерін, ҚНжәнеЕ, СанЕжәнеН атау; 
3.2 Технологиялық үдеріс барысында және жөндеу жұмыстары кезінде 
технологиялық нұсқаулық талаптарының және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік 
техникасы ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету; 
 
G.2 Модулінің технологиялық картасы «Электр қондырғыларын ағымдағы қызмет көрсетуге дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 82 с. 

Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.  
Электрлік 
өлшеулер 
Электрлік 
өлшеулерді 
орындау 
- метрологиялық 
түсініктер; 
- электр өлшейтін 
аспаптар: жіктелуі, 
пайдалану мақсаты, 
құрылымы, түйіндердің 
және элементтердің 
қызметтері, қолданылуы, 
аспаптар межеліктеріндегі 
белгіленулер, 
сұлбалардағы шартты 
белгіленулер, дәлдік 
жіктелімдері.  
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері:  
түрлері, пайдалану 
мақсаты, жұмыс қағидасы, 
сұлбалары. 
- электр өлшейтін 
аспаптар; 
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- әр түрлі электр 
қондырғылары. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
2.  
Электр 
қондырғыларын
а техникалық 
қызмет көрсету 
Электр 
қондырғыларына 
техникалық 
қызмет көрсету 
ережелерін білу 
- электр қондырғыларына 
техникалық қызмет 
көрсетудің белгіленуі, 
мақсаттары және 
міндеттері; 
- электр қондырғыларына 
- электр қондырғыларын 
техникалық пайдалану 
ережелері; 
- техникалық қызмет 
көрсету шығындарын 
анықтау үшін есептерді 

техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу 
жүйесі; 
- техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу 
жүйесінің мәні; 
- техникалық қызмет 
көрсетудің негізгі 
мақсаттары; 
- техникалық қызмет 
көрсетудің түрлері. 
дайындау. 
 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б; 
- - Красник В.В. Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей в вопросах 
и ответах. 2009 - 136 бет 
- Кудрин Б.И., Минеев 
А.Р. 
Электрооборудование 
промышленности. 2008. 
- 432 бет 
- Варварин В.К.. Выбор 
3. 
Электр 
жабдығына 
техникалық 
қызмет көрсету 
және 
диагностика 
жасау 
жұмыстары 
Электр 
жабдығына 
техникалық 
қызмет көрсету 
және диагностика 
жасау 
жұмыстарын 
орындау 
- техникалық қызмет 
көрсету циклі;  
- электр беру желілерін , 
бөлгіш құрылғыларды 
және басқа жоғары 
кернеулі аппаратураны 
байқау көлемі және 
мерзімі және мерзімді 
сынау; 
- тасымалдау көліктерінің 
электр жабдығы (және 
оларды техникалық 
пайдалану;  
- забой машиналарының 
және механизмдерінің 
электр жабдығыжәне 
оларды техникалық 
- жабдықтың жұмысын 
жүйелі бақылау; 
- өлшеу аспаптарының 
және сигнал беру 
жүйесінің көрсетулерін 
тексеру; 
- зауыттар-
дайындаушылардың 
техникалық 
жетекшілігінде 
көрсетілген жабдықты 
пайдалану ережелерінің 
орындалуын бақылау; 
-  тазалау, реттеу, ретке 
келтіру; 
- жерге қосатын 
құрылғылардың 

пайдалану. 
жарамдылығын тексеру; 
- электр жабдығының 
жұмысындағы ұсақ 
олқылықтарды және 
ақауларды жою. 
и наладка 
электрооборудования. 
2008. - 240 бет 
- Иванов Б.К. 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования. 
2008. - 312 бет. 
4. 
Электр 
жабдығының 
оңтайлы 
пайдалану 
Электр 
жабдығының 
оңтайлы 
пайдалану 
- электр жабдығына ТҚК 
жұмыстарын жүргізу; 
- электр жабдығына ТҚК 
ұйымдық-техникалық 
шараларын әзірлеу және 
орындау; 
- ауысымды қабылдау 
және тапсыру реті; 
- электр жабдығының 
тоқтап қалуларын есепке 
алу және талдау; 
- электр жабдығының 
тоқтап қалуларын 
төмендету және 
сенімділігін арттыру 
шараларын әзірлеу және 
енгізу. 
- электр жабдығының 
тоқтап қалуларын есепке 
алу және талдау. 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет